Avís Legal i Política de privadesa

Avís Legal i Política de privadesa

 

AVÍS LEGAL

TITULAR DEL WEB

En compliment del deure informació que estableix la Llei La 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les dades següents:

Dades registrals: Sindicat constituït el 13 de febrer de 1990 i pertanyent a la Federació Força, Independència i Ocupació (FINE). Inscrit al Dipòsit d'Estatuts d'Organitzacions Sindicals i Empresarials amb el número de dipòsit 99003502.

Avís legal

Objecte

El Responsable posa a disposició dels usuaris aquest document amb què pretén donar compliment del que disposa la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i les normatives vigents en matèria de Protecció de Dades, així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions dús del mateix.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, i es compromet a l'observança i compliment rigorós de les disposicions que s'hi estipulen, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

El responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del responsable.

Responsabilitat

El responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat de servidor, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l' ordre de visites, el punt d'accés, etc.

Política d'enllaços

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l'Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Protecció de dades

El Responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context del nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (d'ara endavant, el RGPD), i la normativa Llei orgànica 3 /2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d'ara endavant, el «LOPDGDD»).

Així mateix, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del responsable o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del responsable sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per la seva part.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s'han inclòs les referències corresponents a l'autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o correu electrònic indicat a l'encapçalament.

SSL

El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL ( «Secure Sockets Layer»).

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte de la web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

L'adreça del lloc web apareixerà en color verd, activant-se el protocol https que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.

Política de Privacitat

SINDICAT D'EMPLEATS DE CAIXABANK informa els usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients.

I garanteix en tot moment el ple íntegre compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones física pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

Responsable del tractament

SINDICAT D'Empleats DE CAIXABANK (SECB)
CIF: G59390450

Dades registrals: Sindicat constituït el 13 de febrer de 1990 i pertanyent a la Federació Força, Independència i Ocupació (FINE). Inscrit al Dipòsit d'Estatuts d'Organitzacions Sindicals i Empresarials amb el número de dipòsit 99003502.

Telèfon: 934155141
Correu electrònic: secretaria@secbcaixabank.com

Delegat de Protecció de Dades

Finalitat del tractament de les seves dades

Les dades facilitades per l'Usuari són utilitzats amb diverses finalitats que s'enumeren a continuació:

Finalitat de l'tractament Base jurídica per al tractament
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Interès legítim de la Societat per atendre els requeriments d'informació a través del web. Consentiment prestat de forma expressa al moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Consentiment prestat de forma expressa en el moment de recollida de les dades a través dels formularis web.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Interès legítim de la societat.

Termini de conservació de les dades

Finalitat de l'tractament Termini de conservació
Gestionar les consultes plantejades a través dels formularis web. Tractarem les teves dades durant el temps que sigui necessari per atendre la teva sol·licitud o petició.
Enviament de newsletters, comunicacions comercials i promocions. Tractarem les teves dades fins que et donis de baixa.
Gestionar les incidències i el manteniment del web. Tractarem les seves dades durant el temps necessari per complir els terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Destinataris de les dades

Per complir les finalitats indicades a la present Política de Privadesa, cal que donem accés a les teves dades personals a terceres parts que ens donen suport en els serveis que t'oferim (Encarregats del Tractament).

Els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei a l'Responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

També a organitzacions a què pertany o col·labora SINDICAT D'EMPLEATS DE CAIXABANK.

Drets dels Usuaris

L'usuari té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel medi sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades.
 • Oposar-se a el tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'agència espanyola de protecció de dades.

L'Usuari pot exercir els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu electrònic dpd@secbcaixabank.com, acreditant la vostra identitat amb una còpia escanejada del vostre DNI o document equivalent, i especificant el dret que voleu exercir.

Procedència de les dades

Les dades personals seran facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas el responsable d'informar de l'caràcter obligatori i / o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament de l'servei.

El responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Informació facilitada per l'usuari

Els i les menors de 18 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare / mare i / o tutors legals.

Els Usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita , lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Bretxes de Seguretat

El responsable d'informar sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

Legislació aplicable i jurisdicció

Es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri necessàries per a la utilització indeguda del Lloc Web i Continguts.

La relació entre l'Usuari i el Responsable es regirà per la normativa vigent i aplicable al territori espanyol. Si sorgeix qualsevol controvèrsia en relació amb la interpretació i/o l'aplicació, les parts sotmetran els seus conflictes a la jurisdicció ordinària sotmetent-se als jutges i tribunals que corresponguin d'acord amb el dret.

Política de Cookies

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers per oferir-li una millor experiència i servei. A l'navegar o utilitzar els nostres serveis l'usuari accepta l'ús que fem de les cookies. No obstant això, l'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies i l'eliminació de les mateixes.

1. Què són les galetes?

Una galeta és un petit fragment de text que els llocs web envien al navegador i que s'emmagatzemen al terminal de l'usuari, el qual pot ser un ordinador personal, un telèfon mòbil, tauleta, etc. Aquests fitxers permeten que el lloc web recordi informació sobre la vostra visita i fer que el lloc web resulti més útil en personalitzar el seu contingut. Les galetes exerceixen un paper molt important, en millorar l'experiència d'ús de la web.

Segons l'entitat que les gestioni, les galetes poden ser:

 • Galetes pròpies: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'interessat des d'un equip o domini gestionat pel propi editor i des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari.
 • Galetes de tercer: Són aquelles que s'envien a l'equip terminal de l'usuari des d'un equip o domini que no és gestionat per l'editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes mitjançant les cookies.

Segons el termini de temps que romanen activades:

 • Galetes de sessió: Són un tipus de galetes dissenyades per a demanar i emmagatzemar dades mentre l'usuari accedeix a una pàgina web. Se solen emprar per emmagatzemar informació que només interessa conservar per a la prestació de el servei sol·licitat per l'usuari en una sola ocasió.
 • Galetes persistents: Són un tipus de galetes en el qual les dades segueixen emmagatzemats en el terminal i poden ser accedits i tractats durant un període definit pel responsable de la galeta, i que pot anar d'uns minuts a diversos anys.

Segons la finalitat per a la qual es tractin les dades obtingudes a través de les galetes, el web pot utilitzar:

Galetes tècniques – Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de la pàgina web o aplicació i la utilització de les diferents opcions o serveis que en ella existeixen. Per exemple, controlar el trànsit i la comunicació de dades, identificar la sessió, accedir a les parts web d'accés restringit, recordar els elements que integren una comanda, realitzar la sol·licitud d'inscripció o participació en un esdeveniment, utilitzar elements de seguretat durant la navegació i emmagatzemar continguts per a la difusió de vídeos o so.

Galetes de personalització – Són aquelles que permeten a l'usuari accedir a el servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en el seu terminal o que el propi usuari defineixi. Per exemple, l'idioma, el tipus de navegador a través del qual accedeix a el servei, el disseny de continguts seleccionat, geolocalització de l'terminal i la configuració regional des d'on s'accedeix a el servei.

Galetes publicitàries – Són aquelles que permeten la gestió eficaç dels espais publicitaris que s'han inclòs a la pàgina web o aplicació des de la qual es presta el servei. Permeten adequar el contingut de la publicitat perquè aquesta sigui rellevant per a l'usuari i per evitar mostrar anuncis que l'usuari ja hagi vist.

Galetes d'anàlisi estadística – Són aquelles que permeten fer el seguiment i anàlisi de l'comportament dels usuaris en els llocs web. La informació recollida mitjançant aquest tipus de galetes s'utilitza en el mesurament de l'activitat dels llocs web, aplicació o plataforma i per a l'elaboració de perfils de navegació dels usuaris d'aquests llocs, per tal d'introduir millores en el servei en funció de les dades d'ús que fan els usuaris.

La identificació de qui utilitza les galetes, el tipus de cookies utilitzades i altres detalls, S'indica a continuació:

Galetes pròpies
    Propòsit Període de conservació
cookie_notice_accepted Cookie dús intern necessària per al funcionament de la visualització de la política de cookies de la web.   1 mes
PHPSESSID Cookie és nativa de PHP i permet als llocs web emmagatzemar dades d'estat serialitzats. Al lloc web sutilitza per establir una sessió dusuari. Sessió

 

Cookies de tercers
Cookies   Entitat que utilitza les cookies Propòsit Més informació
_ga

_gid

_gat_gtag_UA_ *

 
Google Analytics Recollir informació sobre la navegació dels usuaris pel lloc per tal de conèixer l'origen de les visites i altres dades similars a nivell estadístic. Google Analytics Centre de privadesa de Google

 

Nota: Les galetes de tipus «Pròpies» són utilitzades només pel propietari d'aquesta web i les galetes «De tercers» són utilitzades, també, pel prestador del servei que està detallat la taula anterior.

L'usuari té l'opció de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre terminal:

 • Firefox:
 • Chrome:
 • Internet Explorer:
 • Microsoft Edge:
 • Safari:
 • Òpera:

En cas de bloquejar l'ús de cookies al seu navegador és possible que alguns serveis o funcionalitats de la pàgina web no estiguin disponibles.

En alguns navegadors es poden configurar regles específiques per administrar galetes per lloc web, el que ofereix un control més precís sobre la privacitat. En aquest cas es pot desactivar galetes de tots els llocs excepte d'aquells en els quals es confiï.