GUIA RÀPIDA OFICINES S1 I S2

GUIA RÀPIDA OFICINES S1 I S2

SECB ha elaborat aquesta guia ràpida perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions específiques d'aquest tipus d'oficines.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

 

En aquesta Guia Laboral us volem presentar unes FAQ'S amb tota la informació referent a aquesta tipologia d'oficines que no entren en classificació i tenen la seva pròpia normativa.

 

oficina s1 (DIRECTOR)

Què són les oficines S1?

Són oficines unipersonals en què l'únic empleat de l'oficina ocupa el càrrec de director.

Quin és el nombre màxim d'oficines S1?

Es podran qualificar com a S1 un màxim de 450 oficines.

Quins requisits ha de complir una oficina per passar a S1?

📌 Haurà de ser l'única oficina de CaixaBank a la població.

📌 No podrà superar els 1.300 clients (sense computar clients InTouch)

Què passa si es sobrepassen aquests límits?

Si deixés de complir algun dels requisits durant un període de 2 mesos passaria a considerar-se oficina F1 consolidada amb efectes del dia 1 de el mes següent i s'incorporaria a la primera classificació d'oficines immediatament posterior.

Quina plantilla disposarà una oficina S1?

En principi, s'assignarà un únic empleat que serà qui exerceixi les funcions de direcció de la mateixa.

Això no obstant, podran comptar amb el reforç de plantilla addicional que no signifiqui més del 50% de l'horari d'atenció al públic en còmput anual.

Quant cobra i quin nivell té un director d'una oficina S1?

La persona que exerceixi la Direcció d'una S1:

📌 S'incorporarà a la carrera de GCII amb un nivell VII, com a mínim.

📌 Percebrà Despeses de Gestió i Representació per import de 291,85 €/mes en lloc del Complement GCII.

📌 Percebran el Plus de Flexibilitat Horària si el seu nivell és VI o inferior per import de 117,31 €/mes.

📌En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un Plus Compensació Mercat.

Quin horari comercial tindrà l'oficina?

Tindrà el mateix horari que les oficines tradicionals encara que podran tenir un horari d'atenció al públic reduït o fins i tot tancar alguns períodes de temps.

Què passa si sóc director d'una oficina tradicional i la transformen en una oficina S1?

Els càrrecs de les oficines que passin a ser considerades com a S1 i que es mantinguin com a responsable de la mateixa mantindran el Nivell i Plus funcional que tinguessin consolidat.

En tots els casos, deixaran de percebre els plusos i complements de lloc que venien percebent i adquiriran, si escau, el nivell i els plusos i complements associats a la seva nova funció.

En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un Plus Compensació Mercat.

Aquest plus serà de naturalesa no revisable i no pensionable, no absorbible ni compensable. A més, computarà per al càlcul de la capacitat creditícia. En cas de deixar la funció de Director en una oficina S1, aquest plus passarà a ser absorbible i compensable per tots els conceptes.

A les persones que desenvolupin la funció de Direcció a les oficines S1 o S2, en cas que en un futur passin a exercir el càrrec de Direcció d'una oficina classificada, no els serà aplicable el període transitori de «nomenament en funcions», habitualment de 6 mesos.

Què passa si soc subdirector/GCII 2n responsable o Gestor de Clients i em transformen l'oficina a S1?

GCI, GCII i GCII 2n RESPONSABLES

Els empleats amb càrrec de GCI, GCII i GCII 2n responsable d'oficines classificades que passin a ser S1 i no accedeixin al càrrec de Direcció, no els suposarà la sortida de la carrera corresponent. Si no és possible reubicar-los en una vacant de GC, mantindran la carrera de GC, així com els complements salarials associats a la funció que exercia a títol personal. Si percebés el Plus d'Apoderament, aquest es convertirà en un Plus de Mercat absorbible i compensable per qualsevol concepte.

Aquests GC's han de sol·licitar les vacants de GC que es convoquin al seu àmbit geogràfic, sense sobrepassar els límits establerts en Conveni Col·lectiu quant a mobilitat, i acceptar en el supòsit seleccionat.

En cas contrari implicarà la renúncia a la carrera i al complement de GC, aplicant-se allò establert a l'acord laboral de Gestors de Clients.

Així mateix, si en el termini de 24 mesos no es produeix cap vacant a l'àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la carrera de GC.

En el cas que accedeixin a una posició de càrrec, deixaran la carrera de GC i els complements associats a la funció, assumint els del seu nou lloc.

SUBDIRECTORS

Els empleats amb càrrec de subdirecció que no accedeixin a la direcció de la S1 seran reubicats en una nova destinació, mantenint la seva Nivell, Plus funcional i Plus de flexibilitat (sempre que no es renunciï a la mateixa) i les despeses de gestió i representació que passaran a percebre com un Plus de Mercat absorbible i compensable per qualsevol concepte. En la mesura del possible seran recol·locats en vacant de subdirecció que es pugui produir en el futur.

La recol·locació de la plantilla d'aquestes oficines no suposa, en cap cas, cap mobilitat geogràfica llevat que aquesta sigui voluntat de l'empleat o empleada.

Quin sistema de retribució variable s'aplicaria?

Es definirà un programa de retribució variable específic per a aquesta tipologia d'oficines basat en factors qualitatius o mètriques quantitatives no financeres i no vinculades a la consecució d'ingressos a excepció del Marge Ordinari.

Base Bonus Directors d'oficines S1 any 2024:

FACTORS PES (%)
Marge Ordinari 85%
Import Comissions 15%

He de complir amb les campanyes comercials?

No. A les oficines S1 no els és exigible el compliment de les campanyes comercials, encara que per voluntat pròpia pot accedir a les campanyes per obtenir premis.

Aquestes oficines no computaran per als reptes de les DAN.

 

oficina s2 (director + empleat)

Què són les oficines S2?

Es tracta d'oficines compostes exclusivament per dos empleats: un director més un empleat sense càrrec específic.

Quin és el nombre màxim d'oficines S2?

Es podran qualificar, com a màxim, 500 oficines S2.

Quins requisits ha de complir una oficina per passar a S2?

📌 Haurà de tractar-se d'una oficina d'àmbit rural.

📌 No podrà superar els 1.800 clients (sense computar clients InTouch)

Què passa si es sobrepassa algun d'aquests límits?

En cas que es sobrepassés el límit de clients, l'oficina passarà a ser classificada. El compliment d'aquestes característiques es revisarà anualment.

Quina plantilla disposarà una oficina S2?

L'oficina comptarà amb dos empleats, tenint un d'ells la condició de Director d'oficina i un altre empleat sense càrrec específic.

Quant cobra i quin nivell té un director d'una oficina S2?

La persona que exerceixi la Direcció d'una S2 s'incorporarà amb un nivell mínim VI. Aquest nivell se li reconeixerà, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament, un cop superat el període de consolidació als 6 mesos. Transcorreguts XNUMX anys des del nomenament passarà a Nivell V.

A més, ha de percebre els següents complements:

📌 Despeses de gestió i representació per import de 291,85 €.

📌 Percebran el Plus de Flexibilitat Horària si el seu nivell és VI o inferior per import de 117,31€.

Què passa si sóc director d'una oficina i la transformen en S2?

Mantindràs el Nivell i el Plus funcional que es tingui consolidat. En cas que mantinguessis el càrrec de director d'aquesta oficina, t'incorporaràs amb un nivell mínim VI (si no tinguessis un nivell consolidat superior) i transcorreguts tres anys des del nomenament, passaràs a Nivell V.

En tots els casos es deixaran de percebre els plusos i complements de lloc que venien percebent i s'adquiriran, si escau, el Nivell i els plusos i complements associats a la seva nova funció. En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un Plus Compensació Mercat.

Aquest Plus serà de naturalesa no revisable i no pensionable, no absorbible ni compensable. A més computarà per al càlcul de la capacitat creditícia. En cas de deixar la funció de Director en una oficina S2, aquest Plus passarà a ser absorbible i compensable per tots els conceptes.

A les persones que desenvolupin la funció de Direcció a les oficines S1 o S2, en cas que en un futur passin a exercir el càrrec de Direcció d'una oficina classificada, no els serà aplicable el període transitori de «nomenament en funcions», habitualment de 6 mesos.

Què passa si soc subdirector/GC II 2n responsable i em transformen l'oficina a S2?

Els subdirectors, subdirectors en funcions i segons responsables que actualment ocupin les seves funcions en les citades oficines, mantindran el seu càrrec com a garantia personal transitòria mentre mantinguin la funció.

En tots els casos es deixaran de percebre els plusos i complements de lloc que venien percebent i s'adquiriran, si escau, el Nivell i els plusos i complements associats a la seva nova funció. En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un Plus Compensació Mercat.

Què passa si sóc GC II o GC I i em transformen l'oficina a S2?

Els empleats amb càrrec de GCI i GCII d'oficines classificades que passin a ser S2 i no accedeixin al càrrec de Direcció, no els suposarà la sortida de la carrera corresponent. Si no és possible reubicar-los en una vacant de GC, mantindran la carrera de GC, així com els complements salarials associats a la funció que exercia a títol personal. Si percebés el Plus d'Apoderament, aquest es convertirà en un Plus de Mercat absorbible i compensable per qualsevol concepte.

Aquests GC's han de sol·licitar les vacants de GC que es convoquin al seu àmbit geogràfic, sense sobrepassar els límits establerts en Conveni Col·lectiu quant a mobilitat, i acceptar en el supòsit seleccionat.

En cas contrari implicarà la renúncia a la carrera i al complement de GC, aplicant-se allò establert a l'acord laboral de Gestors de Clients.

Així mateix, si en el termini de 24 mesos no es produeix cap vacant a l'àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la carrera de GC.

En el cas que accedeixin a una posició de càrrec, deixaran la carrera de GC i els complements associats a la funció, assumint els del seu nou lloc.

 

Com demanar la segona signatura per a l'aprovació d'operacions de risc en les oficines S1 i S2?

 

Podran optar per alguna de les següents opcions:

  • Signatura per un apoderat volant de la DAN
  • Signatura per un empleat amb facultats de risc suficient d'una altra oficina de la DAN (incloses S1 i S2).
  • Signatura pel DAN.

Per qualsevol dubte o aclariment consulta amb el teu representant sindical

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta