GUIA RÀPIDA NAIXEMENT – Reducció de Jornada

GUIA RÀPIDA NAIXEMENT – Reducció de Jornada

SECB ha elaborat aquesta guia completa perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions específiques en cas de naixement, adopció o acolliment.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

Si el teu nadó naixerà aquest any o estàs en un procés d'adopció o acolliment familiar, et recordem la durada dels permisos.

Recorda que s'elimina l'al·lusió legal als permisos de maternitat i de paternitat, termes que es substitueixen per una suspensió del contracte de treball per naixement tant de la mare biològica com de l'altre progenitor.

COMUNICACIÓ DEL NAIXEMENT a CAIXABANK

Necessitaràs aportar la documentació següent:

 • Fotocòpia del Llibre de Família o de la certificació literal de naixement.
 • Comunicació de dades al pagador (model 145) degudament emplenat.
 • En el cas que l'altre progenitor sigui també empleat, s'ha d'optar per un d'ells a l'efecte de percebre l'ajuda per fill i la gratificació de natalitat.

Portal Empleat - Sol·licituds - Gestió de les meves sol·licituds.
Comunicació a través d'una d'aquestes 3 opcions:

PORTAL DE L'EMPLEAT
Sol·licituds - Gestió de les meves sol·licituds -
Comunicació Naixement de fill.

APP SMARTPHONE CORPORATIU
App «Portal de l'Empleat» - Comunicació naixement fill - Comunicació naixement fill (sol·licitud suspensió contracte i millores) - Marcar les diferents opcions (data naixement, Relació «progenitor diferent de la mare biològica», núm. de setmanes a continuació del part, elecció de l'opció de permís de lactància, annexar foto del model 145)

VALISA
NOMÉS EN EL CAS DE NO TENIR ACCÉS A L'APP O PORTAL
s'ha d'enviar la documentació per valisa a centre 9160 -
Administració Operativa de RRHH

RRHH enviarà telemàticament el Certificat d'Empresa a l'INSS. L'empresa procedirà a comunicar a l'INSS el certificat durant els dos dies hàbils següents a la data d'inici del permís,  sempre que l'empleada hagi presentat la sol·licitud del permís prèviament a aquesta data.

COMUNICACIÓ DEL NAIXEMENT A L'INSS

  COMUNICACIÓ DEL NAIXEMENT AL INSS

TRÀMIT a través del portal «LA TEVA SEGURETAT SOCIAL»
(DNI electrònic, certificat digital o contrasenya CL @ VE)

[/ Wm_message]

PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA

S'estableixen 16 setmanes,
en les que les 6 primeres han de gaudir-se de forma
ininterrompuda després de el part.

A més, la mare biològica ja no podrà cedir setmanes a l'altre progenitor per equiparar els permisos.

Ampliació CaixaBank:

En cas de naixement, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment, després de la finalització del període de suspensió legalment previst i únicament en els supòsits que estigui reconegut, el progenitor diferent de la mare biològica disposarà d'un permís retribuït de 10 dies naturals haurà de gaudir de manera acumulada immediatament a continuació de la finalització d'algun dels períodes de suspensió abans referits. Haurà de sol·licitar el gaudiment d'aquest permís quan es demani el reconeixement del dret a la suspensió de la relació laboral ininterrompuda o d'algun dels períodes de suspensió interrompuda en els termes legalment previstos.

Si hi ha discapacitat o part múltiple, el permís
serà de 14 dies 

MARE BIOLÒGICA

Descarregar Taula

 

Descarregar Taula

 

Descarregar Taula

 

PERMÍS NAIXEMENT

La durada de la suspensió del contracte de treball per naixement per a la mare biològica continua sent de 16 setmanes, mantenint l'obligatorietat de gaudir les 6 setmanes immediatament posteriors a el part a jornada completa, per assegurar la protecció de la salut de la mare.

En el supòsit de discapacitat del fill o filla, la suspensió del contracte té una durada addicional de 2 setmanes, una per a cada un dels progenitors.

Un cop transcorregudes les primeres 6 setmanes immediatament posteriors a el part, s'estableix que les 10 setmanes restants siguin de gaudi voluntari:

 • Es poden distribuir, a voluntat dels progenitors, en períodes setmanals a gaudir de forma acumulada o interrompuda i exercitar-se des de la finalització de la suspensió obligatòria posterior a el part fins que el fill o la filla compleixi 12 mesos.
 • La mare biològica pot anticipar el seu exercici fins a 4 setmanes abans de la data previsible del part.
 • El gaudi de cada període setmanal o, si escau, de l'acumulació d'aquests períodes, s'ha de comunicar a l'empresa amb una antelació mínima de 15 dies.

A continuació de les 16 setmanes per baixa per maternitat s'afegiran 10 dies naturals a continuació pel Protocol de conciliació.

CURA DEL LACTANT. GAUDI

És un dret individual. No pot transferir
el seu exercici a l'altre progenitor. 3 opcions a escollir:

 • Reducció de 1/2 hora de la jornada laboral (A l'inici o final de la mateixa) fins que el fill o filla compleixi els 9 mesos d'edat.
 • Absència d'1 hora de la feina durant la jornada laboral i fins que el fill o filla compleixi els 9 mesos d'edat.
 • Acumulació deL permís de lactància en 10 dies naturals i 5 dies hàbils no acumulables als anteriors (a gaudir-ne durant els 12 primers mesos de vida del fill o filla a comptar de la data del seu naixement).

CURA DEL LACTANT. COMUNICACIÓ A L'EMPRESA

Si optes per gaudir la reducció de 1/2 hora
o l'absència d'1 hora fins que el fill compleixi 9 mesos ...

Has d'indicar quan realitzes la comunicació a l'empresa del naixement del nadó a través del Portal de l'Empleat o App del Smartphone corporatiu.

Si optes per gaudir l'acumulació del permís de lactància
(10 dies naturals + 5 dies hàbils) ...

Has d'indicar també en el moment de comunicar a l'empresa del naixement del nadó a través del Portal de l'Empleat o de l'App del Smartphone corporatiu, EXCEPTE que s'opti per gaudir de forma interrompuda tot o part del permís per naixement, en el seu període voluntari (fins a 10 setmanes).

En aquest cas el gaudi de l'acumulació de 10 dies naturals es podrà realitzar a continuació de qualsevol dels períodes de suspensió del contracte o de l'ampliació de maternitat.

Per a això s'haurà de comunicar a l'empresa el període de gaudi, com a mínim amb 15 dies d'antelació, a través del Portal de l'Empleat:

Portal de l'Empleat> Sol·licitud d'absències
> ACUM. LACTÀNCIA

Gaudir dels 5 dies hàbils no acumulables als anteriors
s'haurà de comunicar a través del Portal de l'Empleat:

Portal de l'Empleat> Sol·licitud d'absències
> ACUM. LACTÀNCIA (5 dies).

PROGENITOR DIFERENT DE LA MARE BIOLÒGICA

Descarregar Taula

 

Descarregar Taula

 

Descarregar Taula

 

ADOPCIÓ

adopcions constituïdes a partir de l'1 de gener de 2021

Adopció d'un menor de 6 anys o major de 6 amb
alguna discapacitat o amb dificultats d'inserció.

A les Adopcions constituïdes a partir de l'1 de gener de 2021 la suspensió tindrà una durada de 16 setmanes per a cada adoptant. És un dret individual sense que se'n pugui transferir l'exercici a l'altre adoptant.

Un període de 6 setmanes per cada progenitor a gaudir a temps complet de forma obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l'adopció.

Les 10 setmanes restants es podran gaudir en períodes setmanals de manera acumulada o interrompuda dins dels 12 mesos següents a la resolució judicial per la qual es constitueixi l'adopció.

En el supòsit de discapacitat del fill o filla en adopció, La suspensió de l'contracte tindrà una durada addicional de 2 setmanes, una per a cada un dels progenitors. Igual ampliació procedirà en el supòsit d'adopció múltiple per cada fill o filla diferent de el primer.

En els supòsits d' adopció internacional, Quan sigui necessari el desplaçament previ dels progenitors al país d'origen de l'adoptat, el període de suspensió previst per a cada cas en aquest apartat, podrà iniciar-se fins a 4 setmanes abans de la resolució per la qual es constitueix l'adopció.

En el cas d'adopció de persones amb discapacitat o dels que, per les seves circumstàncies i experiències personals, o per provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents, perquè es produeixi la situació protegida l'adoptat ha de ser menor de divuit anys.

DOCUMENTACIÓ - Comunicació a través
de RRHH de la seva DT o valisa al 9160

1)

Resolució Judicial per la qual es constitueix l'adopció.

2)

Fotocòpia del Llibre de Família.

3)

Comunicació dades al pagador (mod.145)
degudament emplenat
http://www.segsocial.es/prdi00//
groups / public / documents / binari / 113145.pdf

4)

En el cas que l'altre progenitor sigui
també empleat, opció perquè un d'ells
percebi l'Ajuda per Fill i la Gratificació de Natalitat.

ACOLLIMENT

acolliment familiar, preadoptiu i permanent o simple

Acolliment de menor de fins a 6 anys o major de 6 anys amb alguna discapacitat o amb dificultats d'inserció.

Situacions d'acolliment familiar, preadoptiu i permanent o simple, de conformitat amb el Codi civil o normativa de les comunitats autònomes que el regulin, sempre que, en aquest darrer cas, la durada no sigui inferior a un any.

Es considera situació protegida, en els mateixos termes establerts per als supòsits d'acolliment, la constitució de tutela sobre menor per designació de persona física, quan el tutor sigui un familiar que, d'acord amb la legislació civil, no pugui adoptar a el menor.

En el cas d'adopció de persones amb discapacitat o dels que, per les seves circumstàncies i experiències personals, o per provenir de l'estranger, tinguin especials dificultats d'inserció social i familiar degudament acreditades pels serveis socials competents, perquè es produeixi la situació protegida l'adoptat ha de ser menor de divuit anys.

A la situació protegida d'Acollida Familiar li correspon els mateixos dies que a l'adopció (acolliment familiar, preadoptiu i permanent o simple, de conformitat el Codi Civil o normativa de les CCAA que el regulen, sempre que, en aquest últim cas, la seva durada no sigui inferior a un any).

DOCUMENTACIÓ - Comunicació a través
de RRHH de la seva DT o valisa al 9160

1)

Resolució Judicial per la qual es constitueix l'adopció.

2)

Comunicació dades al pagador (mod.145) degudament emplenat

3)

En el cas que l'altre progenitor sigui també empleat, opció perquè un d'ells percebi l'Ajuda per fill.

Sempre que l'acolliment sigui no remunerat, l'empleat tindrà dret a percebre les ajudes que la normativa laboral contempla en cas de naixement o adopció de fills, excepte la gratificació de natalitat, que s'abonarà només si finalment es formalitza l'adopció.

CONEIX EL NOU PERMÍS PARENTAL DE FINS A 8 SETMANES

 • És una suspensió de contracte de treball no remunerada.
 • Amb reserva del mateix lloc de treball.
 • Llevat de força major, caldrà comunicació amb 10 dies d'antelació (o la que es concreti en Conveni Col·lectiu), especificant la data d'inici i fi del gaudi, tenint en compte la situació de la persona treballadora i les necessitats organitzatives de l'empresa.
 • Subjectes que donen dret al gaudi i la durada del permís:
  • Cura de fill, filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys.
   • Fins a un màxim de vuit setmanes, contínues o discontínues, que es poden gaudir a temps complet en períodes de 7 dies naturals.

Per al gaudi en règim de jornada a temps parcial, cal atenir-se al que estableixi el desplegament reglamentari previst.

 • Transitòriament i mentre no hi hagi una norma legal o convencional que disposi una altra cosa, tindrà els efectes previstos per a l'excedència per a la cura de fills/es a la normativa interna de l'Entitat en els supòsits següents:
  • Reconeixement d'antiguitat als efectes de promoció de nivell per experiència, triennis i pagues especials de 25 i 35 anys de serveis,
  • Manteniment d'aportacions al Pla de pensions,
  • Manteniment d'assegurança mèdica,
  • Manteniment de condicions de préstecs en condicions d'empleat,
  • Manteniment condicions de Dipòsits.

I a més,

 • Bestretes: es mantenen durant la vigència de la suspensió del contracte.
 • No hi ha meritació de vacances durant el període de suspensió.
 • Sense perjudici que el criteri que finalment resolgui la TGSS és el que haurà de regir en aquests casos, transitòriament i fins a resolució expressa, de forma cautelar i totalment excepcional, es tractarà la suspensió del contracte pel Permís Parental com a permís no retribuït als efectes de mantenir l'alta a la Seguretat Social i cotitzar per bases mínimes.
 • El càlcul de la reducció salarial s'ha de fer descomptant el salari dels dies de permís parental a la nòmina del mes en què s'hagin gaudit.

FISCALITAT

 

Les prestacions per naixement i cura del menor (antigues prestacions de maternitat / paternitat) es troben exemptes de tributació de la publicació del RD Llei 27/2018, de 30 de desembre, que té efectes també per a exercicis anteriors no prescrits. Per a l'aplicació d'aquesta exempció, només hauràs de confeccionar i presentar la teva declaració utilitzant les dades fiscals que s'ofereixin on han de figurar les rendes com exemptes. En el cas que hagis estat beneficiari d'aquestes prestacions en exercicis no prescrits i encara no hagis reclamat la devolució de les quantitats retingudes indegudament hauràs de sol·licitar la rectificació de la declaració mitjançant la presentació del formulari específic habilitat a l'efecte:

AGÈNCIA TRIBUTÀRIA

REDUCCIÓ DE JORNADA

Aquí trobaràs tota la info sobre reduccions de JORNADA a CAIXABANK

https://secbcaixabank.info/hojas/reduccion-de-los-jueves-tarde-reanudacion-horarios-singulares-2023/

TOTA LA INFO SOBRE REDUCCIÓ DE JORNADA RETAIL:

https://secbcaixabank.info/hojas/reduccion-de-jueves-tarde-reanudacion-horarios-singulares/

Aquesta reducció es pot sol·licitar per a la cura de fills de fins a 12 anys i suposa la reducció proporcional del salari.

No obstant, en cas de discapacitat reconeguda del fill / a de l'empleat es podrà gaudir d'un permís retribuït els dijous tarda fins el seu tercer aniversari, per la qual cosa no hi haurà reducció de salari.

Si la discapacitat és igual o superior a 65% es podrà gaudir de l'permís retribuït mentre subsisteixi aquest grau de discapacitat.

El percentatge reductor aplicable a la nòmina difereix mensualment perquè depèn del nombre de festius que es gaudeixin cada mes però se situa normalment entre el 6% i el 8%.


Si necessites una simulació posa't en contacte
amb el teu delegat SECB mitjançant la nostra APP.

Per sol·licitar la reducció de jornada (amb mínim de 15 dies d'antelació), seguiu el següent itinerari:

PeopleXperience > El meu dia a dia > Gestió habituals > Reducció de jornada.

0 directament pel PORTAL DE L'EMPLEAT > Sol·licituds a RRHH > Nova Sol·licitud > Reducció de Jornada per cura de fill o altre familiar.

TOTA LA INFO SOBRE REDUCCIÓ DE JORNADA HLS

https://secbcaixabank.info/comunicacion/guia_laboral_qr_store/

A més, has de saber que SECB demanem davant la negativa de l'empresa a concedir el permís retribuït de dijous tarda a Horari Laboral Singular, a les persones treballadores amb fills amb discapacitat. Aquest dret, contemplat al nostre Protocol de Conciliació, està sent denegat quan se sol·licita el seu gaudi tant a les oficines Store com a InTouch, per fer l'empresa una interpretació restrictiva dels acords signats, on es contempla la possibilitat que per poder exercir aquest dret “també podran sol·licitar el canvi a una oficina en horari general”.

https://secbcaixabank.info/hojas/secb-interpone-demanda-por-el-permiso-retribuido-jueves-tarde-en-hls/

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta