Novetats econòmiques i fiscals 2022

Novetats econòmiques i fiscals 2022

Com sempre hem arrencat l'any informant-vos de les principals novetats econòmiques, fiscals i laborals que ens depara aquest 2022.

Feliç any nou a tots!

NOVETATS EN NÒMINA

Plus de conveni

Es manté l'abonament de la part fixa del plus de conveni. El 2023, es torna a percebre íntegrament (part fixa + part variable).

Plus de Conveni any 2022
Nivell del I al XIV 517,15 €

El plus de conveni s'abona durant el primer trimestre de l'any. A CaixaBank aquest abonament sol fer-se a la nòmina del mes de gener.

A Bankia, el plus de conveni es prorratejava en 12 mensualitats. Ara tots els empleats ho percebran en forma de pagament únic tal com estableix el Conveni Col·lectiu.

 

Revisió salarial

Aquest any es produirà una actualització salarial del 0,75% (excepte el complement CP2012 que es revisa de forma autònoma).

Any Revisió salarial
2022 0,75%
2023 1%

NOVA TAULA SALARIAL 2022

Nivell Total Salari Base Prorrateig Pagues Extra
Nivell I 3.587,57 1.943,27
Nivell II 2.759,63 1494,80
Nivell III 2.403,80 1302,06
Nivell IV 2.178,74 1.180,15
Nivell V 2.158,55 1.169,21
Nivell VI 2.098,45 1.136,66
Nivell VII 2.085,59 1.129,70
Nivell VIII 1.912,05 1.035,70
Nivell IX 1.691,00 915,96
Nivell X 1.607,72 870,85
Nivell XI 1.424,68 771,70
Nivell XII 1.205,65 653,06
Nivell XIII 918,92 497,75
Nivell XIV 835,38 452,49
Actualització CP2012

Aquells empleats que percebin en la seva nòmina el complement salarial CP2012 (empleats que formaven part de la plantilla de CaixaBank a l'abril de 2012), veuran actualitzat aquest complement en els següents percentatges:

Nivell percentatge
Nivell I a la VII 3,5%
Nivell VIII en endavant 6%

 

Paga ROE art. 42.3 Conveni Col·lectiu

En els sis primers mesos de l'any 2022, s'abonaran per una sola vegada les quantitats següents, que no tindran caràcter de pensionables i que no s'incorporaran a les taules salarials:

  • 0,25% en cas que el Benefici després d'Impostos de l'Entitat sigui positiu o l'Entitat reparteixi dividends

Aconseguit 

  • 0,25% addicional, en cas que el ROE de l'Entitat sigui més gran o igual a 8
 

Pendent de publicació

 

Aportació a Pla de Pensions

Empleats procedència Bankia

  • Increment de les aportacions al pla de pensions segons el període d'homologació següent (els qui tingueren aportacions superiors se'ls mantindran a títol personal):
Del 01/04/2022 al 31/03/2023 4,20%
Del 01/04/2023 al 31/03/2024 4,50%
Del 01/04/2024 al 31/03/2025 4,90%
Del 01/04/2025 al 31/03/2026 5,75%
A partir de 01/04/2026 7,50%

Es mantenen les prestacions de risc existents.

Empleats procedència CaixaBank

  • Increment del 7,5% al ​​9,5% de l‟aportació del pla de pensions.
  • Es modifiquen les prestacions de risc que passen a ser capitals únics:
    DEFUNCIÓ DEFUNCIÓ
    4 anualitats SP 1 anualitat (per fill) màx. 2)
INCAPACITAT
PERMANENT TOTAL PERMANENT ABSOLUT GRAN INVALIDESA
6 anualitats SP 7 anualitats SP 8 anualitats SP

 

Bases de cotització màxima

S'actualitza la base màxima de cotització als PGE per a l'any 2022

Base màxima cotització 2021 4.070,10 €
Base màxima cotització 2022 4.139,40 €

Es tradueix en un cost addicional per als empleats que tinguen topada al màxim la base de cotització en 4,40€ més al mes per cotització a la Seguretat Social.

triennis

Meritació d'un nou trienni al juliol per a aquells empleats que hagin accedit a nivell VII o superior abans de l'1 de gener de 2018 i que, per tant, se'ls hagués liquidat la meitat d'un trienni al juliol de 2019. Aquest nou trienni es liquidarà pel 3% (4% anteriorment).

Tipus d'interès préstecs
TIPUS D'INTERÈS PRÉSTECS EMPLEATS 2022
                            Primers 24 mesos Resta mesos
Atencions diverses 0%
Habitatge A Primer tram 0,57% (sòl) 0,10% (sòl)
Segon tram 0,64% 0,17%
Addicional  variable segons mes constitució
Habitatge B Primer tram 0,243% 0,00%
Segon tram 1,49% 1,02%
Addicional (LCI) variable segons mes constitució
Millora habitatge A 0,57% (sòl) 0,10% (sòl)

NOVETATS FISCALS

Aportacions a plans de pensions

El total de les aportacions anuals màximes als plans de pensions no pot excedir els 1.500 euros.

Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials o d'aportacions del treballador al
mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la respectiva contribució empresarial.

Si feies aportacions superiors als 1.500 € en plans de pensions individuals pots utilitzar com a alternativa a la contractació de l'Assegurança Estalvi Jubilació del Compensa +

 

Diferències entre aportacions a plans de pensions individuals i assegurança d'estalvi jubilació:

Pla de pensions Segur d'estalvi jubilació
Tributació del rescat Rendiments del treball, sempre Rendiments del treball (en cas de mort, per ISD)
Límit d'aportació 1.500 € 10.000 €
Benefici fiscal Diferiment de la tributació a l'hora de rescat
Obtenció del benefici Quan s'ingressa o es retorna l'IRPF En el moment del cobrament de la nòmina

 

IPREM, tipus d'interès legal dels diners i de demora

 

Tipus legal dels diners 3%
Tipus d'interès de demora 3,75%
IPREM diari 19,30 €
IPREM mensual 579,02 €
IPREM anual 6.948,24 €

 

Comença a gaudir de tots els avantatges d'estar afiliat aquí

 

ÀNGEL
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

4 comentaris a "Novetats econòmiques i fiscals 2022"Add yours →

Deixa una resposta