GUIA RÀPIDA SALUT LABORAL

GUIA RÀPIDA SALUT LABORAL

SECB ha elaborat aquesta guia  perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les cobertures en matèria de Prevenció, Seguretat i salut laborals i Salut.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

En aplicació del deure general de prevenció, l'empresa està obligada a garantir una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut dels treballadors al seu servei, en tots els aspectes relacionats amb el treball.

Per garantir aquesta protecció eficaç, la cobertura assistencial i serveis que disposes a l'empresa són amplis i habitualment els empleats no tenim clar a on acudir per cada gestió ...

 

 

accidents laborals (MÚTUES)

 

cobertura assistencial

📌 Accidents de treball (acudir a centre de MU amb el "volant de prestació d'assistència sanitària emplenat)

   • En el lloc de treball,
   • In itinere,
   • Im missió.
   • Incloent els produïts per atracaments / amenaces / agressions.

📌 Sol·licitud de el subsidi per baixa (sense malaltia) en l'embaràs / lactància natural

📌 Sol·licitud de subsidi per cura de menors amb malalties greus

📌 En baixes per malaltia comuna:

   • Seguiment de la baixa i acudir a les revisions que sol·licitin

📌 Suport psicològic

ATRACAMENT, AMENACES i AGRESSIONS

📌 LIPOATròfia

TERRITORI NACIONAL
EXCEPTE COMUNITAT VALENCIANA

com contactar MUTUA UNIVERSAL -> 24h

Tel. 900 203 203 (atenció 24 hores)
Des de l'estranger +34 934 123 367
Web: mútuauniversal

 COMUNITAT VALENCIANA

com contactar UMIVALE -> 24h

Tel. 900 365 012 (atenció 24 hores)
Des de l'estranger + 34 34 900 365 012
Web: UMIVALE

 

AMENACES, AGRESSIONS I ATRACAMENTS

 

CONTACTES EN CAS D'AMENACES, AGRESSIONS I ATRACAMENTS

S'entén per conductes agressives de tercers aquells actes de violència física (pegar, colpejar, empènyer, ...) i conductes verbals o físiques amenaçadores i intimidatòries que la plantilla poden patir per raó del seu treball,
TANT DINS COM FORA DEL CENTRE DE TREBALL

Seguretat Atracaments, Agressions i Amenaces:
93 404 64 46
Suport Psicològic: 
Mútua Universal (24 h)

(tot el territori nacional excepte Comunitat Valenciana):

675 54 49 45 

(Si és festiu a Barcelona 900 203 203)

UMIVALE (24 h)

(Comunitat Valenciana):

663 614 006 (Alacant)
672 127 596 (Castelló)
649 412 533 (València)

(Si és festiu a Alacant, Castelló o València 900 365 012) 

 

 


Assegurança de vehicles

cobertures

Assegurança complementària en vehicle propi per desplaçaments en gestió de servei.

Segons l'Acord de millora de l'conveni 2007-2010 (abril 2008), si Disposició addicional primera: Assegurança de vehicle, Aquells empleats que de forma habitual per motius professionals hagin d'efectuar desplaçaments amb el seu vehicle propi, gaudiran d'una assegurança complementària d'accidents.

Només queden coberts els sinistres ocorreguts durant la jornada laboral, per gestió de servei, excloent els desplaçaments de el domicili de l'empleat a centre de treball i viceversa.

sinistres - Comunicació i tramitació

Telèfon 93 227 90 90
(Dilluns a divendres laborables en horari d'oficina). També consultes.
fax: 93 432 51 60
mail: autoempleatscaixa@segurcaixaadeslas.es (També consultes)
Per a informació ampliada, consulta el teu delegat SECB

servei vigilància de la salut (svs)

cobertura assistencial

📌 Reconeixements mèdics d'empresa.

Sol·licitar-ho per telèfon o per mail especificant nom i cognoms, NIF, data de naixement, lloc de treball, nombre d'empleat, oficina i direcció de l'oficina i telèfon de contacte.  

Tel. 678 548 961 (De 10 a 14 h. dies feiners)
Mail: uadagcmadrid@quironprevencion.com
📌 Valoracions Personal Especialment Sensible (PES)

El concepte de treballador especialment sensible es pot definir a partir de l'article 25.1 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Derivat de el contingut d'aquest article, sorgeixen dos conceptes bàsics per a la consideració de treballador especialment sensible:

 • L'existència d' característiques personals o estat biològic conegut que suposi una especial sensibilitat als riscos derivats de la feina
 • La presència de discapacitat física, psíquica o sensorial.

Encara QuirónPrevención s'encarrega de tot el procediment per a la valoració mèdica i resolució de recomanacions, si escau, de PES, el procediment s'inicia mitjançant petició per correu a Servei de Prevenció Mancomunat de Grup La Caixa (consulta apartat SPMGLC)

📌 Avaluació Riscos Laborals (EVR) en centres de treball 

L'avaluació de riscos laborals és un procés destinat a identificar i localitzar els possibles riscos per a la seguretat i salut dels treballadors ia realitzar una valoració dels mateixos que permeti prioritzar la seva correcció.

QuirónPrevención realitza l'EVR dels centres de treball de Caixabank en coordinació amb el SPMGLC que és el responsable de la Planifiació preventiva a l'empresa.

com contactar

Tel. 678 548 961 (De 10 a 14 h. dies feiners)
Mail: uadagcmadrid@quironprevencion.com
Web: quironprevencio

 

 

SPMGLC: coordina activitat preventiva

funcions

En els termes que preveu el capítol IV de la LPRL, s'entendrà per servei de prevenció propi (MANCOMUNAT - grup empresarial) El conjunt de mitjans humans i materials de l'empresa necessaris per a la realització de les activitats de prevenció (...).

Els serveis de prevenció hauran d'estar en condicions de proporcionar a l'empresa l' assessorament i suport que preciseen funció dels tipus de risc en ellaexistentes i pel que fa a:

 • El disseny, implantació i aplicació d'un pla de prevenció de riscos laborals que permeti la integració de la prevenció a l'empresa.
 • La avaluació dels factors de risc que puguin afectar la seguretat i la salut dels treballadors.
 • La planificació de l'activitat preventiva i la determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives i la vigilància de la seva eficàcia.
 • La informació i formació dels treballadors.
 • La prestació dels primers auxilis i plans d'emergència.
 • La vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats de la feina.

com contactar

Mail: servei.prevencion@caixabank.com

 


seguretat

 

ATRACAMENTS, AMENACES I AGRESSIONS (AAA)

D'acord amb la política de PRL i dins el sistema de gestió de PRL de CaixaBank s'estableix un protocol d'actuació davant el risc d'atracament, agressions i amenaces.
Aquest protocol aborda de manera diferenciada l'actuació davant l'atracament i les agressions i amenaces.
📌 Amenaces i agressions

L'objecte d'aquest protocol d'actuació davant agressions i amenaces és promoure l'adopció de mesures d'actuació i coordinació específica, que tinguin com a finalitat la prevenció, protecció i actuació de les persones davant d'esdeveniments d'aquesta naturalesa.

S'entén per conductes agressives de tercers aquells actes de violència física (Pegar, colpejar, empènyer, ...) i conductes verbals o físiques amenaçadores i intimidatòries que la plantilla poden patir per raó del seu treball, TANT DINS COM FORA DEL CENTRE DE TREBALL

📌 Atracament

L'objecte d'aquest protocol d'actuació en matèria d'atracaments és promoure l'adopció de mesures d'actuació i coordinació específica, que tinguin com a finalitat la protecció de les persones davant d'esdeveniments d'aquesta naturalesa, en una triple dimensió: abans, durant i després de l'atracament .

Per donar avís a l'Àrea de Seguretat
Atracaments, Agressions i Amenaces

Tel. 93 404 64 46

suport Psicològic

L'impacte de «QUALSEVOL TIPUS DE EPISODI VIOLENT»És molt variable, depenent de la naturalesa i gravetat de l'incident i de qui hagi estat el subjecte passiu de la mateixa. En qualsevol cas, les situacions de violència poden generar conseqüències sobre els empleats, poden manifestar-se en un estat de còlera o ira, en una desconfiança general davant de persones estranyes, atacs de pànic i ansietat connectats a la por que l'esdeveniment pugui tornar a produir-se.

tot això pot afectar no només a la vida laboral sinó també a la personal.

Per això és important donar una resposta ràpida i professional que permeti ajudar a recobrar-se de l'esdeveniment.

SUPORT MÈDIC
Atracaments, Agressions i Amenaces
Tel. 93.404 65 58
Festius Barcelona: 900 203 203

 


ASSETJAMENT

 

PROTOCOL ASSETJAMENT SEXUAL I LABORAL

CaixaBank estableix un PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE L'ASSETJAMENT SEXUAL I LABORAL
📌 Assetjament

és el fustigació i / o humiliació deliberat i continuat, Mitjançant la
intimidació, el maltractament verbal o modal que rep un treballador, amb el
objecte d'excloure'l o destruir-psicològicament

📌  GESTOR d'Igualtat i de l'Tractament dels Assetjaments

Persona nomenada per la Direcció de CaixaBank i acceptada per la Comissió d'Igualtat i Conciliació, que rep totes les consultes i denúncies per assetjament i duu a terme la investigació de les denúncies amb total confidencialitat

CONSULTES I DENÚNCIES (entitat gestora externa)

Mail: gestionconflictes@icab.cat
Tel. 900 300 302

 

  ALTRES BENEFICISALTRES BENEFICIS ASSISTÈNCIA MÈDICA NO LABORALS

 

COBERTURES

La pòlissa ADESLAS és una assegurança mèdica privada inclosa dins dels beneficis socials a condicions d'empleat.

No pertany a l'àmbit de la salut laboral ni té cap vinculació a la protecció de la salut de l'empleat a la qual obliga la llei a l'ocupador.

Per a qualsevol malaltia o lesió en con origen a la feina, s'haurà d'acudir a la Mútua de l'Empresa (MÚTUA UNIVERSAL) O a el Servei de Vigilància de la Salut (QUIRÓ PREVENCIÓ).

ATENCIÓ

Qualsevol tema mèdic tractat a través d'ADESLAS quedarà totalment fora de l'àmbit laboral i no tenen implicacions per a l'empresa i tampoc responsabilitats futures en quant a cobertura de l'empleat.
📌 És un Benefici social per als empleats de CaixaBank.
📌 Cobreix una Reconeixements mèdics anual i assistència sanitària àmplia (PRIVADA) sense cap tipus de vincualción a la feina.

Si vols fer-te la Revisió Mèdica d'Empresa Legal, has de demanar a través de QUIRÓNPREVENCIÓN.

Les dues revisions mèdiques són independents.

TRÀMITS CONTRACTUALS

Dades gestions contractuals pòlissa col·lectiu empleats:

Dpt. Grans Clients - Canal Directe
Mail: gdirectos@miracle-sca.es
fax: 91 743 95 60
direcció postal: Arturo Soria, 336 - 6a planta, 28033 Madrid

 

CONTACTE ASSISTÈNCIA

www.seguracaixaadeslas.es
| ATENCIÓ 24h 900100197

 

 

ALTRES BENEFICIS

ALTRES BENEFICIS ASSISTÈNCIA MÈDICA NO LABORALS

 

CONTACTE

Entitat de previsió social dels empleats socis de l'Associació de Personal de la Caixa

Web: www.mutuaasocciacio.org
Tel. 93 418 81 79 
| Mail: mutua@mutuaassociacio.com 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta