CAMPANYA RENDA 2023

CAMPANYA RENDA 2023

El termini comença avui dimecres 3 d'abril i finalitzarà l'1 de juliol del 2024. Si es fa domiciliació bancària del pagament, el termini finalitza el 26 de juny.

Des d'aquest dimecres 3 d'abril serà possible obtenir l'esborrany i presentar les declaracions per internet, el dimarts 7 de maig serà l'inici de la modalitat telefònica i el dilluns 3 de juny marcarà l'inici de l'atenció presencial a l'AEAT.  

Com cada any, SECB t'informa dels aspectes més rellevants d'aquesta campanya, i comentem els punts més destacables que cal tenir en compte en cadascun dels apartats de la declaració.

Termini Campanya RENDA 2023

El termini per a la presentació de la declaració de renda de 2023, qualsevol que sigui el resultat de la mateixa, serà el comprès entre el 3 d'abril i l'1 de juliol de 2024, ambdós inclosos.

Si es domicilia el pagament, el termini de confirmació finalitza el 26 de juny de 2024 (el càrrec en compte es farà l'1 de juliol). Si es fracciona i es domicilia el segon termini, el càrrec es farà el 5 de novembre de 2024.

ASPECTES PRINCIPALS

Obtenció de l'esborrany i / o dades fiscals

Renda WEB (Servei de tramitació de l'esborrany/declaració) serà el programa, com en anys anteriors, per obtenir l'esborrany, modificar les dades obrants en poder de l'Administració i presentar la declaració.

Per obtenir el número de referència de l'esborrany i/o dades fiscals cal consignar el NIF, la data d'expedició o caducitat del vostre DNI i l'import de la casella 505 de la declaració de l'IRPF 2022 “Base liquidable general sotmesa a gravamen”.

Per obtenir el número de referència de l'esborrany punxa aquí.

En el cas de no haver presentat la declaració l'any passat, caldrà aportar un IBAN en què figuri el contribuent com a titular a 31 de desembre de 2023.

Es podrà accedir a les dades fiscals i al resum de l'esborrany de declaració utilitzant certificats electrònics reconeguts i sistema Cl@ve PIN i mitjançant l'aplicació per a dispositius mòbils.

Presentació de la declaració

Per presentar la declaració de l'IRPF s'ha de realitzar a través del servei Renda web com en anys anteriors que estarà disponible a partir del 3 d'abril.

També es podrà presentar a les oficines de l'Agència Tributària prèvia sol·licitud de cita, així com a les oficines habilitades per les comunitats autònomes podent, el contribuent, domiciliar l'ingrés o, si no, obtenir una carta de pagament en el moment de la presentació que us permetrà ingressar l'import resultant.

Pagament i Domiciliació

En cas de fraccionament del pagament, els contribuents que hagin domiciliat el pagament del primer termini podran domiciliar el segon termini fins al 30 de setembre de 2024.

Si no domicilien el primer, poden domiciliar el segon fins a l'1 de juliol del 2024.

En cas que no vulguin domiciliar el segon termini, els contribuents han d'efectuar l'ingrés del termini esmentat fins al dia 5 de novembre de 2024, inclusivament, mitjançant el model 102.

Instruccions per consultar les dades fiscals
  1. Sol·licita el número de referència si no tens Cl@ve PIN i / o certificat electrònic (clica aquí)

2. Obtenció de les dades fiscals (clica aquí)

3. Hauràs de ratificar/modificar el domicili fiscal (si tens alguna incidència hauràs de revisar les dades censals a la pàgina de l'AEAT i verificar si figura el domicili i la referència cadastral correctament)

PRINCIPALS NOVETATS RENDA 2023

Obligació de declarar

El límit excloent de l'obligació de declarar previst a l'article 96.3 de la Llei de l'IRPF per als contribuents que percebin rendiments íntegres del treball s'eleva de 14.000 a 15.000 euros en els supòsits següents:

• Quan procedeixin de més d'un pagador excepte les excepcions assenyalades a l'article 96.3 esmentat de la llei de l'IRPF.

• Quan percebin pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.

• Quan el pagador dels rendiments de la feina no estigui obligat a retenir.

• Quan es percebin rendiments íntegres del treball subjectes a tipus fix de retenció.

Per als restants contribuents que obtinguin rendiments de treball el límit per declarar per la percepció d'aquests rendiments es manté a 22.000 euros anuals.

A partir de l'1 de gener del 2023, estaran en qualsevol cas obligades a declarar totes aquelles persones físiques que en qualsevol moment del període impositiu haguessin estat d'alta, com a treballadors per compte propi, al Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms, o al Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

exempcions

Ampliació límit exempt per quilometratge

S'eleva, des del 17 de juliol del 2023, de 0,19 euros a 0,26 euros per quilòmetre recorregut la quantitat exceptuada de gravamen destinada per l'empresa a compensar les despeses de locomoció de l'empleat o treballador que es desplaci fora de l'oficina o el centre de treball, per realitzar la seva feina en un lloc diferent sempre que es justifiqui la realitat del desplaçament.

Rendiments del treball

Reducció general per obtenció de rendiments del treball

S'ha modificat l'article 20 de la Llei de l'IRPF per augmentar tant l'import màxim de la reducció per obtenció de rendiments del treball (que passa de 5.565 euros anuals a 6.498 euros anuals) com el llindar dels rendiments nets de treball que permeten aplicar aquesta reducció (que puja de 16.825 euros fins a 19.747,5 euros).

Rendiments d'activitats econòmiques

DESPESES DEDUÏBLES

Despeses del titular de l'activitat en seguretat social i per aportacions a mutualitats alternatives a la seguretat social

A partir de l'1 de gener de 2023, totes les persones treballadores per compte propi o autònoms incloses en aquest règim especial cotitzaran en funció dels rendiments anuals obtinguts en l'exercici de les activitats econòmiques, empresarials o professionals, havent de triar la base de cotització mensual que correspongui en funció de la previsió de rendiments nets anuals, dins de la taula general fixada a la respectiva Llei de Pressupostos Generals de l'Estat

Despeses de difícil justificació en estimació directa simplificada durant el període impositiu 2023

S'eleva d'un 5 a un 7 per 100 el percentatge de deducció per al conjunt de les provisions deduïbles i les despeses de difícil justificació a què fa referència l'article 30 del Reglament de l'IRPF.

Règim d'imputació de rendes immobiliàries

A fi d'evitar que, com a conseqüència del retard en la tramitació de procediments de valoració col·lectiva, es traslladi als contribuents un increment de la tributació s'estableix que, exclusivament amb efectes per al període impositiu 2023, en aquells municipis en què els valors cadastrals hagin estat revisats, modificats o determinats mitjançant un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general sempre que hagin entrat en vigor a partir de l'1 de gener de 2012, continuaran aplicant la imputació a l'1,1% el 2023.

Aportacions anuals màximes a plans de pensions

Pel que fa a l'increment del límit addicional de 8.500 euros (al límit general de 1.500 euros), la quantia màxima de les aportacions que pugui fer un treballador per compte d'altri al mateix instrument de previsió social a què s'han realitzat contribucions per part de l'empresari es vincula tant als rendiments íntegres totals que percebi el treballador d'aquest ocupador (segons siguin inferiors o superiors a 60.000 euros) com al resultat d'aplicar a la contribució empresarial respectiva el multiplicador que correspongui d'acord amb el que estableix l'article 52 de la Llei de l'IRPF

Mínim personal i familiar

Mínim autonòmic

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha regulat, per primera vegada el 2023, els imports corresponents al mínim pel segon descendent i per ascendents per al càlcul del gravamen autonòmic.

Per la seva banda, la Comunitat de Madrid ha elevat per al 2023 els imports corresponents al mínim del contribuent, i als mínims pel primer i segon descendents, ascendents i discapacitat en benefici dels contribuents que resideixin al seu territori.

Gravamen de la base liquidable de lestalvi

Es modifica l'escala de gravamen de la base liquidable estalvi prevista als articles 66 i 76 de la Llei de l'IRPF per introduir, tant a l'escala estatal com autonòmica, un nou tram a partir de 300.000 euros amb un tipus de gravamen aplicable del 14 per 100 i elevar el tipus aplicable al tram anterior de 200.000 a 300.000 de 13 a 13,5 per 100.

Deducció per inversió en empreses de nova o recent creació

Amb efectes 1 de gener del 2023, s'augmenta la base màxima de deducció de 60.000 a 100.000 euros i s'incrementa el percentatge de deducció del 30 al 50 per 100.
A més, per a l'aplicació d'aquesta deducció a les empreses emergents, a què fa referència l'apartat 1 de l'article 3 de la Llei 28/2022, de 21 de desembre, de foment de l'ecosistema de les empreses emergents, alguns dels requisits exigits són eliminats o ampliats.

Deducció per residencial habitual i efectiva a l'illa de La Palma

Exclusivament en els períodes impositius 2022 i 2023, els contribuents amb residència habitual i efectiva a l'Illa de La Palma puguin aplicar la deducció prevista per als residents a Ceuta i Melilla a l'article 68.4.1 d'aquesta Llei de l'IRPF.

Deducció obres de millora de l'eficiència energètica de l'habitatge

S'amplia un any més l'àmbit temporal d'aplicació de la deducció per obres de millora de l'eficiència energètica d'habitatges d'acord amb allò que disposa el Reial decret llei 18/2022, de 18 d'octubre.

Deducció per maternitat

S'amplia els beneficiaris de la deducció per maternitat a totes aquelles dones amb fills menors de tres anys que en el moment del naixement del menor percebin prestacions contributives o assistencials del sistema de protecció de desocupació, o bé en aquest moment o en qualsevol moment posterior estiguin donades d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat amb un període mínim, en aquest darrer cas, de 30 dies cotitzats.

S'elimina el requisit d'exercir una activitat per compte propi o aliè pel que estigui donat d'alta al règim corresponent de la Seguretat Social per tenir-hi dret i la limitació de l'import de la deducció a les cotitzacions meritades en el període impositiu.

ALTRES ASPECTES A TENIR EN COMPTE A L'HORA DE REALITZAR LA DECLARACIÓ

Rendiments del treball

Comprovació del certificat de retencions

Comproveu que el certificat de retencions coincideix amb les dades obrants en poder de l'Administració a través de qualsevol d'aquestes rutes:

PeopleXperience ⇒ Accés al meu Portal ⇒ Compensació ⇒ Certificat de retencions i ingressos a compte.

PeopleXperience ⇒ La meva Compensació ⇒ La meva nòmina i IRPF ⇒ Retenció d'IRPF ⇒ Certificat de retencions ⇒ Certificat de retencions i ingressos a compte.

Aquest any no quadrarà l'import que figura al certificat de retencions en aportacions del promotor amb les aportacions efectivament satisfetes al pla de pensions perquè fa uns quants mesos que aquestes aportacions no són fiscalment imputables a l'empleat per ser abonades amb el superàvit existent en el pla de pensions.

Incloure com a despesa deduïble les quotes sindicals 

D'altra banda, les quotes satisfetes al sindicat són despeses deduïbles dels rendiments del Treball. Les quotes al SECB el 2023 van ser de 62 €, Aquestes despeses no vénen incloses en l'esborrany i hem de consignar-les nosaltres.

Deducció de quotes satisfetes a col·legis professionals

Cal tenir en compte que només són deduïbles quan la col·legiació tingui caràcter obligatori per a l'exercici del lloc de treball, en la part que correspon als fins essencials de la institució i amb el límit de 500 € anuals.

Deducció despeses de defensa jurídica

Les despeses de defensa jurídica derivats de litigis suscitats amb el pagador dels rendiments (CaixaBank) són deduïbles amb el límit de 300 € anuals.

Possibilitat d'incrementar les despeses deduïbles per a alguns empleats de nova entrada

Els empleats de recent contractació que, estant inscrits com a desocupats en l'oficina d'ocupació, van acceptar el lloc de treball a CaixaBank en un municipi diferent del de la seva residència habitual, si aquesta acceptació va exigir el trasllat de la seva residència a un altre municipi podran incrementar, en 2.000 € anuals, les despeses deduïbles en el període impositiu en què es produeixi el canvi de residència i en el següent.

Tributació d'endarreriments

Si en el certificat de retencions figurés alguna quantitat a l'apartat "Rendiments satisfets en l'exercici corresponent a exercicis anteriors (endarreriments)" haurà de presentar una declaració complementària de l'exercici de la seva meritació i no afegir aquests rendiments a la declaració d'aquest exercici.

Si els endarreriments es perceben entre l'1 de gener de 2024 i l'inici del termini de presentació de les declaracions de l'IRPF corresponent a l'exercici 2023, l'autoliquidació complementària s'ha de presentar aquest any abans de finalitzar aquest termini de presentació (fins al 30 de juny de 2024), llevat que es tracti d'endarreriments de l'exercici 2023, cas en què s'inclouran en la pròpia autoliquidació del dit exercici.

Si, per contra, figurés en el certificat de retencions alguna quantitat a l'apartat "Quantitats reintegrades pel perceptor en l'exercici per haver estat indegudament o excessivament percebudes en exercicis anteriors (reintegraments)" haurà de presentar una rectificació d'autoliquidació de l'exercici de procedència per reclamar a l'Administració tributària les quantitats indegudament tributades.

No s'han d'incloure les dietes exceptuades de gravamen

Finalment, les quantitats que figuren a l'apartat "Dietes exceptuades de gravamen i rendes exemptes de l'impost" no han de consignar-se en cap apartat de la declaració en resultar exemptes de tributació.

guanys patrimonials

Tributació venda d'accions lliurades gratuïtament el 15/07/2011

Si hem venut les 500 accions de CaixaBank que ens van lliurar gratuïtament el 15-07-2011; l'import d'aquesta venda es declararà com a guany o pèrdua patrimonial, calculada per la diferència entre el valor de la venda i el seu valor de mercat en el moment que la Caixa ens les va lliurar, és a dir, 4,237 € / acció. (La cotització de CaixaBank al tancament de la sessió del 15 de juliol de 2011 va ser de 4,237 € / acció).

Tributació venda d'accions lliurades gratuïtament el 15/10/2007

Si hem venut les 200 accions de CaixaBank que ens va lliurar gratuïtament la Caixa el 15-10-2007; l'import d'aquesta venda es declararà com a guany o pèrdua patrimonial, calculada per la diferència entre el valor de la venda i el seu valor de mercat en el moment que la Caixa ens les va lliurar, és a dir, 5,25 € / acció.

Tributació transmissió de drets de subscripció

Recordeu que des del 2017 l'import obtingut per la transmissió de drets de subscripció de valors cotitzats tindrà la consideració fiscal de guany patrimonial en el període en què es realitzi la transmissió.

Rendiments de capital immobiliari

Aquells empleats que percebin rendes pel lloguer d'algun immoble han de saber que:

Reducció del 60% per arrendament d'immobles destinats a habitatges

L'arrendament d'immobles destinats a habitatges tenen una reducció del 60% del rendiment net positiu (excepte per al cas de lloguers turístics).

Compte si no declarem la renda d'un lloguer perquè en un procediment de comprovació posterior Hisenda no us permetrà aplicar aquesta reducció.

Despeses deduïbles

Entre les despeses deduïbles (comunitat, IBI, taxes d'escombraries, primes d'assegurança, interessos per finançament aliè, …) es podrà incloure, en concepte d'amortització, el 3% del valor més gran entre: cost d'adquisició satisfet o valor cadastral de l'immoble , sense tenir en compte, en tots dos casos, el valor del sòl.

Es desglossaran tots els conceptes necessaris per assistir al contribuent en el càlcul del rendiment de capital immobiliari, particularment de les quantitats destinades a l'amortització.

A més, per agilitzar la tramitació de les devolucions i reduir el nombre de requeriments, es crea un nou annex "D" d'emplenament voluntari, en què els contribuents podran consignar el NIF dels proveïdors de determinades despeses, així com el seu import.

Lloguer d'habitatges amb finalitats turístiques

A més de no poder acollir-se a la reducció del 60% existeix l'obligació d'informar sobre la cessió d'ús d'habitatges per a aquestes finalitats mitjançant el model específic 179 "Declaració informativa trimestral de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístiques" amb caràcter trimestral.

Pensions compensatòries i anualitats per aliments

Els que satisfacin pensions compensatòries i/o anualitats per aliments a favor de fills han de saber que no tenen el mateix tractament fiscal i, per tant, s'han de consignar en caselles diferents.

És important per això que en la sentència, en la virtut de la qual s'atorguin, figurin de forma separada per evitar problemes a l'hora de la seva tributació.

Tributació pensions compensatòries satisfetes al cònjuge

Les pensions compensatòries i anualitats per aliments satisfetes al cònjuge reduiràn la base imposable general per al pagador sempre que siguin satisfetes per decisió judicial. Pel seu perceptor tenen consideració de rendiments del treball subjectes i no exempts.

Tributació d'anualitats per aliments a favor de fills

A les anualitats per aliments a favor de fills també hi ha d'haver resolució judicial per gaudir del règim especial de tributació (minoren la progressivitat de l'impost sobre les rendes). Pel seu perceptor són rendiments del treball subjectes i exempts.

Deducció per maternitat / família nombrosa / discapacitat

Aquells empleats que compleixin amb els requisits establerts en la llei per accedir a la deducció per maternitat, família nombrosa i / o persones amb discapacitat a càrrec i que no hagin sol·licitat l'abonament anticipat mitjançant presentació del model 143, hauran de tenir-ho present a l'hora de confeccionar la declaració per revisar que la reducció de la quota diferencial de 1.200 €, o 2.400 € si és el cas, s'està aplicant.

Deducció addicional maternitat per despeses de guarderia

L'import de la deducció per maternitat es podrà incrementar fins a 1.000 € addicionals quan el contribuent que tingui dret a la mateixa hagués satisfet, en el període impositiu, despeses de custòdia del fill menor de tres anys en llars d'infants o centres d'educació infantil autoritzats. A diferència de la deducció general per maternitat aquest increment no pot ser objecte d'abonament anticipat.

Si has sol·licitat el pagament de l'escola bressol per Compensa+ recorda que, si has comunicat que t'aplicaràs la deducció de l'IRPF, et podràs aplicar aquesta deducció però en cas contrari no.

En habitatge cal tenir en compte

Deducció per adquisició d'habitatge habitual

Amb efectes des del 1/1/2013 s'elimina la deducció per inversió en habitatge habitual. Això no obstant, podran continuar practicant la deducció per inversió en habitatge habitual que hagin adquirit el seu habitatge habitual abans d'aquesta data i en els mateixos termes que els establerts fins al 31/12/2012.

La base de la deducció és de 9.040 € anuals.

Obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat

Amb efectes des del 1/1/2013 s'elimina la deducció. No obstant això, s'estableix un règim transitori pel qual podran continuar practicant la deducció per inversió en habitatge habitual en els mateixos termes que els establerts fins al 31/12/2012, aquells contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions de adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat al 1/1/2013 sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguin concloses abans del 1/1/2017.

La base de deducció és de 12.080 € anuals. Aquesta base màxima de deducció és independent de la fixada per als altres conceptes deduïbles per inversió en habitatge habitual.

Deducció per lloguer de l'habitatge habitual

S'ha suprimit la deducció estatal per contractes d'arrendament a partir de l'1 de gener de l'any 2015.

Es manté en règim transitori per contribuents que hagin subscrit un contracte d'arrendament anterior a l'1 de gener de l'any 2015 i haguessin tingut drets a la deducció per lloguer. La base màxima sobre la qual s'aplica aquesta deducció és de:

a. 9.040 € anuals, quan la base imposable ≤ 17.707,20 € anuals.
b. 9.040 € – [1,4125 x (BI – 17.707,20)], quan la BI estigui compresa entre 17.707,20 € i 24.107,20 €.

IMPORTANT: Cal revisar les possibles deduccions establertes per cada comunitat autònoma per al lloguer d'habitatge habitual perquè poden existir límits diferents i permetre's la deducció per a contractes més recents.

Exempció del guany patrimonial per reinversió d'habitatge habitual

Els guanys patrimonials obtinguts en la transmissió de l'habitatge habitual poden resultar exemptes quan l'import total obtingut per la transmissió es reinverteixi en l'adquisició d'un altre habitatge habitual o en la rehabilitació d'aquell que hagi de tenir aquest caràcter. En cas que l'import de la reinversió sigui inferior al total obtingut en l'alienació estarà exempta de gravamen la part proporcional del guany patrimonial que correspongui a la quantitat reinvertida.

Altres aspectes a tenir en compte

Incloure la retribució en espècie a la base de deducció en habitatge habitual

Per als que són titulars d'un préstec hipotecari d'empleat destinat a l'adquisició d'habitatge habitual, la quantitat que figura en el certificat de retencions en, "valoració de la retribució en espècie", pot incrementar la base de la deducció per inversió en habitatge habitual, sumada als interessos i a l'amortització de capital.

No s'aplicaran la deducció per inversió en habitatge habitual els préstecs no destinats a aquesta inversió ni altres rendiments en espècie que figurin en el certificat de retencions.

La retribució en espècie corresponent al préstec hipotecari s'imputa a l'empleat com a rendiment del treball. A l'efecte de deducció per compra de l'habitatge habitual, tindran dret a la mateixa els titulars que figuren en el títol de propietat de l'immoble i d'acord amb el percentatge de titularitat que cadascú acrediti, sense importar el règim matrimonial que es tingui, també han de ser al mateix temps titulars del préstec hipotecari. Consulta vinculant a DGT números 1763-10 i 1765-10, que tenim a la vostra disposició per a qualsevol consulta.

Revisió de l'esborrany abans d'acceptar-lo

Cal revisar l'esborrany per comprovar que tot estigui correcte, imputació de rendes immobiliàries, circumstàncies personals i familiars, quotes sindicals, percentatges de titularitat dels immobles ...

Inclusió de les assegurances d'amortització i d'habitatge a la base de deducció

L'esborrany confeccionat per l'Agència Tributària no inclou la retribució en espècie com a deducció per la compra de l'habitatge habitual, tampoc les assegurances d'amortització del crèdit ni l'obligatoria de l'habitatge.

Si per a la compra d'habitatge vam constituir dos préstecs hipotecaris o som titulars d'un préstec tipus A amb dos trams d'interès, també hem de corregir l'esborrany i consignar els imports de tots els préstecs.

Revisió de les deduccions autonòmiques

Les comunitats autònomes tenen capacitat normativa i han establert deduccions autonòmiques sobre habitatge habitual, lloguer d'habitatge, naixement o adopció de fills, cura de persones dependents ..., etc. Totes elles estan recollides en el Manual pràctic de Renda 2022, i al web de l'AEAT, però per beneficiar-se'n és fonamental introduir correctament totes les dades personals i familiars.

Plans de pensions

Aportacions

El conjunt de les aportacions anuals màximes als sistemes de previsió social (Plans de Pensions, Mutualitats de Previsió Social, Plans de Previsió Assegurats, Plans de Previsió Social Empresarial) no poden excedir els 1.500 €. El límit es pot incrementar en 8.500 € més en cas de contribucions empresarials.

Si s'excedeix aquest límit de 1.500 €, el partícip haurà de retirar l'excés abans del 30 de juny de l'any següent; en cas contrari serà sancionat amb una multa equivalent al 50% d'aquest excés.

El límit màxim de reducció consistirà en el 30% dels rendiments nets de la feina i activitats econòmiques de l'exercici, i com a màxim 1.500 €.

Els excessos d'aportació que no s'hagin pogut reduir en aquest exercici, podran ser compensats en els 5 exercicis següents.

Prestacions

Qualsevol prestació percebuda provinent dels sistemes de previsió social, tenen la consideració de rendiments del treball, a efectes fiscals.

Es manté la reducció del 40% de les participacions aportades fins al 31 de desembre de l'any 2006, en el cas que la prestació sigui en forma de capital.

Aquesta reducció només es podrà aplicar si la prestació en forma de capital s'efectua dins de la fracció d'any i fins als 2 anys següents (31 de desembre), de l'inici de la contingència.

 

ALTRA INFORMACIÓ I / O AJUDA

TELÈFONS D'AJUDA DE L'AEAT Telèfons Horari
Renda Informació (dilluns a divendres) 91 554 87 70 / 901 33 55 33 9: 00 a 19: 00
Renda Assistència Confirmació i Modificació de l'esborrany (des del 7 de maig de dilluns a divendres concertant cita des del 29 d'abril fins al 28 de juny) 91 535 73 26 / 91 553 00 71 9:00 a 21:00 hores.
Confecció presencial declaració (a partir de l'1 de juny demanant cita des del 29 de maig al 28 de juny) 901 22 33 44 / 91 553 00 71 9: 00 a 19: 00

Per consultar el Manual de la Renda 2023 (clica aquí)

AL SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

àngel
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic