FAQS covid-19: Protocol V9

FAQS covid-19: Protocol V9

 

 

ACCEDEIX A LA VERSIÓ ACTUALITZADA V11

 

CaixaBank segueix instal·lada a la unilateralitat en la presa de decisions de matèria preventiva

La crisi sanitària segueix en un context jurídic incert, amb canvis regulatoris constants i mesures de seguretat improvisades 

SECB, dona resposta als dubtes de la Plantilla per afrontar el dia a dia en l'entorn laboral.

ACTUALITZACIÓ PROTOCOL
V9 (14.06.2021)

LAST MINUTE

CENTRES CORPORATIUS I EMPRESES DEL GRUP

NOVES MESURES a partir del 1 de setembre

📌 Reincorporació al lloc de treball presencial

Independenment de la data d'inici del torn al que es perteneix, la reincorporació al lloc de treball després del període de vacances requerirà tenir un test de saliva amb resultat negatiu.

Obligatori
informar del resultat del test a través de la
App CaixaBank Salut (antiga C19 Pass)

Si no n'hi ha,en qualsevol cas, s'haurà de cumplimentar la autodeclaració a través de la mateixa app.

Si no es disposa de un kit per realizar la mostra, es podrà recollir una última unitat de la forma habitual durant el mes de setembre.

És obligatori l'ús de mascareta en tot moment.
📌Ocupació màxima

S'estableix, per tant, com a criteri general una ocupació de l'50%, garantint una distància de seguretat de 1,5 m. Els torns seran setmanals i es coordinaran de manera descentralitzada amb cada mànager.

Els directius fins al nivell N2 estaran permanentment en presència física.

En funció de cada àrea, els directius de nivell N3 o inferior podran entrar en la rotació.

📌 teletreball

Aquelles persones que no estiguin assignades a treballar presencialment hauran teletreballar.

📌Reunions presencials

Es permeten les reunions presencials, sempre que no superin un màxim de 20 persones i es garanteixi la distància de seguretat de 1,5 m. És d'obligat compliment el ús de mascaretes FFP2 en tot moment.

No obstant això, s'aconsella realitzar les reunions de forma telemàtica, sempre que sigui possible.
📌 Visites d'externs

Les visites de personal extern als centres no comercials hauran limitar-se a les qüestions crítiques, no evitables, requerint- prèviament l'auto declaració.

ACTUALITZACIÓ MESURES GENERALS
📌 TEST COVID-19

A causa de l' avanç progressiu de la vacunació, es va optar per replantejar l'estratègia i discontinuar el cribratge recurrent amb test de saliva a finals de juliol.

Tot i que ja es van lliurar tests de saliva abans de vacances per al testeig previ a la incorporació a la feina en edificis corporatius, com es comenta més amunt, hi haurà disponibilitat durant el mes de setembre en cas de ser necessari.

📌 VIATGES

Viatges nacionals: Es permeten només en cas de ser necessaris, amb l'ús continuat de la mascareta (FFP2) durant el desplaçament i tenint en compte les restriccions establertes per les autoritats competents.

Viatges internacionals: Es manté el criteri de no autorització, Llevat de casos excepcionals.

📌MEDIDAS I PROTOCOLS DE PREVENCIÓ

Aquests criteris són temporals i es mantindran vigents mentre duri la situació de crisi sanitària, pel que podran canviar si les autoritats nacionals o de cadascuna de les comunitats autònomes estableixen normes contràries o diferents de les decidides.

edificis corporatius | centres InTouch | ccTE (Connecta amb El teu Expert)

mesures per al retorn progressiu

Actualització de mesures per al retorn progressiu als Centres Corporatius.

Serveis territorials i INTOUCH (CcTE)

Serveis Territorials: es manté el retorn ja iniciat, fins a aconseguir l'ocupació màxima del 75%.

Centres InTouch (CcTE), es manté l'ocupació màxima del 75%.

CENTRES CORPORATIUS I EMPRESES DEL GRUPS

Reincorporaran progressivament amb una organització per torns. Primer torn a partir del dia 12 d'abril de 2021.

Ocupació màxima

S'estableix, per tant, com a criteri general una ocupació del 50%, garantint una distància de seguretat de 1,5 m. Els torns seran setmanals i es coordinaran de manera descentralitzada amb cada mànager.

Els directius fins al nivell N2 estaran permanentment en presència física.

En funció de cada àrea, els directius de nivell N3 o inferior podran entrar en la rotació.

És d'obligat compliment l'ús de mascaretes en tot moment.

Test Previ a la incorporació

Prova Covid-19

A causa de l' avanç progressiu de la vacunació, es va optar per replantejar l'estratègia i discontinuar el cribratge recurrent amb test de saliva a finals de juliol.

Tot i que ja es van lliurar tests de saliva abans de vacances per al testeig previ a la incorporació a la feina en edificis corporatius, com es comenta més amunt, hi haurà disponibilitat durant el mes de setembre en cas de ser necessari.

Obligatori
informar del resultat del test a través de la
App CaixaBank Salut (antiga C19 Pass)

En cas de no optar per realitzar aquesta prova, i aquesta és altament recomanable, les persones treballadores hauran d'omplir una autodeclaració de responsabilitat.

Aquelles persones que no disposin de mòbil corporatiu poden accedir a través d'un enllaç habilitat (és important utilitzar Google Crome).

Independentment de la data d'inici de torn a què es pertany, la reincorporació a el lloc de treball requerirà l'autodeclaració facilitada a través de l'App C19 Pass, i la posterior recollida de test d'antigen de saliva per monitoritzar l'estat de salut dels empleats en presència.

Es obligatori l'ús de mascareta en tot moment,
fins i tot quan s'estigui assegut al lloc de treball.

 

Mesures d'accés

Es recomana a la plantilla efectuar un control diari de la temperatura abans de sortir del seu domicili , en cas de tenir més de 37,5 graus o símptomes compatibles amb Covid- 19, no haurà d'acudir a centre de treball, informarà al seu manager, a RRHH del seu àmbit i contactarà de manera inmediat amb els Serveis Sanitaris (112), amb el número habilitat a cada comunitat autònoma o el seu centre de salut per reportar els símptomes que presenta.

S'ha posat a disposició de la plantilla, a través del mòbil corporatiu, les aplicacions "CaixaBank Salut" (abans denominada C19 Pass) i "Radar Covid":
 • La App "CaixaBank Salut" serveix com a passaport per garantir, tant la teva seguretat com la de les altres persones del teu equip. Per això, és necessari que els empleats/des actualitzem setmanalment la "declaració responsable"I així puguin accedir a el centre de treball. A més, permet registrar el resultat de el test de saliva que proporciona CaixaBank i que s'ha de fer abans de l'inici de torn en presencial (A través de l'opció "Les meves dades / resultats"). Veure guia instruccions d'ús per al test de saliva en annex X.

D'altra banda, l' App "Radar Covid" (Aplicació oficial del Govern) permet controlar la propagació del Covid- 19 a través de la identificació dels possibles 'contactes estrets' de casos confirmats.

En el cas que un empleat/da presenti símptomes compatibles amb Covid- 19, haurà de seguir les indicacions establertes en el "Protocol d'actuació davant de casos d'infecció pel nou Coronavirus (SARS-CoV-2)".

 

ACCÉS

Els torns d'accés es configuraran de manera que s'optimitzin els fluxos d'entrada i sortida, minimitzant el risc de contacte interpersonal.
L'entrada/sortida de les persones a l'edifici es realitzarà tenint en compte:
 • El accés / sortida s'efectuarà de manera gradual en períodes de 30 minuts. D'aquesta manera, el col·lectiu es distribuirà en petites agrupacions segons franja horària per omissió. Cada persona ha d'acordar prèviament amb el seu manager l'interval d'entrada / sortida corresponent.
 • Se limitaran els punts d'entrada / sortida a l'edifici, en funció del dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.
 • S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents en lloc visible. En els centres procedents de Bankia aquesta senyalització conviurà transitòriament amb la instal·lada en aquesta entitat.
 • S'evitaran aglomeracions de persones a l'exterior i interior de l'edifici, mantenint en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres, especialment en zones d'entrada / sortida de l'edifici, mitjançant la senyalització de la distància amb bandes a terra  Per als accessos a l'edifici , no serà necessari que la plantilla entri en contacte amb cap element.
 • S'instal·laran envasos de gel hidroalcohòlic per a la dispensació i desinfecció de les mans immediatament posterior a l'accés a l'edifici.
 • Serà obligatori el desinfectat de mans amb gel hidroalcohòlic (immediatament posterior a l'accés). Veure annex I per a un correcte rentat i desinfecció de mans.
 • A l'entrada s'instal·larà un contenidor de residus amb tapa i accionament amb pedal per al desfet de residus.
 • Els llocs de treball ubicats a la recepció i/o control d'accés de l'edifici estan dotats d'una mampara protectora, sempre que no es pugui garantir el distanciament físic d'1,5 metres.
 • Evitar el trànsit de persones entre plantes i / o edificis.

 

En els edificis corporatius arrendats o compartits amb altres companyies, s'efectuarà la corresponent coordinació amb la propietat, per implementar aquestes mesures.

 

Mesures en interiors i ús de zones comunes

Durant la permanència a l'interior de l'edifici s'han d'evitar els desplaçaments innecessaris i ha de dirigir-se directament al lloc de treball.
📌ASCENSORS / ESCALES

Es recomana sempre que sigui possible pujar i baixar per les escales, utilitzant sempre el costat dret. En cas de disposar dos o més escales, s'assignaran escales diferents de pujada i de baixada que estaran degudament senyalitzades.

En cas d'utilitzar l'ascensor, es respectarà la limitació de persones que s'indiqui en cada cas. La capacitat autoritzada en cada ascensor estarà degudament senyalitzada.

Es realitzarà una neteja/desinfecció diàriament, amb especial atenció a passamans, mecanismes d'accionament, etc.

📌 A CADA PLANTA

A l'entrada de les plantes es disposarà d'envasos de el gel hidroalcohólico per procedir a la desinfecció de mans immediatament abans d'entrar a la planta i / o al sortir de la mateixa.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir.

📌ZONES COMUNS

La manipulació de cafeteres, màquines de vending i fonts d'aigua, haurà d'anar precedida de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohólic (Senyalitzar degudament); o usant, si és possible, paper d'un sol ús.

L'ús de neveres es reserva per a la conservació de productes de necessitat (per exemple: medicaments), la conservació de llet materna, i també per refrigerar aliments, sempre que es compleixin estrictament les indicacions de l'annex III. (buscardor ANNEXOS).

Les fonts d'aigua estaran habilitades. Es recomana l'ús de gots d'un sol ús; en cas d'usar-se recipients particulars, s'evitarà el seu contacte amb la font durant el farciment.

S'ha d'evitar romandre en les zones de descans quan no es pugui garantir el distanciament d' 1,5 metres. L'aforament en aquestes zones estarà limitat al 50% de la seva ocupació.

En els office l'aforament quedarà limitat al 50% respecte a l'ocupació habitual i respectant en tot moment la distància mínima de seguretat (senyalitzada degudament). Roman el mínim temps possible a la sala i mantingues la mascareta en tot moment excepte quan vagis a menjar i / o beure.
📌LAVABOS

Es realitzarà una neteja/desinfecció diàriament, amb especial atenció als lavabos, passamans, poms de portes, mecanismes d'accionament o apagat d'equips, etc.

Es revisarà diàriament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells que presentin avaries.

El nombre de persones que poden accedir als lavabos de forma simultània estarà limitat a una persona.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos. En els centres procedents de Bankia aquesta senyalització conviurà transitòriament amb la instal·lada en aquesta entitat.

📌 PASSOS I VIES DE CIRCULACIÓ

En funció de l'edifici es senyalitzarà la distancia de seguretat vigent en cada moment en passos i vies de circulació com passadissos, sempre que l'ample d'aquesta ho permeti; definir sentits de circulació separats. Quan l'amplada de el pas no permeti aquesta senyalització, s'haurà de respectar la distància utilitzant el pas per torns i evitant creuar-se.

Mesures del lloc de treball

El / la mànager de centre vetllarà pel compliment del distanciament vigent en cada moment entre persones.
📌 DISTÀNCIA DE SEGURETAT:

Es col·locaran distintius de senyalització a les taules que puguin ser ocupades, respectant el distanciament físic d'1,5 metres.

📌 ESPAI DE TREBALL FIX

El / la empleat / a ocuparà el lloc de treball que li hagi estat assignat prèviament i que pot no coincidir amb el seu lloc de treball habitual. Un cop ocupat no es permetrà el canvi d'ubicació.

📌 ETIQUETA SOCIAL
 • Se evitarà saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic.
 • Se evitarà l'emissió de bioaerosols en l'ambient (cridar, parlar en veu alta, etc.).
 • Es vestirà amb roba que pugui ser rentada i canviada diàriament.
 • Es facilitarà a la plantilla mascaretes higièniques reutilitzables perquè siguin utilitzades en tots els llocs i llocs de treball. Seguir les instruccions de col·locació i retirada de la mascareta de l'Annex II.
📌 ÚS INDIVIDUAL EQUIPS

Els equips de treball i / o eines pròpies no podran compartir-se.

📌 RECOLLIR MATERIAL D'ÚS PROPI CADA DIA

La plantilla haurà d'utilitzar el mínim d'estris possibles i a l'acabar la seva jornada, haurà de recollir i aclarir la taula de treball que hagi utilitzat.

📌 EQUIPS COMPARTITS

Els equips i / o eines no podran compartir-se.

En l'ús d'impressores, escàners i recicladors, serà obligatori efectuar amb caràcter previ un correcte rentat de mans o desinfecció amb gel hidroalcohólico.

📌 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Pel que fa als sistemes de climatització, es validarà el funcionament correcte de les instal·lacions i sempre que sigui possible s'augmentarà el cabal d'aire exterior, es reduirà la recirculació d'aire, s'incrementarà la freqüència de neteja i/o substitució de filtres d'aire, així com les unitats d'impulsió i retorn i s'establirà un control dels paràmetres ambientals.

📌 NETEJA REFORÇADA

Es realitzarà una neteja/desinfecció reforçada i diària de totes les dependències: taules, cadires, equips, estris de treball, etc.

📌 EMERGÈNCIA MÈDICA

En cas d'emergència mèdica, per evitar o minimitzar el risc de contagi, se seguirà el procediment indicat a l'annex V.

| xarxa d'oficines

testeig

Prova Covid-19

Mentre persisteixi la situació de contagi comunitari, i no hi hagi cap impediment jurídic per part de les autoritats competents a nivell autonòmic o nacional en la matèria, es podrà establir un procediment de test a la plantilla.

Obligatori
informar del resultat del test a través de la
App CaixaBank Salut (antiga C19 Pass)

Es obligatori l'ús de mascareta en tot moment,
fins i tot quan s'estigui assegut al lloc de treball.

 

Mesures d'accés

Es recomana a la plantilla efectuar un control diari de la temperatura abans de sortir del seu domicili , en cas de tenir més de 37,5 graus o símptomes compatibles amb Covid- 19, no haurà d'acudir a centre de treball, informarà al seu manager, a RRHH del seu àmbit i contactarà de manera inmediat amb els Serveis Sanitaris (112), amb el número habilitat a cada comunitat autònoma o el seu centre de salut per reportar els símptomes que presenta.

S'ha posat a disposició de la plantilla, a través del mòbil corporatiu, les aplicacions "CaixaBank Salut" (abans denominada C19 Pass) i "Radar Covid":
 • La App "CaixaBank Salut" serveix com a passaport per garantir, tant la teva seguretat com la de les altres persones del teu equip. Per això, és necessari que els empleats/des actualitzem setmanalment la "declaració responsable"I així puguin accedir a el centre de treball. A més, permet registrar el resultat de el test de saliva que proporciona CaixaBank i que s'ha de fer abans de l'inici de torn en presencial (A través de l'opció "Les meves dades / resultats"). Veure guia instruccions d'ús per al test de saliva en annex X.

D'altra banda, l' App "Radar Covid" (Aplicació oficial del Govern) permet controlar la propagació del Covid- 19 a través de la identificació dels possibles 'contactes estrets' de casos confirmats.

En el cas que un empleat/da presenti símptomes compatibles amb Covid- 19, haurà de seguir les indicacions establertes en el "Protocol d'actuació davant de casos d'infecció pel nou Coronavirus (SARS-CoV-2)".

Mesures en interiors i zones comunes

📌 DISTÀNCIA SEGURETAT

Es garantirà la distància mínima vigent en cada moment.

📌 AFORAMENT

Es permet l'atenció d'1 client / a per empleat / ai únicament la permanència d'1 client / a Esperant sempre que es compleixi la distància entre persones vigent en cada moment (clients / es i empleats / des). S'instal·larà la corresponent senyalització.

📌 MAJORS DE 65

S'haurà promoure l'atenció mitjançant cita prèvia, especialment per al col·lectiu de
clients més grans de 65 anys

Es limitaran els punts d'entrada / sortida, en funció del dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.

📌 GEL HIDROALCOHÒLIC

Pròxim a l'entrada de l'oficina es disposarà d'envasos de gel hidroalcohòlic, tant per a la plantilla com per als/les clients/es.

Serà obligatori el desinfectat de mans immediatament posterior a l'accés. Es senyalitzarà degudament.
📌 CONTENIDORS RESIDUS

A l'entrada s'instal·larà un contenidor de residus amb tapa o similar i accionament amb pedal per al desfet de residus.

📌 SENYALITZACIÓ:
  • SEGURETAT: S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos.
  • CLIENTS: Es col·locaran cartells visibles per als / les clients / es recordant: les normes de seguretat, la prioritat d'ús de mitjans electrònics, i les mesures d'higiene i de distància entre persones.
  • DISTÀNCIA SEGURETAT: En els llocs on previsiblement es puguin produir aglomeracions de persones (Interior / exterior) hauran de senyalitzar a terra, les distàncies de seguretat vigent en cada moment a mantenir durant l'espera.
  • CAIXERS: Les zones 24h s'han de reservar a l'ús exclusiu de persones usuàries del servei de caixers. No podrà utilitzar-se aquest espai com a zona d'espera de torn per a l'accés a atenció presencial a les oficines.
📌 LAVABOS

El nombre de persones que poden accedir als lavabos de forma simultània estarà limitat a una persona.

No es permetrà l'accés a clients / es, excepte en el cas que sigui estrictament necessari.

📌 ZONES D'ARXIU

Les tasques en zones d'arxiu o similar estarà limitat a una persona. Posteriorment s'efectuarà una neteja / desinfecció de mans.

📌  ZONES COMUNS

La manipulació de cafeteres, màquines de vending i fonts d'aigua, haurà d'anar precedida de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohólic (Senyalitzar degudament); o usant, si és possible, paper d'un sol ús.

L'ús de neveres es reserva per a la conservació de productes de necessitat (per exemple: medicaments), la conservació de llet materna, i també per refrigerar aliments, sempre que es compleixin estrictament les indicacions de l'annex III. (buscardor ANNEXOS).

Les fonts d'aigua estaran habilitades. Es recomana l'ús de gots d'un sol ús; en cas d'usar-se recipients particulars, s'evitarà el seu contacte amb la font durant el farciment.

S'ha d'evitar romandre en les zones de descans quan no es pugui garantir el distanciament d' 1,5 metres. L'aforament en aquestes zones estarà limitat al 50% de la seva ocupació.

En els office l'aforament quedarà limitat al 50% respecte a l'ocupació habitual i respectant en tot moment la distància mínima de seguretat (senyalitzada degudament). Roman el mínim temps possible a la sala i mantingues la mascareta en tot moment excepte quan vagis a menjar i / o beure.
📌 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Pel que fa als sistemes de climatització, es validarà el funcionament correcte de les instal·lacions i sempre que sigui possible s'augmentarà el cabal d'aire exterior, es reduirà la recirculació d'aire, s'incrementarà la freqüència de neteja i/o substitució de filtres d'aire, així com les unitats d'impulsió i retorn i s'establirà un control dels paràmetres ambientals.

📌 NETEJA REFORÇADA

Es realitzarà una neteja/desinfecció reforçada i diària de totes les dependències: taules, cadires, equips, estris de treball, etc.

📌 EMERGÈNCIA MÈDICA

En cas d'emergència mèdica, per evitar o minimitzar el risc de contagi, se seguirà el procediment indicat a l'annex V.

| CENTRES DE FORMACIÓ

 

CENTRES DE FORMACIÓ

L'activitat dels centres de formació s'ha de fer atenent el compliment estricte de les següents mesures:
 • Respectar el aforament màxim indicat en cada sala. En qualsevol cas, l'ocupació màxima serà de 10 persones.
 • No es permet el consum de menjars ni begudes.
 • Es obligatori l'ús de màscara i usar gel desinfectant.
 • L'empleat/da ha de desinfectar les superfícies amb les que ha estat en contacte.
 • Per a això se li proporcionarà material a l'efecte.

| Mesures generals d'actuació

Activitats comercials fora de el centre treball

Es podran realitzar atenent a les restriccions que pogués haver-hi en cada territori, prioritzant sempre que sigui possible, els mitjans telemàtics. Això no obstant, quan s'efectuïn de manera presencial, s'hauran de seguir les recomanacions del annex VII.

Esdeveniments i ACTES

📌 Es manté la prohibició dels esdeveniments, actes

📌 Qualsevol consulta s'haurà de tramitar a través del bústia COVID19PMO (covid19.pmo@caixabank.com ).

VIATGES

S'han de evitar tot tipus de desplaçaments, prioritzant sempre les reunions telemàtiques.
Només s'autoritzen els desplaçaments que siguin imprescindibles, tenint en compte les restriccions establertes per les autoritats competents.

En aquells casos que es realitzin s'ha d'atendre a les premisses de l'annex VI.

ANNEXOS

ANNEX I: RECOMANACIONS PER AL RENTAT I DESINFECCIÓ DE MANS I ÚS DE GUANTS

CaixaBank, estableix l'ús de guants en els casos següents:

ÚS OBLIGATORI

A la mostra comercial de vehicles en oficines,  tant per al client/a com per a l'empleat/da, en tot moment.

Per als casos en què l' operativa del client requereixi signatura digital, es dotarà a les oficines de guants de plàstic d'un sol ús perquè els clients no tinguin contacte físic amb la pantalla ni amb el llapis òptic.

ÚS RECOMANAT

Es recomana el seu ús durant la gestió d'efectiu en caixa i reposició de caixers. La resta del temps s'ha de prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans.

En l'ANNEX I del protocol trobaràs instruccions per al RENTAT, DESINFECCIÓ DE MANS I ÚS DE GUANTS

ANNEX II, MODEL MASCARETA HIGIÈNICA REUTILITZABLE

CaixaBank, estableix la substitució de la mascareta quirúrgica per un model de mascareta higiènica reutilitzable (+ R50) amb alta eficàcia protecció bacteriana <per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2>.

PER QUÈ?

Davant l'escenari de rebrots, la nova regulació obligatòria, i la necessitat d'usar aquesta mesura de prevenció davant el contagi del Covid-19 durant un termini de temps previsiblement llarg, SECB venim exigint una solució permanent al problema d'abastament de mascaretes.

QUAN?

El 25.01.2021 RRLL ens ha confirmat que es troba finalitzada la primera dotació de 3 unitats a tota la plantilla.

Per incidències, has de contactar al correu electrònic habilitat:

comandes_material@caixabankfacilities.com

MODEL?

El certificat tècnic del  model garanteix mitjançant proves d'assaig:

 • Filtratge equivalent a una mascareta FFP2> 96%
 • Ajust facial:> 97%
 • 50 rentats de vida útil
 • Garanteix una hermeticitat adequada enfront de l'atmosfera ambiental
 • Resistent a la penetració d' efecte hidròfug.
 • No s'ha utilitzat en la seva fabricació làtex / cautxú natural
 • Respirabilitat, pressió diferencial on el resultat de les proves és:
  <36 Pa / cm² aproximadament

 

Atenent als canvis reguladors de cada CCAA pel que fa a l'ús obligatori i mascaretes, CaixaBank estableix les següents directrius:

NOVETAT: Edificis corporatius i centres InTouch

ÚS OBLIGATORI

Es obligatori l'ús de mascareta en tot moment,
fins i tot quan s'estigui assegut al lloc de treball.

 • MASCARETA:
  • Es facilitarà a la plantilla mascaretes higièniques reutilitzables perquè siguin utilitzades en tots els llocs i espais de treball.
  • En cas de acompanyament a clients als caixers automàtics, visites comercials, gestions amb tercers fora de centre de treball i desplaçaments s'utilitzarà mascareta FFP2.
 • GUANTS: recomanable durant la gestió d'efectiu en caixa i reposició de caixers.

La resta del temps s'ha de prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans.

En l'ANNEX II del protocol trobaràs instruccions per a la col·locació i retirada correcta de la mascareta

ANNEX III: OFFICE I ÚS D'EQUIPAMENTS (NEVERES, MICROONES, ...)

En Centres Corporatius / InTouch o CcTE / Store / All In One / Business Bank:

Només es permet menjar en aquells centres que disposen d'office o espai assimilable. S'ha de respectar, en tot moment, l'aforament establert del 50% de la seva ocupació, i sempre que es compleixi amb la distància de seguretat de 1,5 metres. Si cal, s'han d'establir torns.

No es permet utilitzar els llocs d'atenció a públic, les zones d'arxiu o el magatzem per menjar i/o degustar refrigeris.

En cas de portar menjar s'hauran d'atendre les següents pautes:

 • Abans de fer ús de la nevera o microones hauràs de rentar-te/desinfectar-te les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica.
 • El recipient de menjar haurà d'estar tancat i convenientment identificat.
 • Cada empleat/da ha de disposar d'aquells estris, adobs, etc., que necessiti sent aquests d'ús individual. Es recomanen utilitzar coberts i recipients d'un sol ús.
 • Previ i posterior al menjar, el/la empleat/da haurà de rentar-se/desinfectar-se les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica; així com netejar la taula fent ús de les tovalloletes desinfectants disponibles.
 • L' empleat/da es responsabilitzarà de recollir en una bossa aquells residus generats, així com els estris utilitzats durant el menjar, i emportar-se'ls després de la finalització de la jornada.
 • Es prohibeix expressament el rentat d'estris o estris utilitzats durant el menjar.

ANNEX IV: REUNIONS PRESENCIALS

REUNIONS PRESENCIALS AMB
LÍMIT D'ASSISTÈNCIA FINS A 20 PERSONES 

CAIXABANK_ Es seguiran prioritzant les reunions no presencials. No obstant això, quan aquestes reunions es celebrin en un espai tancat, com una sala de reunions, s'han de complir les següents indicacions:

 • No podran superar el màxim de 20 persones.
 • El aforament quedarà limitat al 50% de la seva ocupació, i sempre que es respecti en tot moment la distància mínima de seguretat 1,5 METRES A 360 GRAUS
 • La duració de la reunió haurà de ser del mínim possible.
 • Mascareta obligatòria FFP2 en tot moment.
 • S'efectuarà una neteja entre reunions, per al que es disposarà d'un kit de neteja.
 • S'haurà de garantir que el sistema de climatització i ventilació compleix amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat d'acord a la capacitat d'ocupació de la sala.
 • Un cop assegut, no intercanviar llocs.
 • En cas d'utilitzar dispositius electrònics d'ús comú, s'hauran de desinfectar després de cada ús.
 •  A l'entrar a la sala, serà obligatori el desinfectat de mans.

 

L'ocupació de la sala queda limitada a l'50%.

Per tant, la reunió s'haurà de celebrar en una sala de dimensions suficients perquè el nombre de participants no superi el 50% de l'ocupació. És a dir, en una sala prevista per a una ocupació total de 20 persones únicament podran assistir 10 participants i mantenint a el mateix temps la distància 1,5m a 360º.

No es permetrà el consum d'aliments ni begudes durant la reunió.

Caldrà tenir actualitzada l'autodeclaració de l'APP CaixaBank Salut (Abans denominada C19 PASS) i serà responsabilitat de cada participant assegurar-se obtenir un resultat vàlid en aquesta aplicació abans d'accedir a la reunió.

Serà responsabilitat del convocant seleccionar un espai de reunió amb capacitat d'acord amb el nombre de convocats i la neteja posterior a l'acabar la reunió.
Serà responsabilitat individual de cada empleat / a el manteniment de les distàncies i el compliment de la resta de mesures de prevenció.

ANNEX V: EMERGÈNCIA MÈDICA: MASCARETA FFP2

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA MÈDICA COVID-19

Trucar sempre al 112 per activar el protocol en cas d'emergència mèdica.

Paral·lelament trucar a ISOC informant de l'emergència mèdica perquè ells iniciïn el protocol intern de comunicació.

Evitar el contacte amb la persona accidentada.

Mantingui la distància de seguretat com a mínim d'1,5 metres.

Porteu la mascareta posada en tot moment, si pot ser FPP2.

ANNEX VI: VIATGES

Premisses generals d'actuació per a Centres corporatius i Xarxa d'oficines

 

 VIATGES

Recollida del kit personal de viatge en la recepció de l'edifici corporatiu aportant el justificant de el viatge:

Pack d'un dia: 1 mascaretes FFP2, gel hidroalcohólico i mocadors d'un sol ús.
Pack de més d'un dia (dotació setmanal): 3 mascaretes FFP2, 5 màscares quirúrgiques, Gel hidroalcohòlic, tovalloletes desinfectants i mocadors d'un sol ús.

Ús continuat de la mascareta durant el desplaçament (FFP2 o similar) i procurar respectar la distància social d'1,5 metres.
Disposar la següent documentació:
 • Mesures de prevenció davant el Covid-19 específiques en cas de viatges.
 • Autorització de desplaçaments per raons laborals.

ANNEX VII: VISITES COMERCIALS O GESTIONS AMB TERCERS FORA DEL CENTRE DE TREBALL

 

VISITES COMERCIALS o GESTIONS AMB TERCERS
FORA DEL CENTRE DE TREBALL

Respectar el distanciament interpersonal vigent en cada moment de 1,5 metres, en cas que no sigui possible, serà obligatori l'ús de mascareta adequada a el nivell de risc (Preferentment mascareta FFP2, disponible a ServiceNow).

Mesures d'Higiene generlares i etiqueta social.

ANNEX VIII: MOSTRA COMERCIAL DE VEHICLES EN OFICINES

A continuació, es detallen les mesures preventives específiques per a la prevenció del Covid 19 durant la mostra de vehicles en oficines.

Mesures a seguir durant la mostra de vehicles a clients:

 • Assegurar-se que en el vehicle es disposa d'a següent dotació: guants, tovalloletes desinfectants, mascaretes FPP2 i una bossa per llençar els residus.
 • L'ús de mascareta FPP2 i guants és obligatori tant per al client/a com per a l'empleat/da en tot moment.
 • Únicament podrà haver-hi una persona a l'interior de vehicle; és a dir, en cap moment, l'empleat / a i el client / a poden coincidir en aquest espai. La durada de la revisió del vehicle serà la mínima i imprescindible.
 • Abans d'entrar al vehicle, tant el client com l'empleat/da han de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i posar-se guants.
 • S'ha de respectar la distància interpersonal d'1.5 metres.
 • Es mantindran les finestretes del vehicle baixades durant la mostra.
 • En el protocol de neteja del centre de treball, s'haurà d'incloure la neteja i desinfecció del vehicle sempre que sigui possible, i pel personal de l'empresa de serveis, diverses vegades al llarg del dia.
 • A l'acabar la demostració, s'hauran de deixar les portes obertes durant uns minuts per afavorir la ventilació de l'interior de vehicle.

No es realitzaran proves de conducció.

El protocol de neteja ha de contemplar la neteja de l'interior i exterior, especialment en els punts detallats en l'annex

(Consulta amb el teu delegat SECB)

ANNEX IX: MOSTRA COMERCIAL DE VEHICLES EN OFICINES

A continuació, es detallen les mesures preventives específiques a seguir per a la prevenció del Covid- 19 en l'ús dels vestidors i la sala fitness.

Vestuaris
 • L'aforament màxim dels vestidors estarà convenientment senyalitzat i no ha de sobrepassar el 50% de la seva ocupació, I sempre que es compleixi la distància mínima de seguretat d' 1,5 metres.
 • Es recomana portar posada la mascareta en tot moment excepte a la dutxa.
 • Romandre el mínim temps possible a l'interior del vestidor.
 • Es disposarà de dotació de gel i tovalloletes higièniques en cada vestidor.
 • Intensificar els serveis de neteja/desinfecció de les instal·lacions.
 • Assegurar un correcte funcionament del sistema de climatització/ventilació.
Sala Fitness

Romandran fora de servei o i per tant, no es permet el seu ús.

 

ANNEX X: INSTRUCCIONS D'ÚS PER AL TEST DE SALIVA

Les instruccions d'ús i interpretació de resultats queden detallats en l'annex

(Consulta amb el teu delegat SECB)

RASTREIG | MARCATGE HORARI | MATERIAL COVID-19

 

CAS A: SOSPITÓS INFECCIÓ SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE

PROTOCOL CAIXABANK
📌 NO ACUDEIXIS AL TEU CENTRE DE TREBALL

Preventivament, aquestes persones hauran de romandre en els seus domicilis, havent de contactar de manera immediata amb els Serveis Sanitaris (112), mitjançant el número habilitat a cada comunitat autònoma (link a continuació) o el seu centre de salut per reportar els símptomes que es presenten i tramitar 'si és el cas' la baixa mèdica.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

📌 INFORMA A L'EMPRESA

Així mateix, es sol·licitarà que informin al seu mànager i RRHH del seu àmbit i actualitzin la informació sobre el seu diagnòstic i mesures prescrites, si escau, pels serveis sanitaris.

PROTOCOL MINISTERI SANITAT 23.07.2021
📌 IDENTIFICACIÓ (protocol sanitat 23.07.2021)
DEFINICIÓ:

Es defineix com a cas sospitós, qualsevol persona amb un quadre clínic d'infecció respiratòria aguda d'aparició sobtada de qualsevol gravetat que cursa, entre d'altres, amb febre, tos o sensació de manca d'aire. Altres símptomes com la odinofàgia, anòsmia, agèusia, dolor muscular, diarrea, dolor toràcic o cefalea, entre d'altres, poden ser considerats també símptomes de sospita d'infecció per SARS-CoV-2 segons criteri clínic.

DIAGNÒSTIC:

A tota persona amb sospita d'infecció se li realitzarà una prova diagnòstica d'infecció activa (PDIA) per SARS-CoV-2 1 en les primeres 24 hores (Veure apartat 2 per a una descripció de les PDIAs disponibles actualment). Si la PDIA resulta negativa i hi ha alta sospita clínic-epidemiològica de COVID-19 es recomana repetir la prova. Si inicialment es va realitzar una prova ràpida de detecció d'antigen, es realitzarà una PCR. Si inicialment es va realitzar una PCR, es repetirà la PCR a les 48 hores.
En casos simptomàtics en què la PDIA surti repetidament negativa i hi hagi una alta sospita clínicoepidemiológica, es podrà valorar la realització de test serològics d'alt rendiment (ELISA, CLIA o altres tècniques d'immunoassaig d'alt rendiment) capaç de diferenciar entre resposta immune per infecció natural o per vacunació per orientar el diagnòstic.

 

Consideracions especials davant de casos sospitosos
PRIMER: PERSONES AMB PAUTA COMPLETA DE VACUNA

Les persones que han estat vacunades i presentin simptomatologia compatible amb infecció per SARS-CoV-2 seran també considerades cas sospitós. Es gestionaran com a casos sospitosos, sempre sota criteri facultatiu en el maneig clínic.

ES CONSIDERA PAUTA COMPLETA DE VACUNA
Comirnaty (de Pfizer / BioNTech) es requereix que hagi rebut 2 dosi de vacuna separades entre sí un mínim de 19 dies
Vaxzevria (Oxford / AstraZeneca)  es requereix que hagi rebut 2 dosi de vacuna separades entre si un mínim de 21 dies
Moderna es requereix que hagi rebut 2 dosi de vacuna separades entre si un mínim de 25 dies
Que hagi transcorregut un període mínim des de l'última dosi de 7 dies si l'última dosi va ser de amb Comirnaty, O de 14 dies si va ser amb Vaxzevria o Moderna.
Janssen una dosi de vacuna fa més de 14 dies

També es consideren completament vacunades aquelles persones de 65 i menys anys que havent passat la malaltia (Casos confirmats amb infecció activa o casos resolts segons la classificació de l'apartat 3) han rebut una dosi de qualsevol de les vacunes, passat el període mínim igual a l'establert per a les segones dosis.

A la pauta heteròloga en què s'utilitza AZ en primera dosi i vacunes de mRNA en segona, es considerarà completament vacunat després de 7 dies si segona dosi va ser amb Comirnaty, o de 14 dies si va ser amb vacuna de Moderna.

SEGON: PERSONES AMB INFECCIÓ CONFIRMADA <90 DIES

Les persones simptomàtiques que ja han tingut una infecció per SARS-CoV-2 confirmada per PDIA en els 90 dies anteriors no seran considerades casos sospitosos de nou.

Les excepcions a aquesta consideració seran els treballadors de centres sanitaris i sociosanitaris, donada la vulnerabilitat del seu entorn laboral, les persones amb condicions clíniques que impliquin una immunosupressió greu, sempre després d'una valoració clínica i aquells casos en què se sospita que la infecció pot ser per una variant diferent de la qual es va detectar en la infecció prèvia, en aquest cas no es tindrà en compte el període de temps transcorregut.

TERCER:  Diagnosticats mitjançant tècniques serològiques RÀPIDES PRIMERS MESOS DE PANDÈMIA

Els casos confirmats únicament mitjançant tècniques serològiques de diagnòstic ràpid durant els primers mesos de la pandèmia, seran considerats casos sospitosos de nou si compleixen criteris clínics, sense importar el temps transcorregut des del seu diagnòstic. si es
confirmés el diagnòstic, es notificarían com a casos nous a SiViEs.

 

Cas sospitós de reinfecció

AMB SIMPTOMATOLOGIA: Es consideren sospites de reinfecció aquells casos amb símptomes compatibles de COVID-19 que van tenir una infecció confirmada per PDIA de SARS-CoV-2 fa més de 90 dies. En aquests casos s'indicarà la realització d'una PCR. Si el resultat de la PCR fos positiu, es considera cas de reinfecció segons es defineix en l'apartat 3.

asimptomàtics: Seran considerats també com reinfecció aquells casos asimptomàtics que ja van tenir una infecció confirmada per PDIA de SARS-CoV-2 fa més de 90 dies i se'ls ha realitzat una nova PDIA amb resultat positiu (Per estudi de contactes, cribratges ...). Si en aquests casos la prova positiva fora d'una prova ràpida d'antígens, se'ls farà una PCR.

En tots dos casos, si la PCR fos negativa, i la sospita clínic-epidemiològica alta, es repetirà la PCR.
Consideracions especials davant de casos amb infecció resolta en els 90 dies previs

Encara que de forma general no estigui indicada, pot haver-hi casos amb infecció resolta en els 90 dies previs, en els quals es realitza una PDIA i s'obté un resultat positiu. Davant d'aquesta situació cal establir una valoració de l'significat d'aquesta nova PDIA positiva i el seu maneig. Si la nova PDIA
positiva és una prova ràpida d'antígens, es recomanarà fer una PCR. Si aquesta PCR fos negativa, es descartarà la infecció activa.

CAS C: CONTACTE ESTRET (*) DIRECTE

(*) 'Contacte estret' = Qualsevol persona que hagi estat en el mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres i durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en 24 hores.

 • Si el confirmat és simptomàtic: 48h abans a l'inici de símptomes
 • Si el confirmat és asimptomàtic: 48h abans de la presa de la mostra per a diagnòstic

PROTOCOL CAIXABANK
📌 NO ACUDEIXIS AL TEU CENTRE DE TREBALL

Preventivament, aquestes persones hauran de romandre en els seus domicilis, havent de contactar de manera immediata amb els Serveis Sanitaris (112), mitjançant el número habilitat a cada comunitat autònoma (link a continuació) o el seu centre de salut per reportar els símptomes que es presenten i tramitar 'si és el cas' la baixa mèdica.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

📌 INFORMA A L'EMPRESA

Així mateix, es sol·licitarà que informin al seu mànager i RRHH del seu àmbit i actualitzin la informació sobre el seu diagnòstic i mesures prescrites, si escau, pels serveis sanitaris.

📌 QUARANTENA

S'ha d'indicar quarantena durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat (criteri 48h anterior).

Durant aquest període de 10 dies, en cas de l'aparició de qualsevol símptoma compatible s'ha de comunicar al sistema sanitari segons s'estableixi en cada CC.AA.

Les persones que ja hagin tingut una infecció confirmada per SARS-COV-2 en els últims sis mesos, estaran exemptes de fer quarantena, llevat que el servei públic de salut indiqui que sigui preceptiu.

En cas que el/la empleat/da sigui convivent amb una persona sospitosa (*) d'infecció per SARS-COV-2, haurà de contactar de manera immediata amb els Serveis Sanitaris (112), mitjançant el número habilitat a cada comunitat autònoma o el seu centre de salut, i seguir les seves indicacions.

PROTOCOL MINISTERI SANITAT 23.07.2021
📌 QUARANTENA I VIGILÀNCIA (protocol sanitat 23.07.2021)
S'indicarà quarantena durant els 10 dies posteriors a l'últim contacte amb un cas confirmat. S'ha d'indicar al contacte que durant la quarantena romangui en el seu lloc de residència.

Durant aquest període de 10 dies, s'indicarà que les persones en quarantena vigilin el seu estat de salut i davant l'aparició de qualsevol símptoma compatible es comuniqui a el sistema sanitari segons s'estableixi en cada CC.AA.

📌 PROVES DIAGNÒSTIQUES EN CONTACTES (protocol sanitat 23.07.2021)

Es recomana la realització de al menys una PDIA durant el seguiment dels contactes, idealment propera la finalització de la quarantena. Davant d'un resultat negatiu de la PDIA, la quarantena finalitzarà igualment als 10 dies de la data de l'últim contacte.
La prova diagnòstica serà preferentment un PCR. 

contactes vacunats

Les persones que han rebut una pauta de vacunació completa i siguin considerades com a contacte estret estaran exemptes de la quarantena.

Se'ls farà seguiment amb PCR preferiblement i, si no fos possible, amb una altra PDIA. Idealment es realitzaran dues proves, una a l'inici i una altra al voltant dels 7 dies de l'últim contacte amb el cas confirmat. Si això no fos possible, es recomana realitzar al menys una prova en el moment que ho indiquin els responsables de salut pública de cada CCAA. Es recomanarà evitar el contacte amb persones vulnerables.
Així mateix, se'ls indicarà l'ús de mascareta en les seves interaccions socials, no acudir a esdeveniments multitudinaris i realitzar una vigilància de la possible aparició de símptomes compatibles; si aquests apareguessin, contactar de forma urgent amb el responsable que s'hagi establert per al seu seguiment o amb el 112/061 indicant que es tracta d'un contacte d'un cas de COVID-19.

CAS D: CAS INFECCIÓ CONFIRMADA CENTRE DE TREBALL

PROTOCOL CAIXABANK
📌 IDENTIFICACIÓ PER MITJÀ SEROLOGIA (no PCR)

Casos d'empleats que tenen resultat positiu en el test serològic (no PCR).

NO ACUDEIXIS AL TEU CENTRE DE TREBALL: Has de romandre al teu domicili i contactar de manera immediata amb el servei públic de salut per efectuar la corresponent valoració i gestió mèdica que permeti concretar el cas.

En el supòsit en què s'hagi confirmat el diagnòstic d'un/a empleat/da de CaixaBank mitjançant un Test PCR o d'antígens, haurà de reportar aquesta circumstància als Serveis Sanitaris (112), o al número habilitat a cada comunitat autònoma (link a continuació) o el seu centre de salut.

Informarà al seu mànager i RRHH del seu àmbit a la major brevetat.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

Es realitzarà seguiment mèdic per part de Vigilància de la salut. Si s'ha gestionat la baixa mèdica, aquest seguiment s'iniciarà un cop obtinguda l'alta mèdica.

En el cas que no s'hagi gestionat la baixa mèdica i que els Serveis Sanitaris no prestin la corresponent atenció, es realitzarà seguiment per part de Vigilància de la Salut i podrà ser esmentada, segons prescripció mèdica, per a la realització d'una prova en funció de l'evolució dels símptomes i d'acord amb criteri mèdic.

Aquestes persones es podran reincorporar al seu lloc de treball, segons aquest criteri:
 • Asimptomàtics: després 10 dies des de la data de la presa de la mostra per al diagnòstic.
 • Simptomàtics: després 3 dies de la resolució dels símptomes i havent complert un mínim de 10 dies des de l'inici dels símptomes.

No caldrà la realització d'una PCR per aixecar l'aïllament ni per reincorporar-se a l'activitat laboral.

CaixaBank Identificarà preventivament els 'Contactes estrets' del cas confirmat:

 • Si el confirmat és simptomàtic: 48h abans a l'inici de símptomes.
 • Si el confirmat és asimptomàtic: 48h abans de la presa de la mostra per a diagnòstic.

Oficines Store / Business Bank / Centres d'Empreses / Banca Privada / Edificis corporatius

Oficines Store / Business Bank / Centres d'Empreses / Banca Privada / Edificis corporatius

Recursos Humans delimitarà el perímetre de 'contacte estret' considerant els criteris definits (Distància menor de 2 metres amb un mínim de 15' de temps total acumulat en 24 hores), a més de les persones que tinguin ubicat el seu lloc de treball en un radi proper al positiu.

Oficines Store / Business Bank, a part dels casos de 'contacte estret' s'inclourà a tota la plantilla en el procés de test, sempre que sigui possible.

Oficines de 4 empleats o menys

Resta d'oficines

Oficines de 4 empleats o menys.

Amb caràcter general, s'ha d'identificar com perímetre de 'contacte estret' a tota la plantilla present al centre. 

En oficines amb major nombre de persones i altres casos excepcionals

En oficines amb major nombre de persones i altres casos excepcionals,

Atenent a les característiques de centre, densitat d'ocupació, distribució de les persones, etc., Recursos Humans analitzarà per al cas concret el perímetre de contacte estret, sempre prèvia consulta al Servei de Prevenció.

No es contempla procés regular de cribratge massiu amb test (denunciat a la Direcció per SECB)

 

S'informarà la plantilla de centre.

Es realitzaran les actuacions de neteja, higiene i desinfecció en tot el centre de treball afectat.

GUIA MARCATGE ESPECIAL C-19.

Marcatge situacions
especials C-19

A partir del 4.11.2020, l'empleat pot informar en l'aplicació C19 Pass els símptomes o contactes estrets

Per informar de qualsevol altra situació associada a COVID, haurà de seguir el protocol, fer la comunicació al seu manager i a RRHH del seu àmbit, i aquests, s'encarregaran de les gestions oportunes.

Trobaràs el detall dels procediminets en cada cas en la següent faq

«CASOS, CONTACTES I CUARENTENA. NOVETATS 2.11.2020 »

A continuació et facilitem una guia de com fer el marcatge segons cada cas.

MARCATGE ESPECIAL C19 RRHH
fins 4.11.2020
MARCATGE ESPECIAL C19 RRHH
actualitzat

1. (C-19) Diagnosticat, amb test

2. (C-19) Diagnosticat, sense test 

3. (C-19) Teletreball, positiu confirmat centre de treball 

Es manté el marcatge centralitzat com fins ara, prèvia comunicació de l'empleat a RRHH del seu àmbit i al manager

MARCATGE ESPECIAL C19
App SuccessFactors
fins 4.11.2020

MARCATGE ESPECIAL C19
App SuccessFactors
actualitzat

1. (C-19) Quarantena Simptomatologia

2. (C19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària. 

És l'homòleg a què l'empleat informi símptomes per la APP C19 PASS
3. (C-19) Teletreball per raons organitzatives

4. (C-19) Permís retribuït recuperable

Se manté el marcatge manual per l'empleat a través de l'App SuccessFactors, com fins ara
DUBTES HABITUALS RESPOSTA
1. Si hi ha un empleat que té símptomes però encara no ha confirmat amb test el diagnòstic, quin marcatge farà?

2.Si hi ha un empleat sense simptomatologia,que és contacte estret però d'un positiu fora del centre de treballi fa quarantena, i no agafa baixa i teletreballa, com s'ha de registrar?

Cap.
Ha de reportar per l'App C19 PASS

A continuació, pots ampliar informació de procediments per a cada situació concreta

REQUEREIX COMUNICACIÓ DE L'EMPLEAT A L'EMPRESA

Situacions que recollirà l'Entitat un cop sigui comunicat per l'empleat mitjançant canals establerts: 

📌 (C-19) Diagnosticat, amb test  /  (C-19) Diagnosticat, sense test.

CAS (D) CAS INFECCIÓ CONFIRMADA CENTRE DE TREBALL / CASOS (A) SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE

PAS 1: Empleat que ha estat diagnosticat de COVID-19 (mitjançant test o per la seva simptomatologia).

Ha de tramitar la seva baixa mèdica. A aquest efecte, ha de contactar amb el seu centre de salut i seguir les seves instruccions.

PAS 2: Contactar amb la Direcció de RRHH i Organització del seu àmbit informant, a través de missatge de correu,

PAS 3: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT pel Portal de l'empleat (web/app) i si no es pot accedir, comunica-ho mitjançant el correu electrònic: incidències.partes.medicos.it@caixabank.com.

📌 (C-19) Teletreball, positiu confirmat centre de treball

CAS (C) CONTACTES ESTRETS

Si s'ha detectat un cas de COVID-19 dins del teu perímetre de contacte estret laboral, es recomanarà el teu aïllament d'acord amb les indicacions del Servei de Prevenció de CaixaBank i de les autoritats sanitàries.

En aquests casos, si no tens símptomes, podràs continuar treballant en remot durant la quarantena i l'Entitat registrarà el teu absentisme presencial com C-19 Teletreball, positiu confirmat centre de treball, mentre no tràmitis teva baixa mèdica.

SI DECIDEIXES GESTIONAR LA BAIXA MÈDICA: 

PAS XNUMX:envia un missatge de correu electrònic arrhh.certificado.baja.medica@caixabank.com amb còpia a la teva Direcció de RRHH i Organització del teu àmbit. Amb aquesta autodeclaració, l'empresa emetrà un certificat pel qual deixa constància que, d'acord amb la informació que has facilitat, i en aplicació del protocol de prevenció de riscos laborals i la recomanació de l'autoritat sanitària, romandràs en situació de quarantena preventiva durant el període d'aïllament prescrit.

PAS 2: passaràs a prestar els teus serveis en remot fins que no tramitis la teva baixa mèdica i, per això, hauràs d'informar del teu absentisme presencial al Portal de l'Empleat, indicant (C 19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària.

PAS 3: Quan disposis del certificat d'empresa, podràs tramitar Baixa Mèdica, segons procediment informat.

PAS 4: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT al Portal de l'empleat (web / app).

REQUEREIX REGISTRE AL 


PORTAL DE L'EMPLEAT

Situacions a registrar per l'empleat al Portal de l'empleat, APP o WEB:

📌 (C19) - Teletreball per raons organitzatives:

D'aplicació en aquells casos en què la persona treballadora està autoritzada per a realitzar la seva activitat professional des del seu domicili.

📌 (C19) - Permís retribuït recuperable: 

Aplicable als permisos concedits per a atendre situacions particulars específiques.

Si no realitzes treball presencial i et trobes en alguna de les situacions especials per l'Estat d'Alarma Covid-19, recorda que, addicionalment al REGISTRE HORARI, hauràs de fer marcatge de la teva situació laboral.

La mesura de taules netes

No hi haurà un lloc de treball assignat a cada empleat.

Els llocs ocupables estaran senyalitzats,
garantint que són espais nets i desinfectats.

Aquesta mesura serà d'aplicació en els Centres Corporatius i les Empreses de Grup. El setembre del 2020 es va posar en marxa la política de 'taules netes' que afecta a totes les persones treballadores.

Si vols ampliar informació accedeix al nostre full de l'Edifici de Manoteras:

POLÍTICA DE TAULES NETES

PETICIÓ MATERIAL

Els següents materials estan homologats per Servei de prevenció de riscos laborals de Caixabank i estan disponibles per a sol·licitar-los per Service Now:

Segueix els següents passos al portal de Service Now per sol·licitar-los:
1. Obrir nova sol·licitud en Service Now (Catàleg de Articles)
2. Escollir sol·licitud de material
3. Sense escollir cap categoria, introdueixi la descripció o codi a sol·licitar al camp "DESCRIPCIÓ"

📌 No - (dotació programada). comandes_material@caixabankfacilities.com
📌 ServiceNow

 

casos i: COL·LECTIU DE RISC

COL·LECTIU DE RISC

Independentment del tipus de centre on es presta serveis:

El col·lectiu de risc es valora pel servei mèdic d'empresa (quirónprevención) sota el criteri de NIVELL DE RISC 1 (NR1) i sector de Baixa Exposició al Risc de Contagi.

El Marcatge de la situació de Col·lectiu de Risc al Portal de l'Empleat, es realitza centralitzadament i no serà visible al Portal de l'Empleat.

La renovació dels períodes autoritzats d'aquestes situacions pot patir retards per motius de gestió administrativa. L'empleat no ha de realitzar cap acció al respecte, excepte en el cas que rebi comunicació per part de Servei de vigilància de la Salut informant de la revisió de la seva situació de grup vulnerable.

Consulta l'apartat «circuit sol·licitud col·lectius de risc»

circuit sol·licitud col·lectius de risc

Vigilància de la Salut (QuirónPrevención) realitza la valoració de les persones que ho sol·licitin, d'acord amb el que indica a continuació:

📌 S'informarà el mànager i a RRHH

📌 Es tramitarà la sol·licitud com a col·lectiu de risc, remetent un correu a caixaquironprevencion@quironprevencion.com, i se seguiran les indicacions de Vigilància de la Salut, que valorarà i determinarà la seva pertinença al col·lectiu, efectuant també el corresponent seguiment.

COM SOL·LICITAR: Aquest correu electrònic ha de portar com a assumpte CAIXABANK-COMUNICACIÓ PES - COVID-19, i relacionar la següent informació:

 • Data
 • Nombre de centre a què està adscrita la persona
 • DT a la qual pertany
 • Nom de la persona
 • Número de matrícula
 • NIF
 • Descripció i acreditació de la patologia diagnosticada i / o medicació
  actual
 • Per qüestions de LOPD, és imprescindible emplenar un formulari i remetre'l com arxiu adjunt.

MARCATGE AUTOMÀTIC: Un cop aprovada aquesta situació, Recursos Humans registrarà de manera centralitzada la situació '(C19) -Teletreball, patologia de risc', sense que la persona afectada hagi de realitzar cap acció al respecte pel Portal de l'Empleat.

Consideracions especials per empleat/da amb
pauta de vacunació completa

Els/les empleats/des amb pauta de vacunació completa que siguin identificats com contactes (cas C o "contacte estret") hauran de romandre en els seus domicilis i contactar de manera immediata amb els Serveis Sanitaris (112), mitjançant el número habilitat a cada comunitat Autònoma o el seu centre de salut i seguir les pautes prescrites.
Aquestes persones han d'informar al seu mànager o RRHH del seu àmbit sobre les indicacions facilitades pels Serveis Sanitaris.

 

SECB HEM REQUERIT A L'EMPRESA LA PRÒRROGA URGENT De les mesures de CONCILIACIÓ EXTRAORDINÀRIES CAIXABANK

Informarem de qualsevol novetat

 

 MESURES CONCILIACIÓ EXTRAORDINÀRIES CBK COVID-19

 

quadre comparatiu beneficis conciliació covid-19

DESCARREGA EL QUADRE

 

 

RECORDA!

La totalitat de mesures contemplades tant en l'Estatut dels Treballadors, com al Conveni Col·lectiu i el nostre Protocol de Conciliació, segueixen vigents i poden ser sol·licitades en els supòsits i condicions que cadascuna d'elles contempla.


PER LA SALUT DE TOTS ...

NO ET RELAXIS , SIGUES SOLIDARI

 

ANNA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "FAQS covid-19: Protocol V9"Add yours →

Deixa una resposta