Llei Organica i Reglament General de Protecció de Dades

Responsable DEL TRACTAMENT DE LES DADES

En compliment del deure d'informació que estableix la Llei La 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, li comuniquem que la present web és titularitat de:

Denominació Social: SINDICAT D'Empleats DE CAIXABANK  (En endavant "El Responsable")

CIF: G59390450

Dades d'inscripció: Sindicat constituït el 13 de febrer de 1990 i pertanyent a la Federació Força, Independència i Ocupació (FINE). Inscrit en el Dipòsit d'Estatuts d'Organitzacions Sindicals i Empresarials amb el número de dipòsit 99003502.

Domicili Social: PL. SANT PERE, 4 1a 08003 BARCELONA

Telèfon: 934155141

e-Mail: secretaria@secbcaixabank.com

Nom de dominis: secbcaixabank.info (D'ara endavant "el lloc web")

Avís Legal

Objecte

El responsable posa a disposició dels usuaris el present document amb el qual pretén donar compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades, i en el context de el nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE ) 2016 / 679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, el "RGPD" ), i la normativa nacional Llei Orgànica 3 / 2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant, el "LOPDGDD"), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines són les condicions d'ús de la mateixa.

Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d'usuari, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí disposades, així com a qualsevol altra disposició legal que fora d'aplicació.

El responsable es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al lloc web, sense que hi hagi obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient amb la publicació al lloc web del responsable.

Responsabilitat

El responsable s'eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada al seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a aquest.

adreces IP

Els servidors del lloc web podran detectar de manera automàtica l'adreça IP i el nom de domini utilitzats per l'usuari.

Una adreça IP és un nombre assignat automàticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d'activitat del servidor, degudament inscrit, que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d'obtenir mesures únicament estadístiques que permetin conèixer el nombre d'impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als servidors web, l'ordre de visites, el punt d'accés, etc.

Política d'enllaços

Des del present lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web. Atès que El responsable no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, El Responsable manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a dit lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.

El responsable no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fòrums, xat, generadors de blocs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web de l'Responsable. No obstant això i en compliment del que disposa l'art. 11 i 16 de la LSSICE, El Responsable es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, col·laborant de forma activa en la retirada o si escau bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l'ordre públic. En cas que l'usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pogués ser susceptible d'aquesta classificació, es prega ho faci saber de forma immediata a l'administrador del lloc web.

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l'any, 24 hores al dia. No obstant això, El Responsable no descarta la possibilitat que existeixin certs errors de programació, o que esdevinguin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l'accés a la pàgina web.

Protecció de dades

El responsable es troba profundament compromès en el compliment del que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades, i en el context de el nou marc normatiu establert en virtut del que disposa el Reglament (UE) 2016 / 679 de el Parlament Europeu i de l'Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, el "RGPD"), i la normativa Llei Orgànica 3 / 2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, el "LOPDGDD").

Així mateix, El Responsable informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l'tractament de les seves dades amb fins comercials en cada moment

Propietat intel·lectual i industrial

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i / o gràfics són propietat del responsable o, si escau disposa de llicència o autorització expressa per part dels autors.

Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per a la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas de l'autorització escrita prèvia per part del responsable. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l'autor.

Els dissenys, logotips, text i / o gràfics aliens al prestador i que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, sent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pogués suscitar respecte a aquests. En tot cas, El Responsable compta amb l'autorització expressa i prèvia per part dels mateixos.

El responsable autoritza expressament a que tercers puguin redirigir directament als continguts concrets del lloc web, i en tot cas redirigir a la pàgina principal del lloc web del responsable.

El Responsable reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial, no implicant el seu sol esment o aparició en el lloc web l'existència de drets o responsabilitat alguna del responsable sobre els mateixos, com tampoc respatller, patrocini o recomanació per la seva part.

Per a totes aquelles imatges en què el programari de disseny ho permet, s'han inclòs les referències corresponents a l'autoria i llicència corresponent.

Per realitzar qualsevol tipus d'observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho per escrit o correu electrònic indicat a l'encapçalament.

SSL

El responsable ha contractat per al seu lloc web un certificat SSL ( "Secure Sockets Layer").

Un certificat SSL permet protegir tota la informació personal i confidencial que es pugui gestionar en un lloc web, independentment de la informació que es transmeti, com per exemple, des de qualsevol dels formularis de contacte de la web fins al servidor, o les dades introduïts per a la subscripció de butlletins de notícies o accessos a les àrees protegides, etc.

La direcció del lloc web apareixerà en color verd, activant-el protocol "https" que permet connexions segures des d'un servidor web al navegador de l'usuari.

Política de Privacitat

SINDICAT D'Empleats DE CAIXABANK informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollides per la navegació a través del seu lloc web.

1.- Informació a l'Usuari

Responsable del tractament

SINDICAT D'Empleats DE CAIXABANK (SECB)
CIF: G59390450

Dades d'inscripció: Sindicat constituït el 13 de febrer de 1990 i pertanyent a la Federació Força, Independència i Ocupació (FINE). Inscrit en el Dipòsit d'Estatuts d'Organitzacions Sindicals i Empresarials amb el número de dipòsit 99003502.

Domicili Social: PL. SANT PERE, 4 1a - 08003 BARCELONA
Telèfon: 934155141
e-Mail: secretaria@secbcaixabank.com

Delegat de Protecció de Dades

SINDICAT D'Empleats DE CAIXABANK, d'acord amb l'article 37.1. de el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un delegat / da de Protecció de Dades (DPD).

El correu electrònic de contacte és: dpd@secbcaixabank.com

Finalitat del tractament de les seves dades

Les dades seran utilitzades per mantenir una relació comercial amb l'Usuari. Les operacions previstes per realitzar el tractament són:

 • Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions seran realitzades per SINDICAT D'Empleats DE CAIXABANK i relacionades amb els seus productes i serveis, o amb els dels seus col·laboradors o proveïdors amb els que aquest hagi arribat a algun acord de promoció. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals.
 • Tramitar encàrrecs de peticions o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l'usuari a través de qualsevol de les formes de contacte que es posen a la seva disposició.
 • Remetre el butlletí de notícies de la pàgina web.

Criteris de conservació de les dades

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que no se sol·liciti la seva suspensió per part de l'interessat, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

Legitimació

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en el consentiment exprés de la persona interessada o, si s'escau en l'execució d'un contracte i / o servei. En qualsevol moment es podrà exercir el dret a retirar el consentiment sense que això afecti la licitud de l'tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris

Les dades seran utilitzades per El responsable. També podrà comunicar legítimament les dades personals amb els encarregats de tractament per a l'execució d'un contracte o prestació d'un servei a El responsable, seguint per això les seves instruccions en tot moment i assegurant els mateixos nivells de seguretat.

Drets

L'usuari té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel medi sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat pels quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació de l'tractament de les seves dades.
 • Oposar-se a el tractament de les seves dades personals quan sigui procedent, en aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades personals quan el tractament estigui basat en un consentiment i s'efectuï per mitjans automatitzats. les dades es lliuraran de forma estructurada, ús comú i lectura mecànica.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'agència espanyola de protecció de dades.

L'usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats mitjançant la següent adreça de correu postal o electrònica, havent d'identificar degudament i sol·licita clarament el dret a exercir:

Adreça postal: SINDICAT D'Empleats DE CAIXABANK, PL. SANT PERE, 4 1a 08003 BARCELONA
Adreça electrònica: dpd@secbcaixabank.com

Procedència de les dades

Les dades personals seran facilitades pel mateix interessat de forma absolutament voluntària. La manca de facilitar determinades dades o preguntes que puguin formular-se en els processos de registre o en els diferents formularis electrònics que se li presentin a l'Usuari, pot provocar la impossibilitat d'accés a determinats serveis per a la prestació és imprescindible disposar de les dades de caràcter personal , en aquest cas el responsable d'informar de l'caràcter obligatori i / o necessari de facilitar les dades personals per al funcionament de l'servei.

El responsable li assegura la confidencialitat de les seves dades personals i li garanteix la seguretat dels mateixos, i adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

2.- Informació facilitada per l'usuari

Si ets menor de 18 anys no està permès l'ús de formularis al nostre web.

Els Usuaris, introduint les vostres dades en els formularis de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició, per part del responsable, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació de les mateixes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

3. - Mesures de seguretat

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, els quals són tractats de manera lícita , lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

4. - Bretxes de Seguretat

El responsable d'informar sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

Política de Cookies

En compliment amb el que disposa l'article 22.2 de la Llei 34 / 2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, aquesta pàgina web l'informa, en aquesta secció, sobre la política de recollida i tractament de galetes.

1. Què són les galetes?

Una galeta és un fitxer que es descarrega al seu ordinador a l'accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d'un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què utilitzi el seu equip, es poden utilitzar per reconèixer a l'usuari.

2. Quins tipus de cookies utilitza aquesta pàgina web?

Aquesta pàgina web utilitza els següents tipus de galetes:

Galetes d'anàlisi: Són aquelles que ben tractades per nosaltres o per tercers, ens permeten quantificar el nombre d'usuaris i així realitzar el mesurament i anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de el servei ofert. Per això s'analitza la seva navegació a la nostra pàgina web per tal de millorar l'oferta de productes o serveis que li oferim.

Galetes tècniques: Són aquelles que permeten a l'usuari la navegació a través de l'àrea restringida i la utilització dels seus diferents funcions.

Galetes de personalització: Són aquelles que permeten a l'usuari accedir al servei amb algunes característiques de caràcter general predefinides en funció d'una sèrie de criteris en el terminal de l'usuari com ara serien l'idioma o el tipus de navegador mitjançant el qual es connecta al servei.

Desactivar les galetes.

pot vostè permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions de el navegador en el vostre ordinador. En la majoria dels navegadors web s'ofereix la possibilitat de permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip. A continuació pot accedir a la configuració dels navegadors webs més freqüents per acceptar, instal·lar o desactivar les galetes:

Configura galetes a Google Chrome

Configura galetes a Microsoft Internet Explorer

Configura galetes de Mozilla Firefox

Configura galetes al Safari (Apple)

3. Galetes de tercers.

Aquesta pàgina web utilitza serveis de tercers per recopilar informació amb fins estadístics i d'ús de la web. En concret, fem servir els serveis de Google Analytics per a les nostres estadístiques.

Algunes cookies són essencials per al funcionament del lloc, per exemple el cercador incorporat.

El nostre lloc inclou altres funcionalitats proporcionades per tercers. Vostè pot fàcilment compartir el contingut en xarxes socials com Facebook, Twitter o Google+, amb els botons que hem inclòs a aquest efecte.

4. Notes sobre eliminar cookies.

Vostè pot eliminar i bloquejar totes les galetes d'aquest lloc, però part del lloc no funcionarà o la qualitat de la pàgina web es pot veure afectada.

Si té qualsevol dubte sobre la nostra política de cookies, pot contactar amb aquesta pàgina web a través dels nostres canals de Contacte.

Llistat complet de cookies utilitzats en aquesta web

Per al compliment de la nova RGPD.

 

Propis

cookie_notice_accepted

WordPress

Galetes al front-end sense estar registrat

 • wordpress_test_cookie - en aquesta galeta WordPress comprova i guarda si les galetes estan activades en el navegador. Tècnica de sessió. Necessària.

Galetes de Comentaris

Galetes que fa servir WordPress perquè els usuaris deixin els seus comentaris. Amb els nous ajustos de la RGPD de WordPress ara es pot activar l'opció perquè els usuaris les permetin o no.

 • comment_author_ [hash] - per recordar el nom de el qual realitza el comentari. Tècnica persistent. Durada 347 dies.
 • comment_author_email_ [hash] - per recordar el correu electrònic de què realitza el comentari. Tècnica persistent. Durada 347 dies.
 • comment_author_url_ [hash] - per recordar la url de què realitza el comentari. Tècnica persistent. Durada 347 dies.

google

Google utilitza diferents tipus de galetes per al funcionament dels productes relacionats amb anuncis i dels llocs web de Google. Una part o la totalitat de les cookies identificades a continuació es poden emmagatzemar al teu navegador.

Més informació a la pàgina de Google Privadesa i Condicions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Barcelona.

 

0 comentaris a "Llei Organica i Reglament General de Protecció de Dades"Add yours →