SECB ACONSEGUIM SOLUCIONS PER A PRÉSTECS EMPLEATS

SECB ACONSEGUIM SOLUCIONS PER A PRÉSTECS EMPLEATS

Gràcies a les contínues peticions de SECB, el 28 de setembre passat es va convocar la comissió de seguiment de PRÉSTECS EMPLEATS.

GRÀCIES A SECB,TENIM

Full sindical 05/07/2023 PRÉSTECS D'EMPLEAT, PARLEM?

Carta adreçada a l'empresa i a la resta de sindicats el 05/05/2023 reclamant solucions urgents:

Des de SECB sol·licitem, des de fa molts mesos, millores que contribueixin a alleujar les dures pujades dels tipus d'interès i que estan afectant l'economia familiar de la plantilla de CaixaBank a causa de les condicions del nostre endeutament com a empleats.
Donats els problemes que estem tenint en les línies de finançament i les necessitats que demanen els empleats de la nostra Entitat, pel present, des de SECB sol·licitem, una vegada més, mesures urgents per part de l'empresa per millorar les condicions de les diferents línies de finançament per a empleats que minimitzin l'alt cost econòmic existent actualment i, per descomptat, que aquestes mesures siguin pactades amb la RLT.

Aquesta és la direcció correcta que ha de portar l'Entitat perquè la plantilla torni a sentir l'orgull de pertinença.

Aquest cop podem afirmar que la Direcció de CaixaBank ha estat a l'alçada de les circumstàncies.

Des del SECB esperem que sigui l'inici
del veritable canvi.

 

A continuació t'informem detalladament de les condicions aconseguides:

PRÉSTECS EN CONDICIONS D'EMPLEATS

ÀMBIT D'APLICACIÓ I DURADA

S'estableix l'aplicació temporal d'un tipus d'interès bonificat màxim (IBM)
QUAN Entre l'1 de gener i fins al 31 de desembre del 2024, amb independència del moment en què cada préstec faci la revisió de tipus d'interès.

Podrà ampliar-se, si és el cas, sempre que hi hagi acord entre les parts, per un període de dotze mesos addicionals.

No suposarà la pròrroga automàtica.

QUI
 • Plantilla activa a CaixaBank,
 • En situació d' excedència o permís no retribuïts amb manteniment de les condicions financeres dels préstecs per a empleats actius.
 • Persones que hagin extingit la seva relació laboral i mantinguin per acord exprés les condicions d'empleat als seus préstecs.
QUÈ Préstecs per a l'adquisició o la millora d'habitatge formalitzats o novats a les condicions establertes a l'Acord Laboral de Préstecs 12 de febrer de 2020 mentre s'apliquin condicions d'empleat.
EXCLUSIONS Queden expressament exclosos de l'àmbit d'aquest acord les bestretes de nòmina, així com els préstecs d' atencions diverses definits dins del citat Acord Laboral.

Tipus d'interès bonificat màxim: IBM

IBM 1,50% Adquisició d'habitatge

 • Tram 1 del Préstec A
 • Préstec de millora d'habitatge

No es veuran afectats per aquest IBM els préstecs mapejats com Tram 1 del préstec A que no s'hagin acollit a l'opció de reconvertir-ne les condicions als establerts per al Tram 1 del Préstec A a l'Acord Laboral de Préstecs.

IBM 2,00% Resta de préstecs d'adquisició o millora de l'habitatge regulats a l'Acord laboral de Préstecs

 • Tram 2 del Préstec A
 • Préstec Addicional A
 • Modalitat B, en els seus dos trams
 • Préstecs Addicional B

Aquest IBM de 2% també serà d'aplicació als préstecs mapejats com algun dels préstecs d'adquisició o millora d'habitatge regulats a l'Acord Laboral de Préstecs Els préstecs mapejats esmentats en aquest paràgraf es relacionen a l'Annex 1.

La mesura conjuntural del IBM s'aplicarà en un termini no superior a 6 mesos des de la data de signatura del present acord i, en qualsevol cas, tindrà els efectes retroactius que corresponguin a cada cas.

FORMALITZACIÓ

L'aplicació d'aquesta mesura serà duta a terme de manera Automàtica per part de l'Entitat, convenint les parts que no es formalitzi ni un nou contracte de préstec ni una novació modificativa del préstec existent.

 

MILLORES A L'OFERTA COMERCIAL CASA FÀCIL FIX

S'estableixen millores a l'Oferta Comercial amb finalitat d'adquisició d'habitatge Préstec Casa Fàcil Fix que CaixaBank ofereix a les persones treballadores:

 • Nous préstecs
 • Reconversió de préstecs ja constituïts
 •  S´amplia l´abast de l´oferta comercial.

En conseqüència, l'Entitat ajustarà l'Oferta Casa Fàcil Fix actualment vigent a les pautes següents:

ÀMBIT D'APLICACIÓ I DURADA

VIGÈNCIA (nova constitució i reconversió) Fins al 31 de desembre de 2024
QUI
 • Plantilla activa a CaixaBank,
 • En situació d' excedència o permís no retribuïts amb manteniment de les condicions financeres dels préstecs per a empleats actius.
LIMITACIONS No hi ha límit màxim en el nombre d'operacions de finançament Casa Fàcil Fix a constituir o reconvertir, sempre que l'endeutament total de la persona treballadora no excedeixi el 40% dels ingressos nets, i l'operació resultant estigui dins dels límits i els criteris de risc vigents a l'Entitat.

En aquells casos en què hi hagi més d'un titular, s'imputarà com a mínim el 50% de la quota a la persona treballadora.

No serà motiu de denegació el simple excés del límit del 40%, sempre que aquest excés sigui conseqüència directa i exclusiva de l'increment per la pujada del tipus d'interès.

Un cop formalitzada l'operació en condicions de client, no serà possible tornar a sol·licitar la reconversió a condicions de l'Acord Laboral de Préstecs.

Cal reconvertir de manera conjunta i simultània tots els préstecs que graven l'habitatge, formalitzats en la mateixa data i sobre la mateixa garantia.

Tipus d'interès de casa fàcil fix

Un cop constituït el préstec, l'interès fix que es determina per a l'operació en el moment en què es formuli la sol·licitud, roman inalterable durant tota la vida d'aquest, no és possible reversió al préstec d'origen.

Únicament podrà veure's modificat el tipus d'interès d'aplicació en funció dels bonificadors que li siguin aplicables a cada moment.

Tipus Interès 2,90% Fins a 31 de desembre de 2023

El gener del 2024 està prevista la revisió trimestral per adequar, si escau, l'oferta de tipus d'interès.

REVISIÓ TIPUS APLICABLES

Serà revisat per l'Entitat trimestralment segons l'evolució dels preus a tipus fix establerts per CaixaBank a cada moment per als seus clients d'alt valor.

Així mateix, es podrà revisar el tipus d'interès amb caràcter mensual en funció de la volatilitat dels tipus de mercat.

BONIFICADORS

El preu indicat és el resultant d'aplicar les bonificacions següents:

 • Bonificador de la nòmina a CaixaBank: 0,5%.
 • Bonificador del SEVIAM: 0,5%. El SEVIAM ha d'assegurar com a mínim el 50% del capital pendent en tot moment en cas de defunció, sent CaixaBank el beneficiari principal i destinant l'assegurança a l'amortització del capital pendent.

IMPORT, TERMINI I DESPESES

IMPORT A FINANÇAR HABITATGE HABITUAL:

90% del valor de la garantia (menor import entre el valor de taxació actualitzada i el preu de la compravenda) per a operacions de nova constitució o reconversió.

HABITATGE NO HABITUAL:

80% del valor de la referència anterior.

TERMINI AMORTITZACIÓ

RECONVERSIONS: Termini màxim d'amortització serà el termini pendent de l'operació a reconvertir, amb un màxim de 30 anys, tenint com límit en qualsevol cas els 80 anys d'edat del més gran dels titulars del préstec.

NOVES CONSTITUCIONS:

 • Habitatge habitual ús propi: Termini Màxim de 30 anys
 • Resta d'habitatges ús propi: Termini Màxim de 20 anys

Tenint com límit en qualsevol cas els 80 anys d'edat del més gran dels titulars del préstec Casa Fàcil Fix.

 

Quan el 30% del termini d'amortització de l'operació transcorri en una edat superior als 67 anys, s'aplica un factor de correcció sobre els seus ingressos (taxa de prestació) de 20% (haircut).
DESPESES A càrrec de l'Entitat.

No obstant això, el cost de la taxació és assumit en primera instància per la persona treballadora i si l'operació acaba formalitzant-se, l'Entitat restituirà aquest cost a la persona treballadora.

Lloguer de l'habitatge

RECONVERSIÓ Podran ser llogats sempre que el deute total pendent sigui inferior al 80% del valor de l'habitatge (el menor import entre la taxació actualitzada o el preu de compravenda).
NOVA CONSTITUCIÓ
 • Finalitat original adquisició de l'habitatge habitual: Podran ser llogades sempre que el deute total pendent sigui inferior al 80% del valor de l'habitatge.
 • Finalitat original adquisició d'altres habitatges per a ús propi i no habitual: Podran ser llogades sempre que el deute total pendent sigui inferior al 70% del valor de l'habitatge.

A aquests efectes, es considera com a valor de l'habitatge el menor entre la taxació actualitzada i el preu de compravenda si ha transcorregut menys d'un any des de la seva constitució, en cas contrari, es considerarà el valor de la taxació actualitzada.

 

OFERTA COMERCIAL CASA FÀCIL MIXT 5

S'incorpora una nova Oferta Comercial Préstec Casa Fàcil Mixt 5 que CaixaBank ofereix a les persones treballadores que formen part de la plantilla activa, tant per nous préstecs com per a reconversió de préstecs ja constituïts, tots dos amb la finalitat d'adquisició d'habitatge.

Li seran d'aplicació les mateixes condicions establertes a l'apartat anterior per a l' oferta Comercial Casa Fàcil Fix a excepció del tipus d'interès.

Tipus d'interès de casa fàcil Mixt 5

Un cop constituït el préstec, l'interès fix que es determina per a l'operació en el moment en què es formuli la sol·licitud, roman inalterable durant tota la vida d'aquest, no és possible reversió al préstec d'origen.

Únicament podrà veure's modificat el tipus d'interès d'aplicació en funció dels bonificadors que li siguin aplicables a cada moment.

Tipus Interès Fins a 31 de desembre de 2023:

TRAM FIX A 5 ANYS: 2,35%

A PARTIR DEL CINQUÈ ANY: Euribor + 0,45% 

(una vegada aplicats els bonificadors a tots dos)

El gener del 2024 està prevista la revisió trimestral per adequar, si escau, l'oferta de tipus d'interès.

En tot cas, el tipus d'interès serà aquell que resulti d'aplicació en el moment de l' entrada en vigor d'aquesta nova Oferta, que serà la data en què sigui possible la seva implementació tècnica, En qualsevol cas, data límit 31 de març de 2024.
REVISIÓ TIPUS APLICABLES

Serà revisat per l'Entitat trimestralment segons l'evolució dels preus a tipus fix establerts per CaixaBank a cada moment per als seus clients d'alt valor.

Així mateix, es podrà revisar el tipus d'interès amb caràcter mensual en funció de la volatilitat dels tipus de mercat.

BONIFICADORS

El preu indicat és el resultant d'aplicar les bonificacions següents:

 • Bonificador de la nòmina a CaixaBank: 0,5%.
 • Bonificador del SEVIAM: 0,5%. El SEVIAM ha d'assegurar com a mínim el 50% del capital pendent en tot moment en cas de defunció, sent CaixaBank el beneficiari principal i destinant l'assegurança a l'amortització del capital pendent.

 

A SECB sí complim els nostres compromisos i arribarem fins on calgui per defensar els drets de TOTS

 

AFILIA'T A SECB, EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA

ESTEM PER AJUDAR-TE, SUMEMAMB TU

AFILIA'T AQUÍ! 

 

Begoña
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic