OPOSICIONS 2023: ENVIAMENT DE CONVOCATÒRIA FORMAL

OPOSICIONS 2023: ENVIAMENT DE CONVOCATÒRIA FORMAL

convocatòria formal a opositors

9 DE MAIG 2023

En data 9 de maig tots els opositors inscrits rebran convocatòria formal amb:

Data de l'examen (27 de maig de 2023)
Seu i adreça del lloc a realitzar els exàmens
Instruccions per realitzar la prova

Us recordem el darrer punt, tal com es detallen a les bases:

Examen

HORARI PENÍNSULA I BALEARS (una hora menys a les Canàries) 

NIVELL X

Durada de l'examen: 2,40 hores

  • 9:00 accés a la sala,
  • 9:20 tancament de portes,
  • 9:30 realització prova nivell X,
  • 12:10 fi prova nivell X (sortida de tots els opositors).

Temari:

  • Comercialització de productes i serveis,
  • Anàlisi de Riscos,
  • Economia.

Examen:

  • La prova consta de 96 preguntes (90 preguntes + 6 de reserva).
  • Hi haurà 2 preguntes de reserva per cada matèria (les dues darreres de cadascuna).

NIVELL VIII

Durada de l'examen: 55 minuts

    • 12:25 accés a la sala,
    • 12:45 tancament de portes,
    • 12:55 realització prova nivell VIII,
    • 13:50 fi prova nivell VIII i sortida opositors excepte els que realitzen prova nivell VII.

Temari:

    • Assegurances.

Examen:

    • La prova consta de 32 preguntes (30 preguntes + 2 de reserva, les dues darreres).
    • Tipus test.

NIVELL VII

Durada de l'examen: 55 minuts

    • 14:05 realització prova nivell VII,
    • 15:00 fi prova nivell VII.

Temari:

    • Fiscalitat.

Examen:

    • La prova consta de 32 preguntes (30 preguntes + 2 de reserva, les dues darreres),
    • Tipus test.
PREGUNTES TOTALS
   • La prova per a l'oposició al nivell X consta de 90 preguntes (90 preguntes + 6 de reserva)
   • La prova per a l'oposició a nivell VIII constarà de 120 preguntes (120 preguntes + 8 de reserva)
   • La prova per a l'oposició a nivell VII constarà de 150 preguntes (150 preguntes + 10 de reserva)
MATERIAL NECESSARI PER A LES PROVES
 • DNI o carnet d'empleat.
 • Calculadora científica no programable. No s'admeten dispositius com ara smartphones o smartwatch.
 • Bolígraf blau o negre.
 • Es recomana que porteu la carta de convocatòria.

Característiques generals de les proves

 • Hi haurà 2 preguntes de reserva per cada matèria.. Cal respondre totes les preguntes, tant les originals com les de reserva.
 • En cas d'anul·lació d'una pregunta, se substituirà per la primera de reserva de la matèria a la qual correspongui.
 • En cas d'esgotar totes les preguntes de reserva, el rànquing per puntuació de la prova es farà prenent com a puntuació de referència totes les preguntes vàlides, més les de reserva utilitzades.
 • Si es produïssin empats entre els/les candidats/es que estiguin al punt de tall d'APROVAT/DA AMB PLAÇA, el càlcul de la puntuació de desempat es realitzaria seguint el criteri de “prioritat”.
 • Les preguntes són de tipus test i el seu redactat i durada s'ajusta a la comprensió de la mateixa. Cada pregunta consta de quatre opcions de resposta (a, b, c, d). Per al cas d'errors es pot utilitzar el sistema d'anul·lació de resposta i de recuperació de respostes, que s'explicaran als opositors el dia de la prova.
 • Només hi ha una opció correcta a cada pregunta. No hi haurà respostes del tipus “totes les anteriors són correctes/incorrectes”.
 • Les preguntes contestades correctament sumen 1 punt.
 • Les respostes incorrectes penalitzen 0,25 punts. Les preguntes que es deixin en blanc no sumen ni resten. Les respostes amb alguna anomalia (doble marca, senyals, etc.) seran considerades nul·les.
 • Les preguntes que no siguin de resposta numèrica faran referència a continguts redactats al manual de l'oposició.
 • Les preguntes que siguin de resposta numèrica hauran de ser calculades amb el número de decimals assenyalat a la pròpia pregunta. El resultat final s'arrodoneix al final a dos decimals.
 • Les preguntes estaran ordenades per matèries, sent les dues (2) darreres preguntes de cada matèria, les de reserva.
ACCÉS A LES PLACES

Per poder optar a la NOTA FINAL de la prova, s'ha de superar, com a mínim, el 40% de la puntuació de cadascuna de les matèries que componen la prova.

És a dir, com a mínim i de forma excloent, cal obtenir 12 punts en cadascuna de les matèries.

PRIORITAT EN CAS D'EMPATS

Les matèries tindran la següent prioritat per determinar el desempat de notes:

 1. Comercialització de Productes i Serveis.
 2. Anàlisi de riscos.
 3. Economia.
 4. Assegurances.
 5. Fiscalitat.

CORRECCIÓ DE L'EXAMEN I PUBLICACIÓ DE NOTES

Correcció del examen

 • Les respostes correctes es publicaran a Virtaula. Es disposarà de 3 dies hàbils (fins al 31 de maig del 2023, a les 16.00 hores) per impugnar preguntes a través del correu oposiciones@caixabank.com.
 • Caldrà obtenir com a mínim el 40% dels punts de cada tema per poder optar a ser APTE AMB PLAÇA. Per exemple, si finalment són 30 preguntes per cada temari, caldrà obtenir-ne 12 com a mínim.

Important: recordeu que les notes i els possibles desempats s'aplicaran nivell a nivell. Si una persona estigués inscrita a més d'un nivell i obtingués plaça en més d'un, se li aplicarà la que més el beneficiï (el nivell més alt), alliberant plaça al nivell inferior per a la persona següent en nota.

Publicació de notes:

14 de juny de 2023
  • Es publicaran al Portal de l'Empleat.
  • Hi haurà un període de revisió de 3 dies (des del 14 al 19 de juny de 2023 a les 16:00).
  • En aquest període ja no s'admetran impugnacions de preguntes, només de notes.
  • Notes amb Plaça: setmana del 3 de juliol.

 

Recordeu

En cas que una persona treballadora aprovi amb plaça els exàmens de més d'un Nivell, se li aplicarà la de més Nivell, i la plaça de Nivell inferior que quedi lliure, l'ocuparà el candidat/a APROVAT/DA SENSE PLAÇA amb millor puntació a l'ordre seqüencial.
Per tant, primerament, s'assignaran les places de nivell VII, després les de nivell VIII i, finalment, les de nivell X.

Els efectes econòmics de la promoció seran efectius a partir de l'1 de juny del 2023

COM US ESTEM AJUDANT DES DE SECB?

Com en totes les oposicions, us prestem un servei de primer nivell per a ajudar-vos en tot el possible a preparar les oposicions:

 • Tutors especialitzats en cada tema per resoldre tots els vostres dubtes.
 • Resums dels temaris, totalment actualitzats des del dia 27 de març, és a dir, dos mesos abans de la data de realització de l'examen.
 • Simuladors d'exàmens perquè els pugueu realitzar sempre que vulgueu. Cada vegada que vulgueu fer un examen simulat apareixeran diferents preguntes, a més de tenir a la vostra disposició estadístiques dels exàmens realitzats i els seus resultats.
 • Proves de cadascuna de les matèries.
 • Exàmens de proves anteriors.

 

Ànims, només queden aquestes setmanes!
A per l'APTE AMB PLAÇA!

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic