INCREMENT A 0,26€/KM DEL LÍMIT EXEMPT PER QUILOMETRATGE