5a Comissió de Seguiment ERO-ALI

5a Comissió de Seguiment ERO-ALI

ACTUALITZAT A 9 D'AGOST DEL 2022

El passat 27 de juny es va celebrar la 5a Comissió de seguiment sobre els acords signats el juliol del 2021 (ERO i Acord de Laboral d'Integració de Bankia).

 

Un mes després, el 27 de juliol, la Direcció ens contesta amb una redefinició dels GC Adjunts que SECB no està disposada a acceptar, per les nombroses llacunes trobades a la proposta.

Per tant, des de SECB acceptem signar l'acta ajornant la definició de la figura de GC Adjunt per a la propera Comissió de Seguiment.

L'acta s'ha signat tal com l'explicàvem el dia que vam llançar aquest comunicat (1 de juliol), que podeu llegir a continuació.

5a Comissió de Seguiment ERO-ALI

La Direcció ens ha donat resposta a diverses peticions de la Representació Laboral que quedaven pendents de comissions de seguiment anteriors, a més d'informar-nos sobre la situació actual d'un ERO pràcticament liquidat que, no oblidem,

es tancarà definitivament sense acomiadaments ni trasllats

forçosos gràcies a l'afany de SECB

Només hem de preguntar als nostres companys de BBVA i Unicaja com va acabar el seu ERO: sense plena voluntariat i amb trasllats traumàtics. Com sempre, SECB, des del primer dia, va traçar una línia vermella (com ha fet en totes les negociacions anteriors) que, de nou, l'Empresa no va tenir més remei que acceptar. Un cop més, demostrem que les coses es poden fer d'una altra manera.

Dades actualitzades de l'ERO

Les dades, a data d'avui, són:

 • 8.067 sol·licituds d'adhesió.
 • 6.097 desvinculats a data d'avui.
 • 436 desvinculacions realitzades l'1 de juliol del 2022.
 • 96 persones que es desvincularan a la darrera finestra.
  (amb tota probabilitat el 31-12-22).

D'altra banda, se'ns ha comunicat que és probable que es «respectin» 9 empleats per comunicar-los l'acceptació de la petició d'adhesió (possiblement es produeixi a l'últim trimestre de l'any) i que s'han denegat 1.438 sol·licituds per prelació i excés de quotes.

RESOLUCIÓ DE PETICIONS PENDENTS  (ANTERIORS COMISSIONS DE SEGUIMENT)

Aplicació de pujada de PDP (dos nivells)

Tot i que són pocs casos (i no estaven recollits a ALI), des de SECB ja vam traslladar diverses peticions d'empleats procedents de Bankia que pujaven dos nivells amb l'aplicació del PDP.

Finalment la Direcció respon a aquestes peticions aplicant la pujada dels dos nivells (com no podia ser altrament), però sense acceptar la nostra segona petició (que hem tornat a reclamar a la comissió): que es consideri base de la garantia salarial els nivells aconseguits i que, per tant, els increments del Salari Base i Pagues Extres no vagin a progressivitat. SECB va insistir que almenys un d'aquests dos nivells formés part de la garantia salarial.

Equiparació homogènia de nivells.

Per fi Direcció soluciona un problema que portàvem reclamant des de la Comissió de Seguiment del mes de desembre passat: de «manera excepcional», CaixaBank equipara els nivells, a través del Complement Personal Salari Base Bankia, de tots els empleats que, havent ascendit de nivell l'1-9-21 per normativa Caixabank, també haguessin ascendit de nivell en cas d'haver continuat amb la normativa Bankia. Tanmateix, només s'acceptaran homogeneïtzar els casos que s'hagin detectat entre l'1-9-21 i el 31-12-21.

Amb aquesta solució, l'import que aniria a progressivitat serà menor i els afectats veuran incrementats els seus salaris bruts actuals.

De totes maneres, i encara que des de SECB agraïm el gest de l'empresa (ja que això no estava recollit a l'ALI) hem sol·licitat que, amb la mateixa excepcionalitat, s'intentin homogeneïtzar el 100% dels afectats, és a dir, als empleats procedents de Bankia que haguessin canviat de nivell entre l'1-9- 21 i el 31-8-22.

Centres d'adscripció per a empleats Ofibus.

Els empleats que treballen als Ofibús que donen suport a més d'una oficina tenen dret a percebre el Plus d'Equip Suport. Com que per a aquesta segona funció no tenien assignat centre d'adscripció, se'ls assigna a un nou centre amb un document privat i voluntari entre les dues parts.

En aquest document es ratifica:

 • que serà el centre de referència per a la mobilitat als efectes del Conveni Col·lectiu.
 • serà el centre assignat per establir el Plus d'Equip Suport.
 • serà el centre de referència per al càlcul dels Kms i de la mitja dieta sense necessitat de justificació (si hi ha més de 20 kms de distància).

SECB ha sol·licitat que el nou centre d'adscripció estigui, com a mínim, en una localitat el més propera possible al lloc de residència de l'empleat afectat. 

A més, solucionen una demanda de SECB referent a que hi havia empleats que ja estaven fent aquesta funció a Bankia i se'ls estava aplicant adequació progressiva del Plus d'Equip Suport. Reclamàvem que l'import que ja estaven cobrant a Bankia havia de ser Garantia Salarial (no havia d'anar a progressivitat) i han corregit aquest error amb caràcter retroactiu des de l'1 de setembre del 2021.

Novació de préstecs hipotecaris a empleats procedents de Bankia.

Amb la novació d'aquests préstecs havien sorgit dos problemes pendents de solucionar: la novació d'hipoteques amb venciment superior als 70 anys d'edat i la novació dels préstecs complementaris per a l'adquisició d'habitatge es realitza al tram 2 del Préstec A.

Per solucionar el primer problema (atès que la normativa CaixaBank posa com a límit els 70 anys per al venciment de les hipoteques amb tipus d'empleat) i no haver d'augmentar la quota mensual per aquesta modificació, la Direcció va proposar la novació del tipus d'interès amb dos trams:

  • Fins als 70 anys el mateix diferencial que les condicions de treballadors:
   • Hipoteca A: Euribor – 2,5% amb un terra del 0,10%
   • Hipoteca B: Euribor + 0,25%
  • A partir dels 70 anys, Euribor + 0,75%

SECB va sol·licitar mantenir el tipus d'interès per al segon tram al 0,30 % (com ho tenen els empleats actualment), però la nostra petició ha estat denegada.

Per al segon problema (préstecs complementaris), la Direcció pretenia modificar els tipus d'interès amb intervenció notarial per no perjudicar el primer tram. Davant la nostra proposta que es fes càrrec de totes les despeses, finalment ha resolt que únicament es modificaran els tipus dinterès sense necessitat de modificar garanties.

D'altra banda, accepten també la nostra petició que les hipoteques per a l'adquisició de locals comercials no migrin a condicions d'Hipoteca B, per la qual cosa es mantindran a les condicions d'origen i aquest tipus d'hipoteques quedaran a disposició dels empleats que en vulguin fer ús.

Permanència de les carreres de GCI i GCII i acceleració de carrera dels GCI per treballar a oficines d'Horari Laboral Singular.

Finalment resolen a favor nostre ambdues peticions, realitzades tant a TOTES les comissions de seguiment com en peticions de SECB a RRLL:

 • Als efectes de passar de nivell XI a X i de VII a VI per als GCI, es respecta el temps en carreres de GCI-GCII en supòsits d'entrades i sortides d'aquestes per decisió de l'entitat sense que facin més de 2 anys .
 • Es tindrà en compte l'acceleració de les carreres de GCI durant el temps transcorregut en oficines de HLS.

Problemàtica oficines V

Finalment, i després de reclamar a TOTES les comissions que aquests punts havien de solucionar-se, solucionem la major de les discrepàncies de tots els punts pendents dels acords de juliol:

 • Els empleats de les oficines finestretes computaran com a empleats de la seva matriu (excepte si són oficines S, S1 i S2)
 • Aquells empleats l'oficina d'adscripció dels quals sigui una V, i aquesta estigui a més de 25 kms de la seva matriu, cobraran el Plus d'Equips de Suport proporcionalment als dies treballats en aquesta finestreta.
 • I possiblement el punt més important: els directors d'oficines S1 i S2 l'oficina dels quals ha passat a V, continuaran a la seva carrera de GC. Únicament ho perdran en cas que no acceptin vacants de Direcció, GCII 2n Responsable o GCII (dins dels 25 kms corresponents a l'àmbit geogràfic establerts al Conveni Col·lectiu).

Complement Residència Ad Personam.

SECB va reclamar en comissions de seguiment anteriors que aquest complement només s'hauria d'absorbir per algun altre de la mateixa naturalesa, i l'empresa sempre ens havia respost que no ho acceptaven «perquè ja ho eren a Bankia». Tot i això, arran d'aquesta reclamació s'ha identificat un error en el Complement Residència 2 dels empleats procedents de Bancaja i Caja Insular, i s'ha resolt que:

 • A les persones treballadores amb origen a les entitats esmentades passaran a percebre el concepte esmentat amb efectes de l'entrada en vigor de l'ALI en el concepte PLUS RESID. AD PERSONAM i per la diferència positiva entre l'import del complement de residència que percebien en el moment d'entrada en vigor de l'acord d'homogeneïtzació i integració de Bankia de 7 de juliol del 2021 i el que correspongui segons la normativa interna de Caixabank.
 • Aquest concepte s'abonarà en 12 mensualitats i serà revisable en el mateix percentatge que estableixi el conveni aplicable, pensionable i no absorbible.
 • Serà reversible en cas de deixar d'estar adscrit a un centre de treball ubicat a les zones geogràfiques que dona dret a percebre'l.
 • Computarà per al càlcul de la capacitat creditícia.
 • Es procedirà a regularitzar la quantia del referit complement així com les quanties de les aportacions efectuades al Pla de Pensions, amb anterioritat al 31 doctubre de 2022.
 • Es procedirà a solucionar un error en l'actualització de l'import del Complement Residència d'aquelles persones que s'hagin vist afectades per l'aplicació del sistema PDP en data 1 de gener de 2022.

En tots els casos s'aplicarà la corresponent regularització a les persones afectades que hagin causat baixa a l'Entitat en aplicació d'alguna de les mesures previstes a l'acord laboral de 7 de juliol de 2021.


Fins aquí les bones notícies,
però queden les menys bones…

GC Adjunt

L'empresa ens presenta una «magnífica» alternativa davant les reiterades queixes presentades a totes les comissions de seguiment, sobretot en la possibilitat de continuar amb la carrera de GC en cas que un empleat que ja ho estava sol·liciti les possibles places de GC Adjunt.

I diem «magnífica» perquè totes les propostes de la Direcció passen per eliminar el Plus de GC Adjunt (1000 € en cas de cobrir un GC I, 2000 € en cas de cobrir un GC II). Tot a canvi de, o bé continuar amb la carrera de GC de l'empleat que sol·liciti la plaça, o bé «enganxar-se» a la carrera de l'empleat substituït temporalment.

SECB no acceptarà de cap manera la pèrdua d'aquest Plus, que en tot moment es va negociar per compensar d'alguna forma la transitorietat de la plaça, i exigim que es mantingui almenys el del GCI (1000 € anuals).

Si la Direcció continua compensant el Plus pels GCI estaríem disposats a acceptar la seva proposta. Us mantindrem informats.

En resum

Mancant solucionar el tema dels GC Adjunts, SECB reitera la seva posició inicial en les negociacions de l'ERO (ratificat en les comissions de seguiment):

Voluntarietat

voluntarietat

i voluntarietat.

Ho vam dir mil vegades a tots els nostres comunicats durant i després de la negociació. Pel que pugui venir. I ho seguirem dient: Aquesta és la nostra línia vermella. I mai la traspassarem.

 

ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIA'T AQUÍ! 

 

Vicente
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des d' aquest enllaç.

0 comentaris a "5a Comissió de Seguiment ERO-ALI"Add yours →