GUIA RÀPIDA EXCEDÈNCIES

GUIA RÀPIDA EXCEDÈNCIES

SECB ha elaborat aquesta guia perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions específiques de cada excedència.
CONEIX LES TEVES OPCIONS!

En cada enllaç contingut detallat i pots descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

 

Des de l'Àrea de Igualtat i Conciliació
de SECB actualitzem constantment
la informació perquè estiguis a el dia

Per INFO més detallada
CONSULTA AMB EL TEU DELEGAT SECB -
SUMEM AMB TU

Descarregar Taula

 

EXCEDÈNCIES 

1.- PER NECESSITATS FAMILIARS

 • PER CURA DE FILLS
 • MANTENIMENT DE LA CONVIVÈNCIA
 • PER CURA DE PERSONA DEPENDENT
 • PER CURA DE FAMILIAR
 • recordatori PERMÍS PARENTAL ( SUSPENSIÓ DE CONTRACTE)

2.- PER NECESSITATS PERSONALS I PROFESSIONALS

 • ESPECIAL DE GRUP
 • FORÇOSA
 • VOLUNTÀRIA
 • FINALITZACIÓ D'ESTUDIS SUPERIORS, MÀSTERS I DOCTORATS
 • PER RAONS PERSONALS
 • SOLIDÀRIA

3.- SITUACIONS ESPECIALMENT SENSIBLES

Víctimes de violència de gènere i violència sexual

 

Per a una gestió adequada de les excedències, aquestes s'han de sol·licitar amb una antelació mínima de 15 dies naturals a la data d'inici. De la mateixa manera, la sol·licitud de reincorporació s'hauria de cursar, amb la mateixa antelació, a RRHH del seu àmbit. Per cursar la sol·licitud de qualsevol excedència causal, s'haurà d'aportar la documentació acreditativa del motiu, indicant, en qualsevol cas i sempre que sigui possible, la data d'inici i finalització prevista, aquesta darrera s'haurà de fixar en un moment en què, l'endemà , la reincorporació es dugui a terme en un dia laborable.

 

EXCEDÈNCIES 

1.- PER NECESSITATS FAMILIARS

Per cura de fills

Tens la possibilitat de sol·licitar una excedència amb motiu del naixement o l'adopció d'un fill o filla. També en els supòsits d'acolliment, tant permanent com preadoptiu, encara que siguin provisionals.

 • El període de gaudi: no podrà superar els 3 anys comptadors des del naixement o la resolució judicial o administrativa en supòsits d'adopció o acolliment.
 • Mantindràs la reserva del teu lloc de treball durant 1 any, 15 mesos en cas de família nombrosa de categoria general i 18 mesos en cas de família nombrosa especial. Quan exerceixis aquest dret amb la mateixa durada i règim que l'altre progenitor, la reserva de lloc de treball s'estendrà fins a un màxim de 18 mesos. A partir de llavors, el teu dret a reingrés serà en un lloc equivalent.
 • El període en situació d'excedència es computa a efectes d'antiguitat.

Beneficis

 • Salut: mantindràs la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank.
 • Pla de Pensions: mantindràs les teves condicions com a empleat/da en actiu.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents, llevat que sol·licitis la suspensió de quotes fins a un màxim de 12 mesos. També tindreu l'opció de consolidar-los a un préstec amb garantia personal a euríbor.
 • Préstec en condicions de treballadors: Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents. A més, tindràs la possibilitat de suspendre les quotes fins a un màxim de 12 mesos. No podràs demanar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació de préstecs com a client a condicions d'empleat.
 • dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.

Observacions

 • Cada fill genera el dret a un nou període d'excedència, que, si escau, posarà fi al que es gaudisca.
 • Quan tots dos progenitors treballin a CaixaBank, l'Entitat pot limitar-ne l'exercici simultani, pel mateix subjecte causant, per raons justificades de funcionament de l'empresa.
 • Hi ha la possibilitat de gaudir aquesta excedència de forma fraccionada.

 

Manteniment de la convivència

Teniu la possibilitat de sol·licitar una excedència per trasllat obligatori de la vostra parella, sempre que CaixaBank no us ofereixi la possibilitat d'un trasllat simultani.

 • El període de gaudi: De 1 a 5 anys.
 • Mantindràs el dret de reingrés immediat en un lloc equivalent en l'àmbit geogràfic establert al Conveni Col·lectiu vigent en cada moment només durant el 1r any. A partir del 2n any únicament conservaràs un dret preferent al reingrés a les vacants d'igual o similar categoria.

Beneficis

Durant el període de situació d'excedència:

 • Salut: perdràs el teu dret a la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank. En cas de reincorporació, la teua cobertura tornarà a estar en vigor.
 • Pla de Pensions: s'interrompran les cobertures de risc i les aportacions que CaixaBank realitza a favor teu. En cas de la teva reincorporació, aquestes es tornaran a activar.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents.
  • No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable en el moment de la sol·licitud.
 • dipòsits: deixaran d'aplicar-se les condicions d'empleat als teus dipòsits.

 

Per cura de persona dependent

Per atendre els teus pares, cònjuge/parella de fet i fills que, convivint amb tu, tinguin una dependència.

 • El període de gaudi: serà de fins a 3 anys . Si prèviament haguessis gaudit de l'excedència per cura de familiar pel mateix subjecte causant pel qual sol·licites aquesta excedència, únicament podries accedir-hi pel temps restant fins a assolir la durada màxima.
 • Reserva del teu lloc de treball durant 1 any, 15 mesos en cas de família nombrosa de categoria general i 18 mesos en cas de família nombrosa especial. A partir de llavors, el teu dret a reingrés serà en un lloc equivalent a l'àmbit geogràfic establert al Conveni Col·lectiu.
 • El període en situació d'excedència es computa a efectes d'antiguitat.

Beneficis

 • Salut: mantindràs la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank.
 • Pla de Pensions: mantindràs les teves condicions com a empleat/da en actiu.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents, llevat que sol·licitis la suspensió de quotes fins a un màxim de 12 mesos. També tindreu l'opció de consolidar-los a un préstec amb garantia personal a euríbor.
 • Préstec en condicions d'empleats: Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents. A més, tindràs la possibilitat de suspendre les quotes fins a un màxim de 12 mesos. No podràs demanar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació de préstecs com a client a condicions d'empleat.
 • dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.

 

Observacions

 • Quan un nou familiar doni dret a un nou període d'excedència, l'inici de la mateixa posarà fi al que es gaudisca.
 • Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari pot limitar-ne l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.
 • Hi ha la possibilitat de gaudir aquesta excedència de forma fraccionada.
 • A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent:
  •  Certificat de dependència del familiar emès pels serveis socials
  • Acreditació de la convivència (certificat empadronament)

 

Per atenció de familiar

Tens la possibilitat de sol·licitar una excedència per atendre un familiar de fins a 2n grau de consanguinitat o afinitat que, per raons d'edat, accident o malaltia, no pugui valdre's per si mateix i no exerceixi activitat retribuïda.

 • El període de gaudi: no podrà superar els 2 anys.
 • Reserva del teu lloc de treball durant 1 any, 15 mesos en cas de família nombrosa de categoria general i 18 mesos en cas de família nombrosa especial. A partir de llavors, el teu dret a reingrés serà en un lloc equivalent. A partir de llavors, el teu dret a reingrés serà en un lloc equivalent.
 • El període en situació d'excedència es computa a efectes d'antiguitat.

Beneficis

 • Salut: mantindràs la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank.
 • Pla de Pensions: mantindràs les teves condicions com a empleat/da en actiu.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents, llevat que sol·licitis la suspensió de quotes fins a un màxim de 12 mesos. També tindreu l'opció de consolidar-los a un préstec amb garantia personal a euríbor.
 • Préstecs en condicions d'empleats: Préstec en condicions de treballadors: Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents. A més, tindràs la possibilitat de suspendre les quotes fins a un màxim de 12 mesos. No podràs demanar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació de préstecs com a client a condicions d'empleat.
 • dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.

Observacions

 • Quan un nou familiar doni dret a un nou període d'excedència, l'inici de la mateixa posarà fi al que es gaudisca.
 • Si dos o més treballadors de la mateixa empresa generen aquest dret pel mateix subjecte causant, l'empresari pot limitar-ne l'exercici simultani per raons justificades de funcionament de l'empresa.
 • Hi ha la possibilitat de gaudir aquesta excedència de forma fraccionada.
 • A la sol·licitud s'ha d'adjuntar la documentació següent: Cal adjuntar la documentació següent:
   • Certificat mèdic en què es declari que el familiar, per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat, no es pot valdre per ell mateix
   • Declaració de l'empleat conforme que el familiar a atendre no exerceix activitat retribuïda

 

Recorda el Permís parental (suspensió de contracte)

Més info sobre permisos a

Tens la possibilitat de sol·licitar una suspensió de contracte no remunerada per tenir cura d'un fill o filla o menor acollit per un temps superior a un any, fins al moment en què el menor faci vuit anys.

 • Durada del permís: fins a un màxim de vuit setmanes, contínues o discontínues, que es poden gaudir a temps complet en períodes de 7 dies naturals fins al moment en què el menor faci vuit anys.
 • Mantindràs la reserva del teu lloc de treball.
 • Llevat de força major, hauràs de sol·licitar-ho amb almenys 10 dies d'antelació, concretant la data dinici i fi.

Beneficis

Transitòriament i mentre no hi hagi una norma legal o convencional que disposi una altra cosa, CaixaBank assembla aquest permís al de l'excedència per a la cura de fills/es, als efectes següents previstos a la normativa interna:

 • Antiguitat a efectes de promoció de nivell per experiència, triennis i pagues especials de 25 i 35 anys de serveis
 • Manteniment d'aportacions al pla de pensions
 • Manteniment de l'assegurança mèdica
 • Manteniment de les condicions de treballador en préstecs
 • Manteniment de les condicions de treballador en dipòsits
 • Manteniment de bestretes

Cal assenyalar que durant el gaudiment d'aquest permís:

 • No es meritaran vacances.
 • No es cotitzarà a la Seguretat Social.

 

 

 

 

2.-PER NECESSITATS PERSONALS I PROFESSIONALS

Especial del Grup

En determinats casos, hi ha la possibilitat d'acordar amb l'Entitat una excedència per exercir les teves funcions en una empresa en l'interès de la qual participi CaixaBank.

 • El període de gaudi: el necessari i de comú acord amb l'empresa.
 • Dret de reingrés, en els terminis en cada moment acordats, en vacants de la mateixa categoria o similar.

Beneficis

Durant el període de situació d'excedència, i sempre que no se'n dupliqui el gaudi a l'Empresa de Grup:

 • Salut: podràs sol·licitar el manteniment de la cobertura sanitària, mitjançant la pòlissa d'empleats de l'empresa del grup de destinació.
 • Pla de Pensions: podràs sol·licitar el manteniment de les teves condicions com a empleat/da en actiu.
 • Bestretes: no pots sol·licitar noves bestretes, però sí que podràs mantenir les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents.
  • Podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treball mentre duri l'excedència de grup.
 • dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.

 

Forçosa

Tens la possibilitat de sol·licitar una excedència per exercir un càrrec públic.

 • El període de gaudi: el temps necessari mentre duri l'exercici del càrrec.
 • Reserva del mateix lloc de feina.
Beneficis

Durant el període de situació d'excedència:

 • Salut: mantindràs la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank.
 • Pla de Pensions: mantindràs les teves condicions com a empleat/da en actiu.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents.
  • No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable al temps de la sol·licitud.
 • dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.

Observacions

Observacions

 • Finalitzat l'exercici del càrrec públic hauràs de sol·licitar la reincorporació dins del mes següent al cessament en el càrrec públic.

voluntària

Teniu la possibilitat de sol·licitar una excedència voluntària per qualsevol causa. És necessari 1 any d'antiguitat a l'entitat, i han d'haver transcorregut 4 anys des de la darrera excedència voluntària.

 • El període de gaudi: de 4 mesos a 5 anys.
 • Dret preferent al reingrés a les vacants d'igual o similar categoria.
 • El període en situació d'excedència no computa als efectes d'antiguitat.

 

Beneficis

Durant el període de situació d'excedència:

 • Salut: perdràs el teu dret a la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank. En cas de reincorporació, la teua cobertura tornarà a estar en vigor.
 • Pla de Pensions: s'interrompran les cobertures de risc i les aportacions que CaixaBank realitza a favor teu. En cas de la teva reincorporació, aquestes es tornaran a activar.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Únicament podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents si acredites que durant aquesta no es realitzaran tasques retribuïdes, per compte propi o aliè.
  • No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable al temps de la sol·licitud.
 • dipòsits: deixaran d'aplicar-se les condicions d'empleat als teus dipòsits.

voluntària

Teniu la possibilitat de sol·licitar una excedència voluntària per qualsevol causa. És necessari 1 any d'antiguitat a l'entitat, i han d'haver transcorregut 4 anys des de la darrera excedència voluntària.

 • El període de gaudi: de 4 mesos a 5 anys.
 • Dret preferent al reingrés a les vacants d'igual o similar categoria.
 • El període en situació d'excedència no computa als efectes d'antiguitat.

Beneficis

Durant el període de situació d'excedència:

 • Salut: perdràs el teu dret a la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank. En cas de reincorporació, la teua cobertura tornarà a estar en vigor.
 • Pla de Pensions: s'interrompran les cobertures de risc i les aportacions que CaixaBank realitza a favor teu. En cas de la teva reincorporació, aquestes es tornaran a activar.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Únicament podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents si acredites que durant aquesta no es realitzaran tasques retribuïdes, per compte propi o aliè.
  • No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable al temps de la sol·licitud.
 • dipòsits: deixaran d'aplicar-se les condicions d'empleat als teus dipòsits.

Finalització d'estudis superiors, màsters i doctorats

Tens la possibilitat de sol·licitar una excedència per fer o acabar estudis superiors, màsters o doctorats, o bé estudis superiors relacionats amb el lloc de treball o l'activitat de l'empresa. Han de transcórrer 4 anys des de la darrera per poder sol·licitar-la de nou.

 • El període de gaudi: de 4 mesos a 1 any.
 • Mantindràs el dret de reingrés del lloc de treball.
 • El període en situació d'excedència no computa als efectes d'antiguitat.

Beneficis

Durant el període de situació d'excedència:

 • Salut: perdràs el teu dret a la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank. En cas de reincorporació, la teua cobertura tornarà a estar en vigor.
 • Pla de Pensions: s'interrompran les cobertures de risc i les aportacions que CaixaBank realitza a favor teu. En cas de la teva reincorporació, aquestes es tornaran a activar.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents.
  • No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable al temps de la sol·licitud.
 • dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.

Observacions

 • Cal adjuntar document conforme l'empleat s'ha matriculat en temps i forma als estudis que donen dret a l'excedència.

Per raons personals

Tens la possibilitat de sol·licitar una excedència per motius personals no especificats que no impliquin la realització de feines remunerades. Són necessaris 10 anys d'antiguitat a l'entitat, i han d'haver transcorregut 4 anys des de la darrera excedència voluntària.

 • El període de gaudi: de 4 mesos a 1 any.
 • Mantindràs el dret de reingrés en un lloc equivalent en l'àmbit geogràfic establert al Conveni Col·lectiu vigent a cada moment.
 • El període en situació d'excedència no computa als efectes d'antiguitat.

Beneficis

Durant el període de situació d'excedència:

 • Salut: perdràs el teu dret a la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank. En cas de reincorporació, la teua cobertura tornarà a estar en vigor.
 • Pla de Pensions: s'interrompran les cobertures de risc i les aportacions que CaixaBank realitza a favor teu. En cas de la teva reincorporació, aquestes es tornaran a activar.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents.
  • No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable al temps de la sol·licitud.
 • dipòsits: deixaran d'aplicar-se les condicions d'empleat als teus dipòsits.

solidària

Tens la possibilitat de sol·licitar una excedència per col·laborar amb una ONG, entitats socials o humanitàries. Hauran d'haver transcorregut 4 anys des de la darrera excedència voluntària.

 • El període de gaudi: de 4 mesos a 1 any.
 • Dret de reingrés immediat en l'àmbit geogràfic establert al Conveni Col·lectiu vigent a cada moment.
 • El període en situació d'excedència no computa als efectes d'antiguitat.

Beneficis

Durant el període de situació d'excedència:

 • Salut: perdràs el teu dret a la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank. En cas de reincorporació, la teua cobertura tornarà a estar en vigor.
 • Pla de Pensions: s'interrompran les cobertures de risc i les aportacions que CaixaBank realitza a favor teu. En cas de la teva reincorporació, aquestes es tornaran a activar.
 • Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents.
 • Préstecs en condicions d'empleats:
  • Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents.
  • No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable al temps de la sol·licitud.
 • dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.
 • Cal adjuntar document que acrediti la participació de l'empleat al projecte de col·laboració amb una ONG, entitat social o humanitària.

 

 

3.- SITUACIONS ESPECIALMENT SENSIBLES

 

Per violència de gènere o per violència sexual

Tens la possibilitat de sol·licitar una excedència quan, d'acord amb les previsions legalment establertes a cada moment, tinguis la condició de víctima de violència de gènere o sexual.

 •   El període de gaudi: el que calgui, establert de comú acord i renovable.
 •   Dret de reingrés immediat en l'àmbit geogràfic establert al Conveni Col·lectiu vigent en cada moment, al lloc de treball més adequat.
 •   El període en situació d'excedència es computa a efectes d'antiguitat.

Beneficis

 •  Salut: mantindràs la cobertura de la pòlissa sanitària dels empleats CaixaBank.
 •   Pla de Pensions: mantindràs les teves condicions com a empleats en actiu.
 •   Bestretes: no podràs sol·licitar noves bestretes. A més, hauràs de cancel·lar les bestretes vigents, llevat que sol·licitis la suspensió d'un màxim de 12 mesos, o que les consolidis a un préstec a euríbor.
 •   Préstecs en condicions d'empleats:
    •   Podràs mantenir les condicions dels préstecs vigents. A més, tindràs la possibilitat de suspendre les quotes fins a un màxim de 12 mesos.
    •   No podràs sol·licitar nous préstecs en condicions de treballador. Si us reincorporeu, podreu sol·licitar la novació dels vostres préstecs com a client a condicions d'empleat, de conformitat amb la normativa laboral aplicable al temps de la sol·licitud.
 • Dipòsits: mantindràs les condicions dels teus dipòsits, com si fossis empleat/da en actiu.
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta