FORMACIÓ 2023: Voldria estudiar per viure, NO viure per estudiar

FORMACIÓ 2023: Voldria estudiar per viure, NO viure per estudiar

Recentment s'ha reunit el Comitè de Formació on se'ns ha exposat quin serà el pla formatiu per a l'any 2023.
El primer que hem de dir, una vegada més i com en anys anteriors, és que aquest «calendari» pot estar subjecte a modificacions si el regulador corresponent exigeix ​​alguna modificació en les obligacions formatives o, fins i tot (no està descartat), n'imposi de noves.

D'altra banda, i abans d'entrar en detalls,
comentar-vos que SECB va exposar en aquest comitè:

1. incentius postgraus i cursos de llarga durada amb exàmens el 2023.

Primer hem agraït la solució a la «malifeta» generada respecte al cobrament d'incentius per als empleats amb postgraus i cursos de llarga durada amb exàmens el 2023. Tal com us vam exposar en un WhatsApp el dia 1 de febrer, de manera excepcional per als incentius 2022 (ja ens han avançat que el 2023 no excepcionaran cap cas) no s'exigirà la superació de l'examen final de gener i febrer de 2023, amb les següents particularitats:

Els col·lectius afectats serien
Els que únicament hagin tingut l'opció de matricular-se a la tercera edició dels cursos (inici setembre-octubre 2022), és a dir, que se'ls ha ofert matricular-se per primer cop a l'esmentada tercera edició.
S'hagin matriculat i hagin completat la formació (mòduls) el 2022.
Per tant:
No s'exigirà la superació de l'examen final de gener del 2023 per tenir dret a cobrar els incentius.
Als gestors sènior no se'ls exigirà el punt II anterior per tenir dret a cobrar els incentius.

2. fins a quin punt el Regulador exigeix ​​lligar formació a incentius

Al fil d'aquesta problemàtica, des de SECB hem preguntat fins a quin punt el Regulador exigeix ​​lligar formació a incentius. Des de Formació se'ns ha indicat que els Reguladors estan supeditant aquest tema de tal manera que des de Compliance veuen necessària fer la formació per poder comercialitzar els productes i, per tant, vincular el cobrament d'incentius a la formació. Esperem que aquest any les bases es publiquin amb la claredat suficient per no generar dubtes i, sobretot, com més aviat millor.

3. Que la informació que es trasllada als empleats sigui tan clara com sigui possible

Tot i els esforços i les millores implantades, de nou ens veiem en l'obligació d'exigir que la informació que es trasllada als empleats sigui tan clara com sigui possible. Els empleats continuen tenint dubtes de quins cursos falten per fer per no tenir problemes en el cobrament d'incentius. Per tant, des de SECB sol·licitem:

Que a cada Delegació Territorial hi hagi un empleat específic  a RRHH especialitzat en temes de Formació per atendre els dubtes de tots els empleats, sobretot a finals d'any quan el que necessiten saber és exactament quin curs tenen pendent de cada incentiu.
Que  els mails continguin el curs que té pendent cada empleat.
Virtaula.

   1. Que la pestanya «Seguiment de Bonus» s'exposi clarament quina formació és de l'any en curs i quina d'anys anteriors,
   2. Que des de la (beneita) pestanya «Seguiment Incentius» hi hagi un enllaç directe al curs que es tingui pendent a cada moment.

4. Recertificacions

«Recertificacions«. Hem detectat casos d'empleats que, en no tenir l'obligació de fer tota la formació contínua, han perdut els certificats dels Postgraus i Cursos de Llarga Durada (LCI) realitzats en anys anteriors. Encara que ens insisteixen que «es tenen tres anys per poder fer aquesta formació», ens reconeixen que també han detectat alguns casos. Davant aquesta resposta, des de SECB:

La possibilitat de donar una pròrroga als afectats per solucionar aquesta incidència («s'està estudiant aquesta possibilitat»),
Que des de Virtaula es detecti si l'empleat pot perdre aquesta certificació i que s'activi un enllaç directe a l'Autoformació per completar aquesta «recertificació«. Actualment s'envia un mail a l'empleat, però aquest s'ha de «buscar la vida» per saber quantes hores ha de fer i on les pot fer. Un altre cop SECB ha recordat que si hi hagués un especialista per DT en aquests temes seria de gran ajuda per als afectats.

LA FORMACIÓ QUE ENS ESPERA EN 2023

 

Com en anys anteriors,
es reparteix en tres blocs:

Formació Normativa Obligatòria és l'exigida pel regulador.
Formació Recomanada és la que em suggereix CaixaBank.
Autoaprenentatge és la que cada empleat decideix fer lliurement.

Formació Normativa

Com sabreu, aquesta formació està separada en tres blocs: cursos de curta durada, cursos de llarga durada i formació contínua.

Aquesta formació és obligatòria i, per tant, computa a l'efecte de registre horari com a temps efectiu de treball.

curta durada

Per aquest any (en principi) hi haurà nou cursos de curta durada (entre una i tres hores) per a tots els empleats:

 • Cinc que afecten a bonus: (per al 100% dels empleats):
  • Transparència en la comercialització d'assegurances i productes de previsió social (previst per al març),
  • Protecció del client (previst per l'abril),
  • Sostenibilitat (prevista per al maig),
  • PBC/FT (focus a KYC) (prevista per al juny),
  • Ètica i Integritat (prevista per al setembre).
 • Quatre que no afecten bonus:
  • Seguretat a CaixaBank (febrer/març): per al 100% dels empleats,
  • Nova Llei de Discapacitat (febrer/març): per al 100% dels empleats,
  • Tax Compliance i Competència (maig): per al 100% dels empleats,
  • Transparència en la comercialització de productes i serveis (juny): Formació Contínua MIFID + C. de Negocis + Compliance.

Cursos de llarga durada

Com en anys anteriors, els Cursos de llarga durada són tres:

 • Postgrau IDD (Assegurances). Xarxa que comercialitzi productes d'assegurança (només per a nous empleats), amb una durada de 200 hores (examen en línia) i amb 3 edicions per al 2023 (hivern, primavera i tardor). Actualment ja hi ha un 98,7% de treballadors que tenen aquesta formació.
 • Postgrau MIFID II (CIAF). Xarxa que comercialitzi productes d'inversió (tots excepte funció empleat), amb una durada de 150 hores (examen en línia) i amb 3 edicions per al 2023 (hivern, primavera i tardor). Actualment ja hi ha un 95,7% de treballadors que tenen aquesta formació.
 • Curs LCI. Xarxa que comercialitzi o informi sobre productes de crèdit immobiliari i també per a departaments SSCC/TT involucrats amb l'operativa. NO és un postgrau. És un títol propi de 50 hores de durada (examen en línia), i també hi haurà 3 edicions el 2023. Actualment ja hi ha un 97,9 % d'empleats que tenen aquesta formació.

Tota aquesta formació es pública a través de PeopleNow:

 • Per a tots els empleats que la necessitin (els companys d'InTouch la necessiten tots): convocatòria directa,
 • Per als empleats que no la necessitin: dins de la publicació de la notícia hi ha un accés per poder inscriure's al curs. Ens ratifiquen que tots aquells que ho han sol·licitat han estat inscrits.

Formació Contínua

Tots aquells empleats que ja hagin realitzat la formació anterior (llarga durada), tenen l'obligació de realitzar una formació contínua tal com obliga el regulador, ja que en cas contrari no podran comercialitzar aquests productes (del mercat d'assegurances, inversió i hipotecari) .

La càrrega lectiva màxima serà de 65 hores entre els tres (únicament per als directors d'oficina, la resta d'empleats serà inferior):

 • IDD: 25 hores màxim,
 • MIFID II: 30 hores màxim,
 • LCI: 10 hores màxim.

De nou (com en anys anteriors) aquesta formació es podrà entrecreuar, és a dir, que hi haurà cursos que alhora comptin hores d'IDD, MIFID i LCI. Fins i tot, alguns bonus podrien descomptar hores de formació contínua. Per això és important que ens fixem en les "medalles" de cada curs de Virtaula: "N" (normatiu), "B" (bonus), "IDD" (assegurances), "MFD" (MIFID II) i "LCI" (LCI-mercat hipotecari).

Per exemple, el curs “TREBALL EN EQUIP EN UN ENTORN DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL” realitzat el 2021 (ho posem com a exemple) va ser alhora IDD, MFD, LCI i N:

A més, us recordem que aquesta formació continua serveix per «recertificar» els Postgraus i el curs de LCI.

Formació Recomanada

És aquella formació que CaixaBank ens suggereix. Hem de recordar que aquesta formació és voluntària i, per tant, no es considera temps efectiu de treball a efectes de control horari.

Hi ha formació per a Serveis Centrals, Morositat, per a Nous Empleats, per a cadascun dels segments de negoci, etc. Per a aquest 2023 és extensíssima, intentarem resumir-ho.

Ens han desglossat aquesta formació en diversos blocs:

Cultura i Lideratge

 • Cultura i Lideratge. Estendre la Cultura CaixaBank i potenciar model de lideratge AHEAD (Aliances, Humanisme, Empoderament, Anticipació i Diversitat).

Sostenibilitat

 • Sostenibilitat. Amb tres blocs:
  • Banca empreses i CIB
  • Retail i Negocis
  • Àrees especialitzades de SSCC

Comercial

 • Comercial, amb multitud de blocs formatius:
  • Banca d'Empreses
  • Microempreses
  • Banca Privada
  • Venda al Detall
  • InTouch
  • Negocis
  • HolaBank
  • AgroBank
  • Major
  • Banca Premier

Negoci Bancari

 • Negoci Bancari, per millorar coneixements en Finances, Assegurances, Morositat, etc.
  • Segments interessats:
   • Postgrau Diploma Expert en Estalvi i Previsió
   • Postgrau CIAFA (CIAF avançat)
   • Postgrau Riscos d'Empreses
   • Postgrau Riscos Retail
  • Riscos: Programa superior en gestió de recuperacions
  • Banca Privada
  • Microempreses: Risc i Morositat
  • Banca Empreses: Autolideratge (per a Directors de Banca d'Empreses)

Noves formes de treballar i Agile

 • Noves formes de treballar i Agile: formació per millorar mètodes col·laboratius per facilitar la seva presa de decisions.

Anàlisi de dades:

 • Data Analytics: millorar la cultura de la dada per millorar el procés de presa de decisions.

Onboarding i Crossboarding

 • Onboarding (per a nous empleats) i Crossboarding (acompanyament a tots els segments de negoci).

Uspkilling i Reeskilling

 • I, finalment, sense deixar la «costum» de la nomenclatura anglesa, formació en «Uspkilling» (ensenyar a un treballador noves competències per optimitzar-ne l'exercici) i «Reeskilling» (reciclatge professional, formació a empleats per adaptar-lo a un nou lloc a l'empresa). Sí, ho hem buscat a Google…

Comentar-vos que alguna d'aquestes formacions podria ser presencial. Ens informaran d'això en els informes bimensuals que anem rebent.

 

Autoaprenentatge

De nou Virtaula estarà carregada de cursos autoformatius:

 • Catàleg d' autoformació (més de 80 cursos). Part important per a les recertificacions per a aquells empleats que no necessiten formació contínua (recordeu fixar-vos en les «medalles» de cada curs per saber exactament quina formació esteu fent),
 • Postgraus especialitzats no obligatoris:
  • Auditoria
  • Conformitat
 • Es busca la incorporació d'altres continguts a través de plataformes externes complementàries a Virtaula.

RECORDEU

Quina formació hem de fer?

 • La normativa reguladora de curta durada: Obligatòriament tots els empleats (és temps efectiu de treball).
 • La normativa reguladora de llarga durada i la formació contínua: Obligatòriament tots els empleats que la necessitin per poder realitzar les seves funcions i comercialitzar els productes de cadascuna d'elles (és temps efectiu de treball).
 • El resta: Totalment voluntària (no és temps efectiu de treball).

Com ens informarà Virtaula dels cursos que hem de fer?

 • Bàsic: fixar-se en la pestanya «Formacions Normatives per realitzar», on veurem la formació obligatòria no realitzada.
 • També cal fixar-se en les «medalles» que té cada curs per saber en què ens estem forman i si aquest curs és Normatiu o no.
 • Què passa si, pel motiu que sigui, no he pogut fer cap curs?: ens apareixerà de nou aquest curs però com «Aula de Continuïtat Curs... ». Aquestes aules romanen obertes fins al 31 de desembre, tenint en compte que tres cops l'any les tanquen temporalment per tornar a inscriure empleats que no hagin pogut fer els cursos. D'altra banda, i en cas que s'acumulin moltes formacions no realitzades, des de l'apartat «El meu Planificador de Formacions» podeu repartir l'elaboració dels cursos en el temps que quedi disponible al llarg de l'any.
 • Pestanyes de «Seguiment de bonus» i de «Seguiment Incentius», a més de la de «Seguiment de formació contínua» (que podeu trobar a la part dreta de dalt del web, al costat de la vostra fotografia). A més, continuaran enviat mails recordatoris que tenim formació pendent de fer que ens puguin afectar econòmicament.

 

En cas de tenir dubtes sobre la formació que afecta bonus,
la seva obligatorietat i la quantitat formativa que
tenim a Virtaula, consulta als nostres alliberats.
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic