Demanda de SECB sobre el complement funcional per a gestors de carteres i assessors financers

Demanda de SECB sobre el complement funcional per a gestors de carteres i assessors financers

El dia 24 de gener, SECB vam interposar una demanda de conflicte col·lectiu respecte a la mala aplicació de l'ERO que havia fet l'empresa sobre el complement funcional de Gestors Especialistes de Carteres Específiques i els Assessors Financers (empleats procedents de Bankia).

Des de l'1 de setembre de 2021, data en què es va fer la integració, aquest plus funcional havia desaparegut unilateralment de les nòmines, fet que va generar una reducció salarial de forma unilateral que perjudicava seriosament aquest col·lectiu acollit a l'ERO i que afectava directament la seva indemnització i cotitzacions.

 

A l'apartat 2, g) del punt III Extincions Indemnitzades, de l'Acord d'ERO s'establia de manera expressa el següent:

“g) Garantia plusos funcionals: S'estableix que aquells empleats i empleades que a data de signatura del present acord estiguin ocupant una funció que comporti la percepció de plusos funcionals, compleixin els requisits per adherir-se a la mesura d'extinció i havent-se adherit a aquesta, se'ls revoqui de la seva funció, mantindran el mateix import que percebien en concepte de plusos funcionals fins a la data d'extinció. L'anterior garantia queda sense efecte si per qualsevol causa no es produeix l'extinció del contracte”.

Ahir, en un acte de conciliació a l'Audiència Nacional, l'empresa reconeixia la mala aplicació de l'Acord d'ERO signat i arribem a un acord on es recull que, per a aquests Gestors i Assessors acollits a aquest ERO, es computi per al càlcul de la indemnització els imports que van deixar de percebre del Plus Funcional des de l'1 de setembre del 2021.

Amb aquest acord SECB hem evitat l'impacte sofert per al càlcul dels imports indemnitzatoris produïts per la reducció salarial en perdre aquest complement.

Des de SECB lluitem per la correcta aplicació dels ACORDS SIGNATS, amb responsabilitat i sense posar en risc el conjunt de les negociacions com si que fan altres sindicats amb una mínima representativitat i, vist el que hem vist, amb molt poca experiència.
AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic