GUIA RÀPIDA ACORD INTEGRACIÓ BANKIA

GUIA RÀPIDA ACORD INTEGRACIÓ BANKIA

SECB ha elaborat aquesta guia completa perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla la informació de les condicions finals del acord.
Aquest document és un resum de l'acord d'homogeneïtzació de les condicions de la plantilla procedent de Bankia integrada a CaixaBank.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

ACORD DE HOMOGENEÏTZACIÓ DE CONDICIONS DE LA PLANTILLA PROCEDENT DE BANKIA INTEGRADA A CAIXABANK

ALI 01.07.2021
(Entrada en vigor del ACORD 01/09/2021)

GARANTIA SALARIAL

CaixaBank garantirà en tot moment a el personal que s'incorpori procedent de Bankia la retribució salarial fixa bruta anual que percebin en la data d'entrada en vigor del acord (Previsió per XNUMX)

APLICACIÓ DE PUNTS PDP 2021

S'aplicarà el Sistema de Promoció i Desenvolupament Professional (PDP) corresponent a 2021. Es pren com a referència 31/08/21 (8/12 parts per a la seva aplicació a 01/01/2022).

APLICACIÓ PDP 2021 8/12 parts (de gener a agost)

RESULTAT APLICACIÓ PDP 2021 8/12 parts (de gener a agost)

APLICACIÓ PDP 2021  (Resta)

â € <

Objectiu d'aquesta segona fase d'aplicació: pal·liar efectes d'una aplicació parcial de l'exercici en curs.

 • Si a data 01.01.2022 (Previ a l'aplicació PDP 2021) la persona treballadora mantingués nivell retributiu (pel que fa a 31.08.2021) i amb l'aplicació PDP 2021 li correspongués un ascens de nivell: Es reconeixerà la promoció de nivell a 01.01.2022.
 • Si la persona treballadora hagués ascendit si s'apliqués les mesures de V1 i V2 durant l'any complet, més els punts de formació LCCI i MiFID fets / justificats en 1r trimestre del l'any:  se li aplicarà el sistema en els termes expressats en els apartats 1) i 2) anteriors (Sempre que no hi hagi ascendit de nivell retributiu per la normativa laboral CaixaBank entre el 01.09.2021 i el 31.12.2021)
Efectes: 01.01.2022

CARRERA PER EXPERIÈNCIA

Les persones treballadores procedents de Bankia mantindran el nivell retributiu que ostentin, així com la data d'antiguitat en el mateix, en la data d'entrada en vigor d'aquest acord. Integració i adaptacions en el sistema CaixaBank. Casuística especial per al Nivell VIII.

En cas que el temps transcorregut en el nivell fos superior a el període establert segons la carrera per experiència de CaixaBank  es produirà el canvi de nivell en la data d'entrada en vigor de l'acord.

Per a les persones que ostentin Nivell VIII a l'entrada en vigor d'l'acord:
6 o més anys en aquest nivell Passaran a Nivell VII (Amb absorció simultània de l'import de triennis equivalent a la diferència retributiva dels nivells)
Menys de 6 anys i més de 3 anys en aquest nivell Hauran d'esperar a arribar als 6 per canviar a Nivell VII (Amb absorció de la part corresponent de trienni)
Menys de 3 anys en aquest nivell Hauran d'esperar a arribar als 6 anys per canviar a Nivell VII

ESTRUCTURA SALARIAL I HOMOLOGACIÓ

Les persones treballadores procedents de Bankia s'incorporaran a l'estructura salarial fixa en els termes i condicions regulats en la normativa laboral CaixaBank i de conformitat amb el que estableix el present acord, amb efectes de la nòmina que s'abonarà el mes de setembre de 2021:

Complement personal salari base BANKIA = resultat positiu diferència salari base i pagues extres prorratejades; Antiguitat = complement personal Triennis.

Aquest complement tindrà la següent naturalesa: s'abonarà mensualment, en dotze (12) mensualitats i serà pensionable, revaloritzable, compensable i absorbible per canvi ascendent a Nivell VIII o superior. Computarà per al càlcul de l'ajuda de fills i per la capacitat creditícia.

Complement Homologació: Diferència positiva entre RF bruta anual Bankia versus Caixa excloent complements funcionals Bankia o HLS.

COMPLEMENTS FUNCIONALS BANKIA

 

COMPLEMENT TRANSITORI CLASSIFICACIÓ

Per a la Director i subdirector de Banca Minorista. L'esmentat complement, que tindrà la naturalesa definida a CaixaBank, s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà pensionable, revaloritzable, absorbible per canvis ascendents de nivell i / o percepció del plus funcional i reversible en cas de deixar la funció i / o lloc de treball. A més, Computarà per al càlcul de la capacitat creditícia.

Plus Funcional: complement Transitori Classificacióâ € <
 • S'ha de percebre fins que es torni a classificar la oficina al sistema CaixaBankâ € <
 • Fins 31.12.2022 les oficines procedents de Bankia seran considerades com Singulars "S"â € <
 • Les oficines Dependents es consideraran Ventanilla "V" fins a la seva incorporació a sistema CaixaBank (abans del 30.06.2022)â € <
 • A partir 01.01.2023 (amb la nova classificació)  condicions establertes en el sistema de classificació vigent en CaixaBank d'acord amb la categoria de l'oficina resultantâ € <
 • Excepcionalment, es consolidarà nivell si es estava realitzant la mateixa funció de forma continuada durant els últims 12 mesos (només per procedència Bankia)â € <
 • Protocol per a integracions d'oficines anteriors 1 31.12.2022 

â € <

PLUS DE LLOC AD PERSONAM

Per a la Director de Banca d'Empreses, Banca Privada, Connecta amb el teu Expert, CR i sotsdirector CR. L'esmentat complement, que tindrà la naturalesa definida a CaixaBank, s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà pensionable, revaloritzable, absorbible per canvis ascendents de nivell i / o percepció del plus funcional i reversible en cas de deixar la funció i / o lloc de treball. A més, Computarà per al càlcul de la capacitat creditícia.

GESTORS DE CARTERA ESPECÍFICA (GCE)

Aquest complement s'abonarà en 12 mensualitats i serà no revisable, no pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia, reversible en cas de cessament de la funció d'acord amb la normativa vigent a CaixaBank, i compensable i absorbible per canvi de nivell o complements de funció o lloc de treball de la carrera de GC.

GCM que passin a GC I

(Designats per Direcció)

 GCM que passin a GC II

(Designats per Direcció)

 • S'incorporaran en el 1r any de l'etapa que correspongui segons el nivell professional que ostentin
 • Nivell mínim d'incorporació: XII
 • S'adscriuran a horari flexible si compleixen els requisits (nivells entre X i VI, ambdós inclosos)  Plus flexibilitat

Plus Funcional:  Plus de lloc ad personam Bankia (Diferència positiva entre plus funcional i plus de flexibilitat, si escau)

 • S'incorporaran en el 1r any de l'etapa que correspongui segons el nivell professional que tinguinâ € <
 • Nivell mínim d'incorporació: XI (X si la incorporació és un Store o BB)â € <
 • S'adscriuran a horari flexible si compleixen els requisits (Nivells entre X i VI, ambdós inclosos)  Plus flexibilitatâ € <

Plus Funcional: Plus de lloc ad personam Bankia [Diferència positiva entre més funcional i els conceptes per carrera GCII (més GCII + plus de flexibilitat, si escau)]â € <

GERENTS DIRECCIÓ FINANCERA IMMOBILIÀRIA, GESTORS DE PRODUCTES DE NEGOCIS ESPECIALITZATS O TÈCNICS COMERÇ EXTERIOR

Especialistes de Banca d'Empreses. Diferència positiva del complement funcional de Bankia amb el nou Plus ad personam Bankia.

Aquest complement s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, no pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia, reversible en cas de cessament de la funció, i compensable i absorbible per canvi de nivell o complements de funció o lloc de treball com Especialistes de Banca d'Empreses.

GERENTS DE BANCA D'EMPRESES

 • Funcions que exerceixen els diversos empleats en els Centres d'Empreses de CaixaBank:â € <
 • Director de Centre d'Empreses (DCE)â € <
 • Director d'Empreses - Gerent (DBE)â € <
 • Gestor comercial II (GCII)â € <
 • Empleats (Hub d'Empreses)â € <

Hi pot haver altres companys de diversos departaments en presència en aquests centres: Analistes de Riscos, Especialistes en Comerç Exterior ...

Els Centres d'Empreses no entren en la classificació d'oficines.

S'incorporen com a Gerent d'Empreses (DBE)â € <

(Designats per Direcció)

S'incorporen com GCIIâ € <

(Designats per Direcció)

 • Nivell mínim d'incorporació: VIâ € <
 • S'adscriuran a horari flexible si compleixen els requisits (Nivells entre X i VI, ambdós inclosos)  Plus flexibilitatâ € <

Plus Funcional:  Plus de lloc ad personam Bankia Diferència positiva entre aquest plus i els conceptes per carrera DBE (més de posat + complement personal + plus de flexibilitat, si escau)]â € <

 • S'incorporaran en el 1r any de l'etapa que correspongui segons el nivell professional que tinguinâ € <
 • Nivell mínim d'incorporació: XI (X si la incorporació és un Store o BB)â € <
 • S'adscriuran a horari flexible si compleixen els requisits (Nivells entre X i VI, ambdós inclosos)  Plus flexibilitatâ € <

Plus Funcional:  Plus de lloc ad personam Bankia [Diferència positiva entre més funcional i els conceptes per carrera GCII (més GCII + plus de flexibilitat, si escau)]â € <

â € <

En ambdós casos, absorció del complement funcional per la diferència positiva en el plus de lloc ad personam. Aquest complement s'abonarà en 12 mensualitats i serà no revisable, no pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia, reversible en cas de cessament de la funció d'acord amb la normativa vigent a CaixaBank, i compensable i absorbible per canvi de nivell o complements de funció o lloc de treball de la carrera de GC, DBE o director de Centre de Banca d'Empreses

GESTORS PATRIMONI BANCA PRIVADA

S'incorporen com a Assessor de Banca Privada (ABP)â € <â € <

(Designats per Direcció)

S'incorporen com GCIIâ € <

(Designats per Direcció)

 • Nivell mínim d'incorporació: XIIâ € <
 • Any i etapa d'incorporació:â € <
 • Si Nivell VII o inferior  1r any de l'etapa que correspongui segons el nivell professional que ostentinâ € <
 • Si Nivell VI o superior  Any 10, Etapa 4â € <
 • S'adscriuran a horari flexible si compleixen els requisits (Nivells entre X i VI, ambdós inclosos)  Plus flexibilitatâ € <

Plus Funcional: Plus de lloc ad personam Bankia Diferència positiva entre aquest plus i els conceptes per carrera ABP (més de posat + complement ABP + plus de flexibilitat, si escau)​​

 • S'incorporaran en el 1r any de l'etapa que correspongui segons el nivell professional que tinguinâ € <
 • Nivell mínim d'incorporació: XI (X si la incorporació és un Store o BB)â € <
 • S'adscriuran a horari flexible si compleixen els requisits (Nivells entre X i VI, ambdós inclosos)  Plus flexibilitatâ € <

Plus Funcional:Plus de lloc ad  personamBankia  [Diferència positiva entre més funcional i els conceptes per carrera GCII (més GCII + plus de flexibilitat, si escau)

â € <

EQUIP VOLANT

Equips suport CaixaBank. Acord laboral Caixabank 22.

Deixaran de percebre el complement funcional que percebien fins ara, passant a percebre les compensacions establertes per als equips de suport de CaixaBank a cada moment

GESTORS MULTICANAL (CONNECTA AMB EL TEU EXPERT)

Complement Indemnització Horària: Plus HLS Transitori

S'incorporaran en la funció de empleats i empleades en el torn i centre InTouch indicats per la Direcció, dins el radi de 25km  El plus HLS Transitori serà absorbit i compensat per qualsevol dels següents plusos: Plus HLS, plus Càrrec Oficina Store / BB, despeses Gestió i Representació, plus de Supervisió i Plus de Responsabilitat

 • Termini de 30 dies per sol·licitar canvi de torn
 • Termini de 30 dies per a sol·licitar renúncia a la incorporació a InTouch:  adscripció a centre amb horari general en un radi de 25 km
  â € <

AJUDANTS DE DIRECCIÓ

Complement funcional = plus de lloc ad personam Bankia.

Aquest complement s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, no pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia, reversible en cas de deixar de fer la funció d'Ajudant de Direcció o secretària.

TÈCNICS SSCC

Complement funcional acord Bankia 15 = plus de lloc ad personam Bankia.

Aquest complement s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, no pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia, reversible en cas de deixar de fer la funció i / o lloc de treball a SSCC, territorials o direccions de àrea de Negoci. Serà compensable i absorbible per altres conceptes de naturalesa funcional que pugui passar a percebre en el lloc de treball de SSCC, territorials o Direccions d'Àrea de Negoci, així com per canvis ascendents de nivell

DIRECCIÓ SUPORT OPERATIU MERCAT I SISTEMA MERCATS

Complement funcional = més HLS si acompliment de funció en Àrea de Mitjans i tingui nivell VI o inferior.

Si hi ha posterior compensació anàloga s'absorbiria i compensaria. Aquest complement, de caràcter anual, s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia i serà compensable i absorbible pel complement de lloc de treball que generi la persona treballadora per la realització de qualsevol dels Horaris Laborals Singulars vigents en l'Entitat en cada moment. Així mateix serà reversible en cas de deixar de prestar la seva funció en un centre de l'Àrea de Mitjans amb horari laboral singular o si la persona arriba a un Nivell V o superior

COMPLEMENT PLUS HLS SSCC

Complement Funcional ad personam = HLS SSCC.

Aquest complement, de caràcter anual, s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, no pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia i serà compensable i absorbible pel Plus de Horari Laboral Singular o Complement de lloc de treball que es percebi per la realització d'un Horari Laboral Singular. Així mateix serà reversible en cas de deixar de prestar la seva funció en l'Àrea on va ser derogat l'horari singular inicialment.

PLUS

Plus Conveni

A partir del 01/01/2022, plus conveni segons Caixabank. Al setembre 2021 ajust del Plus conveni 2021.

Ajuda Família Esposa

= Complement Ad personam no revisable i pensionable. Aquest complement, de caràcter anual, únicament es conservarà a títol individual, s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, no absorbible ni compensable, pensionable, i reversible en el moment que canviï l'estat civil de la persona treballadora

Complement Residència

Aquest complement, de caràcter anual, s'abonarà en dotze (12) mensualitats i s'ha de revisar, pensionable, i deixarà de percebre en cas que la persona treballadora deixés de prestar serveis en els àmbits geogràfics establerts en el Conveni Col·lectiu.

COMPLEMENT INDEMNITZACIÓ HORÀRIA

Mantindran el mateix amb la denominació 'Plus Horari Laboral Singular Transitori'.

Connecta amb el teu Expert = Complement funcional. Mateix criteri a les persones que estiguin percebent un 'Complement funcional' en Connecta amb el teu expert.

Incorporació com a empleat / da a centre Intouch en el radi de 25 km. Aquest complement, de caràcter anual, s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, no pensionable, no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia i serà compensable i absorbible per qualsevol dels següents plusos: 'Plus de Horari Laboral Singular ',' plus de Càrrec d'oficina Store / BB ',' Despeses de Gestió i Representació ',' plus de Supervisió 'i' Plus de responsabilitat '.

Així mateix, l'esmentat Plus serà reversible en el cas que la persona treballadora deixés de prestar la seva funció en un centre amb horari laboral singular

COMPENSACIÓ HABITATGE I DESPLAÇAMENT

Es mantindran amb la denominació 'Compensació mercat'. Aquest complement s'abonarà en dotze (12) mensualitats i serà no revisable, no pensionable, reversible en cas de no es donin les condicions que donen dret a la seva percepció, i no absorbible i no computarà per al càlcul de la capacitat creditícia.

COMPLEMENT OBSEQUI REIS MAGS

Eliminació del complement.

AJUDA GUARDERIA, AJUDA FORMACIÓ FILLS i AJUDA D'ESTUDIS

La 'Ajuda Guarderia', 'Ajuda formació fills' i 'Ajudes d'estudis' corresponents a l'exercici 2021 i següents s'abonaran segons la normativa vigent a CaixaBank en cada moment.

CLÀUSULA GENERAL

Les persones treballadores que no s'incorporin a alguna de les funcions previstes expressament en aquest acord, deixaràn de percebre els complements funcionals regulats adequant la seva retribució a la nova funció i horari assignats.

RETRIBUCIÓ VARIABLE

HOMOLOGACIÓ RETRIBUCIÓ VARIABLE

Liquidació 1T 2022.
Eliminació de la clau del dividend.
V1 escala 0% a 100%.
En 2022, sistema Caixabank llevat que se segueixi exercint funció amb RV target regulada en Acords laborals d'origen.
 1. Un percentatge sobre el Bonus Target que anirà disminuint: 2022: 95%, 2023: 85%, 2024: 75%, 2025: 50%.
 2. Segons % grau consecució pel sistema bonus establert a CaixaBank.
 3. Diferència entre 1 i 2 del percebut en bonus de Caixabank.
 4. Al resultat de 3, la diferència de l'incentiu mitjana de la funció més les quantitats percebudes per l'adequació progressiva.
En SSCC manteniment en 2021 RV target.
ADEQUACIÓ PROGRESSIVA

CONCEPTES I PERÍODES

S'exclou el que es derivi de l'aplicació del PDP.
Resta d'increments retributius:
Fins 31/03/22: 0%
01/04/22 a 31/03/2023: 5% des de tots dos períodes
01/04/2023 a 31/03/2024: 15% des de tots els períodes
01/04/2024 a 31/03/2025: 25% des de tots els períodes
01/04/2025 a 31/03/2026: 50% des de tots els períodes
Des del 01: 100% des de tots els períodes
Estan fora d'aquesta adequació dels de meritació anual (plus conveni, ajuda formació fills, llar d'infants, més HLS, pagues especials i ajuda estudis).

NÒMINA

 • Bestreta el dia 14 i la resta del 50% el penúltim dia de mes.
 • Pla de retribució flexible compensa.

BENEFICIS SOCIALS

SISTEMES DE PREVISIÓ SOCIAL

Compromisos per Pensions. Integració de sistemes de previsió social a Caixabank. Increment aportacions per a jubilació:
fins a 31/03/2022
 0%
01 a 04/2022/31
4.20%
01/04/2023 a 31/03/2024
4.50%
01/04/2024 a 31/03/2025
4.90%
01/04/2025 a 31/03/2026
5.75%
A partir de 01/04/2026
7.50%

PRÉSTECS

Préstecs en condicions empleat.
Manteniment de les condicions d'origen. Modificació de la data de càrrec depenent de l'operació
Bestretes
Segons el que estableix la normativa laboral vigent en CaixaBank.
Comptes de Crèdit
Es mantindran les condicions, si es demana un nou préstec per a atencions diverses es veurà condicionada la seva aprovació a la cancel·lació d'aquest compte de crèdit
Descoberts en compte
segons normativa actual a CaixaBank que estableix que el compte d'havers de les persones treballadores podrà tenir un descobert de fins a un màxim de 1.200 Euros
Retribució en espècie
es realitzarà d'acord amb els criteris establerts a CaixaBank.
Resta de Beneficis Socials i Financers
Pòlissa sanitària CaixaBank a partir de 01. Casuístiques.

VACANCES I DIES PERMÍS

 • A partir de 01/01/22 normativa Caixabank a excepció el permís LCI i Mifid per 2022.
 • A títol personal es manté el permís de Premi Fidelitat.

HORARI I JORNADA LABORAL

 • Normativa CaixaBank, llevat de les excepcions recollides en el present acord.

 

INTEGRACIÓ I CLASSIFICACIÓ D'OFICINES

Classificació d'Oficines de particulars
 
Fins 31/12/22 singulars "S" fins adaptació a model Caixabank mantenint plusos i complements. Dependents = finestreta "V".
A partir d'01/01/23 director i sotsdirector 12 mesos últims consoliden el nivell establert en la classificació d'oficines.
Integració d'oficines
Supòsits d'integració abans de 31.

 

DISPOSICIONS I ANNEXOS
Disposició addicional 1a
Sobre la relació de persones procedència Bankia en excedència amb reserva de lloc de treball.
Disposició addicional 2a
Excedències empreses del grup Bankia. Mantindran les condicions d'origen.
Disposició addicional 3a
Persones origen Bankia, que han vingut percebent l'Ajuda de Guarderia i Ajuda per a la formació com a part integrant del seu Plus Funcional, veuran desglossats en la nòmina de setembre esmentats plus.
Disposició derogatòria única
Queden derogats els drets i condicions no regulats en el present acord, així com tots els acords vigents a l'empresa d'origen.
Annex 1
Relació conceptes RF Salarial Bruta.
Annex 2
Taula PDP.

.

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
 1. Bon dia Antoni.

  La reforma de les pensions als que sortiu en aquest ERO no va a afectar-, ja que la signatura de l'ERO s'ha realitzat amb anterioritat a qualsevol modificació a l'respecte. A vosaltres us afecta la reforma realitzada el 2013, és a dir, la mateixa que ve actuant des dels últims 8 anys.

  De fet hem tingut algun cas d'ex companys que van sortir en l'ERO del 2013 i, com aquest es va signar abans de l'esmentada reforma, es van poder acollir a les clàusules anteriors (com per exemple, poder jubilars als 61 anys d'edat amb " només "31 anys cotitzats).

  Una salutació.

 2. El meu sol·licitud de sortida ha estat admesa. Ara bé, segons la reforma de la Llei de SS presentada pel ministre, indica que es mantenen les condicions actuals als quals sol·licitin prejubilació a partir de 63 anys abans de l'passat 30 de setembre.
  En el meu cas, em queden encara 7 anys per complir els 63 i accedir a la condició de prejubilat. He d'entendre que no tindré problemes i se me'n va a aplicar la llei actual? O per contra ... corro el risc que la meva pensió es vegi enormement reduïda?

 3. La gent té tot el dret a sentir-se frustrada, especialment els de 52 a 55 anys amb quotes de sortida irrisoris i avançats en prelació de sortida pels de el grup C.
  Són empleats amb més de 30 anys a l'empresa i molt cremats, especialment els que estan en trinxeres (Caixa, etc.). Alguns ja van intentar sortir amb l'ERO 19 i no van poder i molts tornaran a intentar-ho en aquest i no podran (recordem que només a Caixa hi va haver 3000 peticionaris per a 2000 places en 2019).
  Ull, i l'ERO és similar al d'altres bancs, no ens comparem amb altres sectors. Això no és Aldecoa o Airbus

 4. Nois, qui no estigui content amb les seves condicions que NO es vagi.
  Deixeu de queixar-vos!
  És el bo de ser un ERO voluntari.
  Hi ha milions de persones que viu amb molt menys de l'57% o dels 40 dies ... estem instal·lats en la irrealitat pura.

Deixa una resposta