GUIA RÀPIDA INTOUCH

GUIA RÀPIDA INTOUCH

SECB ha elaborat aquesta guia perquè puguis consultar totes les condicions específiques del col·lectiu INTOUCH.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

Acord laboral INTOUCH

 

HORARI

Horari laboral singular

De gener a desembre

Excepte el període comprès entre l'1 de juliol i el 15 de setembre 

| De dilluns a dijous

2 dies / setmana  de 08:15h a 18:30h (pausa 1,15h)

Segons elecció de torn (Dilluns-dimecres / dimarts-dijous)

2 dies restants Matí de 08:15h a 15:00h

| Divendres i vigílies de festiu 

Matins de 08:15h a 15:00h

Entre l'1 de juliol i el 15 de setembre

Matins de 08:15h a 15:00h

adscripció

L'adscripció serà voluntària per a la totalitat de la plantilla i la direcció vetllarà perquè es respecti el caràcter voluntari en la descripció i permanència en els esmentats centres.

Amb caràcter opcional s'habilitarà, en untermini màxim de 15 dies, una bústia de denúncia gestionda per RRHH que es publicitarà oportunament i mitjançant la qual, si consideren vulnerats la voluntarietat en l'adscripció, puguin canalitzar les incidències de manera confidencial, no anònima, detallant les mateixes.

Aquestes incidències, així com les que puguin presentar les accions sindicats signants, seran gestionades per una Comissió de Seguiment reduïda constituïda per una representació de la direcció i per dos representants de cada secció sindical signant o adherida a aquest acord, que es reunirà quinzenalment.

Si no hi ha VOLUNTARIETAT ...
Bústia de denúncia

Per ampliar informació, consulta amb el teu delegat SECB.

VACANTS

Únicament s'accepten les sol·licituds de vacants que es realitzen a través dels mitjans establerts per l'Entitat a aquest efecte, durant el període d'adhesió, a excepció d'aquells casos en què, per causes justificades com ara baixes per malaltia, permisos de maternitat, paternitat ... així com les vacances que prèviament hagin estat aprovades pel Portal de l'Empleat, s'hagin sol·licitat per altres mitjans durant el període d'adhesió o en un termini de 10 dies naturals a comptar de la data de publicació.

Les persones que van renunciar a la seva carrera GC per accedir a aquests centres abans de la signatura de l'acord, tindran prioritat en l'accés a les noves vacants de GC que es convoquin, addicionals a les ja existents.

Consideració d'una posició com a deserta: no es considera deserta una posició a la qual s'hagi presentat almenys una candidatura que formi part de la plantilla de CaixaBank, a excepció d'aquelles situacions en què el candidat o candidata no compleixi els requisits requerits per a aquella posició concreta, entenent que es compleixen sempre que exerceixi la mateixa funció; com tampoc es considerarà deserta una vacant de GC que hagi estat sol·licitada per l'únic empleat o empleada que hagi finalitzat la permanència de la corresponent carrera GC per decisió de l'Entitat per motius organitzatius.

En el cas que un empleat, respectant la prioritat establerta anteriorment, sol·liciti una vacant en un torn determinat de HLS del seu centre en aquest torn, hagi estat assignat a un altre empleat, s'acorda que se li oferirà vacant en l'altre torn si no ha estat sol·licitada per un altre empleat també en el mateix centre.

Així mateix a través del Portal, la plantilla podrà sol·licitar l'intercanvi de torn , sol·licitud que serà reportada al mànager, qui la pot autoritzar en funció de les necessitats organitzatives de centre.

En cas de no cobrir-se les posicions de HLS amb personal intern de CBK, l'entitat procedirà a la contractació directa de personal o amortitzar l'esmentada posició i convocar-la en un altre centre InTouch en què hagués excés de sol·licitants.

PERMANÈNCIA

A partir dels 24 mesos d'adscripció a un centre InTouch, la plantilla a excepció de les contractades com a conseqüència de la no cobertura interna, podrà sol·licitar en qualsevol moment el trasllat a un altre centre de treball seguint els procediments establerts. L'Entitat atendrà la seva sol·licitud en el termini màxim de quatre mesos a comptar de la seva presentació destinant-lo al centre sol·licitat, o un amb horari general respectant els límits de mobilitat establerts en cada moment en el Conveni Col·lectiu des del seu centre d'adscripció en el moment de la petició.

En el cas que l'entitat precisi incorporar nova plantilla en horari general, s'obre la possibilitat que la plantilla anteriorment excepcionada pugui sol·licitar aquestes places.

El període de permanència mínima de 24 mesos no és aplicable a les persones afectades per mobilitat de llarga distància en cas que obtingui una vacant d'ECBLD o una vacant en GDS regulat en acord laboral. 

El termini de permanència mínima serà de 48 mesos en el cas que la persona, a excepció de les contractades com a conseqüència de la no cobertura interna de vacants, sol·liciti el trasllat a un centre de treball i el mateix es troba en una població situada més de 25 km del seu centre d'adscripció o suposi un canvi d'illa. 

Per al còmput d'aquests terminis de permanència també es tindrà en compte el període d'adscripció a l'horari general en els centres l'àmbit d'aplicació sigui l'acord de 28 d'abril de 2017. 

L'entitat atendrà la seva sol·licitud en el termini màxim de quatre mesos a comptar de la seva presentació.

Si no fos possible el trasllat a la població que la persona hagi sol·licitat, l'entitat podrà destinar-la a qualsevol altre centre de treball amb horari general dins el radi de 50 km de la població sol·licitada. Efectuat el trasllat i a efectes de la determinació de centre de treball a partir del qual computar la distància límit establert en el Conveni Col·lectiu per a futurs canvis de centre, es tindrà en compte la població sol·licitada i no la població de destinació inicial.

VOLUNTARIETAT

S'aplicaran les següents condicions a la plantilla que no continuï al centre:

 • En els casos de GC no suposarà la sortida de la carrera corresponent.
 • Si no és possible la seva reubicació en una vacant de GC, mantindrà la carrera així com els complements salarials associats a la funció que exercia a títol personal. Aquesta garantia implica la progressió i manteniment de la carrera de GC amb caràcter general incloent el cobrament de plus i canvis de nivell i accedint al proper canvi de nivell en el moment que li hagués correspost continuar com a GC.
 • Aquests GC hauran de sol·licitar les vacants de GC que es convoquin al seu àmbit geogràfic sense sobrepassar els límits establerts en CC pel que fa a mobilitat, i hauran d'acceptar en el supòsit de ser seleccionats.
 • En cas contrari implica la renúncia a la carrera i complement de GC, aplicant el que estableix l'acord laboral de GC. Així mateix, si en el termini de 24 mesos no es produeix cap vacant en l'àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la cursa de GC.
 • En el cas que accedeixin a una posició de càrrec, deixaran la carrera de GC i els complements associats a la funció, assumint els del seu nou lloc.
 • En els casos de Direcció de Centre i Gerència Coordinador d'Equip es mantindrà el nivell retributiu i Plus funcional consolidats.

 

compensació

Plus de HLS

Els gestors o empleats sense càrrec amb HLS que formen part de la plantilla dels centres Intouch percebran un plus de HLS:

2024 4.327,20€.
2025 4.457,04€.
2026 4.590,72€.

Aquest import es prorratejarà en 12 mensualitats i serà revisat anualment d'acord amb el mateix percentatge d'increment salarial que es fixi en el CC per al salari base. Aquest import no serà pensionable, computarà per al càlcul de les pagues especials i per la capacitat creditícia.

Quan deixo de percebre el plus HLS?

El personal adscrit a l'HLS que per decisió de l'entitat o per desaparició de l'HLS deixi d'estar-ho, deixarà de percebre el plus de HLS passant l'import d'aquest a un plus personal, no revisable, que es reduirà progressivament a raó d'un 50% anual a partir del dia que passi a prestar els seus serveis d'acord amb l'horari general. Aquest plus personal serà incompatible amb la percepció d'un plus de la mateixa naturalesa fruit d'una altra normativa laboral que reguli un HLS diferent.

Si el canvi d'adscripció obeeix a una decisió de l'empleat es deixarà de percebre el plus de HLS a partir del dia en que passi a prestar els seus serveis d'acord amb l'horari general o comenci a percebre un plus de la mateixa naturalesa fruit d'una altra normativa laboral que reguli un horari singular diferent.

El cobrament del Plus no suposarà l'absorció dels complements regulats que figuren en la nòmina mensual que fins al moment s'estan percebent, sempre que siguin de diferent naturalesa dels establerts en el present acord.

El plus no podrà ser absorbit i compensat per cap altre concepte i no estarà subjecte a l'adequació progressiva.

Sobre el citat Plus no s'aplicarà el percentatge de reducció salarial establert a CaixaBank per a la contractació en pràctiques.

Compensació per menjars

La plantilla amb funció de gestor, empleat o empleada amb HLS dels centres InTouch percebrà la compensació per menjars establerts a l'acord laboral del sistema de compensació per menjars de 12 de desembre de 2017.

L'import és de 12,10€.

Les despeses de manutenció en què incorrin les persones que ocupin la funció de Direcció de centre i Gerència Coordinació d'Equip derivats de l'exercici professional s'atendran segons estableixi en cada moment la normativa de despeses de l'entitat.

La plantilla amb funció de gestor o empleats i empleades
percep compensació de menjars

PLUS de flexibilitat

La plantilla que estigui en carrera de GC amb HLS que formin part de la plantilla dels centres InTouch amb un nivell VI o inferior que no estigui adscrita al col·lectiu de flexibilitat horària amb Plus, podran adscriure de forma voluntària i reversible al col·lectiu de «Control flexible d'horari amb plus» percebent el corresponent plus de flexibilitat.

2024 1.407,72€.
2025 1.449,96€.
2026 1.493,40€.

La sol·licitud per acollir-se a l'horari flexible ha de ser atesa per l'Entitat en el termini màxim d'un mes des de la seva formalització.

Les persones amb HLS adscrites al col·lectiu de flexibilitat d'horaris en els centres InTouch, deixaran de percebre el plus de flexibilitat a partir de l'endemà de la data que deixi el centre per qualsevol motiu sempre quan renunciï voluntàriament

Evolució carrera professional

S'estableix un sistema d'avançament en les carreres de gestor de clients i carrera per experiència per a les persones amb HLS adscrites als centres InTouch.
 • Anualment s'aplicarà la carrera per experiència i un avanç de dos mesos per cada any complet d'adscripció a l'horari singular en els centres InTouch.
 • L'aplicació de l'avanç tindrà efectes el dia XNUMX del mes següent en què compleix l'any complet de l'adscripció al centre InTouch a computar a partir de la data d'implementació de l'horari singular en cada centre d'incorporació de l'empleat a l'HLS si aquesta fos posterior .
 • Per a la plantilla actualment adscrita a aquests centres i que voluntàriament sol·liciti la seva permanència en els mateixos computarà a partir de la data de la signatura.
 • Per al còmput dels 12 mesos es considerarà el període d'adscripció a HLS en els centres InTouch i els de l'àmbit de l'acord de 28.04 en el supòsit que l'empleat o empleada deixi d'estar adscrit a l'HLS. Els efectes acumulats derivats d'aquest avanç quedaran consolidats no es meritarà més avenços per aquest procés accelerat.
 • El procés de càlcul i assignació d'acceleració de carrera serà anual i tindrà lloc al mes de juny de cada any, i és aplicable en la data en què es compleixi l'any complet d'adscripció a comptar a partir de la data de l'esmentat horari.
 • A la plantilla amb funció de GC, li serà d'aplicació l'esmentada acceleració tant en la carrera d'experiència com en la de GC.
 • La plantilla afectada per l'esmentada acceleració podrà visualitzar els efectes de l'acceleració de la carrera professional tant d'experiència com de GC, un cop hagi estat aplicada, a partir del mes de juny de cada any en el seu historial laboral (la fitxa d'empleat).
Així mateix en la nòmina del mes de juny s'aplicarà la regularització retroactiva, quan correspongui.
 • Per a la carrera de GC, en els casos que coincideixi amb una EPC en curs amb venciments d'etapa en els mesos de juny a setembre o un EPC pendent amb venciments d'etapes anteriors a juny de cada any, es posposarà l'aplicació de l'acceleració fins que aquesta finalitzi, aplicant si correspon a la següent nòmina un cop conclòs l'EPC de manera favorable, amb efectes retroactius en l'etapa que correspongui.
 • En el cas que el GC abandoni la carrera per decisió de l'Entitat, l'empleat o l'empleada accedirà al proper canvi de nivell en la carrera d'experiència en el moment en què li hagués correspost de continuar com GC, sempre que falti menys de quatre mesos per al canvi d'any, i és aplicable l'acceleració de carrera sobre aquest nivell.
 • En el supòsit de finalització o suspensió de la relació laboral s'aplicaran els efectes econòmics de l'avanç de carrera, si escau, en la liquidació d'havers. 
 • S'aplicarà l' avanç de carrera en aquella carrera, bé experiència o GC, en la qual en primer lloc li pot resultar d'aplicació i amb independència que hagi deixat d'estar adscrit a un HLS.
 • Els períodes HLS inferiors a l'any complet es tindran en compte en el supòsit de futures reincorporacions a l'HLS dels centres InTouch i en els d'àmbit de l'acord de 28.04.2017 i no meritarà avanç de carrera professional fins que s'arribi al any complet en el HLS. Aquests períodes podran ser visualitzats a la fitxa d'empleat.

Dies de lliure disposició

Tindran dret a 4 dies anuals addicionals de lliure disposició i es meriten de forma proporcional al temps treballat en HLS en còmput anual.

plantilla dels centres InTouch

Direcció i Gerència Coordinació d'Equip

Direcció | Gerència Coordinació d'Equip

La funció de Director de Centre ostentarà un nivell retributiu mínim III I Gerència Coordinador IV

A més, percebran els plusos següents:

1.- Plus de Responsabilitat.No pensionable. 

2024 2.163,60€.
2025 2.228,52€.
2026 2.295,36€.

2.- Plus de Supervisió . Pensionable.

 

DIRECCIÓ Amb Plantilla <75
2024 1.816,32 € / any
2025 1.870,08 € / any
2026 1.926,96 € / any

 

DIRECCIÓ Amb Plantilla de 75 o +
2024 2.136,96 € / any
2025 2.201,04 € / any
2026 2.267,04 € / any

 

Gerència Coordinació d'Equip
2024 1.602,72 € / any
2025 1.650,84 € / any
2026 1.700,40 € / any
 • Imports que es prorrategen en 12 mensualitats i són revisats anualment d'acord amb el mateix percentatge d'increment salarial que es fixi en el CC per al salari base.

Aquests imports computen per al càlcul de
les pagues especials i capacitat creditícia.

Les persones que ocupen aquests llocs però, per decisió de l'entitat o per desaparició de l'HLS, deixin el càrrec, deixaran de percebre el plus de responsabilitat de centre InTouch i el Plus de Supervisió, passant l'import a un plus personal no revisable, que es reduirà progressivament a raó d'un 50% anual a partir del dia en què deixi de prestar els seus serveis en un centre InTouch.

Si el canvi d'adscripció obeeix a una decisió de l'empleat o l'empleada, es deixarà de percebre tots dos Plusos a partir del dia en què deixi de prestar els seus serveis en un centre InTouch.

El cobrament dels Plusos no suposarà l'absorció dels complements regulats o no que figurin la nòmina mensual que fins al moment s'estan percebent, sempre que siguin de diferent naturalesa dels establerts en l'acord InTouch.

Els Plusos no podran ser absorbits i compensats per cap altre concepte i no estaran subjectes a l'adequació progressiva.

En cas que una persona de la plantilla d'un centre a InTouch passi a desenvolupar la funció de Gerència Coordinadora d'equip del mateix centre es garanteix que no siguin minvades les seves percepcions salarials fixes brutes com a conseqüència del canvi de funció, ajustant-se l'estructura retributiva com escaigui (mitjançant un complement transitori de naturalesa no absorbible, no pensionable, revisable anualment d'acord amb el mateix percentatge d'increment salarial que es fixi en el CC per al salari base, reversible en el moment de deixar de fer la funció i computarà per al càlcul de les pagues especials i per la capacitat creditícia).

En tot cas, no es considerarà per donar garantia la disminució salarial derivada de la pèrdua del dret de la percepció del plusos aliens a la carrera de GC's o els regulats en l'acord InTouch d'Horari Singular, com ara l'Ajuda de fills, Complement de Residència, etc.

Gestor de Clients

Es garantirà que un mínim del 25% de la plantilla de cada centre InTouch estarà adscrita a la carrera de GC. La plantilla adscrita en centres InTouch que estigui en carrera de GC, computarà amb la quota mínima que s'acorda augmentar de 3.800 a 4.100, (de la qual, mínim 2.100 seran de GCII). La Direcció informarà en l'àmbit de la Comissió de Seguiment i dins de la mateixa convocatòria dels requisits establerts per a cada funció i en el cas que s'implementin noves funcions a través de la Comissió de Seguiment s'analitzarà aquesta implementació.

Cobertura d'absència

En cas d'absències de llarga durada dels càrrecs de Direcció o Gerència, la plaça a cobrir es convocarà com Direcció Adjunta o Gerència Coordinadora Adjunta abans dels 180 dies de baixa i serà cobert com a màxim en els 30 dies següents a l'inici del procés de cobertura.

En el cas d'atendre necessitats de cobertures temporals en els centres InTouch es garanteix que les persones que la realitzen ho faran de manera voluntària amb indicació de torn en la convocatòria corresponent, funció a cobrir i altres requisits i percebran les compensacions econòmiques segons correspongui.

Les cobertures es realitzaran de forma continuada, no intermitent i per dies laborables complets. Els dies de lliure disposició seran assignats de manera proporcional a la cobertura efectiva en aquests centres.

 

REDUCCIÓ DE JORNADA

 

Es podrà accedir a la reducció de jornada:

| Diària amb reducció proporcional del salari
|  D'una hora i mitja a les tardes laborables

Segons el torn d'adscripció a l'HLS que es podrà gaudir fins que el fill compleixi dos anys d'edat. Aquesta modalitat es pot substituir pel retard de l'hora d'inici del dia en què es realitzi la jornada partida en una hora i mitja sempre que ho permeti la correcta organització de centre.

Aquesta modalitat tindrà la consideració de «millora d'empresa» i no podran operar els beneficis previstos en la normativa que regula l'article 37 de l'ET.

| Per exercir la millora del Protocol de IC punt 1.2,

També es podrà sol·licitar el canvi a un centre de treball amb horari general situat en els límits establerts en el CC, que li serà atesa en un termini màxim de 30 dies mantenint el dret de retorn al seu lloc en el centre InTouch a la finalització de la reducció de jornada sol·licitada.

| Altres millores 

En el si del Pla d'Igualtat Es podran establir altres millores addicionals en les reduccions de jornada sempre que ho permeti la correcta organització de centre i d'acord amb la Direcció  i / o Gerència Coordinadora d'ell mateix.

S'aplicarà la reducció de salari proporcional a la reducció de jornada per cura de fills. S'acorda que durant el segon any de reducció de jornada s'aplicarà la reducció del Plus de HLS en proporció a la reducció de jornada realitzada entre les 15: 00h i les 18: 30h o mitjançant la modalitat (b)

 

RACIONALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT FORMATIVA I COMERCIAL

S'estableix que l' únic canal per a la convocatòria de totes les activitats previstes com ara reunions, tallers, cursos (i altres recollides en l'acord laboral de 17.07.2014 punt 8), així com les que s'iniciïn l'última hora de l'horari laboral serà a través del sistema de reunions del calendari Outlook o aquella eina informàtica que s'implementi a aquest efecte. S'informarà si l'activitat és formativa o una altra. 

Les reunions que finalitzin després de l'horari laboral, encara que fossin convocades amb inici i finalització dins d'aquest horari, computaran com un dels nou dies d'activitat màxims establerts per a cada trimestre.

Les activitats que tinguin lloc durant la jornada laboral s'han de convocar en dies laborables.

Per qualsevol dubte o aclariment consulta amb el teu representant sindical

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Els comentaris estan tancats. You can not add new comments.

 1. L'horari és efectivament de 8.15ha 18: 30h 2 dies a la setmana i el divendres més els altres 2 restants (depèn de torn) és horari de matins, de 8: 15h a 15: 00h. I de l'1 de Juliol a l'15 de setembre, de 8.15ha 15: 00h. Salutacions!