ACCIDENTS DE TREBALL: MÚTUA VS SEGURETAT SOCIAL

ACCIDENTS DE TREBALL: MÚTUA VS SEGURETAT SOCIAL

Són moltes les consultes que atenem regularment a SECB sobre l'assistència i la cobertura mèdica en el cas d'accidents de treball d'empleats.

Hi ha molt desconeixement entre la plantilla en relació a LA IMPORTÀNCIA DE PRESENTAR-SE A LA MÚTUA EN CAS D'ACCIDENT LABORAL. Moltes vegades, l'empleat acudeix a la Seguretat Social o a ADESLAS …

Quan, posteriorment, (de vegades fins i tot setmanes després) la Mútua de Treball contacte amb nosaltres pel reconeixement de la contingència laboral (accident de treball),

comencen els problemes….

A SECB, T'EXPLICEM PER QUÈ

El primer que has de saber…

El fet, que l'accident no causi lesions importants no vol dir que no hagis de presentar-te a la Mútua. Els accidents de treball poden ser:

  1. AMB BAIXA LABORAL
  2. SENSE BAIXA LABORAL
però, perquè a un accident se li reconegui la condició de «laboral» has d'anar, necessàriament, a la Mútua amb el volant de prestació assistencial per tal que quedi registrat a efectes de tot el que t'explicarem en aquesta nota informativa.

A CaixaBank hi ha dues Mútues de Treball en funció del territori, i disposes d'un telèfon 24 h per a cadascuna. 

La persona treballadora, en cas d'accident, pot trucar i se l'informarà a quin centre mèdic acudir. El personal mèdic li donarà les primeres recomanacions mèdiques, tant per a la seva lesió com per al desplaçament al centre assistencial.

TERRITORI NACIONAL
EXCEPTE COMUNITAT VALENCIANA

COMUNITAT VALENCIANA

Tel. 900 203 203
(atenció 24 hores)
Des de l'estranger
+34 934 123 367
Web: mútuauniversal
Tel. 900 365 012
(atenció 24 hores)
Des de l'estranger
+34 900 365 012
Web: UMIVALE
EN CAS D'URGÈNCIA: Si la persona treballadora requereix atenció mèdica urgent, cal traslladar-la al centre sanitari més proper, encara que no sigui de Mútua Universal o UMIVALE.
  • L'empresa ha de posar-se en contacte amb l'interlocutor habitual o amb el centre assistencial de Mútua Universal/UMIVALE més proper per informar d'on ha estat traslladada la persona treballadora per tal que l'equip mèdic en pugui fer el seguiment i, si cal, la persona treballadora aporti la informació mèdica necessària per a un tractament eficaç des del primer moment.

La persona accidentada ha de presentar-se al centre assistencial amb el DNI i el volant de prestació d'assistència sanitària (VAS), excepte en casos d'urgència.

Volant assistencial Mutua Universal

Volant assistencial UMIVALE

El responsable del centre de treball emplenarà, imprimirà i signarà el document perquè la persona accidentada el pugui lliurar o enviar per fax al centre mèdic on es faci l'assistència.

IMPORTÀNCIA DEL RECONEIXEMENT DE
L'ACCIDENT LABORAL
(CONTINGÈNCIA PROFESSIONAL)

ACCIDENTS SENSE BAIXA

A Espanya, si has patit un accident laboral, tens un termini d'un mes (des del moment que es va patir l'accident) per anar a la Mútua. Si l'accident es produeix en un cap de setmana o dia festiu, el termini s'amplia fins al primer dia hàbil següent.

Acudeixes a la Mútua i NO ho reconeix?

Davant d'aquesta possibilitat has d'actuar de la manera següent: 

  • Demana a la Mútua un Full de Reclamacions i emplena-la.
  • També has de fer una reclamació mitjançant la pàgina web de l'Oficina Virtual de Reclamacions de les Mútues d'Accidents de Treball.
  • Sol·licitar el canvi de contingència.

Des de SECB et recomanem que et presentis a la Mútua amb el volant de prestació abans dels 5 dies hàbils següents al fet que es produeixi la contingència, que és el termini que té Mútua per transmetre-ho a l'INSS, en cas que sigui necessari emetre una baixa laboral.

ACCIDENT AMB BAIXA

En cas d'un accident laboral o malaltia professional, és la Mútua de l'empresa l'encarregada de tramitar aquesta baixa.

Fins a l'1 d'abril del 2023, el comunicat mèdic el rep el treballador, i rep dues còpies: una per al propi treballador i una altra per presentar a l'empresa en un termini de tres dies des de la seva expedició.

NOU SISTEMA DE BAIXES MÈDIQUES
A partir de l'1 d'abril de 2023

L'1 d'abril del 2023 entrarà en vigor el nou sistema de gestió de la incapacitat temporal (baixa mèdica).

El treballador ja no haurà de lliurar el comunicat de baixa

El treballador no té obligació de presentar el comunicat de baixa (ni els de confirmació) a l'empresa.

Amb l' normativa que deixarà d'estar en vigor l'1 d'abril, si el treballador no presentava el comunicat de baixa podia ser sancionat, fins i tot amb l'acomiadament disciplinari, per transgressió de la bona fe contractual.

Serà la Mútua, l'empresa col·laboradora o el metge de capçalera l'encarregat de remetre'l electrònicament a la pròpia empresa. 

Qui paga les despeses de desplaçament si em cita la mútua?

Totes les  despeses de desplaçament que faci un treballador o treballadora per rebre assistència sanitària, quan aquesta sigui conseqüència d'un accident de treball o malaltia professional, han de ser abonats per la Mútua.

DIFERÈNCIES ECONÒMIQUES A LA PRESTACIÓ

La prestació econòmica consistent en un subsidi diari, es calcula en funció de la base reguladora i l'origen de la incapacitat i s'abonarà durant els dies naturals en què l'interessat es trobi en la situació d'incapacitat temporal:

Per malaltia comuna o accident no laboral Per malaltia professional i accident de treball
el 60% de la base reguladora entre el quart i el vintè dia,

i el 75 % a partir del vint-i-unè.

el 75% de la base reguladora des de l'endemà de la baixa.

Els empleats de CaixaBank no percebem aquesta diferència ja que tenim complementat fins al 100% del salari per l'empresa mitjançant acord laboral intern.

DIFERÈNCIES A LA BASE DE COTITZACIÓ

La base reguladora és la quantia que es fa servir per determinar les prestacions contributives del sistema de la Seguretat Social. Serveix, per tant, per determinar l'import exacte a què té dret el beneficiari de la protecció.

Per malaltia comuna o accident no laboral Per malaltia professional i accident de treball

És el quocient de dividir la base de cotització per contingències comunes del treballador del mes anterior a la data de baixa, pel nombre de dies a què correspon aquesta cotització.

És el quocient de dividir la base de cotització per contingències professionals del treballador del mes anterior a la data de la baixa, pel nombre de dies a què correspon aquesta cotització

tenint en compte que, en cas d'haver-se realitzat hores extraordinàries, es prendrà la mitjana de les cotitzacions efectuades per aquest concepte en els dotze mesos precedents.

Els empleats de CaixaBank no percebem aquesta diferència ja que no cobrem hores extra.

Gratuïtat de prestació farmacèutica

En accident de treball i malaltia professional la medicació prescrita pels facultatius de la Mútua és, íntegrament, a càrrec de la Mútua.

La cobertura sanitària que les mútues presten als treballadors afectats per una contingència professional (accident de treball i malaltia professional), és global, incloent els medicaments receptats pels metges de la Mútua durant el seu procés assistencial.

Per tant, els treballadors
no hem d'abonar cap import.

En cas que el centre que us recepta sigui un centre concertat, no un de propi de la Mútua, heu de presentar-vos amb la recepta i la factura de la farmàcia o bé a la vostra Mútua o lliurar-la a la vostra empresa i aquesta reclamarà els imports a la Mútua .

L'accident laboral, juntament amb la malaltia professional, és una de les contingències professionals establertes per la Seguretat Social. I la incapacitat permanent per accident de treball es reconeix quan les lesions que donen lloc a la invalidesa es produeixen mentre s'està exercint l'activitat laboral.

Però, a més, també es considera accident de treball si els danys han tingut lloc durant el trajecte des del domicili al centre de treball o viceversa.

És el que s'anomena accident de treball in itinere.

Finalment, una incapacitat permanent total per accident laboral (o d'un altre grau, com ara absoluta) tindrà aquesta contingència si l'empleat pateix l'incident en el transcurs d'una activitat professional fora del centre de treball, però que li ha encarregat l'empresa.

En qualsevol dels casos, si la incapacitat es concedeix, el treballador té dret a una pensió mensual o a una indemnització, segons el grau d'incapacitat que s'aprovi.

 

I amb avantatges de cotització que la malaltia comuna no té.

Les quanties percebudes no sortiran de les arques de l'INSS sinó de la Mútua de l'empresa.

Incapacitat per contingència professional

La incapacitat laboral és la impossibilitat d'efectuar la tasca o el treball per al qual es va contractar, dins de l'entorn laboral per causes de salut física o mental. Aquesta incapacitat pot ser temporal, parcial o permanent. En aquest article, veurem els diferents tipus d'incapacitat que reconeix la Seguretat Social i quins són els drets dels treballadors incapacitats laboralment.

Tot treballador que s'enfronti a una incapacitat laboral té certs drets garantits per la llei.

Per exemple:dret a assistència mèdica sanitària que li permeti recuperar-se de forma ràpida i total de la lesió o situació que l'incapacita per efectuar la seva tasca. També a percebre un subsidi econòmic que li permeti continuar portant una vida digna durant el temps necessari per a la recuperació.

En cas que la incapacitat sigui derivada d'un accident o com a conseqüència de la seva activitat laboral, té dret: a una indemnització per danys i perjudicis, a assistència mèdica, a medicaments i a la rehabilitació que calgui.

Base reguladora de la incapacitat per contingència professional

Base Reguladora per a la Incapacitat Permanent per Accident de Treball

En una Incapacitat Permanent sol·licitada per accident laboral, la base reguladora que s'ha de prendre per al càlcul de la pensió varia segons el grau d'invalidesa de què es tracti.

Base Reguladora de la Incapacitat Permanent Parcial

En la incapacitat parcial, la base reguladora per accident de treball (igual que per a la resta de contingències) es calcula de la mateixa manera que en una incapacitat temporal.

Base Reguladora de la Incapacitat Permanent Total o Absoluta

Si la causa de la invalidesa és un accident laboral, la base reguladora de la incapacitat total -o absoluta-, per a qualsevol de totes dues- s'obté dividint entre 12 la suma dels valors enumerats a continuació:

  • Sou i antiguitat diaris a la data en què es va produir l'incident, multiplicats per 365 dies.
  • Les pagues extraordinàries, els beneficis o les participacions, multiplicats pel seu import total a l'any anterior a què es va produir l'accident laboral.
  • El resultat de dividir els plusos, les retribucions complementàries i les hores extraordinàries que s'han percebut durant l'any anterior a l'accident, entre el nombre de dies efectivament treballats en aquest període. I aquest resultat s'ha de multiplicar per 273. (En cas que el nombre de dies laborals efectius sigui menor, es multiplicarà pel que correspongui a aquest nombre de dies).

 

Com pots veure, són molts els motius pels quals és important que, en cas d'accident de treball, vagis a Mútua perquè el teu accident quedi registrat com a laboral i tinguis dret a tota la cobertura mèdica, prestacions econòmiques i beneficis del reconeixement de la contingència professional davant de la contingència comuna.

Si tens qualsevol dubte amb relació a aquest tema,
contacta amb el teu DELEGAT SECB.

 

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic