NÒMINA SETEMBRE: AJUDES GUARDERIA I FORMACIÓ 2022

NÒMINA SETEMBRE: AJUDES GUARDERIA I FORMACIÓ 2022

Arriba el setembre i amb ell comença el curs escolar. Com cada any, a la nòmina d'aquest mes, s'efectua el pagament anual corresponent als ajuts de Guarderia i/o de formació per a fills (la que correspongui).

 

A tenir en compte en la nòmina de setembre

AJUDA DE GUARDERIA, fills menors de 3 anys

Són tres pagaments que es satisfan durant els tres primers anys de vida del nounat, a l'any del naixement i els dos següents. L'import d'aquests s'incrementa en cas de discapacitat reconeguda del menor.

AJUDA DE GUADERIA

 

GENERAL GRAU DE DISCAPACITAT
des del 33%
fins 64%
GRAU
DE DISCAPACITAT
igual o superior al 65%
925 € 5.150 € 6.300 €
En el cas que hagueu de notificar per primera vegada la discapacitat del vostre fill, haureu de modificar les dades familiars d'aquest al Portal de l'Empleat (Dades Personals -> Dades Familiars -> Edita), indicant

El grau de discapacitat i l'inici i fi de la mateixa
annexant la Resolució del Grau de Discapacitat.

AJUDA FORMACIÓ DE FILLS D'EMPLEATS de 3 a 24 o 25 anys en alguns casos

Es percebrà per cada fill/a, des de l'any en què faci 3 anys i fins a l'any en què en compleixi els 24 (o 25 si l'empleat té una antiguitat anterior al 2004, cobrant la part proporcional d'aquest any).

No obstant això, s'exclouran els fills perceptors de rendes superiors al salari mínim interprofessional (sense que a aquests efectes computi l'ajuda alimentària judicialment reconeguda).

AJUDA FORMACIÓ DE FILLS EMPLEAT

 

GENERAL GRAU DE DISCAPACITAT

des del 33%
fins 64%

GRAU DE DISCAPACITAT

igual o superior al 65%

510 € 3.400 € 6.300 €

 

Conveni Col·lectiu 2019 – 2024:

Ratificat el conveni col·lectiu, per continuar percebent l'ajuda a partir dels 21 anys, s'ha de justificar que el fill/a de l'empleat continua cursant estudis.

COM HAS DE GESTIONAR EL TRÀMIT
PORTAL EMPLEAT
  • Portal de l'Empleat> El meu portal> Compensació> Sol·licitud Ajuda Estudis Fills entre 21 i 25 anys.
  • Portal de l'Empleat> El meu portal> Sol·licituds a RRHH> Gestió de les meves sol·licituds> Nova Sol·licitud> Ajuda Estudis Fills entre 21 i 25 anys.
REQUISITS PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES

El fill o la filla haurà de cursar estudis.

  • S'haurà d'adjuntar com a mínim un document justificatiu que acrediti que el fill o filla cursa o cursarà aquests estudis.
  • Que el fill o filla no percebi rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent en cada moment. Actualment, el SMI és de 1000 o 1.166.67 euros mensuals, en funció de si el mateix es percep en 14 o 12 pagues, respectivament. Igualment, el SMI en còmput anual és de 14.000 euros.

 

PERÍODE DE PRESENTACIÓ

Ja ho pots sol·licitar, però si ho vols cobrar a la nòmina de setembre hauries de presentar-ho

ABANS DEL 9 DE SETEMBRE

En cas que, per a aquesta data, no tinguis documentació acreditativa dels estudis cursats pels teus fills, es podran fer efectius en períodes posteriors, sempre en funció de la data de la sol·licitud i amb el límit de la fi del curs escolar.

Recorda: en cap cas un mateix curs no pot donar lloc a la percepció d'aquesta ajuda en dos anys diferents.

 

EXCLUSIÓ

Quan el fill o filla amb edat entre 21 i 25 anys tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33% no caldrà acreditar que està cursant estudis per percebre l'ajuda de formació.

 

Complement residència

L'ajuda s'incrementarà un 100%, és a dir, altres 510 € sempre que:

  • Els fills/es hagin de cursar estudis a partir del 5º any de primària havent de pernoctar a plaça diferent a la del domicili habitual de l'empleat/da en no poder realitzar els seus estudis en la seva localitat.
  • Els fills/es no percebin rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (14.000 €, deduint l'ajuda alimentària judicialment reconeguda en els supòsits de dissolució matrimonial).

Has de sol·licitar aquest complement i annexar les fotocòpies de la matrícula i els rebuts de lloguer o la residència en el Portal de l'Empleat a:

Sol·licituds a RRHH -> Gestió de les meves sol·licituds -> Nova Sol·licitud -> Complement per Residència 

Recordeu, d'una banda, que aquests abonaments no afecten als empleats provinents d'integracions que encara tinguin Complement d'homologació (és a dir, que els rebran al 100%), i per una altra, que aquests imports sempre són bruts.

Si tens dubtes respecte com tramitar aquests ajuts, fes-nos-ho saber.

VOLS INICIAR TU EL CURS ESCOLAR?

Els imports d'aquests ajuts són:

Idiomes

Fins a un màxim de 1.246,05 € per als anys 2022/2023.
Per llibres fins a 120€. Les llengües que inclou són anglès, francès, alemany i les llengües oficials del territori espanyol.

No estan incloses en aquestes ajudes:
Les classes particulars ni els cursos que s'efectuen mitjançant vídeos, multimèdia, suports d'àudio, etc. sense que hi hagi assistència a classe.

Hi ha la possibilitat de cursar e-idiomes, però han de ser en centres homologats (veure relació, no excloent, al Portal de l'Empleat).

El sol·licitant haurà d'aportar, per cada factura presentada, un certificat d'aprofitament (a través del Portal de l'Empleat) del període que comprengui la mateixa.

Universitat pública

Es poden sol·licitar ajudes per a l'obtenció d'un títol de grau mitjà, superior o doctorat en qualsevol universitat espanyola.
S'abonarà el 90% de la matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
I un màxim de 120€ per assignatura per la compra de llibres.

Universitat privada

Es poden sol·licitar ajudes per a l'obtenció d'un títol de grau mitjà, superior o doctorat en universitats privades adscrites a una universitat espanyola.
S'abonarà el 50% de totes les despeses de matrícula de les assignatures i de les quotes administratives.
I un màxim de 120 € per assignatura per la compra de llibres.

Màsters i postgraus

(Oficials i no oficials a preus privats)
S'abonarà el 50% del cost del màster o postgrau amb un import màxim de 3.700 € cada 4 anys en estudis relacionats. (Si al llarg dels 4 anys no s'ha esgotat l'import, el saldo disponible s'acumula al període següent).

Han d'estar relacionats amb les carreres universitàries de Dret, Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials, Direcció d'Empreses, Màrqueting, Informàtica, Enginyeries, Relacions Laborals, Ciències del Treball, Psicologia i Sociologia, Matemàtiques i Estadística i equivalents relacionades amb l'àmbit laboral de les Caixes d'Estalvis.

Es imprescindible aportar un Certificat d'Aprofitament, que haurà de ser adjuntat a través del Portal de l'Empleat (Sol·licituds -> Gestió de les meves sol·licituds).

Recorda, a més, que pots fer un curs d'Idiomes a través de Virtaula. Únicament hauràs de fer un petit test de coneixements perquè, automàticament, Virtaula et prepari un curs segons el nivell obtingut en aquest test.

Us recordem que ...

A partir del dia 1 d'octubre i fins al proper mes d'abril (inclòs), reprenem l'horari d'hivern excepte els centres que s'acullen a l'Horari Laboral Singular (que aquest any reprenen la jornada habitual el dia 19 de setembre). La jornada d'hivern dels dijous serà de 8 a 14.30:8 (15:14 a 30:16 d'atenció al públic) i de 19 a 16 hores (de 15:18 a 30:XNUMX d'atenció al públic).

També us recordem que, segons conveni, els darrers 2 dijous de desembre i el primer de gener l'horari és de 8 a 15 hores (per al 2022, els dies 22 i 29 de desembre i, per al 2023, el 5 de gener). Els centres amb HLS no estan inclosos (tenen la pròpia regulació d'horari laboral).

Per a qualsevol aclariment,
posa't en contacte amb el teu Delegat SECBESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

ANNA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

0 comentaris a "NÒMINA SETEMBRE: AJUDES GUARDERIA I FORMACIÓ 2022"Add yours →