SECB demanda el cobrament de triennis a partir de nivell VIII

SECB demanda el cobrament de triennis a partir de nivell VIII

SECB demanda a CaixaBank davant del SIMA perquè l'empresa comenci a aplicar la meritació de triennis a partir de Nivell VIII -tal com estableix l'art. 43 del Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis- i no a partir de nivell VII com es merita fins ara.

Demanda triennis

A CaixaBank, per Acord Laboral signat el 2004 per CCOO i UGT (SECB no el vàrem signar) d'adaptació del Conveni 2003-2006, es va establir que "durant els períodes en què s'estigui meritant ascensos per experiència, els empleats no meritaran triennis".

En aquest acord es va limitar, per tant, la meritació de triennis a partir del nivell VII que és quan finalitza la carrera per experiència.

No obstant això, aquest precepte contravé el que estableix l'art. 43 del Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis que estableix que “meritaran triennis totes les persones adscrites als Nivells de l'I al VIII del Grup Professional 1 (...) ".

ABANS DE LA REFORMA LABORAL 2021

La llei establia, a l'art. 84.2 ET, la prioritat aplicativa de convenis col·lectius d'empresa davant del que regula el conveni col·lectiu sectorial en determinades matèries, com per exemple, la «quantia» del salari base i els complements salarials.

Per tant, els convenis col·lectius d'empresa podien establir condicions laborals inferiors a les establertes als convenis col·lectius sectorials en determinades matèries reservades.

Així, segons redacció de l'article 7 del Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvi:

“1. Com a regla general, les regulacions contingudes al present Conveni tenen el caràcter de norma mínima de dret necessari.
2. No obstant això, no tindran el caràcter de norma mínima de dret  necessari aquelles regulacions en què el mateix Conveni estableix expressament la disponibilitat de les mateixes. En aquest sentit, es consideren matèries disponibles per Conveni Col·lectiu d'Empresa o Acord d'Empresa amb més del 50% de la representació dels treballadors i treballadores (d'ara endavant RLT), les següents:
(...)
- Les matèries a què fa referència l'article 84.2 de l'ET. No obstant això, la «quantia» del salari base i dels complements salarials inclosos els vinculats a la situació i resultats de l'empresa establerts al present Conveni col·lectiu, únicament seran disponibles per Conveni col·lectiu d'empresa negociat pels que reuneixin els requisits de legitimació dels articles 87 i 88 de l'ET(…).»

En resum, les normes establertes en el Conveni Col·lectiu Sectorial són condicions mínimes que no poden ser eliminades ni empitjorades (si millorades).

D'altra banda, els Tribunals han vingut considerant que si bé els convenis col·lectius d'empresa estan legitimats per modificar la quantia, aquesta prerrogativa no s'estén a l'estructura salarial definida al conveni sectorial, l'alteració de la definició del complement ni la fixació de criteris per a la meritació diferents dels preceptuats en el conveni col·lectiu sectorial, com tampoc reduir la quantia dels complements a zero.

REFORMA LABORAL 2021

Amb l'entrada en vigor del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral modifica l'art. 84.2 ET, per la qual cosa el salari base i els complements salarials establerts al conveni col·lectiu d'empresa no poden ser inferiors a les establertes al conveni sectorial -encara que si es poden millorar com fins ara-.

Aquest Reial decret llei prohibeix, d'altra banda, l'absorció i la compensació de salaris o la desaparició de qualssevol condicions salarials a l'empresa amb motiu de l'adaptació d'aquest precepte.


SECB reclama que s'abonin els triennis meritats a tota la plantilla que hagi generat aquest dret per tenir antiguitat reconeguda al nivell VIII

ALS EMPLEATS PROCEDENTS DE BANKIA ELS PODRIA AFECTAR?

Sí, afectaria tot aquell que tingui menys de 3 anys en nivell VIII ja que en entrar a CaixaBank els seria aplicable l'acord laboral del 2004 i no meritarien triennis fins que no arribessin al nivell VII.

Des de SECB defensem els interessos de TOTS els empleats
com sempre hem fet, des de la negociació o des dels tribunals si calgués. No ens cal mentir i desqualificar altres sindicats. Cadascú sap molt bé què té en el seu «haver».

LES NOSTRES ACCIONS

ENS AVALEN

SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

ÀNGEL

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic