MODIFICACIONS PLA DE PENSIONS: TOT EL QUE HAS DE SABER

MODIFICACIONS PLA DE PENSIONS: TOT EL QUE HAS DE SABER

El dilluns 13 de maig es va signar un acord laboral de previsió social amb diversos punts relacionats amb el Pla de Pensions d'Ocupació.

T'explicarem amb detall totes les modificacions que s'han produït perquè estiguis totalment informat sobre això.

PER QUÈ S'HAN REALITZAT AQUESTS CANVIS?

Dos dels punts principals, aportacions voluntàries i principi de no discriminació, es tracten degut a modificacions normatives.

El 30 de juny de 2022, es va promulgar la Llei 12/2022, de regulació per a l'impuls dels plans de Pensions d'Ocupació que modifica, entre altres textos normatius, el text refós de la Llei de Regulació dels Plans i Fons de Pensions, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2002, de 29 de novembre i la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de l'Impost sobre la Renda de Persones Físiques.
El 18 de juliol de 2023 es va promulgar el Reial Decret 668/2023, pel qual es modifica el Reglament de Plans i Fons de Pensions aprovat pel Reial decret 304/2004, de 20 de febrer, per a l'impuls dels plans de pensions d'ocupació.

Aquesta modificació normativa permet incrementar l'import de les aportacions voluntàries que faci la persona treballadora sempre que aquestes s'efectuïn en el mateix instrument de previsió social on l'empresa realitza les seves contribucions i dins del límit anual conjunt màxim de 10.000 Euros que, d'acord amb la llei d'IRPF, permet reduir de la base imposable de l'Impost de la Renda de Persones Físiques les aportacions voluntàries realitzades al pla de pensions d'ocupació, amb el límit anual màxim esmentat (i sempre tenint en compte per part de cada persona treballadora les aportacions màximes que pugui realitzar, segons el que estableix la legislació vigent a cada moment).

Així mateix,  l'esmentada modificació normativa, en relació amb el principi de no discriminació, redueix el termini màxim exigible d'antiguitat de 2 anys a 1 mes perquè tota persona treballadora pugui accedir al Pla i a la percepció de les contribucions empresarials establertes des de la incorporació al pla mentre hi hagi relació laboral amb el promotor. L'Entitat realitza aportacions de risc des de la data d'inici de la relació laboral, però inicia les contribucions empresarials d'estalvi a partir del mes 12 d'antiguitat.

Per tal d'aclarir si el Pla de Pensions d'Ocupació de CaixaBank, SA  s'adequava a aquesta modificació normativa, així com per aclarir la data d'entrada en vigor de la mateixa, la Comissió de Control del PPEC, en data 15 de novembre del 2023, va formular consulta a la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions (DGSFP). La DGSFP va emetre resposta el dia 12 d'abril de 2024, concloent que el principi de no discriminació implica el dret a percebre les contribucions empresarials establertes des de la incorporació al pla mentre hi hagi relació laboral amb el promotor i que la data d'entrada en vigor de l'obligació per part de les empreses promotores de fer contribucions els partícips dels plans de pensions d'ocupació corresponen a l'entrada en vigor de la Llei 12/2022, és a dir, 2 de juliol de 2022.

En què m'afecten a mi aquests canvis?

APORTACIONS VOLUNTÀRIES

 
Situació prèvia

Fins ara no es contemplava la possibilitat de realitzar aportacions individuals i voluntàries al PC30. Els empleats podien fer-les al Pla Associat, PC2, fins a un màxim de 1500 EUR anuals segons la llei vigent.

Context regulatori

Els canvis normatius esmentats permeten que aquests 1.500 EUR es puguin ampliar en 8.500 EUR anuals sempre que aquest increment sigui de contribucions empresarials o aportacions voluntàries del treballador al mateix pla d'ocupació en què el promotor realitza les contribucions empresarials (en el nostre cas PC30), sent el límit global de 10.000 EUR.

Per això es permetran aportacions voluntàries al PC30 el topall del qual estarà subjecte a l'aportació de CaixaBank i als rendiments íntegres de cada partícip segons el quadre següent.
Rendiments íntegres
Aportació empresa
Aportació addicional partícip
Menys de 60.000 €
Igual o inferior a 500 € Equivalent a 2,5 vegades l'aportació de l'empresa
Entre 500,01 € i 1.500 € 1.250 € més el resultat de multiplicar per 0,25 la diferència entre la contribució empresarial i 500 €
Més de 1.500 € Equivalent a l'aportació feta per l'empresa
A partir de 60.000 €
Indiferent Equivalent a l'aportació feta per l'empresa

Aquestes aportacions voluntàries es podran fer a través de CaixaBank Now al desembre 2024 (no es permetran mobilitzar al PC30 els drets consolidats procedents d'un pla de pensions individual d'ocupació o associat). Recordar, a més, que aquestes aportacions no tindran liquiditat.

Exemples il·lustratius

 

EXEMPLE 1
Salari pensionable 24.000,00€.
Rendiment íntegre 30.000,00€.
Aportació empresa (6% SP) 1.440,00€.
Aportació voluntària màxima * 2.985,00€.

* (1) 1.500 + [(500*2,5) + (1.440-500)*0,25]

 

EXEMPLE 2
Salari pensionable 39.000,00€.
Rendiment íntegre 45.000,00€.
Aportació empresa (6% SP) 2.340,00€.
Aportació voluntària màxima ** 3.840,00€.

** 1.500 + 2.340 = 3.840

L'aportació màxima inclou els 1.500 EUR que actualment ja pots fer al PC2 i que pots continuar aportant al Pla Associat si així ho desitges. Recordar que les aportacions realitzades al PC2 tindran supòsit de liquiditat als 10 anys, no així les realitzades al PC30.

Per calcular la teva aportació voluntària màxima possible posa't en contacte amb el teu representant sindical.

APORTACIONS D'ESTALVI (Principi de no discriminació)

Per complir amb la normativa vigent respecte al Principi de no discriminació de la regulació dels plans de pensions d'ocupació, s'ha modificat l'esquema d'aportacions amb efectes retroactius d'aplicació des del 2 de juliol del 2022.

Si vas entrar a l'empresa a partir de l'1 de gener de 2022
  • A partir del 2n mes de la data d'inici de la relació laboral i fins al mes 12, el Promotor farà aportacions mensuals de jubilació equivalents al 4,5% del salari pensionable del mes corresponent.
  • A partir del mes 13 de la data d'inici de la relació laboral fins al mes 84, rebràs aportacions mensuals de jubilació equivalents al 6% del teu salari pensionable del mes corresponent.
  • A partir del mes 85 en endavant, aquestes aportacions augmentaran al 7,5% del teu salari pensionable.

Addicionalment, per a aquelles persones que a data 2 de juliol de 2022, no s'hagués iniciat la realització d'aportacions d'estalvi, es realitzarà la regularització de les seves aportacions amb efectes retroactius a 01 de juliol de 2022.

Si vas entrar a l'empresa abans de l'1 de gener de 2022
El percentatge de les contribucions per jubilació serà el ja definit a les nostres Especificacions.

ALTRES PUNTS DESTACABLES DE L'ACORD

Canvis relacionats amb les modalitats de cobrament a partir de l'1 de desembre del 2024
  • Possibilitat de contractar Renda Assegurada amb capital reservat a 1 vida,
  • Possibilitat de transformar Renda Financera a Rendes Pla excepte rescat mixt (si has rescatat part dels DC en forma de capital),
  • En una Renda assegurada amb garantia de capital a 1 vida, en cas de defunció es permetrà enviar els Drets Consolidats al Pla de Pensions (abans es tornaven com a capital tributant a IRPF).
Persones beneficiàries lliure designació

Es permet la lliure designació de beneficiaris al beneficiari de defunció que no hagi ostentat la condició de partícip.

Tractament d'incapacitats

En cas que el beneficiari es reincorpori al lloc de treball després del període de 24 mesos, s'han definit els criteris d'aplicació següents:

  • El cessament de les prestacions per la contingència d'Incapacitat Permanent que es realitzaven,
  • La impossibilitat d'accedir als drets consolidats no consumits que es mantindran al fons capitalització,
  • Descompte en futures prestacions de risc després de la seva reincorporació, de l'import de Drets Consolidats consumits, totalment o parcialment, incloent-hi la revaloració positiva o negativa que haguessin experimentat al Pla des de la seva disposició i fins a la data d'efecte de contingència.

Per qualsevol dubte o aclariment consulta amb el teu representant sindical

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

COL·LABORADOR DEL BLOG SECB
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic