GUIA RÀPIDA REGISTRE HORARI

GUIA RÀPIDA REGISTRE HORARI

SECB ha elaborat aquesta guia perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions que afecten la regulació de l'REGISTRE HORARI.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

SOBRE EL MARCATGE

 

Com es fa el registre diari de la jornada?

Pots fer-ho mitjançant:

TF9: Inici > Oficina > Registre Horari

Intranet Corporativa > Registre Horari (a la banda de la caixa de l'cercador)

Quan he de realitzar-lo?

Has de marcar l'inici i el final de la teva jornada laboral (l'entrada i la sortida). Informar en el camp de jornada efectiva les hores i minuts que s'han dedicat a treball efectiu.
Els dijous d'hivern hauràs de realitzar una única entrada a l'iniciar la jornada, i una única Sortida a l'acabar el dia, a la tarda, informant hores i minuts de jornada efectiva. No s'ha de registrar sortida o entrada al descans de migdia.

Quan entris:
Selecciona l'opció entrada
Valida que el centre de treball sigui el correcte

(Has de validar la transacció)

Quan acabis la jornada:
Selecciona l'opció sortida
Informa del temps de treball efectiu realitzat

(Has de validar la transacció)

El sistema grava automàticament l'hora real indicada en el SmartPC  això vol dir que:

si de forma excepcional, no pots fer el marcatge real a les 8, NO HO FACIS, Ja que et estarà agafant una hora d'entrada diferent a la real i no el podràs canviar. En aquest cas, espera a l'electrònic automàtic de l'endemà i modifica o ratifica segons la teva jornada anterior.

Has de tenir en compte que la normativa obliga a realitzar un marcatge real i diari.

Si esperes a l'electrònic de marcatge automàtic que et arribarà a l'endemà. podràs:

 • Ratificar l'horari teòric i les hores efectives
 • Modificar de manera manual l'horari realitzat i les hores efectives

Tens un termini màxim de 7 dies.

Si me'n vaig de vacances i se m'ha oblidat fer el registre diari ho podré fer quan torni?

Només tens 7 dies per a modificar, però l'opció de ratificar el mail automàtic la tindràs durant tot l'any.

Si m'he equivocat, puc modificar el registre a posteriori?

No. Només podràs modificar el registre automàtic (mail). Per excepcions justificades, hi ha un model en paper per a aquests casos.

On envio el formulari?

Un cop emplenat i signat el formulari, s'haurà de remetre a RRHH per aplicar la correcció oportuna, a través del Portal de l'Empleat

On es troba aquesta operativa?

Persones -> portal Empleat -> El meu Portal (empleat / manager) ->  Sol·licituds a RRHH

gestió ->  Gestió de les meves sol·licituds

 • Nova sol·licitud
 • Enviament Documentació a RRHH  "Formulari esmena marcatges"
 • afegir document
 • Un cop la documentació s'ha afegit correctament, cliqueu a Tancar i, finalment, Envia.

Qui té l'obligació de registrar la seva jornada laboral?

Tots els empleats (Menys l'Alta Direcció). Estiguis en horari general o especial, Centre d'Empreses, SSCC, Banca Privada, ... tots estem obligats a registrar la jornada laboral real, Així com d'informar de el temps de treball efectiu.

Els horaris teòrics per als diferents tipus d'oficines són:

 • Oficina tradicionall (aquí s'engloba centres d'empreses, Banca Privada i departaments amb horari general): 7 hores (tots els dies excepte els dijous) i 9 hores i 30 minuts (els dijous a la tarda). * Marcarà 9,50 perquè està en format decimal. Els dijous cal descomptar l'hora i mitja del menjar (això no és temps de treball efectiu)
 • Oficina Store: 6 hores i 45 minuts (els dies que es treballi sense tardes), i 9 hores (els dies que es treballi a les tardes).

Els càrrecs de les oficines Store / BB també han de marcar l'horari real que fan?

Sí. Aquests empleats estan adscrits a l'horari general i han de marcar-lo com qualsevol altre empleat. Perquè siguis càrrec d'una oficina Store, no has de mentir en el marcatge, si et quedes a les tardes has de marcar les hores reals i enviar el temps de treball efectiu REAL.

Si tinc torn dilluns i dimecres i em posen un examen obligatori el dijous ho he de comptar com a temps de treball efectiu?

Sí. La formació obligatòria, sigui presencial o no, s'ha de comptar com a temps de treball efectiu. El sistema no et deixa posar en que has emprat aquestes hores, però les tens justificades amb la convocatòria a el curs.

Si estic adscrit a una oficina Store i per acord intern tinc canviat el dia de la jornada de tarda m'apareix presència no requerida, com ho registro?

Si tens tan sol un acord intern hauràs de formalitzar- pel Portal de l'Empleat i demanar al teu manager canvi de torn.

Puc consultar els marcatges?

Pots fer-ho mitjançant:

 • TF9: Inici  Oficina  Registre Horari
 • Intranet Corporativa  Registre horari (a la banda de la caixa de l'cercador)

Alguns DAN´s i caps de departament donen instruccions perquè ens marquem el que surt per defecte, les 7 hores (hagis fet més o no) És correcte això?

No és correcte. El correcte és picar-te el temps real que has estat treballant i aquestes són les instruccions que ha donat l'empresa. Si esperes a al correu de l'endemà, has de reflectir fidelment les hores que has fet de més. Que ningú et manipuli!

TEMPS DE TREBALL EFECTIU

Què es considera temps de treball efectiu?

és el temps dedicat a l'activitat laboral, descomptant descansos, absències i interrupcions que es puguin produir entre l'hora d'entrada i l'hora de sortida marcades.

L'esmorzar és temps de treball efectiu?

Com sabeu, SECB vam presentar una demanda de conflicte col·lectiu en la qual es demanava que s'havia de considerar temps de treball efectiu la pausa per esmorzar per a la plantilla i que s'han de considerar temps de treball efectiu els marcatges efectuats en els 15 minuts posteriors a l'hora pactada d'inici de la jornada.

Aposta inicial la decisió de la Sala Social de l' Audiència Nacional sol·licitem aclariment sobre la pausa de l'esmorzar i el resultat ha conclòs favorable per SECB:

L'Audiència Nacional ens donen la raó en relació amb el Recurs d'Aclariment que havíem presentat, per tal que s'incorporés el col·lectiu «Resta de plantilla» a el dret ja reconegut de la pausa esmorzar, que per part de l'empresa, s'havia suprimit en la nova guia que unilateralment havia publicat.

CaixaBank només reconeixia aquest dret a determinats treballadors.

Tot i això, s'exclou de la consideració de temps efectiu la pausa per esmorzar a:

Els que tenen plus de flexibilitat que perceben els subdirectors amb nivell inferior a V i els GCII 2n Responsables d'oficines E i F.
Lus empleats que sol·licitin voluntàriament l'adscripció a l'Control flexible d'horari amb plus, amb nivell inferior a V i que, a més, tinguin la funció:

1. GC que tinguin com a mínim el nivell X.

2. Assessor de Banca Privada.

3. Director de Banca Privada.

4. Apoderat d'equip suplent.

Des de SECB hem interposat recurs de cassació perquè també aquest últim col·lectiu estigui inclòs en la decisió. A més, també incloem en aquest recurs la petició de considerar temps de treball efectiu els marcatges efectuats en els 15 minuts posteriors a l'hora pactada d'inici de la jornada.

Si t'en vas a esmorzar amb un client, llavors no marques l'esmorzar perquè representa que estàs treballant?

Abans de res, ha de prevaler el seny. Si consideres que aquest temps és de treball, lògicament serà temps efectiu.

Si surto a fumar-me un cigarret he de descomptar aquest temps?

Per a l'empresa tot el que no sigui activitat laboral no és temps de treball efectiu.

La formació és temps de treball efectiu?

Sí, però només la que sigui formació obligatòria i la legalment exigible (formació normativa).

Formal normativa de curta durada, de llarga durada (postgrau MIFID i IDD) i LCI i formació contínua

Si la faig en l'horari d'oficina com la conto?

Com si fos temps de treball efectiu. Hi ha empleats que la fan en temps d'esmorzar i això és temps de treball efectiu.

Si em quedo a fer cursos després de el tancament d'atenció a el públic ¿la conte com a temps de treball efectiu?

Sí. Si aquest dia has picat entrada, no hauràs de picar la sortida fins que acabis la formació. Després reportaras el temps de treball efectiu comptant el que has destinat a la realització dels cursos. Una altra opció és que no piquis ni entrada ni sortida i esperis a l'electrònic de l'endemà. En aquest cas, modificareu l'hora d'entrada i sortida i comptaràs, per al càlcul de el temps de treball efectiu, el que vas utilitzar per realitzar la formació.

El meu manager no m'autoritza el que m'hagi quedat a realitzar formació després del tancament, em comptarà com a temps de treball efectiu?

Quan no hagi existit autorització prèvia ni posterior, però es verifiqui la veracitat dels marcatges, es considera aquest temps com de presència no requerida ni autoritzada i serà temps de treball efectiu.

Si la formació la faig a la tarda des de casa meva és temps de treball efectiu?

Sí, l'obligatòria i legalment exigible.

I ... com l'hauré de teclejar?

Si la formació la fas des de casa, però has picat entrada horària, no has de picar la sortida. Quan hagis acabat el curs de formació piques sortida i contes el temps de treball efectiu comptant el temps que has dedicat a la formació (has de descomptar les hores de menjar i tot el temps que no hagis destinat a la feina)

Una altra opció que tens és no fer marcatge diari, esperar el correu recordatori que t´arribarà a l'endemà.

Si he d'anar a l'examen de LCI, ho conto com a temps de treball efectiu?

Sí, només serà temps de treball efectiu les hores de l'examen (no el temps que estiguis estudiant). Has procedir igual que quan fas formació a casa.

Puc fer els cursos obligatoris en cap de setmana? Serà temps de treball efectiu?

Sí, l'aplicació està disponible els 7 dies de la setmana i es considerarà temps de treball efectiu (hauràs de tenir la Tablet o si l'empresa, finalment, el s'implanta al telèfon corporatiu a través de l'Success Factors).

La formació presencial voluntària és temps de treball efectiu?

No, però l'empresa no exigirà la seva recuperació (llevat que en la convocatòria s'indiqui expressament el seu caràcter recuperable.

Les visites a clients o assistència a reunions o cursos de formació, es consideren treball efectiu?

Sí, les has d'incloure com a hores efectives treballades. La forma d'reflectir és igual que quan et quedes a fer formació després de la tanca. Ejm: si has treballat 7 hores al matí ia la tarda tens reunió de 17:00 a 19:00, reportarás com a temps de treball efectiu 9 hores (si no has descomptat l'esmorzar i descomptant el menjar).

Els acompanyaments d'empleats a clients en actes programats per l'Entitat, estan contemplats com a treball efectiu?

Sí. Això li sol passar molt als companys de Banca Privada, Centre d'Empreses i directors d'oficines.

El desplaçament fins al centre on es fa la reunió, és temps efectiu de treball?

Sí, des del centre de treball a la reunió és temps de treball efectiu. El que no es considera temps de treball efectiu és des del teu domicili al centre de treball i viceversa.

Els empleats que a primera hora van a realitzar visites, no poden realitzar fitxatge real?

No, hauran d'esperar al correu de l'endemà per modificar o ratificar l'horari (a falta d'incorporar al telèfon corporatiu).

Si pico menys de 7 hores per restar el temps de l'esmorzar, m'afectarà a la nòmina?

No, el registre horari no afecta la nòmina. De fet, l'empresa ha manifestat que no demanarà la recuperació d'aquest temps.

PERMISOS I ABSÈNCIES

 

Com s'han de registrar els permisos i absències per al còmput de jornada?

Totes les absències per hores, diàries i les que són per un període de temps, Ja siguin retribuïdes o no, hauran de registrar al Portal de l'Empleat.

M´agafo un permís per hores com he de procedir?

primer hauràs de teclejar el permís al Portal de l'Empleat

 • Després indicar-ho al aplicatiu de Registre Horari

El temps de permís no ha de reportar com a temps de treball efectiu.
El sistema, automàticament, Agregués el temps de treball efectiu, si es tracta de permisos no recuperables

I si agafo un permís d'una jornada completa?

Has de registrar el permís pel Portal de l'Empleat.
no hauran de registrar en l'aplicatiu de registre horari.

Com sé quins he de recuperar i quins no?

Com registro els viatges?

Si t'has de traslladar fora de la teva localitat, només has de marcar "viatge" a l'aplicatiu de registre horari. El sistema et calcula i computa totes les hores de treball teòrica de la jornada.

Si va realitzar un desplaçament fora de la meva localitat però torno a les 20 hores no m'explica l'excés de jornada si bec ?

Efectivament. En aquest cas millor que no piquis el viatge i informis les hores de treball efectiu que has realitzat durant el dia.

Si pico menys de 7 hores per restar el temps de l'esmorzar, m'afectarà a la nòmina?

No, els empleats adscrits a l'Equip Suport, Apoderat Equip Suplent, han de fer prèviament, canvi de centre.

* A la realització d'aquesta guia, si esperes a la modificació del dia després, no et deixa modificar el centre en el que vas estar el dia anterior. Molts dels equips suport i apoderats equip suplent, utilitzen aquest mètode per poder canviar l'hora d'entrada ja que l'han de modificar i donat que el dia anterior no poden teclejar l'entrada a les 8: 00h. L'empresa ens va comunicar que ho estava solucionant. Si encara no s'ha donat el cas et recomanem el següent: pica l'entrada canviant el centre i no piquis la sortida, així, a l'endemà t'arribarà el correu de confirmació i abans de ratificar, modifiqueu el temps de treball efectiu si fes falta .

Si no sóc equip suport, però he de treballar en un altre centre com faig el tecleig?

Exactament igual que si fossis equip suport.

I si he de canviar de centre a meitat de jornada laboral?

Has de marcar l'inici, el canvi de centre i el final de la teva jornada a l'aplicatiu de registre horari.

Quan entris:

Selecciona l'opció entrada
Verifica que el centre de treball és el que et correspon
Quan canviïs de centre:

Torna a entrar a l'aplicatiu
Selecciona canvi de centre
Informa el nou centre
No informis dels temps de treball en el sistema CGH

Quan surtis:

Selecciona l'opció sortida
Informa del temps de treball efectiu realitzat

El sistema grava automàticament l'hora real indicada en el SmartPc a cada registre

Com marco una visita mèdica? I la revisió d'Adeslas?

A la realització d'aquesta guia, l'empresa no dóna la possibilitat de marcar l'absència per visita mèdica al Portal de l'Empleat, encara que estan estudiant la seva implantació. Cal tenir en compte que aquest temps és recuperable i no és temps de treball efectiu.

El que has de fer és anar a la visita mèdica les hores necessàries i quan tornis a l'oficina, a l'aplicatiu de registre horari, marques «inici», quan marxis «sortida» i reportes el temps de treball efectiu descomptant el temps de la visita mèdica.

Amb la revisió d'Adeslas s'actua completament igual.

Si em fico malalt 1 o 2 dies com ho marco si no he presentat informe de baixa?

Ho haurà de marcar el teu manager al Portal de l'Empleat com Malaltia transitòria.

Portal Empleat ➡ El meu equip ➡ Mapa de persones (Dins de l'Mapa de persones) ⏩ selecciona l'empleat que estigui absent i punxar a baix en ▪realitzar acción▪ Permisos i Absències: en el desplegable apareix malaltia transitòria. Aquesta absència es considera que no és temps de treball efectiu.

S'ha posat el meu fill malalt o tinc un imprevist familiar, quin permís he de picar pel Portal de l'Empleat i com repercuteix en el registre horari?

Amb la signatura del Pla d'Igualtat, ara pots utilitzar el permís de curta durada d'un dia per a urgències, imprevistos, necessitats personals i familiars, etc. o utilitzar fins a 10 hores hàbils anuals.

Has marcar-al portal de l'empleat, si és d'un dia no faràs res a l'aplicatiu de registre horari. Si per contra utilitzes part de les 10 hores:

 • Primer hauràs de teclejar el permís al Portal de l'Empleat
 • Després entraràs en l'aplicatiu de Registre Horari picant entrada sortida
 • El temps de permís no ha de reportar com a temps de treball efectiu ja que el sistema, automàticament, agregarà el temps de treball efectiu, perquè es tracta d'un permís no recuperable

El GCH segueix disponible? He de marcar la visita mèdica i l'absència de curta durada pel GCH?

No, el GCH desapareixerà. Tota absència o permís ho hauràs de teclejar pel Portal de l'Empleat.

Si tinc una reducció de jornada, el sistema ho té en compte?

Sí, les reduccions de jornada apareixen comptabilitzades en el registre horari.

Si me'n vaig de vacances com he de fer el registre?

Com qualsevol absència, has marcar-al Portal de l'Empleat. Automàticament, l'aplicatiu de Registre Horari ho considerarà com a absència no recuperable.

IMPORTANT: s'ha de marcar al portal les vacances de manera anticipada, és llavors quan el sistema no farà cap càlcul sobre jornada.

Si t'has anat de vacances i no vas fer entrada i sortida el dia anterior i, a més, no tens opció de ratificar el correu de l'endemà, tindràs tot l'any per confirmar el correu, el que no podràs és modificar-lo si han passat més de 7 dies.

PROLONGACIÓ DE JORNADA

Com es comptabilitza la prolongació de jornada?

Per l'entitat, la jornada establerta és de 1.665 hores anuals, de manera que no és possible confirmar si hi ha hagut excessos de jornada fins que finalitzi l'any, per tant, no podràs compensar abans.

per SECB aquest punt i el de l'esmorzar no reconegut com a temps de treball efectiu, van ser claus per no signar cap acord d'horari amb l'empresa. Per a nosaltres, la jornada anual és de 1.615 hores. L'empresa es treu 50 hores de la màniga perquè tots els excessos que facis (fins a 50 hores) no se't compensin, és a dir, si perllongues li estàs regalant el teu temps a l'empresa.

Què passa si tots els dies allargo la jornada i ho registro?

Si l'allarges perquè estàs treballant has recollir-ho a l'aplicatiu. No té cap repercussió negativa per a l'empleat. RRHH verificarà si l'excés de jornada està autoritzat o no, en aquest últim cas es considerarà aquest temps com presència no requerida ni autoritzada. Si el teu mànager no t'ho autoritza, però RRHH verifica la veracitat d'aquesta prolongació, se't contemplarà com a temps de treball efectiu.

Si allargo la jornada des del meu domicili, (tramitació expedients i treball endarrerit que no dóna temps a fer a l'oficina), com ho registro?

Si has fet marcatge d'entrada, quan surtis de l'oficina no facis el de sortida. Un cop hagis acabat el treball des del teu domicili, tecleges la sortida i reportes les hores de treball efectiu (comptabilitzant el que hagis emprat a l'oficina i al teu domicili). Si has optat per confirmar el correu de l'endemà només hauràs de canviar l'inici i final de la jornada i comptabilitzar el temps de treball efectiu.

En departaments on perllonguen la jornada, poden entrar més tard a l'endemà?

Sí. Has de consensuar amb el teu manager com compensar les hores de més que has fet.

La compensació d'hores derivades d'una prolongació de la jornada, es farà de comú acord entre la persona treballadora i el seu responsable, amb l'objectiu que els possibles excessos quedin regularitzats al llarg de l'any.
Aquesta regularització s'ha de fer per hores (per exemple retardant l'hora d'entrada i / o avançant l'hora de sortida) o en dies complets (en aquest cas caldria picar l'absència al Portal de l'empleat com «Regularització de jornada«) Els dies que s'acordin entre la persona treballadora i el seu superior jeràrquic, tenint sempre present les necessitats del negoci.

Si vaig a treballar a la tarda he de demanar autorització?

Pots demanar autorització prèvia o si no us la poden donar en aquest moment, te la poden autoritzar posteriorment.

Si em quedo a treballar a la tarda, puc passar-me la despesa de menjar?

La normativa no ha canviat. Actua com venies fent-ho fins ara.

Si em quedo a treballar a la tarda, puc passar-me la despesa de menjar?

Si em quedo a treballar una tarda i el meu mànager no vol autoritzar-la prolongació de jornada, no em comptarà com a temps de treball efectiu?

En aquests casos, Recursos Humans i Organització verificarà si els marcatges i el còmput de temps de treball reportats es reconeixen com certes i veraces:

Quan no hagi existit autorització prèvia ni posterior, però es verifiqui la veracitat dels marcatges, es considera aquest temps com de presència no requerida ni autoritzada i es considerarà temps de treball efectiu.

Si es confirma, prèvia consulta amb els superiors jeràrquics, que no s'ha produït una comunicació veraç dels registres i / o de el temps dedicat a la feina o aquesta és errònia, Recursos Humans i Organització no validarà els registres.

A la guia posa:

No s'ha de computar com a temps de treball efectiu el temps que la persona treballadora hagi decidit voluntàriament quedar-se al centre de treball sense que hi hagi hagut una petició o indicació expressa per part de l'superior jeràrquic, ni tampoc el temps de presència al centre que s'hagi dedicat a temes personals o particulars.

Si prolongar la meva jornada perquè no m'ha donat temps a quadrar, caixers i altres tasques administratives ¿no em va a comptar com a temps de treball efectiu?

Segons l'empresa, aquest paràgraf està enfocat als que perllonguen la seva jornada per un tema de presencialisme. Si RRHH verifica que el teu excés està justificat et comptarà com a temps de treball efectiu (encara que aparegui "presència no requerida ni autoritzada")

Sóc mànager i m'ha arribat un correu que diu que a l'aplicatiu tinc informació rellevant al respecte del meu àmbit de responsabilitat. Seguidament, m'informen que s'han detectats possibles excessos que podrien haver de gestionar-se, què vol dir?

El que l'empresa tracta amb això és controlar els excessos de jornada, extrapolant a final d'any les hores treballades. Com no volen compensar les hores extres, comprovaran els casos més destacats de prolongació de jornada per no arribar a un excés de més de 1.665 hores anuals.

No has de témer a aquest mail, si realment tu o els teus empleats heu perllongat jornada per causes justificades, estaràs fent-ho bé. Des del SECB no cessarem en la nostra insistència que apaguis l'ordinador a les 15: 00h i t'en vagis de l'oficina.

Com i quan s'em compensaran tots els excessos de jornada?

Cal tenir en compte que, per a l'empresa, la jornada anual és de 1.665 hores (50 hores més de les que estan estipulades per Conveni Col·lectiu). A l'acabar l'any, si t'has excedit d'aquestes 1.665 hores se't compensaran amb descans en franges horaris i / o dies acordats amb el mànager.

L'empresa no té cap intenció de compensar hores pel que intentarà per tots els mitjans que no hi hagi prolongació de jornada més enllà de les 1.665 hores.

Has de tenir molt present que s'haurà marcar anticipadament tot tipus d'absències pel Portal de l'Empleat, Això fa que la gestió de sistema sigui la correcta i no genera situacions que després s'hagin de corregir i que sigui de difícil solució.

 

Per tant ... des del SECB et recomanem que no allarguis la teva jornada diària ja que en, aquesta empresa, es va instaurar fa molt la dita de
«NI AGRAÏT NI PAGAT"
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta