NÒMINA SETEMBRE: AJUDES GUARDERIA I FORMACIÓ 2023

NÒMINA SETEMBRE: AJUDES GUARDERIA I FORMACIÓ 2023

Fa dies que des de SECB t'avançàvem les novetats més importants a la teva nòmina per aquest mes de setembre.

Per si us va quedar algun dubte, aquí us deixem la informació ampliada!

 

A tenir en compte en la nòmina de setembre

AJUDA DE GUARDERIA, fills menors de 3 anys

Són tres pagaments que es satisfan durant els tres primers anys de vida del nounat, a l'any del naixement i els dos següents. L'import d'aquests s'incrementa en cas de discapacitat reconeguda del menor.

AJUDA DE GUADERIA

 

GENERAL GRAU DE DISCAPACITAT
des 33% fins 64%
GRAU
DE DISCAPACITAT
igual o superior al 65%
925 € 5.150 € 6.300 €
En el cas que hagueu de notificar per primera vegada la discapacitat del vostre fill, haureu de modificar les dades familiars d'aquest al Portal de l'Empleat (Dades Personals -> Dades Familiars -> Edita), indicant

El grau de discapacitat i l'inici i fi de la mateixa
annexant la Resolució del Grau de Discapacitat.

AJUDA FORMACIÓ DE FILLS D'EMPLEATS de 3 a 24 o 25 anys en alguns casos

Es percebrà per cada fill/a, des de l'any en què compleixi 3 anys i fins a l'any en què compleixi els 24 (o 25 si l'empleat té una antiguitat anterior al 2004, cobrant la totalitat (sense prorrateig aquest últim any) gràcies a la demanda interposada per SECB sobre aquest tema.

No obstant això, s'exclouran els fills perceptors de rendes superiors al salari mínim interprofessional (sense que a aquests efectes computi l'ajuda alimentària judicialment reconeguda).

AJUDA FORMACIÓ DE FILLS EMPLEAT

 

GENERAL GRAU DE DISCAPACITAT

fins 64%

GRAU DE DISCAPACITAT

igual o superior al 65%

510 € 3.400 € 6.300 €
Ajuda d'Estudis per a filles i fills d'entre 21 i 25 anys

El Conveni actual 2019-2023, va modificar l'article 57.1 que regula l'ajuda de formació de fills de les persones empleades.

Com que va entrar en vigor el 3 de desembre de 2020, quan l'ajut formació de fills / filles de l'any 2020 ja s'havia fet efectiva al mes de setembre del mateix any, la modificació es va aplicar, per primera vegada, en els ajuts de formació de fills que es van abonar al setembre de 2021.

Per tot això, a partir del curs 2021-2022 l'abonament dels ajuts de formació per al fill o filla que tingui entre 21 i 25 * anys està condicionat a una sol·licitud prèvia a la que s'ha d'aportar documentació acreditativa sobre l'efectiva realització d'estudis.

SECB hem exigit que, per cobrar l'ajuda, sigui CaixaBank qui sol·liciti a l'empleat el document justificatiu, sense que hi hagi l'obligació per part de l'empleat d'ajuntar-ho en la seva sol·licitud ja que el Conveni Col·lectiu no ho exigeix, a més de reclamar que els requisits comunicats per al cobrament es modifiquin, doncs limiten el dret establert en l'esmentat Conveni.
COM HAS DE GESTIONAR EL TRÀMIT
Empleats CaixaBank:
 • People Xperience > Els meus Beneficis > Acompanyament Familiar > Ajuts Fills > Ajuts Formació de Fills i Filles
Empleats origen Bankia:
 • DESHABILITAT. Tots els empleats gestionen la sol·licitud per People Xperience.
REQUISITS PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES
 1. El fill o filla haurà de cursar estudis.
 2. S'haurà d'adjuntar com a mínim un document justificatiu que acrediti que el fill o filla cursa o cursarà aquests estudis.
 3. Que el fill o filla no percebi rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent en cada moment. Actualment, el SMI és de 1080€ mensuals en 14 pagues (en còmput anual és de 15,120€).
PERÍODE DE PRESENTACIÓ
FINS AL 8 DE SETEMBRE

Es podrà sol·licitar, a partir del juliol i fins al 8 de setembre, sempre amb la informació referida al curs escolar 2023-2024.

Els abonaments es realitzaran a la nòmina de setembre de 2023 com marca el Conveni. Excepcionalment, quan la persona no hagués pogut acreditar que el seu fill / filla cursarà un determinat estudi en el termini establert, es podran fer efectius en els mesos posteriors, en funció de la data de sol·licitud, i sempre amb el límit de la finalitat del curs escolar.

D'acord amb la finalitat d'aquest ajut, en cap cas un mateix curs pot donar lloc a la percepció d'aquest ajut en dos anys diferents.

Complement residència

Si l'educació dels teus fills implica un trasllat,  compten amb edats compreses entre 10 i 25 anys , cursen estudis primaris a partir de 5è de Primària, ESO i Batxillerat o equivalents als anteriors oficialment reconeguts, Formació Professional, Ensenyaments Tècnics de Grau Mitjà i Assimilats i Ensenyament Superior, els estudis dels quals s'haguessin de cursar en plaça diferent de la del teu domicili habitual, pernoctant fora d'ell, pots sol·licitar el complement de residència..

L'ajuda s'incrementarà un 100%, és a dir, altres 510 € sempre que:

 • Siguis una persona contractada per CaixaBank abans de l'any 2004 (regulació anterior al Conveni Col·lectiu 2003-2006 per la qual, el primer any, les persones treballadores únicament percebien la part proporcional) i aquelles subrogades a CaixaBank provinents d'alguna caixa d'estalvis en què haguessin estat contractades abans de l'any 2004. En cas contrari, la prestació s'abonarà fins als 24 anys.
 • Rebut de lloguer o justificació de la residència en una localitat diferent de la que habitualment resideixen.
 • Tot i existint els estudis a la localitat habitual de residència, justificació d'haver-se sol·licitat i no obtingut la plaça.
 • S'ajunti matrícula dels estudis que cursa el teu fill o filla.
 • Els fills/es hagin de cursar estudis a partir del 5º any de primària havent de pernoctar a plaça diferent a la del domicili habitual de l'empleat/da en no poder realitzar els seus estudis en la seva localitat.
 • Els fills/es no percebin rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (14.000 €, deduint l'ajuda alimentària judicialment reconeguda en els supòsits de dissolució matrimonial).

Has de sol·licitar aquest complement i annexar les fotocòpies de la matrícula i els rebuts de lloguer o la residència en el People Xperience a:

 

 • People Xperience > Els meus Beneficis > Acompanyament Familiar > Ajuts Fills > Complement per Residència > Sol·licitud Complement per Residència
Mare i pare són empleats de CaixaBank

Si tots dos progenitors són empleats, l'ajuda s'abonarà a qui indiqueu a RR. HH. a través de l'apartat de dades familiars al Portal de l'Empleat. Si vols fer algun canvi sobre el perceptor, hauràs de completar els mateixos passos indicats anteriorment.

Empleats provinents d'integracions

Recordeu, d'una banda, que aquests abonaments no afecten als empleats provinents d'integracions que encara tinguin Complement d'homologació (és a dir, que els rebran al 100%), i per una altra, que aquests imports sempre són bruts.

Si tens dubtes respecte com tramitar aquests ajuts, fes-nos-ho saber.

 

DOCUMENTACIÓ I TRÀMITS EN FUNCIÓ DE LES DIFERENTS SITUACIONS DE DISCAPACITAT

 

Ajut de formació de fills o filles amb discapacitat reconeguda ≥33 %

L'abonament total de l'ajut de formació (incloent-hi l'import del règim general i la millora) no requereix que facis una sol·licitud.

Únicament heu d'haver realitzat la comunicació del naixement o adopció a l'entitat, i heu d'haver aportat documentació acreditativa, i en vigor, del grau de discapacitat reconegut del vostre fill o filla.

Si no està en vigor el grau de discapacitat, únicament rebràs l'ajut establert al règim general i, posteriorment, si aportes documentació en vigor i acreditativa del grau de discapacitat, rebràs la diferència fins a arribar al total d'ajuda establert per a aquest grau.

Ajuda de formació de fills o filles entre 3 i 20 anys, sense discapacitat reconeguda, o amb discapacitat reconeguda <33 %

L'abonament de l'ajut per l'import corresponent al règim general no requereix tramitar sol·licitud. Únicament has d'haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o l'adopció del teu fill o filla.

Per percebre la millora addicional de l'ajuda* fins als imports previstos en supòsits de discapacitat <33 %, hauràs, a més:
 • Haver aportat prèviament, documentació acreditativa i en vigor, del grau de discapacitat reconegut el fill o la filla.
 • Tramitar una sol·licitud a través del Portal de l'Empleat. Hi hauràs d'adjuntar factura justificativa de la despesa per a formació suportada, durant el curs escolar, en matèria d'educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu.
 • Així mateix, en els casos en què l' activitat que ocasionés la despesa no resultés de forma evident conseqüència de la circumstància de discapacitat legalment reconeguda, s'haurà d'aportar documentació per la qual, mitjançant prescripció mèdica, s'acrediti la correlació esmentada entre tractament de la discapacitat i l'activitat que ocasiona la despesa en formació.

*S'abonarà com a millora tota despesa realitzada únicament en aquestes matèries (educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu), que estigui relacionada amb formació i que es justifiqui degudament, fins a un màxim total d'ajut de 3.400 € anuals per cada fill o filla; és a dir, per al màxim d'ajuda durant un curs escolar es tindrà en compte tant l'import de règim general com el de la/les millora/es abonades.

Ajuda formació fills/filles entre 21 i 25 anys sense discapacitat reconeguda

Per percebre l'ajut per l'import establert al règim general caldrà:
 • Haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o adopció del teu fill o filla.
 • Tramitar la sol·licitud de l'ajut a través del Portal de l'Empleat, acreditant que el teu fill/a continua estudiant.
 • Realitzar declaració que el teu fill o filla no percep rendes superiors al SMI.

Ajuda formació fills/filles entre 21 i 25 anys amb discapacitat reconeguda <33 %

En aquest cas, podràs sol·licitar qualsevol dels ajuts, indistintament o conjuntament, sempre amb el límit màxim d'import total establert, per al grau de discapacitat.

Si el teu fill o filla continua estudiant, per percebre l'ajut per l'import establert al règim general serà necessari:
 • Haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o adopció del teu fill o filla.
 • Tramitar la sol·licitud de l'ajut a través del Portal de l'Empleat, acreditant que el teu fill/a continua estudiant.
 • Realitzar declaració que el teu fill o filla no percep rendes superiors al SMI.

Per percebre l'ajuda de formació per discapacitat** hauràs d'haver aportat prèviament documentació acreditativa i en vigor del grau de discapacitat reconegut al teu fill o filla i, a més, tramitar la sol·licitud a través del Portal de l'Empleat. En aquesta sol·licitud hauràs d'aportar les factura/es justificativa/es de la despesa o despeses suportades en formació, durant el curs escolar, en matèria d'educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu.

Així mateix, en els casos en què l'activitat que ocasionés la despesa no resultés de manera evident conseqüència de la circumstància de discapacitat legalment reconeguda, hauràs d' aportar documentació per la qual, mitjançant prescripció mèdica, s'acrediti la correlació esmentada entre tractament de la discapacitat i l'activitat que ocasiona la despesa en formació.

**S'abonarà tota despesa realitzada únicament en aquestes matèries (educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu), que estigui relacionada amb formació i que es justifiqui degudament, fins a un màxim total d'ajut de 3.400 € anuals per cada fill o filla. És a dir, per al màxim d'ajut durant un curs escolar, es tindrà en compte tant l'import de règim general com el de l'ajut/s de formació per discapacitat abonat/s.

Ajuda formació fills/filles majors de 25 anys amb discapacitat reconeguda <33 %

Per percebre l'ajuda de formació*** relacionada amb despeses derivades de la situació de discapacitat hauràs d'haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o adopció del teu fill o filla i haver-hi aportat prèviament documentació acreditativa i en vigor del grau de discapacitat reconegut del teu fill o filla.

A més, hauràs de tramitar sol·licitud a través del Portal de l'Empleat on:
 • Hauràs de realitzar declaració que el teu fill o filla no percep rendes superiors al SMI.
 • Aportar factura justificativa de la despesa suportada per a formació, durant el curs escolar, en matèria d'educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu.
 • Així mateix, en els casos en què l' activitat que ocasionés la despesa no resultés de manera evident conseqüència de la circumstància de discapacitat legalment reconeguda, hauràs d'aportar documentació per la qual, mitjançant prescripció mèdica, s'acrediti aquesta correlació entre tractament de la discapacitat i l'activitat que ocasiona la despesa en formació.

***S'abonarà tota despesa realitzada únicament en aquestes matèries (educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu), que estigui relacionada amb formació i que es justifiqui degudament, fins a un màxim total d'ajut de 3.400 € anuals per cada fill o filla. No es faran abonaments d'ajuda de formació en règim general.

 

VOLS INICIAR TU EL CURS ESCOLAR?

COM HAS DE GESTIONAR EL TRÀMIT
People Xperience > Els meus Beneficis > Altres Beneficis > Ajuda d'estudis per a empleats > Sol·licitud d'ajut d'estudis

 

Els imports d'aquests ajuts són:

Idiomes

90% de l'import equivalent a 75 crèdits del preu publicat anualment al DOGC relatiu a les llicenciatures de Traducció i Interpretació d'alemany, anglès i francès.

Fins a un màxim de 1.246,05 € per als anys 2023/2024 (des de l'1-9-2023 fins al 31-8-2024) i pendent d'actualització de preus per al curs 2023-2024.

Per llibres fins a 120€. Les llengües que inclou són anglès, francès, alemany i les llengües oficials del territori espanyol.

No estan incloses en aquestes ajudes:
Les classes particulars ni els cursos que s'efectuen mitjançant vídeos, multimèdia, suports d'àudio, etc. sense que hi hagi assistència a classe.

Hi ha la possibilitat de cursar e-idiomes, però han de ser en centres homologats (veure relació, no excloent, al Portal de l'Empleat).

El sol·licitant haurà d'annexar el càrrec de la matrícula (dades identificatives i per l'import satisfet + IVA). A més, haurà d'aportar, per cada factura presentada, un certificat d'aprofitament (a través del Portal de l'Empleat) del període que aquesta comprengui. 

Recorda, a més, que pots fer un curs d'Idiomes a través de Virtaula. Únicament hauràs de fer un petit test de coneixements perquè, automàticament, Virtaula et prepari un curs segons el nivell obtingut en aquest test.

Universitat pública

Poden sol·licitar-se ajuts per obtenir títols oficials de grau o postgrau (màster universitari i doctorat) a preus públics, qualsevol matèria.
S'abonarà el 90% de la matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
I un màxim de 120€ per assignatura per la la compra de llibres.

Universitat privada

Poden sol·licitar-se ajuts per obtenir un títol de grau, qualsevol matèria.
S'abonarà el 50% de totes les despeses de matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
I un màxim de 120 € per assignatura per la compra de llibres.

Màsters i postgraus

Els continguts acadèmics hauran d'estar relacionats amb els estudis de Dret, Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials, Direcció d'Empreses, Màrqueting, Informàtica, Enginyeries, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Psicologia i Sociologia, Matemàtiques i Estadística i equivalents relacionades amb l'àmbit laboral de les Caixes d'Estalvis.

S'abonarà el 50% del cost del màster o postgrau amb un import màxim de 3.700 € cada 4 anys en estudis relacionats. (Si al llarg dels 4 anys no s'ha esgotat l'import, el saldo disponible s'acumula al període següent).

Us recordem que ...

A partir del dia 1 d'octubre i fins al proper mes d'abril (inclòs), reprenem l'horari d'hivern excepte els centres que s'acullen a l'Horari Laboral Singular (que aquest any reprenen la jornada habitual el dia 18 de setembre). La jornada d'hivern dels dijous serà de 8 a 14.30:8 (15:14 a 30:16 d'atenció al públic) i de 19 a 16 hores (de 15:18 a 30:XNUMX d'atenció al públic).

També us recordem que, segons conveni, els darrers 2 dijous de desembre i el primer de gener l'horari és de 8 a 15 hores (per al 2023, els dies 21 i 28 de desembre i, per al 2024, el 4 de gener). Els centres amb HLS no estan inclosos (tenen la pròpia regulació d'horari laboral).

Per a qualsevol aclariment,
posa't en contacte amb el teu Delegat SECBESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

ANNA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic