Reducció dels dijous tarda - Represa Horaris Singulars 2023

Reducció dels dijous tarda - Represa Horaris Singulars 2023

SOL·LICITUD DE REDUCCIÓ DE JORNADA DELS DIJOUS A LA TARDA

Segons estableix el Conveni Col·lectiu, l'horari laboral d'hivern s'inicia el mes d'octubre pel que el 5 d'octubre comencem novament a treballar dijous a la tarda.

Si tens intenció de sol·licitar la reducció de dijous tarda, recorda que has de fer la petició, a través del Portal de l'Empleat, amb 15 dies d'antelació.

 

Si voleu començar a aplicar la reducció de jornada des del primer dijous, 5 d'octubre, heu de presentar la sol·licitud abans del 21 de setembre.

Aquesta reducció es pot sol·licitar per a cura de fills de fins a 12 anys i suposa la reducció proporcional del salari.
No obstant això, en cas de discapacitat reconeguda del fill de l'empleat es podrà gaudir d'un permís retribuït els dijous tarda fins al tercer aniversari. Per tant, no hi haurà reducció de salari.
Si la discapacitat fos igual o superior al 65% es podrà gaudir del permís retribuït mentre subsisteixi aquest grau de discapacitat.
El percentatge reductor aplicable a la nòmina difereix mensualment perquè depèn del nombre de festius que es gaudeixin cada mes però se situa normalment entre el 6% i el 8%.

 


Si necessites una simulació posa't en contacte
amb el teu delegat SECB mitjançant la nostra APP.

Per sol·licitar la reducció de jornada segueix el següent itinerari:

PeopleXperience > El meu dia a dia > Gestió habituals > Reducció de jornada

 

CURA DE FILLS MENORS

Tens la possibilitat de fer una reducció de jornada diària entre 1/8 i una 1/2 de la mateixa per cura de fills fins que compleixin els 12 anys o sense límit d'edat en el cas que tinguin una discapacitat reconeguda.

 • La reducció de jornada es podrà limitar als dijous a la tarda per cura de fill fins que faci 12 anys (no retribuït).
 • En cas de naixement de fill amb discapacitat reconeguda, es podrà gaudir d'un permís retribuït els dijous a la tarda fins al tercer aniversari del fill.
 • En el cas de fill/a en situació de discapacitat, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%, es podrà gaudir d'un permís retribuït els dijous a la tarda sense reducció de salari. Aquest permís es podrà mantenir mentre existeixi la situació de discapacitat en el grau indicat per gaudir-ne.
 • Permís retribuït de fins a 30 dies naturals pel naixement de fill en situació de discapacitat amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% (art. 38.1.i) del Conveni: possibilitat del gaudi fraccionat dins els primers 24 mesos des del naixement per motius justificats d'acord amb la discapacitat, de forma fraccionada i en un màxim de tres períodes fins al límit dels 30 dies establerts. L'empleat ha de fer la petició amb un preavís de 15 dies.
Observacions
La reducció de jornada implica la variació del salari proporcionalment a la reducció de jornada sol·licitada.

L' aportació al pla de pensions es calcula sobre el salari pensionable que tindria la persona treballadora si no fes aquesta reducció de jornada.

La reducció de jornada ha de ser diària, és a dir, ha d'afectar cada dia de la jornada laboral, excepte el supòsit de limitació als dijous a la tarda quan el fill sigui menor de 12 anys.

CURA DE FAMILIAR

 • Possibilitat de fer una reducció de jornada diària entre 1/8 i una 1/2 per tenir cura d'un familiar, fins al segon grau de consanguinitat o afinitat*, que per raons d'edat, accident o malaltia no es pugui valdre per si mateix, i que no exerceixi activitat retribuïda.

*Pares, avis, fills, néts, germans, cònjuge, parella de fet, gendre, nora, sogre/a i cunyat/da.

 

Observacions
La reducció de jornada implica la variació del salari proporcionalment a la reducció de jornada sol·licitada.

L' aportació al pla de pensions es calcula sobre el salari pensionable que tindria la persona treballadora si no fes aquesta reducció de jornada.

La reducció de jornada ha de ser diària, és a dir, ha d'afectar tots els dies de la jornada laboral i estar compresa dins dels límits mínims i màxims.

 

CURA DE FILL MALALT GREU

Aquest tema és d'especial sensibilitat i us recomanem que contacteu amb el vostre delegat SECB perquè us orienti en la gestió d'aquesta sol·licitud.

Tens la possibilitat de fer una reducció de jornada entre un mínim del 50% i un màxim del 99,90% de la mateixa per a la cura, durant l'hospitalització i el tractament continuat, del menor al teu càrrec afectat per càncer (tumors malignes, melanomes i carcinomes), o per qualsevol altra malaltia greu inclosa en aquest llistat, que impliqui un ingrés hospitalari i requereixi la necessitat de tenir-ne cura directa, contínua i permanent, acreditada per l'informe del Servei Públic de Salut.

Un cop el menor ha complert els 18 anys, es pot reconèixer la prestació fins que faci 23 anys en els supòsits de patiment de càncer o malaltia greu diagnosticada abans d'assolir la majoria d'edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s'acreditin els requisits establerts per obtenir la prestació, llevat de l'edat.

Així mateix, es manté la prestació econòmica fins que el causant compleixi 26 anys, si abans d'assolir els 23 anys acredités, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65%. En aquests casos, l'extinció de la prestació es produeix si la persona malalta deixés d'acreditar aquest grau de discapacitat o, en tot cas, quan compleixi els 26 anys.

Si la persona malalta contreu matrimoni o constitueix una parella de fet, té dret a la reducció de jornada qui en sigui el cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser-ne persona beneficiària.

 

Observacions
La reducció de jornada implica la variació del salari proporcionalment a la reducció de jornada sol·licitada.

Durant la reducció de jornada es té dret a una prestació de Seguretat Social, que abona la mútua col·laboradora de la Seguretat Social (Mutua Universal o Umivale), sempre que es compleixin els requisits previstos legalment.

La prestació econòmica que abona la mútua consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100 per 100 de la base de cotització del mes anterior a l'inici de la reducció de jornada, aplicant el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball.

L'empresa, si escau, complementarà l'import de la prestació de Seguretat Social (a càrrec de la Mútua) fins al 100% del salari brut regular de la persona treballadora.

L'import de la prestació de Seguretat Social que abona la mútua és exempt de retenció de l'IRPF.

L'aportació al pla de pensions es calcula sobre el salari pensionable que tindria la persona treballadora si no fes aquesta reducció de jornada.

Quan la persona treballadora faci la reducció de jornada del 99,90 % quedarà dispensada de treballar el 0,10% de jornada restant.

RRHH del teu DT/SSCC t'ha d'informar amb detall d'aquesta reducció de jornada i la corresponent prestació de Seguretat Social, i amb més detall de tots els tràmits a realitzar davant de la mútua col·laboradora de la Seguretat Social que et correspongui (Mutua Universal o Umivale).

Per a la sol·licitud de la reducció de jornada caldrà preavisar a l'empresa amb un mínim de 15 dies a la data en què es pretengui iniciar aquesta reducció de jornada.

Si decideixes modificar les condicions de la reducció de jornada (percentatge de reducció), hauràs d'enviar una nova comunicació que reculli aquests canvis amb una antelació de 15 dies previs a la data dels efectes de les noves condicions sol·licitades.

Igualment, hauràs de preavisar l'empresa, amb una antelació de 15 dies, de la finalització de la reducció de jornada.

 

MODEL SOL·LICITUD

NAIXEMENT DE FILL PREMATUR

Durant l'hospitalització del fill nascut en part prematur, a més de la possibilitat d'absentar-se durant 1 hora al dia (permís per naixement de fill prematur) i fins a un màxim de 2 hores al dia, té la possibilitat d'augmentar el temps d'absència mentre el fill estigui hospitalitzat, mitjançant una reducció de jornada.
 • Aquesta reducció de la jornada de treball NO implica disminució proporcional del salari.
 • L'aportació al Pla de pensions es calcula sobre el salari pensionable que tindria la persona treballadora si no fes aquesta reducció de jornada.

 

SOL·LICITUD

S'ha de sol·licitar per escrit, amb l' aprovació del responsable superior, a la Territorial/Delegació General o a la Direcció d'Àrea (als SS. CC.), indicant:

 • Nom, cognoms i número de matrícula
 • Centre de treball
 • Motiu de la sol·licitud
 • Data d'inici i durada del permís
 • Concreció horària
 • Signatura de l'empleat

L'escrit, amb la conformitat de la DT/DG o la DA (SS.CC.), es remetrà al centre 9160-Administració Operativa de RR. HH.

LACTÀNCIA DEL FILL MENOR DE 9 MESOS

 

Observacions
Aquesta reducció de la jornada de treball NO implica disminució proporcional del salari.

Pot ser gaudit indistintament pel pare o la mare, en el cas que tots dos treballin.

La reducció de jornada de 1/2 hora, així com l'absència de 1 hora, es poden substituir pel permís d'acumulació de lactància (10 dies naturals a continuació de la baixa per maternitat).

Lactància en part múltiple: en aquest cas, el permís de lactància es multiplica pel nombre de fills.

L' aportació al pla de pensions es calcula sobre el salari pensionable que tindria la persona treballadora si no fes aquesta reducció de jornada.

Per sol·licitar la reducció de jornada per lactància entre 9 i 12 mesos contacta amb el teu Delegat SECB per a més informació.

 

SOL·LICITUD 

Es comunicarà per escrit al responsable del centre.

No cal marcar-lo.

Víctimes de violència de gènere o de violència sexual

Aquelles persones que siguin objecte de violència de gènere o de violència sexual, per fer-ne efectiva la protecció o el dret a l'assistència social integral poden sol·licitar la reducció de la jornada de treball amb disminució proporcional del salari o a la reordenació del temps de treball, mitjançant l'adaptació de l'horari, l'aplicació de l'horari flexible o altres formes d'ordenació del temps de treball que s'utilitzin a l'empresa.

 • La reducció de jornada implica la variació del salari proporcionalment a la reducció de jornada sol·licitada.
 • L'aportació al pla de pensions es calcula sobre el salari pensionable que tindria la persona treballadora si no fes aquesta reducció de jornada.

SOL·LICITUD

Aquestes situacions reben un tractament personalitzat, per la qual cosa es comunicarà a Recursos Humans de la Territorial/Direcció d'Àrea (als SS. CC.), o directament a Relacions Laborals.

REANUDACIÓ HORARIS LABORALS SINGULARS

El 16 de setembre es torna a activar l' horari singular de les oficines Store, BusinessBank i centres InTouch, de manera que l'horari passa a ser:

Des del 16 de setembre fins al 30 de juny

| De dilluns a dijous

2 dies / setmana  de 08:15h a 18:30h (pausa 1,15h)

Segons elecció de torn (Dilluns-dimecres / dimarts-dijous)

2 dies restants Matí de 08:15h a 15:00h

| Divendres i vigílies de festiu 

Matí de 08:15h a 15:00h

 

Atenció al client:

De dilluns a dijous de 08:30h a 18:30h

Divendres, vigílies de festius i estiu de 08:30h a 14:30h

Més INFO , a la nostra publicació https://secbcaixabank.info/hojas/compensacion-de-comidas-en-oficinas-store-y-centros-in-touch/

HORARIS LABORAL GENERAL

Des de l´1 d´octubre fins al 30 d´abril

| Dilluns, dimarts, dimecres i divendres 

Matí de 08:00h a 15:00h

Atenció al client: de 08:15h a 14:30h

| Dijous

Matí de 08:00h a 14:30h i tardes de 16:00h a 19:00h

Atenció al client: de 08:15h a 14:30h i de 16:15h a 18:30h

!! Últims dos dijous de l'any, primer dijous d'any nou i Dijous Sant de 8:00h a 15:00h !!

SECB DEMANDEM A CAIXABANK PER DENEGAR ELS PERMISOS DELS DIJOUS TARDA EN HLS

 Aquí pots llegir tot sobre la demanda interposada per SECB contra CaixaBank per la denegació dels permisos retribuïts dels dijous tarda en Horari Laboral Singular (HLS).

Srs. de la Direcció,

des de SECB portem molt de temps instant l'empresa a abordar un procés de negociació que posi solució als nombrosos problemes de conciliació que es produeixen en els horaris singulars.

SECB, en el nostre ferm compromís amb la plantilla, defensarem on calgui els drets de TOTS.

 

AFILIA'T A SECB, EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA ESTEM PER AJUDAR-TE, SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

Lucía
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic