GUIA RÀPIDA PERMISOS

GUIA RÀPIDA PERMISOS

SECB ha elaborat aquesta guia de permisos perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions específiques de cada cas.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

ET RECORDEM ELS PERMISOS VIGENTS

Permisos retribuïts

 

Descarregar Taula Castellà

Descarregar Taula Català

 

PERMÍS PER NAIXEMENT i adopció, guarda amb finalitats d'adopció i acolliment i lactància

La comunicació per naixement de fill es realitzarà a través del Portal de l'Empleat (APP del Smartphone Corporatiu: Portal de l'Empleat> Sol·licituds> Gestió de les meves Sol·licituds> Comunicació naixement fill)


Permís per naixement

PERMÍS PER MATRIMONI i Formalització de Parelles de fet

 • El permís per matrimoni és de 20 dies naturals a partir del primer dia laborable següent al del matrimoni, sense interrupció i 15 dies a partir del segon matrimoni.
 • Si el matrimoni se celebrés dins de la jornada d'un dia laborable, començarà a gaudir del permís des d'aquest mateix dia (divendres al matí). Si es celebra un cop s'acabi la jornada laboral, (per exemple, un divendres a la tarda), el permís s'iniciarà a partir del següent dia laborable (dilluns).
 • La constitució d'una parella de fet mitjançant la seva inscripció registral o mitjançant atorgament d'escriptura pública de constitució comporta el dret a gaudir d'un permís de 20 dies naturals. S'ha de comunicar a l'entitat en els tres mesos següents a la constitució de la parella.
 • El permís s'ha d'iniciar en el termini màxim d'un mes des de la comunicació a l'entitat i es podrà disposar una sola vegada per a l'empleat o empleada.
 • Quan es constitueixi una nova parella de fet o una parella de fet posterior a un matrimoni anterior es tindrà el dret en tal cas a un nou permís retribuït de 15 dies naturals de durada.
 • Només podrà gaudir novament d'aquest permís quan hagi transcorregut al menys un any des de la seva anterior concessió.

PERMÍS RELACIONATS AMB EL NAIXEMENT, ADOPCIÓ O ACOLLIDA

 • Temps indispensable per exàmens prenatals i tècniques de preparació al part.
 • Temps indispensable per a la assistència a les sessions informatives, preparacions i realització dinformes psicològics i socials.
 • Fill Prematur o que requereixi hospitalització, dret a absentar-se de la feina durant 1 hora compatible amb la reducció de jornada.

PERMÍS PER NECESSITATS PERSONALS O FAMILIARS o PERMÍS DE CURTA DURADA

Aquest permís retribuït es pot gaudir durant un dia o en 10 hores fraccionades, i està vinculat a urgències, imprevistos, necessitats personals i familiars.

 • TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Permisos i Absències >Permisos Retribuïts Recuperables > Sol·licitar Permís > Crear Absència > Desplegable : Permís de curta durada (seleccioni el d'hores o dia)

PERMÍS PER CAUSA DE FORÇA MAJOR - 30 h

Quan sigui necessari per motius familiars urgents relacionats amb familiars o persones convivents, en cas de malaltia o accident que facin indispensable la seva presència immediata.

 • És un permís remunerat que necessita avís i justificació tan aviat com li sigui possible a la persona treballadora
 • Durada del permís: Borsa de 30 hores hàbils anuals.
 • TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Les meves gestions habituals > Enviament de documentació a RR. HH. > Tipus documentació = Doc. justificativa Permís

PERMÍS PER TRASLLAT DE DOMICILI HABITUAL

Dos dies hàbils amb independència de la localitat. Es podran afegir a continuació d'aquest permís per trasllat fins a un màxim de 3 dies laborables a l'any en total, sempre que no s'hagi fet ús ja, durant l'any en curs, d'aquest benefici d'ampliació.

 • TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Permisos i Absències >Permisos Retribuïts Recuperables > Sol·licitar Permís > Crear Absència > Desplegable : Permís

PERMÍS PER A PERSONES TREBALLADORES QUE PASSEN A REALITZAR FUNCIÓ DE DIRECCIÓ O SUBDIRECCIÓ d'oficina i canvi localitat > 40 Km i passin a percebre Plus per Compensació d'Habitatge

 • 3 dies naturals

PERMÍS PER REINCORPORACIÓ DE PERSONAL DESPLAÇAT A L'ESTRANGER

 • Permís per al personal desplaçat a l'estranger i que es reincorpori a una destinació a Espanya.
 • Corresponen 15 dies a comptar de la data de baixa al país estranger.
 • A aquest permís se li pot afegir a continuació un màxim de 3 dies laborables a l'any en total, sempre que no s'hagi fet ja durant l'any en curs d'aquest benefici, perquè hagués gaudit ja d'algun altre permís amb dret a aquesta ampliació.

PERMÍS PERSONALITZAT PER VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Permís de fins a 3 mesos de durada en cas de necessitat acreditada d'allunyament. Pregunta al teu delegat SECB per a un assessorament confidencial i personalitzat.

 • TRAMITACIÓ: Es gestionarà a la pròpia oficina o centre de treball, haurà de tramitar-se a través de RRHH de la DT.

FORMACIÓ

Per assistència a exàmens d'estudis reconeguts oficialment (degudament justificat) fins a 20 h/any.

Un dies de permís addicional quan hagi de fer exàmens de formació normativa en horari coincident amb un diumenge o festiu o dissabte.

Permís per accident o malaltia greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que necessiti repòs domiciliari

  • Possibilitat d'exercir l'ampliació de fins a un màxim de 3 dies hàbils en els termes i les condicions previstes a l'apartat 2.2 de Protocol de Conciliació.
  • Subjectes que donen dret al gaudi i la durada del permís:
   • Parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, derivada de matrimoni o de constitució de parella de fet degudament registrada.
    • 5 dies hàbils en la seva totalitat ( existeixi o no desplaçament)
   • Persona diferent de les anteriors, que convisqui amb la persona treballadora al mateix domicili i que en requereixi la cura efectiva.
    • 5 dies hàbils íntegrament.
    • S'ha d'acreditar la convivència mitjançant padró o un altre document fefaent que acrediti la convivència amb la persona per a les cures de la qual se sol·licita el permís.
 • TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Les meves gestions habituals > Enviament de documentació a RR. HH. > Tipus documentació = Doc. justificativa Permís

PERMÍS PER DEFUNCIÓ

 • És un permís remunerat.
 • Subjectes que donen dret al gaudi i la durada del permís:
  • Parents fins al segon grau per consanguinitat o afinitat, derivada de matrimoni o de constitució de parella de fet degudament registrada.
   • 3 dies hàbils
   • Quan la persona treballadora necessiti fer un desplaçament a aquest efecte, el termini s'ampliarà 2 dies hàbils.
   • Possibilitat de millora de fins a un màxim de 3 dies hàbils en els termes i condicions previstes a l'apartat 2.2 de Protocol de Conciliació.
   • Possibilitat de millora d'un màxim de 2 dies addicionals en el cas de mort de cònjuge o parella de fet degudament registrada i amb fills menors en comú, en els termes i condicions previstes a l'apartat 2.2 de Protocol de Conciliació.
   • S'haurà d'aportar tan aviat com sigui possible la documentació acreditativa a través del canal següent:
    People Xperience > El meu dia a dia > Les meves gestions habituals > Enviament de documentació a RR. HH. > Tipus documentació = Doc. justificativa Permís

PERMÍS PER AL COMPLIMENT D'UN DEURE INEXCUSABLE DE CARÀCTER PÚBLIC I PERSONAL

Correspon el temps indispensable per a deures inexcusables de caràcter públic i personal, per exemple aquella obligació el incompliment generaria una responsabilitat de caràcter civil, penal o administratiu.

TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Permisos i Absències >Permisos Retribuïts Recuperables > Sol·licitar Permís > Crear Absència > Desplegable : Permís per al compliment d'un deure inexcusable de caràcter públic i personal = determinar la data

Persones amb DISCAPACITAT RECONEGUDA IGUAL O SUPERIOR AL 33%

Un dia de permís per atendre necessitat mèdica, revisió o recaigudes i consultes mèdiques relacionades amb la discapacitat.

PERMÍS PER FILLS i FILLES AMB DISCAPACITAT

 • Es podrà gaudir d'un permís retribuït els dijous a la tarda fins que el fill compleixi els tres anys d'edat.
 • En el cas de fills i filles amb un grau de discapacitat igual o superior a 65% es podrà gaudir del permís retribuït els dijous a la tarda, sense límit d'edat.
 • En el cas que el menor tingui un grau reconegut per la Seguretat Social igual o major al 65%, es podrà gaudir d'un permís dins dels primers 24 mesos des del naixement, amb motius justificats d'acord amb la discapacitat, de forma fraccionada i en un màxim de tres períodes fins al límit dels 30 dies establerts; havent de realitzar la seva petició amb un preavís de 15 dies. Aquest permís podrà ser gaudit pel pare o la mare, en el cas que tots dos treballin per compte d'altri.

A més, has de saber que SECB plantegem DEMANDA DE CONFLICTE COL·LECTIU davant la negativa de l'empresa a concedir el permís retribuït de dijous tarda a Horari Laboral Singular, a les persones treballadores amb fills amb discapacitat. Aquest dret, contemplat al nostre Protocol de Conciliació, està sent denegat quan se sol·licita el seu gaudi tant a les oficines Store com a InTouch, per fer l'empresa una interpretació restrictiva dels acords signats, on es contempla la possibilitat que per poder exercir aquest dret “també podran sol·licitar el canvi a una oficina en horari general”.

https://secbcaixabank.info/hojas/secb-interpone-demanda-por-el-permiso-retribuido-jueves-tarde-en-hls/

Pel que fa a discapacitat del menor, troba més info al nostre full sobre la demanda interposada per SECB que ha aconseguit el cobrament d'ajuda de discapacitat també quan és menor al 33%.

https://secbcaixabank.info/hojas/secb-fine-conseguimos-que-se-reconozca-el-cobro-de-la-ayuda-de-discapacidad-menor-al-33-en-todas-las-entidades-del-sector-ahorro/

 

AMPLIACIÓ D'ALGUNS PERMISOS

Es podrà afegir fins a un màxim de 3 dies laborables a l'any,
en un o diversos cops, a continuació dels permisos següents:

1. Defunció, malaltia greu, accident, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització de familiars.

 

2. Trasllat de domicili habitual.

 

3. Per reincorporació de personal desplaçat des de l'estranger.

 

4. Matrimoni o Constitució de Parella de fet

 

NOU PERMÍS PARENTAL DE FINS A 8 SETMANES

 • És una suspensió de contracte de treball no remunerada.
 • Amb reserva del mateix lloc de treball.
 • Llevat de força major, caldrà comunicació amb 10 dies d'antelació (o la que es concreti en Conveni Col·lectiu), especificant la data d'inici i fi del gaudi, tenint en compte la situació de la persona treballadora i les necessitats organitzatives de l'empresa.
 • Subjectes que donen dret al gaudi i la durada del permís:
  • Cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys.
   • Fins a un màxim de vuit setmanes, contínues o discontínues, que es poden gaudir a temps complet en períodes de 7 dies naturals.

Per al gaudi en règim de jornada a temps parcial, cal atenir-se al que estableixi el desplegament reglamentari previst.

 • Transitòriament i mentre no hi hagi una norma legal o convencional que disposi una altra cosa, tindrà els efectes previstos per a l'excedència per a la cura de fills/es a la normativa interna de l'Entitat en els supòsits següents:
  • Reconeixement d'antiguitat als efectes de promoció de nivell per experiència, triennis i pagues especials de 25 i 35 anys de serveis,
  • Manteniment d'aportacions al Pla de pensions,
  • Manteniment d'assegurança mèdica,
  • Manteniment de condicions de préstecs en condicions d'empleat,
  • Manteniment condicions de Dipòsits.

I a més,

 • Bestretes: es mantenen durant la vigència de la suspensió del contracte.
 • No hi ha meritació de vacances durant el període de suspensió.
 • Sense perjudici que el criteri que finalment resolgui la TGSS és el que haurà de regir en aquests casos, transitòriament i fins a resolució expressa, de forma cautelar i totalment excepcional, es tractarà la suspensió del contracte pel Permís Parental com a permís no retribuït als efectes de mantenir l'alta a la Seguretat Social i cotitzar per bases mínimes.
 • El càlcul de la reducció salarial s'ha de fer descomptant el salari dels dies de permís parental a la nòmina del mes en què s'hagin gaudit.

TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Permisos i Absències >Permisos Retribuïts Recuperables > Sol·licitar Permís > Crear Absència > Desplegable : Permís Parental no retribuït ( fins que el menor compleixi 8 anys)

PERMISOS NO RETRIBUÏTS

 

📌  Permís 20 hores recuperables.
(Acompanyament familiars veure detall)
📌  Permís per accident o malaltia greu de familiars (fins al primer grau de consanguinitat o afinitat).
📌  Permís per adopcions internacionals i / o tècniques de reproducció assistida.
📌  Permís per estudis o situacions personals o familiars greus. 
📌  Permís per finalització d'estudis superiors o doctorats.
📌  Permís per hospitalització o cures pal·liatives de familiars (fins al primer grau de consanguinitat o afinitat).
📌  Permís extraordinari sense sou.
📌  Permís de 10 hores recuperable - Acompanyament a l'assistència mèdica a fills menors d'edat.

PERMÍS DE FINS A 20 HORES (NO RETRIBUÏT RECUPERABLE)

En els supòsits d' acompanyament en l'assistència mèdica, tractaments mèdics de radioteràpia, quimioteràpia, diàlisi o d'entitat similar i sessions de rehabilitació de fill/a, cònjuge, pare o mare, o parella de fet degudament acreditada, el treballador podrà gaudir d'un permís no retribuït i, per tant, obligatòriament recuperable en la forma que assenyali l'entitat, de fins a 20 hores anuals sempre que s'acrediti degudament la causa davant l'entitat, prèvia autorització per part de la mateixa i sigui compatible amb les necessitats organitzatives de la mateixa.

TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Permisos i Absències >Permisos Retribuïts Recuperables > Sol·licitar Permís > Crear Absència > Desplegable : Permís de fins a 20 hores (recuperable) = determinar la data

 

 

   PERMISOS NO RETRIBUÏTS

 

PERMÍS PER HOSPITALITZACIÓ o CURES PAL·LIATIVES de familiars fins a primer grau de consanguinitat o afinitat

Pot durar entre 1 i 6 mesos, i sol·licitar-se en qualsevol moment des de la incorporació i gaudir tantes vegades com es produeixin les causes degudament acreditades.

 • TRAMITACIÓ: Escrit a la DT/DG o a la Direcció d'Àrea en els SS.CC amb un mínim de 7 dies d'antelació a la data de començament del permís sol·licitat, indicant:
     • Nom, cognoms, núm de matrícula
     • Centre de Treball
     • Motiu de la Sol·licitud
     • Data inici i finalització del permís
     • Signatura original
 • L'escrit ha de ser enviat a centre 9160 - Administració Operativa de RRHH, amb la conformitat de la DT/DG o Dir. Àrea (SSCC).

PERMÍS PER ACCIDENT O MALALTIA GREU DE FAMILIARS (Fins a primer grau d'afinitat o consanguinitat)

D'una setmana a 1 mesos, podent sol·licitar-se a partir dels 6 anys des de la incorporació. És podrà gaudir una sola vegada cada 2 anys.

 • TRAMITACIÓ: Escrit a la DT/DG o a la Direcció d'Àrea en els SS.CC amb un mínim de 7 dies d'antelació a la data de començament del permís sol·licitat, indicant:
     • Nom, cognoms, núm de matrícula.
     • Centre de Treball
     • Motiu de la Sol·licitud
     • Data inici i finalització del permís
     • Signatura original
 • L'escrit ha de ser enviat a centre 9160 - Administració Operativa de RRHH, amb la conformitat de la DT/DG o Dir. Àrea (SSCC).

PERMÍS PER FINALITZACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS o DOCTORATS

Es pot sol·licitar entre 1 i 6 mesos.

 • TRAMITACIÓ: Escrit a la DT/DG o a la Direcció d'Àrea en els SS.CC amb un mínim de 7 dies d'antelació a la data de començament del permís sol·licitat, indicant:
     • Nom, cognoms, núm de matrícula
     • Centre de Treball
     • Motiu de la Sol·licitud
     • Data inici i finalització del permís
     • Signatura original
 • L'escrit ha de ser enviat a centre 9160 - Administració Operativa de RRHH, amb la conformitat de la DT/DG o Dir. Àrea (SSCC).

PERMÍS DE FINS A 10 DIES

Permís NO RETRIBUÏT de fins a 10 dies com a màxim, per ESTUDIS, o situacions personals o familiars greus.

 • TRAMITACIÓ: Escrit a la DT/DG o a la Direcció d'Àrea en els SS.CC que ha de ser enviat a centre 9160 - Administració Operativa de RRH amb la conformitat de la DT/DG o Dir. Àrea (SSCC), indicant:
     • Nom, cognoms, núm de matrícula
     • Centre de Treball
     • Motiu de la Sol·licitud
     • Data inici i finalització del permís
     • Signatura original
 • L'escrit ha de ser enviat a centre 9160 - Administració Operativa de RRHH, amb la conformitat de la DT/DG o Dir. Àrea (SSCC).

PERMÍS EXTRAORDINARI SENSE SOU

La concessió d'aquest permís (d'un màxim de 6 mesos) és potestativa de l'entitat i està previst per a casos extraordinaris degudament justificats i pot gaudir-se una vegada cada 4 anys.

 • TRAMITACIÓ: Escrit a la DT/DG o a la Direcció d'Àrea en els SS.CC amb un mínim de 7 dies d'antelació a la data de començament del permís sol·licitat, indicant:
     • Nom, cognoms, núm de matrícula
     • Centre de Treball
     • Motiu de la Sol·licitud
     • Data inici i finalització del permís
     • Signatura original
 • L'escrit ha de ser enviat a centre 9160 - Administració Operativa de RRHH, amb la conformitat de la DT/DG o Dir. Àrea (SSCC).

 

ACOMPANYAMENT MÈDIC A FILLS i FILLES MENORS

Aquest acompanyament es fa a càrrec d'un màxim de 10 hores anuals de caràcter recuperable. La fixació del moment per a la recuperació del temps haurà de ser consensuada amb el mànager o responsable directe.

TRAMITACIÓ: People Xperience > El meu dia a dia > Permisos i Absències >Permisos Retribuïts Recuperables > Sol·licitar Permís > Crear Absència > Desplegable : Acompanyament fills menors d'edat al metge

ADOPCIONS INTERNACIONALS i/o TÈCNIQUES DE REPRODUCCIÓ ASSISTIDA

 • Durada de fins a 1 mes ampliable si fos necessari. Es pot sol·licitar a partir dels 2 anys des de la incorporació i gaudir una sola vegada cada 2 anys.
 • Només per a casos de familiars fins al primer grau de consanguinitat o afinitat.
 • TRAMITACIÓ: Escrit a la DT/DG o a la Direcció d'Àrea en els SS.CC amb un mínim de 7 dies d'antelació a la data de començament del permís sol·licitat, indicant:
     • Nom, cognoms, núm de matrícula
     • Centre de Treball
     • Motiu de la Sol·licitud
     • Data inici i finalització del permís
     • Signatura original
 • L'escrit ha de ser enviat a centre 9160 - Administració Operativa de RRHH, amb la conformitat de la DT/DG o Dir. Àrea (SSCC).

Recorda que en els supòsits d'adopció internacional, quan sigui necessari el desplaçament previ dels pares al país d'origen de l'adoptat, es pot iniciar el subsidi fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueixi l'adopció.

Es demana a partir de la data de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció, bé a partir de la decisió administrativa de guarda amb fins d'adopció o d'acolliment.

 

Descarregar Taula

Estem a la teva disposició per a qualsevol consulta.
SECB SEMPRE AMB TU.

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta