GUIA RÀPIDA VACANCES

GUIA RÀPIDA VACANCES

SECB ha elaborat aquesta guia perquè puguis consultar, de manera àgil i senzilla, tots els detalls del permís per vacances.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

VACANCES

25 dies hàbils (27 en illes Canàries); 1 dia addicional si no es realitza reducció de jornada durant la setmana de festes locals. Si per motius de conciliació no s'ha pogut gaudir de la totalitat de les vacances de l'any en curs, es podran gaudir fins al 31 de gener de l'any següent.

Hi ha la possibilitat de fraccionar les vacances fins en 4 períodes, per raons de conciliació, en funció de les possibilitats organitzatives.

 

Si no s'ha pogut gaudir de les vacances durant l'any en curs per coincidir amb períodes d'incapacitat temporal, es podran ajornar a un altre any, sempre que no hagin transcorregut més de 18 mesos a partir de la fi de l'any en què s'hagin originat.

Es podran gaudir a continuació de la suspensió del contracte de treball per naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, o lactància (acumulada) fins i tot si es produeix canvi d'any, a elecció de l'empleat o empleada, les vacances pendents de gaudir.

En cas que per sentència o conveni regulador de divorci o separació, la plantilla tingui assignades les dates de vacances per a la cura de fills o filles menors de 12 anys, es donarà prioritat a l'elecció de les dates, d’almenys 2 setmanes de les que tingui el menor al seu càrrec.

En el supòsit de fill o filla a càrrec amb discapacitat que acudeixi a Centres Escolars especialitzats, es donarà prioritat a l'elecció de les dates d’almenys 10 dies hàbils en que aquests centres estiguin tancats.

DIA DE LLIURE DISPOSICIÓ

2023: 2 dies de lliure disposició, excepte
Oficines Store / InTouch que tenen 4 dies addicionals més.

Passem a contestar algunes preguntes relatives a les vacances:

Pot l'empresa dir-te quan t'has d'agafar les vacances?

No. Les vacances s'han de pactar entre les dues parts i no imposar per obligació. A més, el treballador coneixerà les dates que li corresponen, almenys, dos mesos abans del començament del gaudi.

En quants períodes poden gaudir les vacances els empleats de Caixabank?

A partir de la signatura del nou Conveni, es pot convenir la divisió de les vacances fins a quatre períodes per motius de conciliació.

Quants dies de vacances em corresponen?

Són 25 dies hàbils més 1 dia, en el cas d'aquells empleats on en el seu centre de treball no s'efectuï la reducció de jornada durant la setmana de festes locals. A les Illes Canàries, són 27 dies hàbils.
A més hi ha dos dies de lliure disposició, sent a les oficines Store i centres InTouch 6 dies de lliure disposició en total. En alguns departaments amb horari especial també gaudeixen dels 6 dies.

Com calculo els dies si m'incorporo a CaixaBank durant l'any en curs?

En base als 25 dies laborables que corresponen per tot l'any treballat, per un empleat incorporat en el present any, s'ha de calcular la part proporcional que correspon pels dies que es treballen fins a final d'any.

Pel que fa als dies de lliure disposició, no són susceptibles de càlcul de la part proporcional, aplicant-se en la seva totalitat.

Si a conseqüència del càlcul de la part proporcional dels dies de vacances el resultat dona una fracció de dia, es procedirà a l'arrodoniment a l'alça.

Exemple:

Empleat contractat el 20 de març de 2023 i que previsiblement treballarà fins a final d'any.

25 x (287/365) = 19,65 = 20 dies + 2 dies de lliure disposició

Quina és la preferència per a l'elecció de les vacances?

Independentment del càrrec que ocupis, el nivell professional determinarà l'elecció, i a igualtat del mateix, la data d'antiguitat a l'Entitat.

Tinc alguna preferència si tinc responsabilitats familiars?

La preferència a favor dels empleats amb responsabilitats familiars no implica l'elecció d'un torn determinat sinó, únicament, que les seves vacances es gaudeixin dins dels límits del període de vacances escolars. I dins d'aquesta situació, es resoldrà la preferència, dins el nivell professional, a favor dels qui tinguin major antiguitat a l'Entitat.

Què passa amb les meves vacances si estic divorciat o separat?

Tens prioritat d'elecció d’almenys 2 setmanes en què es tingui al menor de 12 anys al teu càrrec, en cas de sentència o conveni regulador de divorci o separació.

Tinc alguna preferència si el meu fill o filla té discapacitat?

En el supòsit de fill o filla a càrrec amb discapacitat que acudeixi a Centres Escolars especialitzats, es donarà prioritat a l'elecció de les dates d’almenys 10 dies hàbils en què aquests centres estiguin tancats.

 

Donades les circumstàncies excepcionals que concorren, i que sembla que l’Entitat hagi oblidat, si necessites ajuda, posa't en contacte amb el teu delegat del SECB.  Treballarem per aconseguir un acord que permeti la conciliació que es mereix qualsevol company.

Per qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat SECB

 

AFILIA'T A SECB, EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA ESTEM PER AJUDAR-TE, SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

LUCÍA

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
  1. Bon dia, per als empleats procedència Bankia, es perden el dies de vacances de fidelitat?
    Gràcias

Deixa una resposta