COMISSIÓ DE SEGUIMENT ALI: BONUS TARGET BANKIA

COMISSIÓ DE SEGUIMENT ALI: BONUS TARGET BANKIA

Avui, dia 21 de juliol, s'ha fet una nova Comissió de Seguiment en la qual s'ha tractat en exclusivitat el tema dels Bonus Target dels empleats procedents de Bankia.

 

Des de SECB fa mesos que traslladem incidències i reclamacions sobre aquest tema, sobretot en dos aspectes:

Que per a empleats no s'apliqués el grau d'assoliment del bonus 2022, sinó el percentatge estipulat a la normativa Bankia. Us recordem que, per a aquell any, si no s'aconseguia el 100% de compliment, el bonus era 0 i, per tant, el target bonus Bankia també era 0. Per al 2023 l'empresa ja ha rectificat i ha modificat les bases perquè el càlcul del bonus per a aquest col·lectiu (empleats) sigui més just i equitatiu.

Les injustícies per pèrdua i posterior recuperació de la funció, que deixava per sempre el bonus target en un 50% de l'inicial.

 

SECB és el sindicat de TOTS els empleats.
Lluitem pels drets de TOTS, no com alguns que encara distingeixen entre empleats procedents de Bankia i de CaixaBank.

Primer, dos aclariments

Abans d'explicar-vos que s'ha tractat en aquesta comissió, us traslladem DOS REQUERIMENTS URGENTS DE SECB A L'EMPRESA i que s'han de solucionar com més aviat millor i ratificar-se inexcusablement en una propera Comissió de Seguiment:

  D'una banda, l'assignació immediata al nivell X dels GCII Adjunts amb nivell XI que estan treballant a oficines Store o InTouch. No pot ser que els acords regulin que el nivell mínim a una Store per a GCII sigui el X i hagin adjunts amb nivell XI.

   Per una altra, la recuperació del Complement Mercat Funcional per als GCII amb nivell VI que, per motius organitzatius, perdessin el lloc de GC i abans de dos anys l'hagin recuperat. És admissible que aconseguíssim aquest complement per no tenir pèrdues salarials en passar a nivell VI i que no es recuperin en cas de pèrdua de funció per motius organitzatius? NO. Per aquest motiu, els empleats afectats han de recuperar aquest complement.

És probable que continuem detectant incidències. Les anirem tractant a mesura que vagin sorgint.

I, per descomptat, necessitem reobrir la comissió de seguiment de l'Acord de Préstecs de 2020.

COM MÉS AVIAT MILLOR

BONUS TARGET BANKIA

S'han ampliat unes quantes garanties del que s'ha signat el 7 de juliol de 2021, no només les anteriorment esmentades.

Comencem explicant com es calcula

A la quantitat estipulada com «Bonus Target Bankia» se li han d'aplicar quatre càlculs:

1. Un percentatge sobre el Bonus target assignat a la data d'entrada en vigor del present acord que disminuirà anualment fins a assolir els percentatges detallats a continuació:
 1.  2022: 95%
 2. 2023: 85%
 3.  2024: 75%
 4.  2025: 50%

2. Posteriorment a aquesta quantitat se li aplicarà el grau d'assoliment obtingut a l'exercici corresponent, de conformitat amb el sistema de bonus establert a CaixaBank.

3. A la quantitat resultant de l'aplicació dels punts 1 i 2, se li restaran els imports percebuts en l'exercici corresponent pel bonus cobrat a CaixaBank.
4. A la quantitat resultant del punt 3 se li restarà l'import de l'incentiu mitjà pagat a la seva funció en l'exercici corresponent.

Aquí ens trobem amb la primera millora: no se li restarà cap quantitat percebuda com a «Adequació Progressiva«. Aquesta disminució, tal com estava estipulada d'inici, tenia un efecte "doble", per la qual cosa s'ha eliminat per corregir aquest error.

Aplicació del grau d'assoliment (punt 2)

Hem aconseguit millorar 2 punts respecte a allò signat el 2021:

 • De manera excepcional per a l'exercici 2022 i per a la funció d'empleat, es considerarà que el grau d'assoliment és l'IEC obtingut per la seva oficina, després d'aplicar els ajustaments de Conducta i Compliment, KYC i d'Experiència Client (NPS) definits per a la funció d'Empleat al Programa de Bonus de 2022. Així mateix, sobre aquest IEC resultant s'estableix el mínim i màxim de meritació del 60% i 140%. Per al bonus que es pagarà el 2024, sobre consecució realitzada el 2023, aquest problema ja s'ha solucionat a les bases pertinents.
 • No es consideraran, a efectes de compliment, els premis addicionals que pogués haver percebut l'empleat com, per exemple, el que s'abona a les funcions de Gestor Premier i Subdirecció Comercial de les oficines Store Premier.
Recordeu que s'aplicarà el grau d'assoliment que les bases del bonus de CaixaBank estableixin per a cada funció amb l'aplicació dels ajustaments que s'estableixin, la corba de pagament que es determini eventualment i la forma de càlcul en cas de canvis d'oficina.

Resta de l'incentiu mitjà de la funció (punt 3)

 1. L'incentiu mitjà per funció es calcularà dividint el total d'incentius percebuts per funció entre el nombre de persones que exerceixen aquesta funció, el 31 de desembre de cada any, considerant únicament les persones que en aquesta data exerceixin funcions elegibles. Per tant, a les persones que per la seva funció no percebin incentius no se'ls restarà cap import.
 2. Es restarà l'incentiu mitjà de la funció exercida independentment dels incentius percebuts. En el supòsit de canvis de funció durant l'any natural, es restarà l'incentiu mitjà de cada funció de manera proporcional al temps exercit en cadascuna de les funcions.
 3. Per descomptat, no es restarà l'incentiu mitjà a les persones de Banca Retail que no resultin elegibles per no complir amb el requisit de meritació de l'incentiu consistent a romandre en una mateixa oficina la meitat del període de meritació de l'incentiu més un dia.

Reducció del 50% del bonus target en cas de pèrdua de funció

 1. La funció i el target que es tindrà en compte són els que tinguessin a data 1 de setembre de 202 i s'analitzaran els canvis de funció entre funcions CaixaBank que s'hagin produït des de la data esmentada i fins al final de l'exercici corresponent.
 2. Per a la determinar si hi ha pèrdua de funció, es prendran com a referència els nivells utilitzats per a la valoració de llocs de treball del Registre Salarial del Pla d'Igualtat, que podeu consultar amb el vostre Delegat SECB (en cas de canvis futurs en aquesta valoració de llocs, també s'aplicaran per a l'estudi de futures pèrdues de funció).
 3. No s'aplicarà pèrdua de funció en els següents casos:
  1. Persones que passin de manera directa de funcions de GCII a GCI.
  2. Persones que passin de manera directa Assessor de Banca Privada a GCII Premier.
  3. Persones que passin de manera directa de Direcció de Banca d'Empreses a GCII Empreses.
 4. En el supòsit que a partir de l'1 de setembre de 2021 hi hagi pèrdua de la funció, i es produeixi recuperació d'aquesta o altra funció d'igual o superior nivell fins al 31 de desembre de 2022, es restituirà el 100% del bonus target inicial.
 5. Per als exercicis de 2023, 2024 i 2025 s'estableix la restitució del 100% del bonus target anterior quan es recuperi la funció anterior o una altra d'igual o major nivell i no hagi transcorregut un període superior a 6 mesos.
 6. La restitució del target inicial es produirà des de la recuperació de la funció, aplicant-se la reducció del 50% sobre el bonus target inicial durant el període en què s'ha perdut la funció.
 7. A les persones que el 31 d'agost de 2021 ostentaven la funció d' Assessor Financer, que van passar a la funció d'Empleat per impossibilitat d'assignar cartera i posteriorment es van incorporar a la funció de Gestor de Clients abans del 31 de juny de 2023, se'ls restituirà el 100% del target bonus original des de la reincorporació a la funció de Gestor de Clients.
 8. A les persones que exercien la funció de Gestor al centre Connecta amb el teu expert i es van incorporar a la funció d'Empleat en centres InTouch no se'ls aplicarà la reducció del 50% del bonus target original, ja que es consideren funcions anàlogues.

Cal tenir en compte que:

 • Per abonar aquesta garantia de retribució variable, és aplicable el requisit establert a CaixaBank per al cobrament de retribució variable consistent en haver completat la formació vinculada a bonus i incentius.
 • El grau d'assoliment de les persones amb la funció d' Equip de Suport i d'Apoderat d'Equip de Suport és l'utilitzat en el càlcul del bonus CaixaBank a abonar, que constitueix el resultat de la valoració qualitativa del seu desenvolupament a la funció.

 

En resum

SECB considerem que s'han aconseguit millores significatives, sobretot en la problemàtica de la pèrdua i posterior recuperació de la funció. Esperem que l'abonament d'aquest bonus target es faci, tal com està estipulat, com a molt tard a la nòmina del mes d'octubre de 2023.

 

AFÍLIA'T A SECB
EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA
ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic