SECB DEFENSA EL DRET A DENUNCIAR ASSETJAMENT SENSE REPRESÀLIES

SECB DEFENSA EL DRET A DENUNCIAR ASSETJAMENT SENSE REPRESÀLIES

Des del 13 de juny està en vigor a CaixaBank la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la

protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció

 

No es tracta d'una norma estrictament laboral, però la seva entrada en vigor determina la incorporació de noves obligacions per a les empreses i nous drets de protecció per als treballadors.

NOVES OBLIGACIONS PER A L'EMPRESA:  Implementar un Sistema Intern d'Informació (SII) o canal de denúncies a través del qual es pugui informar de possibles infraccions penals o administratives greus o molt greus.

DRETS DE PROTECCIÓ TREBALLADORS: Protecció perquè els informants o denunciants no pateixin perjudicis per utilitzar aquests canals de denúncia.

es GARANTitza la comunicació anònima !!!

 

Aquests canvis legislatius impacten en la protecció dels treballadors de CaixaBank que informin al Canal de Denúncies amb relació a les irregularitats que puguis advertir en el desenvolupament de la teva activitat professional que suposin infraccions, incloent supòsits constitutius de frau i fins i tot delictius…

IMPACTA DE PLE EN EL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT A CAIXABANK

Aquest sistema intern d'informació requereix de la prèvia consulta amb els representants dels treballadors.

En el marc legal d'aquesta consulta, SECB ha presentat a la Direcció de CaixaBank un informe de modificació del Protocol per a Prevenció de l'Assetjament amb objectius clars:

DESCOBREIX SI ALGUNA D'AQUESTES CONDUCTES T'ESTÀ PASSANT A TU

ASSETJAMENT NO ÉS NOMÉS HOSTIGAR, TAMBÉ HO ÉS EXCLOURE I AÏLLAR !! 

 

Propostes SECB:

RECONEIXEMENT I TIPIFICACIÓ DE TOTS ELS CASOS SUBSCEPTIBLES DE SER CONDUCTES D'ASSETJAMENT

 1. ASSETJAMENT MORAL
 2. ASSETJAMENT SEXUAL
 3. ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE
 4.  ASSETJAMENT DISCRIMINATORI
 5.  ALTRES SITUACIONS DE VIOLÈNCIA LABORAL

Tots som capaços d'identificar l'assetjament per raó de sexe o assetjament sexual, però a SECB, coneixem de primera mà la casuística del dia a dia de les persones treballadores de CaixaBank i les situacions que queden emmarcades en la definició d' ASSETJAMENT MORAL i DISCRIMINATORI que són habituals en massa ocasions i NO ES DENUNCIEN…

AIXÒ T'ESTÀ PASSANT ???

ASSETJAMENT NO ÉS NOMÉS HOSTIGAR,
TAMBÉ HO ÉS EXCLOURE I AÏLLAR !! 
CATEGORITZACIÓ CONDUCTES TIPUS
Aïllar
Ignorar
Abús social
Excloure i no deixar participar
Dificultar la realització de la feina.

Encàrrecs que sobrepassen la capacitat o qualificació professional o, per contra, de molt inferior categoria professional de què es té reconeguda.

Privar de fer qualsevol activitat.

Negar la informació o els recursos necessaris per fer la feina habitual.

Dificultar o reduir les possibilitats de comunicació i limitar els contactes socials dins de l'organització.

Aïllar o apartar físicament o funcionalment de la resta de la unitat a què es pertany, sense causa justificada.

Cursar ordres de treball impossibles o contradictòries.

Menysprear
Xantatge emocional
Humiliar
Coaccionar
Culpabilitzar
Accions contra la reputació o la dignitat personal o social mitjançant actituds i comentaris que qüestionin i tractin de ridiculitzar una persona pel seu aspecte o condicions físiques, idees, creences, etc., o mitjançant atacs a la seva vida privada. Realitzar comentaris o difondre rumors negatius i en perjudici de la reputació professional i, en general, qualsevol pràctica o conducta que tendeixi a menyscabar el prestigi.

Criticar sistemàticament.

Anul·lar la llibertat individual
Qualsevol acció que suposi manipulació, control i/o vigilància no justificada i discriminatòria.

L'art. 28 de la Llei 62/2003 de 30 de desembre, defineix assetjament com tota conducta no desitjada relacionada amb l'origen racial o ètnic, la religió o les conviccions, la discapacitat, l'edat o l'orientació sexual d'una persona, que tingui com a objectiu o conseqüència atemptar contra la seva dignitat i crear un ambient intimidatori, humiliant o ofensiu.

Les categories considerades, entre altres, com ASSETJAMENT DISCRIMINATORI són:

·       Per raó de sexe

· Per orientació sexual

· Per identitat de gènere

· Per motius racials i/o ètnics

· Per origen, nacionalitat, cultura i/o valors diferents

· Per diversitat funcional

· Per motius religiosos

· Per adscripció grupal

INCORPORACIÓ DE LES MESURES PREVENTIVES AL PROTOCOL

Aquest protocol es contemplarà amb mesures tendents a prevenir aquest tipus de conductes, les quals hauran de ser acordades al Comitè de Seguretat i Salut.

DIVULGACIÓ I INFORMACIÓ

Aquest protocol ja es configura com un instrument de prevenció i, per evitar les situacions d'assetjament laboral, es divulgarà el protocol vigent a cada moment a través de:

 1. Correu electrònic corporatiu al personal de gestió-administració i de l'operatiu.
 2. Correu electrònic a tota persona treballadora que ho sol·liciti.
 3. Publicitat mitjançant infografia en un lloc visible de les oficines.
 4. Intranet.
 5. Qualsevol altre mitjà.

FORMACIÓ

Des de la Direcció i el SPMGLC es promourà la formació específica en matèria d'assetjament laboral i riscos psicosocials a tot el personal que formi part dels òrgans descrits en aquest procediment. També es facilitarà formació a tots els comandaments intermedis i responsables d'unitat. En cas necessari, es podrà sol·licitar formació especialitzada i/o disposar d'assessorament extern.

AVALUACIÓ

L'empresa podrà fer avaluacions periòdiques a través d'enquestes de clima laboral i entrevistes de seguiment.

GARANTIES DEL PROCEDIMENT

Entre d'altres, destaquem els més importants que es veuen reforçats i protegits per l'entrada en vigor de la llei 2/2023:

 • CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES
 • TRACTAMENT DADES
  No es poden recopilar dades personals la pertinència de les quals no resulti manifesta per tractar una informació específica.
 • PROTECCIÓ DE LA INTIMITAT I DE LA DIGNITAT DE LES PERSONES
  El procediment ha de protegir la intimitat de la persona assetjada, així com la de totes les persones implicades en el procediment.
 • PRINCIPIS DE SEGURETAT JURÍDICA, IMPARCIALITAT I DRET DE DEFENSA DE TOTES LES PERSONES IMPLICADES
  El procediment ha de garantir l'audiència imparcial i un tractament just a totes les persones implicades.
 • ANONIMAT INFORMANT
  L'informant té dret que la seva identitat no sigui revelada a tercers. En tot cas, la seva identitat només es pot comunicar a les autoritats judicials, al ministeri fiscal o a l'autoritat administrativa competent en el marc d'una investigació penal, disciplinària o sancionadora.
 • PRINCIPI DE REPARACIÓ DE LA VÍCTIMA I DE L'ENTORN LABORAL
  Les persones afectades per qualsevol conducta constitutiva d'assetjament tenen dret a ser rescabalades
  a través dels mecanismes legals establerts, però també a través de l'assumpció per part de l'empresa dels compromisos següents que s'estableixen a títol exemplificatiu, com el suport a la víctima d'assetjament a l'entorn professional, de manera que l'empresa es compromet a posar en marxa mesures conduents a la recuperació del projecte professional de la víctima; la posada a disposició de la víctima de totes les mesures que es considerin pertinents per garantir el dret a la protecció integral de la salut fins al seu restabliment.
 • PROHIBICIÓ DE REPRESÀLIES (GARANTIA D'INDEMNITAT)
  L'adopció de mesures que suposin un tractament desfavorable d'algun dels subjectes assenyalats (persones denunciants, testimonis, o coadjuvants) seran considerades nul·les. Si s'haguessin produït represàlies o existit perjudici per a la víctima o els denunciants de l'assetjament durant el procediment, aquestes seran, com a mínim, restituïdes en les condicions en què es trobaven abans del mateix, sense perjudici de qualsevol altre procediment que volgués iniciar a propòsit d'aquesta situació i de les conseqüències que se'n derivin. La presentació deliberada d'una queixa o denúncia falsa d'assetjament poden ser constituents de motiu de sanció.

Mesures de protecció

Es prohibeix i declara nul·les aquelles conductes que es puguin qualificar de represàlies i s'adoptin dins dels dos anys següents a ultimar les investigacions. En aquest sentit, quedaran sense efecte qualsevol clàusula o disposicions contractuals que impedeixin o pretenguin limitar el dret o la capacitat d'informar

 

TIPIFICACIÓ DE FALTES I SANCIONS

els actes i les conductes constitutives d'assetjament laboral constitueixen incompliments laborals objecte de sanció disciplinària. En tot cas, per a la qualificació de les faltes i per a la imposició de sancions, cal atenir-se al que preveu el conveni col·lectiu d'aplicació i normativa superior vigent. Amb la finalitat de valorar la gravetat dels fets i determinar les sancions proposades a l'informe formal de resolució que, si és el cas, pogueren imposar-se, es tindran com a circumstàncies agreujants aquelles situacions en què:

·       L'abús de situació de superioritat jeràrquica o que la persona que comet l'assetjament tingui poder de decisió sobre les condicions de treball de la víctima o sobre la relació laboral mateixa.

· La reiteració de les conductes ofensives després que la víctima hagués recorregut a l'activació del protocol amb independència de la fase en què sigui resolt.

· La persona que comet l'assetjament és reincident a la comissió d'actes d'assetjament laboral.

·       L'existència de dues o més víctimes.

·       La víctima pateixi algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial.

· Quan l' estat psicològic o físic de la víctima hagi patit greus alteracions mèdicament acreditades.

·       Es demostrin conductes intimidatòries o represàlies per part de la persona agressora cap a la víctima, testimonis o membres de la comissió de resolució de conflictes.

·       Que l'assetjament es produeixi durant el procés de selecció o promoció del personal.

· S'exerceixin pressions o coaccions sobre la víctima, testimonis o persones del seu entorn laboral o familiar a fi d'evitar o entorpir la bona fi de la investigació.

·       La situació de contractació temporal, interinitat, període de prova, situació de becari/ària o realització de pràctiques per part de la víctima.

Les denúncies, al·legacions o declaracions, que es demostrin com a intencionadament fraudulentes i doloses, i realitzades amb l'objectiu de causar un mal injustificat a la persona denunciada, seran sancionades d'acord amb el que disposa el règim disciplinari establert al conveni col·lectiu d'aplicació, sense perjudici de les restants accions que en dret poguessin correspondre.

 

RECORDA QUE, SI ETS VÍCTIMA D'ASSETJAMENT O CONEIXES ALGUN CAS, POTS DENUNCIAR QUALSEVOL D'AQUESTES SITUACIONS A TRAVÉS DELS SEGÜENTS CANALS:
PRIMER
   LLOCS    CONFORMITAT

 

SEGON

PREVENCIÓ DE L'ASSETJAMENT
900 300 302

Per a qualsevol consulta, ampliació de la informació o denúncia, contacteu amb l'equip de Gestores especialitzades en matèria de prevenció de l'assetjament:

619 170 233 / 666 301 706

HORARI
De dilluns a dijous de 09:00 a 14:00 i de 16:00 a 19:00 h
Divendres de 09: 00h a 14: 00h

gestionconflictes@icab.cat

 

Com veiem, la nova regulació, OBLIGA al fet que l'empresa adapti els canals de comunicació de denúncies d'irregularitats per protegir a l'informant i totes les persones implicades reforçant aspectes fonamentals: com són l'ANONIMAT, les GARANTIES JURÍDIQUES i l'absència de REPRESÀLIES.

Per part de SECB estem esperant resposta de l'empresa a les nostres aportacions de millora del Protocol per a la Prevenció de l'Assetjament.

 

INFORMAREM PUNTUALMENT

 

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic