FAQS covid-19: Protocol V16

FAQS covid-19: Protocol V16

SECB, dona resposta als dubtes de la Plantilla per afrontar el dia a dia en l'entorn laboral.

ACTUALITZACIÓ PROTOCOLs caixabank

PROTOCOL DAVANT DE CASOS D'INFECCIÓ Ver.16 (10.01.2022)

 

CAS A: SOSPITÓS INFECCIÓ SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE

PROTOCOL CAIXABANK
Les persones que manifestin símptomes compatibles amb una possible infecció sense que consti contacte amb un cas positiu, haurà de seguir les pautes següents:
📌 NO ACUDEIXIS AL TEU CENTRE DE TREBALL

Preventivament, aquestes persones hauran de romandre als seus domicilis, havent de contactar de manera immediata amb els Serveis Sanitaris (número habilitat a cada comunitat autònoma -link a continuació- o el seu centre de salut) per reportar els símptomes i tramitar si escau la baixa mèdica. Així mateix, se sol·licitarà que informin el seu mànager i RRHH del seu àmbit, per actualitzar la informació sobre el seu diagnòstic i mesures prescrites, si escau, pels Serveis Sanitaris.

Telèfons d'informació (CCAA):

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

📌 INFORMA A L'EMPRESA

Així mateix, es sol·licitarà que informin al seu mànager i RRHH del seu àmbit i actualitzin la informació sobre el seu diagnòstic i mesures prescrites, si escau, pels serveis sanitaris.

CAS C: CONTACTE ESTRET (*) DIRECTE

(*) 'Contacte estret' = Qualsevol persona que hagi estat al mateix lloc que un cas, a una distància menor de 2 metres i durant un temps total acumulat de més de 15 minuts en 24 hores.

 • Si el confirmat és simptomàtic: 48h abans a l'inici de símptomes
 • Si el confirmat és asimptomàtic: 48h abans de la presa de la mostra per a diagnòstic
📌 NO ACUDEIXIS AL TEU CENTRE DE TREBALL

Preventivament, aquestes persones hauran de romandre en els seus domicilis, havent de contactar de manera immediata amb els Serveis Sanitaris (112), mitjançant el número habilitat a cada comunitat autònoma (link a continuació) o el seu centre de salut per reportar els símptomes que es presenten i tramitar 'si és el cas' la baixa mèdica.

Telèfons d'informació (CCAA):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/telefonos.htm

 

📌 INFORMA A L'EMPRESA

Així mateix, es sol·licitarà que informin al seu mànager i RRHH del seu àmbit i actualitzin la informació sobre el seu diagnòstic i mesures prescrites, si escau, pels serveis sanitaris.

📌 QUARANTENA I VIGILÀNCIA: contactes vacunats

Els 'Contactes estrets'que hagin rebut una pauta de vacunació completa (*) estaran exempts de fer quarantena.No obstant això, en els XNUMX dies posteriorsal darrer contacte amb el positiu: vigilaran els seus símptomes, extremaran les mesures de prevenció, reduiran en tot el possible les seves interaccions socials i utilitzaran de forma constant la mascareta.

No serà preceptiva la realització d'una prova diagnòstica per a la reincorporació presencial al lloc de treball.
📌 QUARANTENA I VIGILÀNCIA: Contactes NO vacunats

Els 'contactes estrets' no vacunats, informaran a RRHH i efectuaran quarantena de 7 dies comptats des de la data del darrer contacte amb el cas positiu, sempre que no desenvolupin símptomes durant aquest període.

No serà preceptiva la realització d'una prova diagnòstica per a la reincorporació presencial al lloc de treball.
📌 Les persones que pateixin immunodepressió

Les persones que pateixin immunodepressió (en cas de dubte es valorarà per
part de Vigilància de la Salut) informaran a RRHH i efectuaran quarantena de 7 dies comptant des de la data del darrer contacte amb el cas positiu, sempre i quan no desenvolupin símptomes durant aquest període.

Les persones que pateixin immunodepressió i les dones embarassades informaran a RRHH per gestionar amb Vigilància de la Salut el corresponent seguiment mèdic.

📌 QUARANTENA I VIGILÀNCIA: infecció confirmada per SARS-COV-2 en els darrers sis mesos

Les persones que hagin tingut una infecció confirmada per SARS-COV-2 als
darrers sis mesos, estaran exemptes de fer quarantena llevat que el Servei Públic de Salut indiqui que sigui preceptiu.

El 'contacte estret' haurà de vigilar el seu estat de salut i davant l'aparició de qualsevol símptoma compatible romandrà al seu domicili, contactarà amb els Serveis Sanitaris, informarà al seu mànager i a RRHH del seu àmbit, amb l'objectiu d'actualitzar la informació sobre el diagnòstic i les mesures prescrites, si escau, pels Serveis Sanitaris.
Telèfons d'informació (CCAA):
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCovChina/telefonos.htm

CAS D: CAS INFECCIÓ CONFIRMADA

📌 IDENTIFICACIÓ MITJANÇANT TEST RÀPID D'ANTÍGEN O PCR

En cas que s'hagi confirmat el diagnòstic d'un empleat/ada de CaixaBank mitjançant un Test ràpid d'antígens (automostra o realitzat al centre sanitari) o PCR, haurà de reportar aquesta circumstància als Serveis Sanitaris (número habilitat a cada comunitat autònoma -link a continuació- o el seu centre de salut) o farmàcies autoritzades.

Informarà al seu mànager i RRHH del seu àmbit a la major brevetat.

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/telefonos.htm

📌 QUARANTENA I VIGILÀNCIA:
Aquestes persones efectuaran quarantena segons els següents criteris establerts per
Sanitat Pública:
 • Asimptomàtics: després de 7 dies des de la data de la presa de la mostra per al diagnòstic.
 • Simptomàtics lleus (sense necessitat d'assistència hospitalària): 7 dies des de l'inici dels símptomes, sempre i quan en el moment de finalització d'aquest període hagin transcorregut 3 dies sense símptomes.

No caldrà la realització d'una PCR per aixecar l'aïllament ni per reincorporar-se a l'activitat laboral.

CaixaBank Identificarà preventivament els 'Contactes estrets' del cas confirmat:

 • Si el confirmat és simptomàtic: 48h abans a l'inici de símptomes.
 • Si el confirmat és asimptomàtic: 48h abans de la presa de la mostra per a diagnòstic.

Oficines Store | Store Negocis | Centres d'Empreses | banca Privada | edificis corporatius

Recursos Humans delimitarà el perímetre de 'contacte estret' considerant els criteris definits (Distància menor de 2 metres amb un mínim de 15' de temps total acumulat en 24 hores)

Resta d'oficines

Oficines de 4 empleats o menys.

Amb caràcter general, s'ha d'identificar com perímetre de 'contacte estret' a tota la plantilla present al centre. 

En oficines amb major nombre de persones i altres casos excepcionals,

atenent les característiques del centre, densitat d'ocupació, distribució de les persones, etc. Recursos Humans analitzarà per al cas concret el perímetre de 'contacte estret', sempre prèvia consulta al Servei de Prevenció.

GESTIÓ DE BROTS

DEFINICIÓ DE BROT

Agrupació de 3 o més casos amb infecció activa, en què s'ha establert un enllaç epidemiològic

En cas d'identificar-se un possible brot a una oficina es procedirà a identificar els 'contactes estrets' de cada cas positiu.

Si després de l'anàlisi del brot es considera l'existència d'un suposat enllaç epidemiològic laboral, s'ampliarà el perímetre de 'contactes estrets' a la resta de plantilla present al centre. En centres amb característiques especials i centres corporatius es consultarà al Servei de Prevenció.

A les persones identificades com a “contactes estrets” els seran d'aplicació els criteris de gestió indicats en els supòsits anteriors.

Addicionalment, se'ls facilitarà un test d'automostra per efectuar un cribratge preventiu.

casos i: COL·LECTIU DE RISC

COL·LECTIU DE RISC

Independentment del tipus de centre on es presta serveis:

El col·lectiu de risc es valora pel servei mèdic d'empresa (quirónprevención) sota el criteri de NIVELL DE RISC 1 (NR1) i sector de Baixa Exposició al Risc de Contagi.

El Marcatge de la situació de Col·lectiu de Risc al Portal de l'Empleat, es realitza centralitzadament i no serà visible al Portal de l'Empleat.

La renovació dels períodes autoritzats d'aquestes situacions pot patir retards per motius de gestió administrativa. L'empleat no ha de realitzar cap acció al respecte, excepte en el cas que rebi comunicació per part de Servei de vigilància de la Salut informant de la revisió de la seva situació de grup vulnerable.

Consulta l'apartat «circuit sol·licitud col·lectius de risc»

circuit sol·licitud col·lectius de risc

Vigilància de la Salut (QuirónPrevención) realitza la valoració de les persones que ho sol·licitin, d'acord amb el que indica a continuació:

📌 S'informarà el mànager i a RRHH

📌 Es tramitarà la sol·licitud com a col·lectiu de risc, remetent un correu a caixaquironprevencion@quironprevencion.com, i se seguiran les indicacions de Vigilància de la Salut, que valorarà i determinarà la seva pertinença al col·lectiu, efectuant també el corresponent seguiment.

COM SOL·LICITAR: Aquest correu electrònic ha de portar com a assumpte CAIXABANK-COMUNICACIÓ PES – COVID-19, i relacionar la següent informació:

 • Data
 • Nombre de centre a què està adscrita la persona
 • DT a la qual pertany
 • Nom de la persona
 • Número de matrícula
 • NIF
 • Descripció i acreditació de la patologia diagnosticada i / o medicació
  actual
 • Ha rebut vacuna davant de Sars-Cov-2?
 • Per qüestions de LOPD, és imprescindible emplenar un formulari i remetre'l com arxiu adjunt.

MARCATGE AUTOMÀTIC: Un cop aprovada aquesta situació, Recursos Humans registrarà de manera centralitzada la situació '(C19) -Teletreball, patologia de risc', sense que la persona afectada hagi de realitzar cap acció al respecte pel Portal de l'Empleat.

PROTOCOL DE REANUDACIÓ DE L'ACTIVITAT PRESENCIAL AL ​​CENTRE DE TREBALL Ver.13 (27.12.2021)

edificis corporatius | centres InTouch

En els Serveis Corporatius s'estableix la mesura de teletreball amb caràcter general llevat dels casos en què, per qüestions operatives o organitzatives, i a criteri del mànager, no sigui possible.
En les Adreces territorials i centres InTouch es recomana el teletreball amb l'objectiu de reduir, en la mesura que sigui possible, el nombre de persones en presència. Correspon a cada direcció territorial determinar les persones que hagin d'acudir en presència al centre de treball. No es pot superar el límit del 75% docupació.

.

Previ a la incorporació

Prova Covid-19

Mentre persisteixi l'actual escenari epidemiològic, i no hi hagi cap impediment jurídic per part de les autoritats competents a nivell autonòmic o nacional en la matèria, es podrà establir un procediment de testatge a la plantilla, en funció de l'evolució de la pandèmia. 

Totes les persones que accedeixin als edificis corporatius, han de disposar del passaport vàlid a través de l'App CaixaBank Salut, amb caràcter mínim setmanal.

 

Mesures d'accés

Es recomana a la plantilla efectuar un control diari de la temperatura abans de sortir del seu domicili , en cas de tenir més de 37,5 graus o símptomes compatibles amb Covid- 19, no haurà d'acudir a centre de treball, informarà al seu manager, a RRHH del seu àmbit i contactarà de manera inmediat amb els Serveis Sanitaris (112), amb el número habilitat a cada comunitat autònoma o el seu centre de salut per reportar els símptomes que presenta.

S'ha posat a disposició de la plantilla, a través del mòbil corporatiu, les aplicacions “CaixaBank Salut” i “Radar Covid”:

L' App “CaixaBank Salud” serveix com a passaport per garantir, tant la teva seguretat com la de les altres persones del teu equip. Per això, és necessari que els empleats/des actualitzem setmanalment la "declaració responsable". A més, i per contribuir a una protecció col·lectiva general i de la plantilla CaixaBank, és altament recomanable que estiguis vacunat i registris l'estat de la teva vacunació a l'App a través de l'opció "Les meves dades / resultats". Aquesta informació únicament estarà disponible per a custòdia per part de Vigilància de la Salut.

En els casos que es consideri la necessitat d'efectuar test d'auto mostra, se seguiran les instruccions d'ús recollides en annex X. 

 • D'altra banda, l' App "Radar Covid" (Aplicació oficial del Govern) permet controlar la propagació del Covid- 19 a través de la identificació dels possibles 'contactes estrets' de casos confirmats.

En el cas que un empleat/da presenti símptomes compatibles amb Covid- 19, haurà de seguir les indicacions establertes en el "Protocol d'actuació davant de casos d'infecció pel nou Coronavirus (SARS-CoV-2)".

ACCÉS

Els torns d'accés es configuraran de manera que s'optimitzin els fluxos d'entrada i sortida, minimitzant el risc de contacte interpersonal.
L'entrada/sortida de les persones a l'edifici es realitzarà tenint en compte:
 • En cas necessari, s'habilitaran els punts d'entrada/sortida a l'edifici, en funció del dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.
 • S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents en lloc visible. En els centres procedents de Bankia aquesta senyalització conviurà transitòriament amb la instal·lada en aquesta entitat.
 • S'evitaran aglomeracions de persones a l'exterior i interior de l'edifici, mantenint en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres, especialment en zones d'entrada/sortida de l'edifici.
 • Per als accessos a l'edifici, no serà necessari que la plantilla entri en contacte amb cap element.
 • S'instal·laran envasos de gel hidroalcohòlic per a la dispensació i desinfecció de les mans immediatament posterior a l'accés a l'edifici.
 • A l'entrada s'instal·larà un contenidor de residus amb tapa i accionament amb pedal per al desfet de residus.
 • Els llocs de treball ubicats a la recepció i/o control d'accés de l'edifici estan dotats d'una mampara protectora, sempre que no es pugui garantir el distanciament físic d'1,5 metres.
 • Minimitzar el trànsit de persones entre plantes i/o edificis.

En els edificis corporatius arrendats o compartits amb altres companyies, s'efectuarà la corresponent coordinació amb la propietat, per implementar aquestes mesures.

Mesures en interiors i ús de zones comunes

Durant la permanència a l'interior de l'edifici cal reduir els desplaçaments innecessaris.
📌ASCENSORS / ESCALES

Es recomana sempre que sigui possible pujar i baixar per les escales, utilitzant sempre el costat dret. La capacitat dels ascensors estarà degudament senyalitzada (atenent el criteri intern que s'estableixi en cada moment). Es recomana minimitzar les converses a l'interior.

Es realitzarà una neteja/desinfecció diàriament, amb especial atenció a passamans, mecanismes d'accionament, etc.

📌 A CADA PLANTA

A l'entrada de les plantes (vestíbul d'ascensors) es disposarà d'envasos del gel hidroalcohòlic per procedir a la desinfecció de mans immediatament abans d'entrar a la planta i/o al sortir de la mateixa.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir.

📌ZONES COMUNS

La manipulació de cafeteres, màquines de vending i fonts d'aigua, haurà d'anar precedida de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic (Senyalitzar degudament).

L'ús de neveres es realitzarà conforme a les indicacions de l'annex III. (buscardor ANNEXOS).

Quan es facin servir les fonts d'aigua es recomana l'ús de gots d'un sol ús i, en cas d'utilitzar recipients particulars, s'evitarà el contacte amb la font durant el procés d'ompliment.

En els office i les zones de descans, es respectarà en tot moment la distància mínima de seguretat (senyalitzar degudament); Romandre el mínim temps possible a la sala i mantindre la mascareta en tot moment, excepte quan s'hagi de menjar i / o beure

En aquells edificis que disposin de servei de restauració, amb caràcter general i llevat que les autoritats competents estableixin el contrari, es respectarà en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres entre taules. Es mantindran les mesures d'higiene establertes i l'ús de la mascareta en tot moment, excepte quan es vagi a menjar i/o beure.

Es prohibeixen les reunions presencials a Centres Corporatius, només s'efectuaran a través de mitjans telemàtics. Als entorns de Direccions Territorials i centres InTouch s'evitaran les reunions presencials. Les que siguin imprescindibles fer de manera presencial, han de seguir les instruccions de l'annex IV.
📌LAVABOS

Es realitzarà una neteja/desinfecció diàriament, amb especial atenció als lavabos, passamans, poms de portes, mecanismes d'accionament o apagat d'equips, etc.

Es revisarà periòdicament el funcionament de dispensadors de sabó, gel desinfectant, paper d'un sol ús, etc., procedint a reparar o substituir aquells que presentin avaries.
S'evitaran aglomeracions a l'interior dels lavabos.

S'instal·larà la senyalització corresponent i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. Especialment, en zones d'espera, sales office, escala i lavabos. En els centres procedents de Bankia aquesta senyalització conviurà transitòriament amb la instal·lada en aquesta entitat.

📌SALA FITNESS I VESTUARIS

S'ha de regular atenent a les indicacions recollides en l' annex IX.

Mesures del lloc de treball

El/la manager del centre vetllarà pel compliment del distanciament vigent en cada moment entre persones.
📌 DISTÀNCIA DE SEGURETAT:

Es col·locaran distintius de senyalització a les taules que puguin ser ocupades, respectant el distanciament físic d'1,5 metres.

📌 ESPAI DE TREBALL FIX

El/la empleat/da ocuparà el lloc de treball que li hagi estat assignat pel/per la manager i que pot no coincidir amb el seu lloc de treball habitual (encara que s'intentarà respectar sempre que sigui possible).

Es col·locaran distintius de senyalització a les taules que puguin ser ocupades, respectant el distanciament físic d'1,5 metres.

És obligatori l'ús de mascareta en tot moment, excepte quan estiguis assegut al lloc de treball i mantinguis la distància interpersonal d'1,5 metres i sempre que ho permeti la normativa de cada CC.AA.

Això no obstant, és altament recomanable el seu ús.

Seguir les instruccions de col·locació i retirada de la mascareta de l'Annex II.

RR.HH. del territori t'informarà sobre aquesta normativa a cada moment. Aquesta excepció es podrà modificar en funció de l'evolució de la pandèmia

📌 ETIQUETA SOCIAL
 • Evitar saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic.
 • Evitar l'emissió de bioaerosols en l'ambient (cridar, parlar en veu alta, etc.).
 • Es vestirà amb roba que pugui ser rentada i canviada diàriament.
 • La plantilla haurà d'utilitzar el mínim d'estris possibles i a l'acabar la seva jornada, haurà de recollir i aclarir la taula de treball que hagi utilitzat.
📌 EQUIPS COMPARTITS

En l'ús d'impressores i escàners, serà obligatori efectuar amb caràcter previ un correcte rentat de mans o desinfecció amb gel hidroalcohòlic. Es dotarà d'envasos de gel hidroalcohòlic.

L'ús del guarda-robes i penjadors estarà habilitat.

📌 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Pel que fa als sistemes de climatització, es validarà el funcionament correcte de les instal·lacions i sempre que sigui possible s'augmentarà el cabal d'aire exterior, es reduirà la recirculació d'aire, s'incrementarà la freqüència de neteja i/o substitució de filtres d'aire, així com les unitats d'impulsió i retorn i s'establirà un control dels paràmetres ambientals.

📌 NETEJA REFORÇADA

Es realitzarà una neteja/desinfecció reforçada i diària de totes les dependències: taules, cadires, equips, estris de treball, etc.

📌 EMERGÈNCIA MÈDICA

En cas d'emergència mèdica, per evitar o minimitzar el risc de contagi, se seguirà el procediment indicat a l'annex V.

| xarxa d'oficines

testeig

Prova Covid-19

Mentre persisteixi l'actual escenari epidemiològic, i no existeixi impediment jurídic per part de les autoritats competents a nivell autonòmic o nacional en la matèria, es podrà establir un procediment de testatge a la plantilla, en funció de l'evolució de la pandèmia.

Mesures d'accés

Es recomana a la plantilla efectuar un control diari de la temperatura abans de sortir del seu domicili , en cas de tenir més de 37,5 graus o símptomes compatibles amb Covid- 19, no haurà d'acudir a centre de treball, informarà al seu manager, a RRHH del seu àmbit i contactarà de manera inmediat amb els Serveis Sanitaris (112), amb el número habilitat a cada comunitat autònoma o el seu centre de salut per reportar els símptomes que presenta.

S'ha posat a disposició de la plantilla, a través del mòbil corporatiu, les aplicacions “CaixaBank Salut” i “Radar Covid”:

L' App “CaixaBank Salud” serveix com a passaport per garantir, tant la teva seguretat com la de les altres persones del teu equip. Per això, és necessari que els empleats/des actualitzem setmanalment la "declaració responsable". A més, i per contribuir a una protecció col·lectiva general i de la plantilla CaixaBank, és altament recomanable que estiguis vacunat i registris l'estat de la teva vacunació a l'App a través de l'opció "Les meves dades / resultats". Aquesta informació únicament estarà disponible per a custòdia per part de Vigilància de la Salut.

En els casos que es consideri la necessitat d'efectuar test d'auto mostra, se seguiran les instruccions d'ús recollides en annex X. 

 • D'altra banda, l' App "Radar Covid" (Aplicació oficial del Govern) permet controlar la propagació del Covid- 19 a través de la identificació dels possibles 'contactes estrets' de casos confirmats.

En el cas que un empleat/da presenti símptomes compatibles amb Covid- 19, haurà de seguir les indicacions establertes en el "Protocol d'actuació davant de casos d'infecció pel nou Coronavirus (SARS-CoV-2)".

Mesures en interiors i zones comunes

📌 DISTÀNCIA SEGURETAT I AFORAMENT CLIENTS EN ESPERA

Amb caràcter general, no s'estableix limitació d'aforament per a clients/es en espera sempre que es compleixi el distanciament d'1,5 metres entre persones i s'asseguri el compliment de les restriccions i recomanacions que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment.

📌 AFORAMENT EN ATENCIÓ A CLIENTS

Amb caràcter general, no s'estableix limitació d'aforament per a clients/es en espera ssempre que es compleixi el distanciament d'1,5 metres entre persones i s'asseguri el compliment de les restriccions i les recomanacions que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment.
Es disposa de senyalètica a l'accés a l'oficina amb mesures preventives que han de seguir els clients.
En el cas d'atenció a clients/es, s'haurà de respectar l'ocupació de l'espai habilitat de 2 seients per taula.

Si es requereix atendre simultàniament a un nombre superior de clients/es, s'haurà d'acudir als espais habilitats per a reunions i seguir les indicacions recollides a l' annex IV

📌 MAJORS DE 65

Es recomana promoure l'atenció mitjançant cita prèvia, especialment per al col·lectiu de clients majors de 65 anys.

En cas necessari, es limitaran els punts d'entrada/sortida, en funció del dimensionament, ocupació i fluxos d'entrada.

📌 GEL HIDROALCOHÒLIC

Pròxim a l'entrada de l'oficina es disposarà d'envasos de gel hidroalcohòlic, tant per a la plantilla com per als/les clients/es.

Serà obligatori el desinfectat de mans immediatament posterior a l'accés. Es senyalitzarà degudament.
📌 CONTENIDORS RESIDUS

A l'entrada s'instal·larà un contenidor de residus amb tapa o similar i accionament amb pedal per al desfet de residus.

📌 SENYALITZACIÓ:
  • SEGURETAT: S'instal·laran les instruccions de seguretat corresponents i cartells informatius sobre les mesures preventives a seguir. En els centres procedents de Bankia conviuran transitòriament amb les instal·lades en aquesta entitat.
  • DISTÀNCIA SEGURETAT: En els llocs on previsiblement es puguin produir aglomeracions de persones (Interior/exterior) hauran de senyalitzar a terra, les distàncies de seguretat vigent en cada moment (actualment 1,5 m) a mantenir durant l'espera.
  • CAIXERS: Les zones 24h s'han de reservar per a l'ús exclusiu de persones usuàries del servei de caixers. No podrà utilitzar-se aquest espai com a zona d'espera de torn per a l'accés a atenció presencial a les oficines. Es senyalitzarà degudament.
📌 LAVABOS

S'evitaran aglomeracions a l'interior dels lavabos. No es permetrà l'accés a clients/es, excepte en el cas que sigui estrictament necessari.

📌 ZONES D'ARXIU

Les tasques en zones d'arxiu o similar s'ajustaran al temps imprescindible i respectant el distanciament físic d'1,5 metres.

📌  ZONES COMUNS

La manipulació de cafeteres, màquines de vending i fonts d'aigua, haurà d'anar precedida de la desinfecció de les mans amb gel hidroalcohòlic. Quan es facin servir les fonts d'aigua es recomana l'ús de gots d'un sol ús i, en cas d'utilitzar recipients particulars, s'evitarà el contacte amb la font durant el procés d'ompliment.

L'ús de neveres es realitzarà conforme a les indicacions de l' annex III.

En els office i les zones de descanses respectarà en tot moment la distància mínima de seguretat. S'ha de romandre el mínim temps possible a la sala i s'ha de mantenir la mascareta en tot moment, excepte quan es vagi a menjar i / o beure.

📌 SISTEMA CLIMATITZACIÓ

Pel que fa als sistemes de climatització, es validarà el funcionament correcte de les instal·lacions i sempre que sigui possible s'augmentarà el cabal d'aire exterior, es reduirà la recirculació d'aire, s'incrementarà la freqüència de neteja i / o substitució de filtres d'aire, així com les unitats d'impulsió i retorn i s'establirà un control dels paràmetres
ambientals.

📌 NETEJA REFORÇADA

Es realitzarà una neteja / desinfecció diàriament, amb especial atenció als lavabos, passamans, poms de portes, mecanismes d'accionament o apagat d'equips, taules, cadires, equips, etc.

📌 EMERGÈNCIA MÈDICA

En cas d'emergència mèdica, per evitar o minimitzar el risc de contagi, se seguirà el procediment indicat a l'annex V.

 

S'evitaran les reunions presencials. Les que siguin imprescindibles fer de manera presencial, han de seguir les instruccions de l'annex IV.

Mesures del lloc de treball

📌 DISTÀNCIA DE SEGURETAT:

El/la manager del centre vetllarà pel compliment del distanciament vigent en cada moment entre persones (actualment 1,5 m).

📌 ESPAI DE TREBALL FIX

Tots els llocs d'atenció al públic han d'estar dotats de mampara de protecció. En el cas dels llocs de caixa doble, a més de la protecció frontal hauran d'incorporar addicionalment una mampara de protecció lateral entre empleats/es.

És obligatori l'ús de mascareta en tot moment.

📌 ETIQUETA SOCIAL
 • Evitar saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic.
 • Evitar l'emissió de bioaerosols en l'ambient (cridar, parlar en veu alta, etc.).
 • Es vestirà amb roba que pugui ser rentada i canviada diàriament.
 • Per als casos en què l' operativa del client requereixi signatura digital, es dotarà a les oficines de guants de plàstic d'un sol ús perquè els clients no tinguin contacte físic amb la pantalla ni amb el llapis òptic.
📌 ÚS INDIVIDUAL EQUIPS

A l'acabar la jornada s'han de recullir les teves coses i deixar la taula de treball buida i neta.

📌 EQUIPS COMPARTITS

Abans d'utilitzar equips com ara impressores, escàners i recicladors, serà obligatori efectuar un correcte rentat de mans o desinfecció amb gel hidroalcohòlic.

guants i mascaretes

S'ha posat a disposició de la plantilla guants i mascaretes, habilitant un canal per a la seva reposició. El seu ús s'estableix en els següents supòsits:

 • Mascareta:

S'ha d' utilitzar en tot moment la mascareta higiènica reutilitzable facilitades per l'Entitat. En cas d' acompanyament a clients als caixers automàtics, visites comercials, mostra de vehicles a l'oficina, gestions amb tercers fora de centre de treball i desplaçaments s'utilitzarà mascareta FFP2. Seguir les instruccions de col·locació i retirada de la mascareta de l' Annex II.

 • Guants:

Es recomana el seu ús durant la gestió d'efectiu en caixa i reposició de caixers. La resta del temps s'ha de prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans.

Addicionalment al servei ordinari de neteja de centre, els/les empleats/des que ho desitgin disposen d'un kit de neteja desinfectant per a superfícies.

 

| OFICINES STORE / ALL IN ONE

Seran d'aplicació les mesures indicades per a la Xarxa d'oficines

lloc de treball

📌 CITA PRÈVIA

Preferentment, els/les clients/es acudiran a l'oficina amb cita prèvia. Cada empleat/da organitzarà amb antelació la programació de les visites.
Haurà d'organitzar l'assignació d'espais de treball amb antelació, coordinat pel/per la manager.

📌 BENVINGUDA

Al lloc de Benvinguda, previ a l'intercanvi de persones, s'haurà d'efectuar una neteja de la superfície de treball.

📌 ATP / ATE

Els despatxos ATP/ATE han de ser utilitzats preferentment per la mateixa persona durant la jornada de treball. No obstant, en el cas que necessàriament requereixi ser utilitzat per una altra persona, s'haurà d'efectuar una neteja prèvia de la superfície de treball amb el kit de neteja que es facilita a aquest efecte.

📌 ALL IN ONE

A les oficines All in One, s'haurà de garantir per part de l'Àrea de Seguretat que el centre disposa dels equips d'intervenció necessaris en cas d'emergències.

📌 MOSTRA DE VEHICLES

Durant les campanyes comercials de mostra de vehicles de rènting en oficines, s'han de seguir les indicacions establertes a l' Annex VIII

TEAM ROOM

L'ocupació del Team Room garantirà la separació mínima entre empleats/es d'1,5 metres. Per a això s'aplicarà l'esquema ziga zaga (posicions alternades).

S'identifiquen amb un adhesiu de color verd les taules que es poden ocupar i amb un de vermell les no utilitzables.

El/la manager del centre vetllarà pel compliment del distanciament interpersonal d'1,5 metres.

| CENTRES BANCA PRIVADA, CENTRES D'EMPRESA I BUSINESS BANK

Seran d'aplicació les mesures indicades per a la Xarxa d'oficines

lloc de treball

📌 CITA PRÈVIA

Preferentment, els/les clients/es acudiran a l'oficina amb cita prèvia. Cada empleat/da organitzarà amb antelació la programació de les visites.
Haurà d'organitzar l'assignació d'espais de treball amb antelació, coordinat pel/per la manager.

📌 DESPATXOS

Els despatxos, preferentment, hauran de ser utilitzats per una mateixa persona al dia. No obstant això, en cas que necessàriament es requereixi la seva utilització per altres persones, s'haurà d'efectuar prèviament una neteja de la superfície de treball amb el kit de neteja que es facilitarà a aquest efecte.

TEAM ROOM

L'ocupació del Team Room garantirà la separació mínima entre empleats/es d'1,5 metres. Per a això s'aplicarà l'esquema ziga zaga (posicions alternades).

S'identifiquen amb un adhesiu de color verd les taules que es poden ocupar i amb un de vermell les no utilitzables.

El/la manager del centre vetllarà pel compliment del distanciament interpersonal d'1,5 metres.

| CENTRES DE FORMACIÓ

Es prohibeix temporalment la realització dactivitats formatives en presencial.

 

| Mesures generals d'actuació

Activitats comercials fora de el centre treball

Es podran realitzar atenent a les restriccions que pogués haver-hi en cada territori, prioritzant sempre que sigui possible, els mitjans telemàtics. No obstant, quan s'efectuïn de manera presencial, s'hauran de seguir les recomanacions de l' annex VII.

Esdeveniments i ACTES

Es prohibeixen temporalment la realització dactes/esdeveniments.

VIATGES

Els desplaçaments dins del territori nacional hauran de limitar-se a allò estrictament imprescindible, assegurant el compliment estricte de les restriccions i recomanacions preventives que estableixin les autoritats sanitàries en cada moment.
Els viatges internacionals queden prohibits excepte autorització expressa de l'alta direcció.

En ambdós casos, s'hauran de respectar les indicacions recollides en l'annex VI.

Visites comercials o gestions amb tercers fora del centre de treball

Es podran realitzar atenent a les restriccions que hi pugui haver a cada territori, prioritzant sempre que sigui possible, els mitjans telemàtics. Això no obstant, quan s'efectuïn de manera presencial, s'hauran de seguir les recomanacions del annex VII.

Coordinació d'activitats empresarials

No es permet accedir a consultors/col·laboradors externs.Les reunions es faran per mitjans telemàtics. Els proveïdors de serveis essencials que no puguin realitzar l'activitat de forma telemàtica s'els permetrà l'accés de manera presencial.

Es permeten visites puntuals a edificis corporatius sempre que el/la autoritzador/a es responsabilitzi de facilitar al visitant el model d'autodeclaració i informació de mesures preventives inclòs a l' annex XII.

Amb caràcter previ a l'accés s'haurà d'omplir aquest document i remetre'l a la bústia COVID19PMO (covid19.pmo@caixabank.com ), per a la seva gestió.

Els hi seràn aplicables les mateixes mesures preventives detallades en aquest protocol.

En el cas de detectar-se un cas de contagi entre el col·lectiu de proveïdors de servei, s'ha de posar en coneixement de CABK i del Servei Prevenció servei.prevencion@spmglc.es per determinar l'abast del contacte estret i implementar les mesures preventives oportunes, segons protocol previst a aquest efecte.

Benestar emocional

Es disposa d'un servei d'assessorament psicològic telefònic gratuït, il·limitat i anònim, a disposició de la plantilla trucant al telèfon:

91.999.25.40

Aquest assessorament psicològic telefònic pot ajudar a resoldre aquells dubtes o inquietuds que sorgeixin arran de l'actual situació.

ANNEXOS

ANNEX I: RECOMANACIONS PER AL RENTAT I DESINFECCIÓ DE MANS I ÚS DE GUANTS

CaixaBank, estableix l'ús de guants en els casos següents:

ÚS OBLIGATORI

A la mostra comercial de vehicles en oficines,  tant per al client/a com per a l'empleat/da, en tot moment.

Per als casos en què l' operativa del client requereixi signatura digital, es dotarà a les oficines de guants de plàstic d'un sol ús perquè els clients no tinguin contacte físic amb la pantalla ni amb el llapis òptic.

ÚS RECOMANAT

Es recomana el seu ús durant la gestió d'efectiu en caixa i reposició de caixers. La resta del temps s'ha de prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans.

En l'ANNEX I del protocol trobaràs instruccions per al RENTAT, DESINFECCIÓ DE MANS I ÚS DE GUANTS

ANNEX II, COL·LOCAR I RETIRAR LA MASCARETA

CaixaBank, estableix la substitució de la mascareta quirúrgica per un model de mascareta higiènica reutilitzable (+ R50) amb alta eficàcia protecció bacteriana <per a la reducció del contagi pel coronavirus SARS-CoV-2>.

Per incidències, has de contactar al correu electrònic habilitat:

comandes_material@caixabankfacilities.com

MODEL?

El certificat tècnic del  model garanteix mitjançant proves d'assaig:

 • Filtratge equivalent a una mascareta FFP2> 96%
 • Ajust facial:> 97%
 • 50 rentats de vida útil
 • Garanteix una hermeticitat adequada enfront de l'atmosfera ambiental
 • Resistent a la penetració d' efecte hidròfug.
 • No s'ha utilitzat en la seva fabricació làtex / cautxú natural
 • Respirabilitat, pressió diferencial on el resultat de les proves és:
  <36 Pa / cm² aproximadament

 

Atenent als canvis reguladors de cada CCAA pel que fa a l'ús obligatori i mascaretes, CaixaBank estableix les següents directrius:

NOVETAT: Edificis corporatius i centres InTouch

ÚS OBLIGATORI

És obligatori l'ús de mascareta en tot moment excepte quan estiguis assegut al lloc de treball i mantinguis la distància interpersonal d'1,5 metres i sempre que ho permeti la normativa de cada CC.AA. RRHH del territori t'informarà sobre aquesta normativa en cada moment. Aquesta excepció es pot modificar en funció de l'evolució de la pandèmia.

Xarxa Comercial

És obligatori l'ús de mascareta en tot moment

 • MASCARETA:
  • Es facilitarà a la plantilla mascaretes higièniques reutilitzables perquè siguin utilitzades en tots els llocs i espais de treball.
  • En cas de acompanyament a clients als caixers automàtics, visites comercials, gestions amb tercers fora de centre de treball i desplaçaments s'utilitzarà mascareta FFP2.
 • GUANTS: recomanable durant la gestió d'efectiu en caixa i reposició de caixers.

La resta del temps s'ha de prioritzar la neteja i la desinfecció de les mans.

En l'ANNEX II del protocol trobaràs instruccions per a la col·locació i retirada correcta de la mascareta

ANNEX III: OFFICE I ÚS D'EQUIPAMENTS (NEVERES, MICROONES, ...)

En Centres Corporatius / InTouch o CcTE / Store / All In One / Business Bank:

Només es permet menjar en aquells centres que disposen d'office o espai assimilable. Es respectarà en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres. Si cal, s'han d'establir torns.

No es permet utilitzar els llocs d'atenció a públic, les zones d'arxiu o el magatzem per menjar i/o degustar refrigeris.

En cas de portar menjar s'hauran d'atendre les següents pautes:

 • Abans de fer ús de la nevera o microones hauràs de rentar-te/desinfectar-te les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica.
 • El recipient de menjar haurà d'estar tancat.
 • Cada empleat/da ha de disposar d'aquells estris, adobs, etc., que necessiti sent aquests d'ús individual. Es recomanen utilitzar coberts i recipients d'un sol ús.
 • Previ i posterior al menjar, el/la empleat/da haurà de rentar-se/desinfectar-se les mans amb sabó o solució hidroalcohòlica; així com netejar la taula fent ús de les tovalloletes desinfectants disponibles.
 • L' empleat/da es responsabilitzarà de recollir en una bossa aquells residus generats, així com els estris utilitzats durant el menjar, i emportar-se'ls després de la finalització de la jornada.

ANNEX IV: REUNIONS PRESENCIALS

CAIXABANK_ S'hauran de prioritzar les reunions telemàtiques. No obstant, quan aquestes reunions es celebrin de manera presencial en un espai tancat, s'hauran de seguir les següents indicacions i serà responsabilitat del convocant garantir el seu compliment:

Es limitarà a un màxim de 10 assistents.
 • Es mantindrà en tot moment la distància de seguretat d'1,5 metres entre assistents.
 • La duració de la reunió haurà de ser del mínim possible.
 • Mascareta higiènica: Serà obligatori l'ús de mascareta en els centres oberts al públic. En edificis corporatius i centres InTouch el seu ús serà recomanable sempre que es mantingui la distància interpersonal de 1,5 metres i ho permeti la normativa de cada CC.AA. RRHH del territori t'informarà sobre aquesta normativa en cada moment.
 • S'efectuarà una neteja entre reunions, per al que es disposarà d'un kit de neteja.
 • S'haurà de garantir que el sistema de climatització i ventilació compleix amb les recomanacions del Ministeri de Sanitat. Assegurar que durant la reunió el sistema de climatització està en funcionament.
 • En cas d'utilitzar dispositius electrònics d'ús comú, s'hauran de desinfectar després de cada ús.
 • No es permetrà el consum d'aliments ni begudes durant la reunió.
 • En l'assistència a reunions presencials, es recomana estar convenientment vacunat.
 • Serà necessari tenir actualitzada l'autodeclaració de l'APP "CaixaBank Salut" i serà responsabilitat de cada participant assegurar-se obtenir un resultat vàlid en aquesta aplicació abans d'accedir a la reunió.

 • La sala haurà d'estar dotada de paperera amb tapa i pedal.

Aquests criteris queden subjectes a revisió en funció de l'evolució de la població vacunada i a la incidència de casos positius en CBK.

ANNEX V: EMERGÈNCIA MÈDICA: MASCARETA FFP2

PROTOCOL D'ACTUACIÓ EN CAS D'EMERGÈNCIA MÈDICA COVID-19

Trucar sempre al 112 per activar el protocol en cas d'emergència mèdica.

Paral·lelament trucar a ISOC informant de l'emergència mèdica perquè ells iniciïn el protocol intern de comunicació.

Evitar el contacte amb la persona accidentada.

Mantingui la distància de seguretat com a mínim d'1,5 metres.

Porteu la mascareta posada en tot moment, si pot ser FPP2.

ANNEX VI: VIATGES

Premisses generals d'actuació per a Centres corporatius i Xarxa d'oficines

 

 VIATGES

Recomanacions a seguir en els viatges nacionals:
 • Preparar el viatge amb antelació per evitar possibles imprevistos.
 • En l'elecció del seient, sempre que sigui possible escollir seients individuals.
 • Solilicitud del kit personal de viatge a través de ServiceNow.
  • Pack d'un dia: 1 mascaretes FFP2, gel o tovalloletes unidosi hidroalcohòliques.
  • Pack de més d'un dia (Dotació setmanal): 3 mascaretes FFP2, gel o tovalloletes unidosi hidroalcohòliques.
Ús continuat de la mascareta durant el desplaçament (FFP2 o similar) i procurar respectar la distància social d'1,5 metres.

ATENCIÓ ANNEX VI

  Recomanacions a seguir en els viatges del Personal de CABK a Espanya que viatja fora del territori nacional i el personal de CABK destinat fora d'Espanya.

ANNEX VII: VISITES COMERCIALS O GESTIONS AMB TERCERS FORA DEL CENTRE DE TREBALL

 

VISITES COMERCIALS o GESTIONS AMB TERCERS
FORA DEL CENTRE DE TREBALL

És obligatori en tot moment utilitzar la mascareta FFP2 (Disponible a ServiceNow) i sempre que sigui possible, mantenir la distància de seguretat d'1,5 metres .

Mesures d'Higiene generals i etiqueta social.

ANNEX VIII: MOSTRA COMERCIAL DE VEHICLES EN OFICINES

A continuació, es detallen les mesures preventives específiques per a la prevenció del Covid 19 durant la mostra de vehicles en oficines.

Mesures a seguir durant la mostra de vehicles a clients:

 • Assegurar-se que en el vehicle es disposa de la següent dotació: guants, tovalloletes desinfectants, mascaretes FPP2 i una bossa per llençar els residus.
 • L'ús de mascareta FPP2 i guants és obligatori tant per al client/a com per a l'empleat/da en tot moment.
 • Únicament podrà haver-hi una persona a l'interior de vehicle; és a dir, en cap moment, l'empleat / a i el client / a poden coincidir en aquest espai. La durada de la revisió del vehicle serà la mínima i imprescindible.
 • Abans d'entrar al vehicle, tant el client com l'empleat/da han de netejar-se les mans amb gel hidroalcohòlic i posar-se guants.
 • S'ha de respectar la distància interpersonal d'1.5 metres.
 • Es mantindran les finestretes del vehicle baixades durant la mostra.
 • En el protocol de neteja del centre de treball, s'haurà d'incloure la neteja i desinfecció del vehicle sempre que sigui possible, i pel personal de l'empresa de serveis, diverses vegades al llarg del dia.
 • A l'acabar la demostració, s'hauran de deixar les portes obertes durant uns minuts per afavorir la ventilació de l'interior de vehicle.

No es realitzaran proves de conducció.

El protocol de neteja ha de contemplar la neteja de l'interior i exterior, especialment en els punts detallats en l'annex

(Consulta amb el teu delegat SECB)

ANNEX IX: VESTUARIS I SALA FITNESS

A continuació, es detallen les mesures preventives específiques a seguir per a la prevenció del Covid- 19 en l'ús dels vestidors i la sala fitness.

Vestuaris
 • Es respectarà la distància mínima de seguretat d'1,5 metres. Evitar aglomeracions.
 • Es recomana portar posada la mascareta en tot moment excepte a la dutxa.
 • Romandre el mínim temps possible a l'interior del vestidor.
 • Es disposarà de dotació de gel i tovalloletes higièniques en cada vestidor.
 • Intensificar els serveis de neteja/desinfecció de les instal·lacions.
 • Assegurar un correcte funcionament del sistema de climatització/ventilació.
Sala Fitness
 • Les activitats grupals a la sala fitness seran les organitzades/coordinades per CaixaBank - Som Saludables.
 • Es permet l'ús individual de la sala sempre que es compleixin les mesures establertes i es respecti la seva disponibilitat per la realització d'activitats dirigides.
 • Es respectarà la distància mínima de seguretat d'1,5 metres. En cap cas es superarà l' aforament màxim de 40 persones. (Senyalitzar degudament).
 • Es portarà posada la mascareta en tot moment.
 • Romandre el mínim temps possible a l'interior.
 • Es disposarà de dotació de gel hidroalcohòlic en l'accés a la sala.
 • Intensificar els serveis de neteja/desinfecció de les instal·lacions.
 • Assegurar un correcte funcionament del sistema de climatització/ventilació.

 

ANNEX X: INSTRUCCIONS D'ÚS PER A TEST D'AUTO MOSTRA

Les instruccions d'ús i interpretació de resultats queden detallats en l'annex

(Consulta amb el teu delegat SECB)

ANNEX XI: ESDEVENIMENTS I ACTES

ANNEX XI ANUL·LAT

PROHIBICIÓ CELEBRACIÓ ESDEVENIMENTS I ACTES

En aquells espais propis o arrendats per CABK, l'organitzador/a ha d'assegurar el compliment de les mesures indicades a continuació.

S'assignarà un responsable que vetlli per la implementació de les mesures preventives següents:

 • Respectar en tot moment la distància mínima de seguretat d'1,5 metres i complint amb les restriccions que estableixen les autoritats sanitàries.
 • Ús obligatori de mascareta.
 • Disponibilitat de gel hidroalcohòlic per als assistents.
 • Quan els assistents hagin de romandre asseguts, s'habilitaran els llocs ocupables.
 • S'ha d'assegurar una correcta ventilació i neteja/desinfecció del lloc.
 • En cas de servei de càtering o menjar, l'espai habilitat ha de permetre el compliment de la distància interpersonal de 1,5 metres, evitant així l'aglomeració de persones. Mantenir sempre posada la mascareta excepte en el moment d'ingerir aliments i/o begudes. Utilitzar preferentment material d'un sol ús. S'ha de respectar les mesures que les autoritats sanitàries estableixin en cada moment.

Mesures informatives per a assistents

 • Abstenir-se d'assistir a l'esdeveniment/acte en cas de presentar símptomes compatibles amb el COVID-19, tenir un resultat positiu en una prova de test confirmatòria realitzada o si s'hagués prescrit la realització de quarantena.
 • Respectar la senyalització disposada a les instal·lacions.
 • Mantenir la distància de seguretat de 1,5 m amb la resta de les persones en tot moment.
 • Portar posada la mascareta en tot moment, preferentment FFP2, excepte quan es vagi a menjar i/o beure.
 • Desinfectar les mans amb gel hidroalcohòlic.
 • Ocupar els llocs que s'assignin o que estiguin habilitats.
 • Evitar saludar mitjançant qualsevol forma que impliqui contacte físic.
 • Recordar l'obligació de seguir les indicacions de les autoritats sanitàries en els desplaçaments des del domicili fins al lloc de l'esdeveniment.

ANNEX XII: autodeclaració I MESURES PREVENTIVES COVID-19

El model d'autodeclaració i mesures preventives COVID-19 està disponible en l'ANNEX XII

(Consulta amb el teu delegat SECB)

 

GUIA MARCATGE ESPECIAL C19

marcatge c19

Marcatge situacions
especials C-19

A partir del 4.11.2020, l'empleat pot informar en l'aplicació C19 Pass els símptomes o contactes estrets

Per informar de qualsevol altra situació associada a COVID, haurà de seguir el protocol, fer la comunicació al seu manager i a RRHH del seu àmbit, i aquests, s'encarregaran de les gestions oportunes.

Trobaràs el detall dels procediminets en cada cas en la següent faq

«CASOS, CONTACTES I CUARENTENA. NOVETATS 2.11.2020 »

A continuació et facilitem una guia de com fer el marcatge segons cada cas.

MARCATGE ESPECIAL C19 RRHH
fins 4.11.2020
MARCATGE ESPECIAL C19 RRHH
actualitzat

1. (C-19) Diagnosticat, amb test

2. (C-19) Diagnosticat, sense test 

3. (C-19) Teletreball, positiu confirmat centre de treball 

Es manté el marcatge centralitzat com fins ara, prèvia comunicació de l'empleat a RRHH del seu àmbit i al manager

MARCATGE ESPECIAL C19
App SuccessFactors
fins 4.11.2020

MARCATGE ESPECIAL C19
App SuccessFactors
actualitzat

1. (C-19) Quarantena Simptomatologia

2. (C19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària. 

És l'homòleg a què l'empleat informi símptomes per la APP CaixaBank Salut
3. (C-19) Teletreball per raons organitzatives

4. (C-19) Permís retribuït recuperable

Se manté el marcatge manual per l'empleat a través de l'App SuccessFactors, com fins ara
DUBTES HABITUALS RESPOSTA
1. Si hi ha un empleat que té símptomes però encara no ha confirmat amb test el diagnòstic, quin marcatge farà?

2.Si hi ha un empleat sense simptomatologia,que és contacte estret però d'un positiu fora del centre de treballi fa quarantena, i no agafa baixa i teletreballa, com s'ha de registrar?

Cap.
Ha de reportar-se per l'App CaixaBank Salut

A continuació, pots ampliar informació de procediments per a cada situació concreta

REQUEREIX COMUNICACIÓ DE L'EMPLEAT A L'EMPRESA

Situacions que recollirà l'Entitat un cop sigui comunicat per l'empleat mitjançant canals establerts: 

📌 (C-19) Diagnosticat, amb test  /  (C-19) Diagnosticat, sense test.

CAS (D) CAS INFECCIÓ CONFIRMADA CENTRE DE TREBALL / CASOS (A) SIMPTOMATOLOGIA COMPATIBLE

PAS 1: Empleat que ha estat diagnosticat de COVID-19 (mitjançant test o per la seva simptomatologia).

Ha de tramitar la seva baixa mèdica. A aquest efecte, ha de contactar amb el seu centre de salut i seguir les seves instruccions.

PAS 2: Contactar amb la Direcció de RRHH i Organització del seu àmbit informant, a través de missatge de correu,

PAS 3: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT pel Portal de l'empleat (web/app) i si no es pot accedir, comunica-ho mitjançant el correu electrònic: incidències.partes.medicos.it@caixabank.com.

📌 (C-19) Teletreball, positiu confirmat centre de treball

CAS (C) CONTACTES ESTRETS

Si s'ha detectat un cas de COVID-19 dins del teu perímetre de contacte estret laboral, es recomanarà el teu aïllament d'acord amb les indicacions del Servei de Prevenció de CaixaBank i de les autoritats sanitàries.

En aquests casos, si no tens símptomes, podràs continuar treballant en remot durant la quarantena i l'Entitat registrarà el teu absentisme presencial com C-19 Teletreball, positiu confirmat centre de treball, mentre no tràmitis teva baixa mèdica.

SI DECIDEIXES GESTIONAR LA BAIXA MÈDICA: 

PAS XNUMX:envia un missatge de correu electrònic arrhh.certificado.baja.medica@caixabank.com amb còpia a la teva Direcció de RRHH i Organització del teu àmbit. Amb aquesta autodeclaració, l'empresa emetrà un certificat pel qual deixa constància que, d'acord amb la informació que has facilitat, i en aplicació del protocol de prevenció de riscos laborals i la recomanació de l'autoritat sanitària, romandràs en situació de quarantena preventiva durant el període d'aïllament prescrit.

PAS 2: passaràs a prestar els teus serveis en remot fins que no tramitis la teva baixa mèdica i, per això, hauràs d'informar del teu absentisme presencial al Portal de l'Empleat, indicant (C 19) Teletreball rec. aïllament Autoritat Sanitària.

PAS 3: Quan disposis del certificat d'empresa, podràs tramitar Baixa Mèdica, segons procediment informat.

PAS 4: Un cop es disposa de l'informe de baixa mèdica, ENVIAR-HO URGENT al Portal de l'empleat (web / app).

REQUEREIX REGISTRE AL 


PORTAL DE L'EMPLEAT

Situacions a registrar per l'empleat al Portal de l'empleat, APP o WEB:

📌 (C19) - Teletreball per raons organitzatives:

D'aplicació en aquells casos en què la persona treballadora està autoritzada per a realitzar la seva activitat professional des del seu domicili.

📌 (C19) - Permís retribuït recuperable: 

Aplicable als permisos concedits per a atendre situacions particulars específiques.

Si no realitzes treball presencial i et trobes en alguna de les situacions especials per l'Estat d'Alarma Covid-19, recorda que, addicionalment al REGISTRE HORARI, hauràs de fer marcatge de la teva situació laboral.

La mesura de taules netes

No hi haurà un lloc de treball assignat a cada empleat.

Els llocs ocupables estaran senyalitzats,
garantint que són espais nets i desinfectats.

Aquesta mesura serà d'aplicació en els Centres Corporatius i les Empreses de Grup. El setembre del 2020 es va posar en marxa la política de 'taules netes' que afecta a totes les persones treballadores.

Si vols ampliar informació accedeix al nostre full de l'Edifici de Manoteras:

POLÍTICA DE TAULES NETES

PETICIÓ MATERIAL

Els següents materials estan homologats per Servei de prevenció de riscos laborals de Caixabank i estan disponibles per a sol·licitar-los per Service Now:

Segueix els següents passos al portal de Service Now per sol·licitar-los:
1. Obrir nova sol·licitud en Service Now (Catàleg de Articles)
2. Escollir sol·licitud de material
3. Sense escollir cap categoria, introdueixi la descripció o codi a sol·licitar al camp "DESCRIPCIÓ"

📌 No - (dotació programada). comandes_material@caixabankfacilities.com
📌 ServiceNow

SECB HEM REQUERIT A L'EMPRESA LA PRÒRROGA URGENT De les mesures de CONCILIACIÓ EXTRAORDINÀRIES CAIXABANK

RENOVACIÓ FINS FEBRER 2022 DEL PLA EM CUIDA

 MESURES CONCILIACIÓ EXTRAORDINÀRIES CBK COVID-19

quadre comparatiu beneficis conciliació covid-19

DESCARREGA EL QUADRE

RECORDA!

La totalitat de mesures contemplades tant en l'Estatut dels Treballadors, com al Conveni Col·lectiu i el nostre Protocol de Conciliació, segueixen vigents i poden ser sol·licitades en els supòsits i condicions que cadascuna d'elles contempla.


PER LA SALUT DE TOTS ...

NO ET RELAXIS , SIGUES SOLIDARI

 

ANNA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "FAQS covid-19: Protocol V16"Add yours →