Formació 2024: tot allò que has de saber

Formació 2024: tot allò que has de saber

El passat 15 de febrer es va reunir el Comitè de Formació on se'ns va informar de quin serà el pla formatiu per a l'any 2024.
El primer que hem de dir, una vegada més i com en anys anteriors, és que aquest «calendari» pot estar subjecte a modificacions si el regulador corresponent exigeix ​​alguna modificació en les obligacions formatives.

D'altra banda, i abans d'entrar en detalls,
comentar-vos que SECB va exposar en aquest comitè:

1. La formació obligatòria és temps efectiu de treball.

Un cop més insistim a Relacions Laborals que recordin a les Delegacions Territorials i Recursos Humans que la formació obligatòria computa com a temps efectiu de treball, i que, en cas de fer-la fora de l'horari laboral, es podran compensar les hores.

Prou pressions dels mànagers i de correus amenaçadors !!!

2. Coincidència de postgraus per a empleats amb noves funcions

Una vegada més, SECB reclama que la coincidència de postgrau per a empleats amb noves funcions incompleix l'acord del 2020, ja que:

 • l'acord deixa clar que en cas de coincidència de postgraus, l'empleat pot decidir no fer-ne un dels dos,
 • tot i això, hi ha hagut empleats que s'han quedat sense cobrar incentius per no realitzar formació (postgraus) en base a l'anterior, en concret per matricular-los en dos postgraus a final d'any.

Tot i que s'està complint l'acord (els deixen desmatricular-se), el fet que per no fer la formació hi puguin haver empleats que es quedin sense incentius ens sembla injust, a més que es «força» a fer-la per no quedar-se sense aquests incentius.

3. Recertificacions

En la presentació per part del departament de Formació ja ens han informat de millores significatives a Virtaula perquè els empleats tinguin la major informació possible per renovar les certificacions. De tota manera, des de SECB:

Estem sol·licitant, des d'unes quantes comissions anteriors, que des de Virtaula es detecti si l'empleat pot perdre aquesta certificació i que s'activi un enllaç directe a l'Autoformació per completar aquesta «recertificació». Actualment s'envia un mail a l'empleat avisant la incidència, i només en cas que estigui molt a prop de perdre la certificació es matricula directament als afectats en els cursos necessaris.

 

LA FORMACIÓ QUE ENS ESPERA EN 2024

 

Com en anys anteriors,
es reparteix en tres blocs:

Formació Normativa Obligatòria és l'exigida pel regulador.
Formació Recomanada és la que em suggereix CaixaBank.
Autoaprenentatge és la que cada empleat decideix fer lliurement.

Formació Normativa

Com sabreu, aquesta formació està separada en tres blocs: cursos de curta durada, cursos de llarga durada i formació contínua. 

Aquesta formació és obligatòria i, per tant, computa a l'efecte de registre horari com a temps efectiu de treball.

curta durada

Per a aquest any hi ha una reducció dràstica, ja que hi haurà «només» cinc cursos de curta durada (entre una i tres hores) per a tots els empleats:

 • Quatre que afecten bonus (per al 100% dels empleats):
  • Riscos Regulatoris (previst per al març)
  • Seguretat d'informació i frau a clients (abril)
  • Riscos de Conducta i Mercats (juny)
  • Prevenció Blanqueig de Capitals i Finançament de Terrorisme (setembre)
 • Una que no afecten bonus:
  •  Pla d'Igualtat (ja realitzat al gener)

Cursos de llarga durada

Com en anys anteriors, els Cursos de llarga durada són tres:

 • Postgrau IDD (Assegurances). Xarxa que comercialitzi productes d'assegurança (només per a nous empleats), amb una durada de 200 hores (examen en línia) i amb 4 edicions per al 2024 (gener, abril, juny i novembre).
 • Postgrau MIFID II (CIAF). Xarxa que comercialitzi productes d'inversió (tots excepte funció empleat), amb una durada de 150 hores (examen en línia) i amb 3 edicions per al 2024 (gener, maig i setembre).
 • Curs LCI. Xarxa que comercialitzi o informi sobre productes de crèdit immobiliari i també per a departaments SSCC/TT involucrats amb l'operativa. NO és un postgrau, és un títol propi de 50 hores de durada (examen en línia), i també hi haurà 3 edicions el 2024 (febrer, maig i octubre).

Tota aquesta formació es pública a través de PeopleNow:

 • Per a tots els empleats que la necessitin (els companys d'InTouch la necessiten tots): convocatòria directa,
 • Per als empleats que no la necessitin: dins de la publicació de la notícia hi ha un accés per poder inscriure's al curs. Ens ratifiquen que tots aquells que ho han sol·licitat han estat inscrits.

Formació Contínua

Tots aquells empleats que ja hagin realitzat la formació anterior (llarga durada), tenen l'obligació de realitzar una formació contínua tal com obliga el regulador, ja que en cas contrari no podran comercialitzar aquests productes (del mercat d'assegurances, inversió i hipotecari) .

La càrrega lectiva màxima serà de 65 hores entre els tres (únicament per als directors d'oficina, la resta d'empleats serà inferior):

 • IDD: 25 hores màxim,
 • MIFID II: 30 hores màxim,
 • LCI: 10 hores màxim.

De nou (com en anys anteriors) aquesta formació es podrà entrecreuar, és a dir, que hi haurà cursos que alhora comptin hores d'IDD, MIFID i LCI. Fins i tot, alguns bonus podrien descomptar hores de formació contínua. Per això és important que ens fixem en les "medalles" de cada curs de Virtaula: "N" (normatiu), "B" (bonus), "IDD" (assegurances), "MFD" (MIFID II) i "LCI" (LCI-mercat hipotecari).

Per exemple, el curs “TREBALL EN EQUIP EN UN ENTORN DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL” realitzat el 2021 (ho posem com a exemple) va ser alhora IDD, MFD, LCI i N:

A més, us recordem que aquesta formació continua serveix per «recertificar» els Postgraus i el curs de LCI.

Formació Recomanada

És aquella formació que CaixaBank ens suggereix. Hem de recordar que aquesta formació és voluntària i, per tant, no es considera temps efectiu de treball a efectes de control horari.

 Per aquest 2024 torna a ser extensíssima, intentarem resumir-ho.

Ens han desglossat aquesta formació en diversos blocs:

Sostenibilitat

Encara que és formació recomanada (la matriculació és directa, però es pot renunciar a fer el curs), des de SECB us reiterem que compensa fer-la perquè fent aquest curs «convalida» 25 hores de formació contínua de MIFID i altres 25 IDD (assegurances). Si esteu afiliats amb nosaltres teniu accés a resums molt complets que us ajudaran per a l'examen final.

Aquest any amplien la matriculació a:

 • Subdirectors i GC II Segons Responsables
 • Àrees especialitzades de SSCC

Segments de Negoci

Formació específica per a:

 • Venda al Detall
 • Seniors
 • InTouch
 • HolaBank
 • AgroBank
 • Empreses
 • Morositat i Recuperacions
 • Premier
 • Privada
 • IPC

Negoci Bancari

Negoci Bancari, per millorar coneixements en Finances, Assegurances, Morositat, etc.:

  • Postgrau CIAF Avançat
  • Postgrau Diploma Expert Estalvi i previsió
  • Postgrau de Riscos Empreses
  • Postgrau de Riscos Retail
  • Postgrau d'Auditoria Interna
  • Postgrau de Compliance

Els empleats que abans de cinc anys hagin cursat els postgraus de CIAF Avançat, Diploma Expert en Estalvi i Previsió i un dels dos de riscos (Empreses o Retail) podran accedir, fent un treball de final de màster, al títol universitari «Màster en Negoci Bancari»

 

Autoaprenentatge

De nou Virtaula estarà carregada de cursos autoformatius:

 • Catàleg d' autoformació (més de 80 cursos). Part important per a les recertificacions per a aquells empleats que no necessiten formació contínua (recordeu fixar-vos en les «medalles» de cada curs per saber exactament quina formació esteu fent),
 • Es busca la incorporació d'altres continguts a través de plataformes externes complementàries a Virtaula.

RECORDEU

Quina formació hem de fer?

 • La normativa reguladora de curta durada: Obligatòriament tots els empleats (és temps efectiu de treball).
 • La normativa reguladora de llarga durada i la formació contínua: Obligatòriament tots els empleats que la necessitin per poder realitzar les seves funcions i comercialitzar els productes de cadascuna d'elles (és temps efectiu de treball).
 • El resta: Totalment voluntària (no és temps efectiu de treball).

Com ens informarà Virtaula dels cursos que hem de fer?

 • Bàsic: fixar-se en la pestanya «Normatives Pendents», on veurem la formació obligatòria no realitzada. Des de Virtaula ens han comunicat que en els propers mesos redissenyaran la pantalla d'entrada per facilitar l'accés a tota la informació.
 • També cal fixar-se en les «medalles» que té cada curs per saber en què ens estem forman i si aquest curs és Normatiu o no.
 • Què passa si, pel motiu que sigui, no he pogut fer cap curs?: ens apareixerà de nou aquest curs però com «Aula de Continuïtat Curs... ». Aquestes aules romanen obertes fins al 31 de desembre, tenint en compte que tres cops l'any les tanquen temporalment per tornar a inscriure empleats que no hagin pogut fer els cursos. D'altra banda, i en cas que s'acumulin moltes formacions no realitzades, des de l'apartat «El meu Planificador de Formacions» podeu repartir l'elaboració dels cursos en el temps que quedi disponible al llarg de l'any.
 • Pestanyes:
  • «Seguiment de bonus«: Formació per a bonus 2023 i 2024.
  • «Seguiment Incentius», si aplica o no aplica la formació a realitzar a cada campanya, a més d'un petit resum de la formació a cadascuna d'elles.
  • «Seguiment Formació Contínua«, aquesta última amb la novetat que s'informarà de la formació realitzada en els darrers 3 anys als postgraus de MIFID i IDD, a més del curs de LCCI (informació molt valuosa per portar el compte de les certificacions d'aquests cursos).
 • A més, continuaran enviat mails recordatoris que tenim formació pendent de fer que ens puguin afectar econòmicament.

Com US POT AJUDAR SECB?

Igual que fem amb les oposicions a nivell X, VIII i VII SECB té, a disposició dels nostres afiliats, vídeos formatius per als postgraus de MIFID (CIAF i CIAFA) i un complet ventall de resums dels següents cursos:

 • Certificació en Inversió Sostenible
 • Certificació en Inversió i Finançament Sostenible
 • CIAF (MIFID)
 • CIAFA (MIFID, és el CIAF Avançat)
 • LCCI (Llei Hipotecària)
 • IDD (Assegurances)
 • Postgrau Anàlisi de Riscos Avançat Empreses

 

En cas de tenir dubtes sobre la formació que afecta bonus,
la seva obligatorietat i la quantitat formativa que
tenim a Virtaula, consulta als nostres alliberats.

 

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEMAMBTU

 AFILIA'T AQUÍ! 

 

VICENTE

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic