SECB IMPULSEM LES MILLORES DELS NOUS PERMISOS PER A LA PLANTILLA

SECB IMPULSEM LES MILLORES DELS NOUS PERMISOS PER A LA PLANTILLA

SECB exigim millores significatives a l'empresa sobre els nous permisos.

NO ACCEPTAREM CAP RETALLADA DE DRETS

SECB volem fer un pas més que ens permeti ser referent social, sense retallades en les millores que tant ens ha costat aconseguir.

 

Si l'empresa vol ser exemple de lideratge en matèria d'igualtat i conciliació, amb la proposta inicial no es compleixen les nostres exigències.

A la comissió de seguiment del Pla d'Igualtat hem revisat:

– Les desviacions més significatives del registre salarial,

- Adaptació de la Llei de l'Informant al nostre Protocol d'Assetjament,

– Adaptació del Protocol de Conciliació als nous permisos regulats a l'Estatut dels Treballadors i transposició del nou RDL 5/2023 de 28 juny relatius a la conciliació de la vida familiar i professional dels progenitors i cuidadors.

TRACTEM L'ANÀLISI DE L'ESCLETXA SALARIAL I EL REGISTRE RETRIBUTIU

Des de SECB valorem positivament els avenços que en matèria d'Igualtat s'estan produint a la nostra empresa, tot i que encara tinguem alguns segments i funcions majoritàriament, o fins i tot absolutament, masculins que produeixen unes desviacions més grans que sens dubte cal corregir.

No n'hi ha prou amb les polítiques retributives. Encara ens queda molt de camí fins aconseguir que les dones accedeixin a llocs de responsabilitat en la mateixa proporció que la seva representació a l'empresa. Les dones suposen un 56% de la plantilla i no obstant encara hi ha funcions en què ni tan sols estan representades, o ho estan mínimament, com pot ser en àmbits de Banca Corporativa, Banca Privada o Empreses i no arribarem a l'equitat mentre no hi hagi voluntat de conciliació per part de l'empresa.

Les mesures de conciliació són per a TOTS i és molt significatiu que, arribats a determinats nivells, brillin per la seva absència.

Sense conciliació, no hi ha igualtat!

Per això és tan important formar a "els caps” sobre els principis que regulen aquestes matèries.

ADAPTACIÓ DEL PROTOCOL D'ASSETJAMENT

Recentment s'ha publicat al BOE la Llei 2/2023 de 20 de febrer reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Des de SECB ja us vàrem informar de la importància d'aquesta nova norma que protegeix l'anonimat i les represàlies de qui informa d'un fet constitutiu d'infracció Aquí tens el link                                     

Avui hem adaptat el nostre Protocol d'Assetjament perquè les denúncies que es facin pel canal puguin ser anònimes, amb total garantia d'anonimat i no traçabilitat, a més de les garanties que ja estaven establertes com:

  • Confidencialitat,
  • Restitució de les víctimes,
  • Prohibició de represàlies,
  • Opció de trasllat,
  • Garanties jurídiques.

Aquesta possibilitat d' anonimat suposa un avenç molt important en la nostra lluita contra tota forma d'assetjament a la feina, moral, discriminatòria o abús d'autoritat, entre d'altres. Som coneixedors de les dificultats i pors que comporten aquestes denúncies i per això cal tot el suport i contundència davant d'aquesta situació.

 La plantilla ha de poder realitzar la feina en condicions òptimes, sense pressions, sense amenaces i sense por.
SECB
defensem la implementació dels permisos
pensant en la PLANTILLA

Fins a l'adaptació d'aquests permisos en el Portal PeopleExperience, les sol·licituds es cursaran enviant un mail a través de RH del Territori (DT).

PERMISOS 

 

 

Permís per accident o malaltia

Permís per accident o malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari: permís remunerat de 5 dies hàbils, amb o sense desplaçament.

És un permís remunerat que necessita avís i justificació.

  • Parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, derivada de matrimoni o de constitució de parella de fet degudament registrada.

S'hi inclou una persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.

    • Disposarà de 5 dies hàbils.
    • S'ha d'acreditar la convivència mitjançant padró o un altre document fefaent que acrediti la convivència amb la persona per a les cures de la qual se sol·licita el permís.

Permís per mort

Se manté la regulació actual recollida en el protocol de conciliació que no s'ha vist modificada per l'esmentat RD, de 3 dies hàbils per mort de familiars fins a 2n grau de consanguinitat més 2 dies si hi ha desplaçament.

Possibilitat de millora d'un màxim de 2 dies addicionals en el cas de defunció de cònjuge o parella de fet degudament registrada i amb fills menors en comú (segons 2.2 Protocol Conciliació).

Possibilitat de millora de fins a un màxim de 3 dies hàbils en els termes i les condicions previstes a l'apartat 2.2 de Protocol de Conciliació.

 

El Permís per causa de força major

El Permís per causa de força major quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

Borsa de 30 hores hàbils anuals, equivalent al nombre d'hores mitjanes derivat de la jornada anual establerta a CaixaBank a 4 dies.

Es manté de forma independent a l'anterior el permís de 'Curta durada' recollit a l'apartat 2.1. del nostre protocol de conciliació d'1 dia a l'any o 10 hores, vinculat a necessitats personals i familiars.

De la mateixa manera es manté el permís de 20h recuperable del C. Col·lectiu per acompanyament a l'assistència mèdica, tractaments mèdics de radioteràpia, quimioteràpia, diàlisi o d'entitat similar i sessions de rehabilitació de fill/a cònjuge, pare o mare, o parella de fet degudament acreditada.

Permís Parental

El Permís Parental és una SUSPENSIÓ DE CONTRACTE NO REMUNERADA AMB RESERVA DEL MATEIX LLOC DE TREBALL

Permís no remunerat amb reserva de lloc de treball i mateixes garanties establertes per a l'excedència per cura de fill pel que fa a còmput per a antiguitat, aportació al pla de pensions, manteniment d'assegurança mèdica, condicions de préstecs i de dipòsits.

La durada és de fins a 8 setmanes que es poden gaudir de forma contínua o discontínua en períodes de 7 dies naturals i fins que el descendent compleixi els 8 anys.

Llevat de força major, serà necessària comunicació amb 10 dies d'antelació (o la que es concreti al Conveni Col·lectiu), especificant la data d'inici i fi del gaudi, tenint en compte la situació de la persona treballadora i les necessitats organitzatives de l'empresa.

Les bestretes es mantenen durant la vigència de la suspensió del contracte.

No hi ha meritació de vacances durant el període de suspensió.

Mentre la legislació no disposi una altra cosa, la direcció va considerar que no es cotitzarà durant el període de suspensió de contracte

Des del SECB sol·licitem que durant aquest període sí que continuï la cotització a la Seguretat Social i sigui un permís remunerat.

I ACONSEGUIM que, en espera que s'aclareixi, de moment consideren que COTICI PER LA Pensió Mínima 

El càlcul de la reducció salarial es farà descomptant el salari dels dies de permís parental a la nòmina del mes en què s'hagin gaudit.

La inclusió del col·lectiu LGTBI en aquest Protocol tal com estableix la Llei.
PER A SECB ÉS ESSENCIAL incloure el
dret a l'ADAPTACIÓ DE LA JORNADA

Per això, SECB requereix a l'empresa per la es regulin les condicions en què es pot exercir el dret d'adaptació de jornada quan hi hagi necessitats de cura respecte de familiars fins a segon grau de consanguinitat i altres convivents no familiars que no puguin valdre's per si mateixos, atenent els criteris establerts al nou text legal, exigint que ens informin de les persones que sol·licitin aquest dret que estava limitat a descendents fins a 12 anys i que, amb el nou text, s'amplia a totes les persones que tinguin necessitats de cura respecte dels fills o filles majors de 12 anys, cònjuge o parella de fet, familiars fins al 2n grau de consanguinitat, així com altres persones dependents que convisquin al mateix domicili i que no puguin valdre's per si mateixes.

SECB creiem que cal abordar la modificació del protocol i no només l'adaptació de les mesures decretades per llei.

Srs. de la Direcció,

la plantilla demana més flexibilitat a la feina i poder gaudir de les mesures de conciliació,

i el seu exercici no ha de suposar cap tipus de discriminació directa o indirecta, ni cap trava al desenvolupament professional de les persones treballadores.
SECB DEFENSA ELS TEUS DRETS

 

Per qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat SECB

 

AFILIA'T A SECB, EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA ESTEM PER AJUDAR-TE, SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

LUCÍA

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta