GUIA RÀPIDA OFICINES S1 I S2

GUIA RÀPIDA OFICINES S1 I S2

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions específiques d'aquest tipus d'oficines.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

 

En aquesta Guia Laboral us volem presentar unes FAQ'S amb tota la informació referent a aquesta tipologia d'oficines que no entren en classificació i tenen la seva pròpia normativa.

 

oficina s1 (DIRECTOR)

Què són les oficines S1?

Són oficines unipersonals en què l'únic empleat de l'oficina ocupa el càrrec de director.

Quin és el nombre màxim d'oficines S1?

Es podran qualificar com a S1 un màxim de 300 oficines.

Quins requisits ha de complir una oficina per passar a S1?

📌 Haurà de ser l'única oficina de CaixaBank a la població.

📌 No podrà superar els 1.300 clients (sense computar clients InTouch)

Què passa si es sobrepassen aquests límits?

Si deixés de complir algun dels requisits durant un període de 2 mesos passaria a considerar-oficina F2 consolidada amb efectes del dia 1 de el mes següent i incorporant-se a la primera classificació d'oficines immediatament posterior.

Quina plantilla disposarà una oficina S1?

En principi, s'assignarà un únic empleat que serà qui exerceixi les funcions de direcció de la mateixa.

Això no obstant, podran comptar amb el reforç de plantilla addicional que no signifiqui més de l'50% de l'horari d'atenció a el públic en còmput anual.

Quant cobra i quin nivell té un director d'una oficina S1?

La persona que exerceixi la Direcció d'una S1:

📌 S'incorporarà a la carrera d'GCII amb un nivell VII, com a mínim.

📌 Percebrà Despeses de Gestió i Representació per import de 273,15 € / mes en lloc de l'Complement GCII.

📌 Percebran el plus de flexibilitat horària si el seu nivell és VI o inferior per import de 109,79 € / mes.

📌En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un plus compensació Mercat.

Quin horari comercial tindrà l'oficina?

Tindrà el mateix horari que les oficines tradicionals encara que podran tenir un horari d'atenció a el públic reduït o fins i tot tancar alguns períodes de temps.

Què passa si sóc director d'una oficina tradicional i la transformen en una oficina S1?

Els càrrecs de les oficines que passin a ser considerades com a S1 i que es mantinguin com a responsable de la mateixa mantindran el Nivell i Plus funcional que tinguessin consolidat.

En tots els casos, deixaran de percebre els plusos i complements de lloc que venien percebent i adquiriran, si escau, el nivell i els plusos i complements associats a la seva nova funció.

En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un plus compensació Mercat,

Aquest plus serà de naturalesa no revisable i no pensionable, no absorbible ni compensable. A més, computarà per al càlcul de la capacitat creditícia. En cas de deixar la funció de Director en una oficina S1, aquest plus passarà a ser absorbible i compensable per tots els conceptes.

Què passa si sóc subdirector / GCII 2n responsable i em transformen l'oficina a S1?

GCII 2n RESPONSABLES

Els empleats amb càrrec de GCII 2n responsable que no accedeixin a la Direcció de l'oficina S1 seran reubicats en un nou destí, mantenint-se en la cursa de GCII fins que accedeixin a alguna de les vacants de GC II 2n Responsable que siguin convocades en el seu àmbit geogràfic sense sobrepassar els límits establerts en el conveni col·lectiu (25 km.), vacants que es comprometen a sol·licitar ia acceptar en el supòsit de ser seleccionats.

En cas contrari implicarà la renúncia a la carrera i complement de GC II aplicant el que estableix l'acord laboral de Gestors de Clients.

Si accedissin voluntàriament a una plaça de Apoderat d'Equip Suplències haurien de renunciar a la carrera i complement GCII, accedint als plusos de la nova funció.

SUBDIRECTORS

Els empleats amb càrrec de subdirecció que no accedeixin a la direcció de la S1 seran reubicats en una nova destinació, mantenint la seva Nivell, plus funcional i Plus de flexibilitat (sempre que no es renunciï a la mateixa) i les despeses de gestió i representació que passaran a percebre com un plus de mercat absorbible i compensable per qualsevol concepte. En la mesura del possible seran recol·locats en vacant de subdirecció que es pugui produir en el futur.

Quin sistema de retribució variable s'aplicaria?

Es definirà un programa de retribució variable específic per a aquesta tipologia d'oficines basat en factors qualitatius o mètriques quantitatives no financeres i no vinculades a la consecució d'ingressos a excepció de l'Marge Ordinari.

Base Bonus Directors d'oficines S1 any 2020:

FACTORS PES (%)
Variació Marge Ordinari sense Dubtosos 100%

He de complir amb les campanyes comercials?

No. A les oficines S1 no els és exigible el compliment de les campanyes comercials, encara que per voluntat pròpia pot accedir a les campanyes per obtenir premis.

Aquestes oficines no computaran per als reptes de les DAN.

 

oficina s2 (director + empleat)

Què són les oficines S2?

Es tracta d'oficines compostes exclusivament per dos empleats: un director més un empleat sense càrrec específic.

Quin és el nombre màxim d'oficines S2?

Es podran qualificar, com a màxim, 450 oficines S2.

Quins requisits ha de complir una oficina per passar a S2?

📌 Haurà de tractar d'una oficina d'àmbit rural.

📌 No podrà superar els 1.800 clients (sense computar clients InTouch)

Què passa si es sobrepassa algun d'aquests límits?

En cas que es sobrepassés el límit de clients, l'oficina passarà a ser classificada. El compliment d'aquestes característiques es revisarà anualment.

Quina plantilla disposarà una oficina S2?

L'oficina comptarà amb dos empleats, tenint un d'ells la condició de Director d'oficina i un altre empleat sense càrrec específic.

Quant cobra i quin nivell té un director d'una oficina S2?

La persona que exerceixi la Direcció d'una S2 s'incorporarà amb un nivell mínim VI. Aquest nivell se li reconeixerà, amb caràcter retroactiu des del seu nomenament, un cop superat el període de consolidació als 6 mesos. Transcorreguts tres anys des del nomenament passarà a Nivell V.

A més, ha de percebre els següents complements:

📌 Despeses de Gestió i Representació per import corresponent a una oficina F2 (273,15 € per 2021).

📌 Percebran el plus de flexibilitat horària si el seu nivell és VI o inferior per import de 109,79 €.

Què passa si sóc director d'una oficina i la transformen en S2?

Mantindrà el Nivell i el Plus funcional que tinguis consolidat. En cas que mantingués el càrrec de director d'aquesta oficina, s'incorporarà amb un nivell mínim VI (si no tingués un nivell consolidat superior) i transcorreguts tres anys des del nomenament passarà a Nivell V.

En tots els casos deixaran de percebre els plusos i complements de lloc que venien percebent i adquiriran, si escau, el nivell i els plusos i complements associats a la seva nova funció. En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un plus compensació Mercat.

Aquest plus serà de naturalesa no revisable i no pensionable, no absorbible ni compensable. A més computarà per al càlcul de la capacitat creditícia. En cas de deixar la funció de Director en una oficina S2, aquest plus passarà a ser absorbible i compensable per tots els conceptes.

Què passa si sóc subdirector / GC II 2n responsable i em transformen l'oficina a S2?

Els subdirectors, subdirectors en funcions i segons responsables que actualment ocupin les seves funcions en les citades oficines, mantindran el seu càrrec com a garantia personal transitòria mentre mantinguin la funció.

En tots els casos deixaran de percebre els plusos i complements de lloc que venien percebent i adquiriran, si escau, el nivell i els plusos i complements associats a la seva nova funció. En el supòsit que aquesta aplicació els suposi una retribució inferior, percebrà la possible diferència retributiva en un plus compensació Mercat.

Com demanar la segona signatura per a l'aprovació d'operacions de risc en les oficines S1 i S2?

 

Podran optar per alguna de les següents opcions:

  • Signa per un apoderat volant de la DAN
  • Signa per un empleat amb facultats de risc suficient d'una altra oficina de la DAN (incloses S1 i S2).
  • Signatura pel DAN.
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "GUIA RÀPIDA OFICINES S1 I S2"Add yours →

Deixa una resposta