GUIA RÀPIDA CARRERA PROFESSIONAL

GUIA RÀPIDA CARRERA PROFESSIONAL

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions econòmiques de promoció professional actualitzades.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

 

COMPARATIVA CARRERA EXPERIÈNCIA | CARRERA GC

PLUSOS GC II

Millores de la funció GC Adjunt

Després de moltíssims mesos de negociacions, en comissió de seguiment de 30 de maig de 2023,  hem millorat substancialment les característiques dels GC Adjunt (cobertures de baixes de llarga durada), destacant:

 • Les places es publicaran indicant-ne el caràcter interí o temporal. Tot i que es modificarà el centre d'adscripció de l'empleat, quan finalitzi la cobertura podrà triar, entre el centre anterior i el centre on hagi anat a cobrir l'absència, quin serà el seu centre de referència a efectes de la mobilitat geogràfica (25 km).
 • Complements GC Adjunt:
  • GC I: 1.000 € anuals. Es manté aquest punt.
  • GC II: cobraran el Complement de GC II, amb l'excepció dels empleats que tinguin nivell XI on, a més, tindran un complement de 588,91 € anuals (per cobrar com a mínim els 2.000 € anuals que es van negociar el 2021). Es millora aquest punt.
 • Si la persona titular de la plaça no es reincorporés al seu lloc o renunciés a la plaça de GC a què s'està donant cobertura, es considerarà que la plaça deixa de ser adjunta, quedant com a titular de la plaça la persona que fins aquell moment venia exercint la funció adjunta.
 • Carrera de GC:
  • L'empleat s'incorporarà a la carrera del lloc que cobrirà.
  • Si ja es troba en una carrera de GC I o GC II, s'hi mantindrà.
  • L'empleat que amb anterioritat a aquestes millores hagués renunciat a la carrera de GC per cobrir aquestes absències es considerarà que s'ha mantingut a la carrera durant tot aquest temps.
  • Aquells empleats que accedeixin a aquestes places i hagin sortit de la carrera per decisió de l'entitat abans de dos anys, se'ls computarà el temps transcorregut en aquesta carrera abans de la destitució, tant per als llocs de GC I com de GC II, incloent-hi creuaments de carrera (de GC I a GC II i viceversa).
  • Després de finalitzar la substitució de la baixa, a l'empleat se'l podrà assignar a un lloc amb la mateixa funció dins de la distància contemplada al Conveni Col·lectiu (25 km). En tot cas, si no es pogués reubicar a cap centre, es mantindrà a la carrera durant 24 mesos (cobrant els complements pertinents a la seva funció), perdent ambdues garanties en cas de:
   • no acceptar el lloc designat,
   • no seleccionar places anàlogues dins dels (actualment) 25 km,
   • o que hagin transcorregut els 24 mesos esmentats.
 • Els bonus i incentius seguiran els mateixos esquemes, bases i targets que la funció que s'està fent com a Adjunt.
 • Els Gestors Adjunts que realitzin la cobertura en l'horari singular en una oficina Store o en un centre InTouch percebran, de forma proporcional al temps treballat a l'oficina Store o centre InTouch:
  • el Plus d'Horari Laboral Singular, l'acceleració de carrera (en els supòsits que correspongui),
  • els dies addicionals de lliure disposició i
  • la compensació per menjars regulats als acords signats per a aquest tipus d'oficines.
  • Si ets GC II Adjunt, adquiriràs el nivell mínim requerit (X) sobre la base de l'Acord de Stores i InTouch

Accedeix des de 👉 aquí👈 a la nostra publicació sobre la Comissió de Seguiment on es regula la figura.

COMPARATIVA SOTSDIRECTOR | GC 2n RESPONSABLE

COMPARATIVA DIRECTOR | SOTSDIRECTOR | GC 2n RESPONSABLE

DESPESES GESTIÓ I REPRESENTACIÓ | PLUS FUNCIONAL

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta