FAQs ERO 2021 CAIXABANK

FAQs ERO 2021 CAIXABANK

SECB ha elaborat aquesta guia completa perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla la informació de les condicions de l'acord, ERO 2021 CaixaBank, del 7 de juliol de 2021.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis accedir als continguts i descarregar-los en format PDF.

ACCEDEIX AL NOSTRE SIMULADOR ERO 2021

ACCEDEIX AL NOSTRE SIMULADOR CONVERSIÓ SALARIAL BANKIA

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

BLOC I: acord refereix 7.07.2021

LAST MINUTE RECOL·LOCACIONS DIRECTES

On incrementa la quota les recol·locacions directes no cobertes? En quines províncies?

Les recol·locacions directes que no es materialitzen perquè la persona surt per l'ERO, no sumen quota perquè s'ha produït una extinció.

Això no obstant, es podrà estudiar, en funció de les que quedin sense cobrir, la possibilitat d'oferir-les per a ser cobertes per persones que prestin serveis en llocs o àrees amb excedent.

En el cas de menors de 54 anys afectats per recol·locació directa que no acceptin la recol·locació, quins efectes té i que pot fer l'empresa en aquest cas?

Es tracta d'una mesura acordada i aplicada que, si no s’atén, pot tenir resposta disciplinària.

Les places de recol·locació directa que no es cobreixin i que s'han de oferir després voluntàriament, quan es procedirà a la convocatòria oberta de vacants?

Es podran convocar en funció dels perfils que queden sense cobrir i, si escau estem analitzant que sigui coincident amb la 2a finestra d'adhesions a la mesura d'extinció

L'increment del nombre d'extincions per sobre dels 6.452 és il·limitat?

No. Pot incrementar-se com a màxim en el mateix nombre de vacants de recol·locació indirecta no cobertes + les de recol·locació directa per sortides de> = 54 anys.

Es mantindrà la confidencialitat fins que se'ls comuniqui als sol·licitants l'acceptació o no de la seva sol·licitud?

Es mantindrà fins 2.8.2021 (data en què està prevista la 1ª comissió de seguiment). Amb posterioritat no és possible mantenir-la a l'haver de gestionar les peticions, excepcions, etc.

A continuació tens disponible a cada desplegable tota la informació detallada, per capítols, de les condicions de l'Acord definitiu:

 

 EXTINCIONS, RECOL·LOCACIONS, ATUR I CESS

MESURES EXTINCIÓ I RECOL.LOCACIÓ

CRITERIS D'EXCLUSIÓ AFECTACIÓ MESURES

Per a les mesures alternatives a l'extinció de contractes que impliquin mobilitat funcional extraordinària o mobilitat geogràfica de la persona treballadora, s'estableixen els següents criteris d'exclusió d'afectació, que reconeixen el dret preferent d'aquestes persones a no ser afectades per les mateixes, i que pertanyen als següents col·lectius:

 • Víctimes de Violència de Gènere.
 • Persones afectades per una mobilitat geogràfica en el marc de el present Acord laboral.
 • Persones que vinguin gaudint una Reducció Especial de Jornada per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a l'empara del que estableix el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.
 • Persones treballadores, els seus cònjuges o fills, amb una discapacitat reconeguda i acreditada en l'Entitat igual o superior al 65%.
 • Els criteris de mobilitat que estableix aquest acord no implicaran mobilitat geogràfica entre illes, ni canvi de Ciutat Autònoma a províncies en cas de Ceuta i Melilla.
 • Per a l'assignació directa en Horari Laboral Singular, s'ha de respectar el torn de visites del conveni regulador, en cas de separació.
 • No obstant l'anterior, les persones treballadores referides en aquest apartat podran adscriure de forma voluntària a les esmentades mesures.
 • Les persones que com a conseqüència de l'aplicació de les mesures alternatives amb caràcter no voluntari d'alguna de les fases hagin estat afectades per mobilitat funcional amb modificació de condicions substancials de treball, no podran veure afectades per mobilitat geogràfica, i viceversa.

CRITERIS DE SELECCIÓ I FASES

Els persones que compleixin els requisits d'adhesió i es troben absent per motius d'excedència amb reserva de lloc o excedència de grup, o determinats supòsits d'absentisme (Malaltia, accident de treball, maternitat, paternitat, vacances, etc.) rebran al seu domicili un burofax amb el procediment que s'ha establert perquè puguis obtenir la informació rellevant sobre l'acord laboral, la teva fitxa econòmica i procediment d'adhesió

 

A aquells empleats que estan en excedència especial en una empresa de el grup i dels que disposem de la seva adreça de correu electrònic professional, la informació indicada en el paràgraf anterior se li remetrà a la teva adreça professional.

 

DESCÀRREGA DOCUMENT CAS

DESCÀRREGA DOCUMENT CAT

 

FORMALITZACIÓ I SIGNATURA DE L'EXTINCIÓ DE CONTRACTE

Quan està prevista l'extinció del meu contracte?
L'assignació de les persones a cada de sortides, serà determinada per l'Entitat i es
realitzarà atenent a raons organitzatives.
Als empleats que se'ls hagi acceptat la seva adhesió a el Pla de Reestructuració es
se'ls comunicarà la seva data de baixa efectiva amb antelació mínima d'un mes a la data
efectiva de sortida.
Quan hauré de signar la documentació?
Amb caràcter general, la notificació de l'extinció i la signatura de la documentació està
previst que es realitzi en la segona setmana del mes en què causarà baixa.
Per aquesta raó és imprescindible que la persona treballadora estigui disponible en aquestes
dates, un cop comunicada la data definitiva de sortida.
Qui gestionarà la formalització de la meva sortida?
La documentació necessària estarà disponible a través de l'portal de l'empleat per
signar de forma digital.
És imprescindible que prèviament estiguin correctament registrades les teves vacances a
al Portal de l'Empleat.

Què col·lectiu pot realitzar activitat remunerada?

Les persones del col·lectiu A i B que s'acullin a les mesures que preveuen els paràgrafs anteriors i en què es prevegi l'abonament de l'Conveni Especial a la Seguretat Social, haurà de notificar a CaixaBank la realització de qualsevol activitat retribuïda, per compte propi o aliè.
En el supòsit en què una persona presti serveis remunerats amb alta a la TGSS CaixaBank ajustarà les quotes per satisfer el Conveni Especial amb la
seguretat Social, perquè es mantingui la garantia de cotització i el manteniment de les bases durant el període cotitzat.

Les persones del col·lectiu C poden realitzar activitat remunerada sense limitacions.

Les persones treballadores que tinguin 52 anys o més a 31 de desembre de 2021 i que hagin extingit el seu contracte en virtut de la mesura d'extinció indemnitzada prevista en aquest capítol, no podran prestar serveis retribuïts, per compte propi o aliè, ni realitzar cap activitat que pugui entrar en concurrència amb CaixaBank la realització d'aquesta implicarà la pèrdua de els drets previstos en l'acord de 7 de juliol de 2021, amb excepció de la indemnització legal per acomiadament.

Condicions econòmiques PER A LES EXTINCIONS DE CONTRACTE

REDUCCIÓ DE JORNADA

En els supòsits de reducció de jornada per guarda legal o cura de familiars (que regula l'article 37.5 de l'Estatut dels Treballadors), als efectes de calcular la indemnització per acomiadament col·lectiu, es computa el salari com si prestessis serveis sense considerar aquesta reducció de jornada.

 

DESCÀRREGA DOCUMENT CAS

DESCÀRREGA DOCUMENT CAT

VACANCES

Amb caràcter general i sempre que sigui possible, les vacances han d'estar gaudides en la seva totalitat a la data efectiva de baixa en l'Entitat. No obstant això, en cas de quedar algun dia pendent de gaudi, l'empresa ho tindrà en compte per al seu abonament en la liquidació i cotització a la Seguretat Social. Al cotitzar aquests dies a continuació de la baixa en l'empresa, la prestació d'atur no s'iniciarà fins al dia següent a la finalització d'aquest període de vacances cotitzades.

La data d'antiguitat que s'utilitzarà per al càlcul de la teva indemnització serà la data d'inici de la prestació de serveis a CaixaBank o en l'entitat subrogada legalment.

fiscalitat de les indemnitzacions

Com tributa la indemnització percebuda a l'empara d'un
acomiadament col·lectiu?
L'empresa aplicarà als pagaments indemnitzatoris la normativa tributària vigent en el moment de l'extinció contractual, tenint en compte la regió fiscal de l'empleat (territori comú o territoris forals de Navarra o País Basc a la data d'extinció.

La normativa fiscal vigent estableix que en els supòsits d'acomiadaments col·lectius realitzats de conformitat amb el que disposa l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors, queda exempta la part d'indemnització percebuda que no superi els límits establerts amb caràcter obligatori en l'esmentat Estatut per al acomiadament improcedent.

L'import de la indemnització exempta té com a límit la quantitat de 180.000euros.

El gaudi d'aquesta exempció queda condicionat a la real efectiva desvinculació de l'treballador amb l'empresa. Es presumeix, llevat prova en contra, que no es dóna aquesta desvinculació quan, en els tres anys següents a l'acomiadament o cessament, el treballador torni a prestar serveis a la mateixa empresa oa una altra empresa vinculada a aquella en els termes que preveu l'article 16 de el text refós de la Llei de l'Impost sobre Societats (quan el grau de participació és igual o superior al 25% del capital social).

Al territori foral de Navarra l'exempció fiscal no està supeditada a l'efectiva desvinculació de l'empleat.

Quins límits estableix actualment l'Estatut dels Treballadors per a la indemnització per acomiadament improcedent?
Empleats amb contracte formalitzat a partir de 12/02/2012:

33 dies de salari per any de serveis, amb el límit de 24 mensualitats.

Empleats amb contracte de treball iniciat abans de 12/02/2012:

 • 45 dies de salari per any pel període de serveis anterior a 12/02/2012
 • 33 dies de salari per any pel període de servei a partir de 12/02/2012

Si del càlcul del primer tram (fins 12/02/2012) resulta una indemnització d'entre 24 i 42 mensualitats, aquesta quantitat actua com a límit i el seu import no podrà incrementar pel temps treballat a partir de 12/02/2012.

Com tributarà l'excés indemnitzatori sobre el límit exempt?
Els excessos indemnitzatoris sobre els esmentats límits exempts estaran sotmesos a tributació com a rendiments de la feina.

En territori comú, a aquests rendiments no exempts els és aplicable la reducció del 30% prevista en l'article 18.2 de la Llei de l'IRPF, quan el període de temps treballat per a l'empresa sigui superior a dos anys. Els rendiments íntegres a què es podrà aplicar aquesta reducció no podran superar la quantia de 300.000 euros.

En territori foral de Navarra, a aquests rendiments no exempts els és aplicable la reducció del 30% prevista en l'article 17.2 de la Llei Foral de l'IRPF, quan el període de temps treballat per a l'empresa sigui superior a dos anys. Els rendiments íntegres a què es podrà aplicar aquesta reducció no podran superar la quantia de 300.000 euros, tenint en compte que aquest límit inclou també les quantitats que poguessin estar exemptes, de manera que la reducció s'aplicarà sobre la diferència positiva entre l'import de 300.000 euros i l'import de les rendes exemptes.

En territori foral del País Basc, Aquests rendiments no exempts es beneficien d'un percentatge d'imputació a la base imposable de l'60%, quan els rendiments tinguin un període de generació superior a 2 anys. El percentatge d'integració serà de l'50%, quan els rendiments tinguin un període de generació superior a 5 anys.

Els rendiments íntegres a què es podrà aplicar el percentatge d'integració no podran superar la quantia de 300.000 euros.

Com tributarà l'excés indemnitzatori sobre el límit exempt, en cas de pagament fraccionat?  
Per poder aplicar el tractament de renda irregular a la part de la indemnització que excedeixi de l'import exempt, caldrà que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, en el moment de l'extinció de el contracte, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament de l'pagament, sigui superior a dos.

Cal precisar que els períodes impositius de fraccionament a considerar inclouen els exercicis en què la indemnització estigui exempta, excepte en el cas de Bizkaia.

Exemple:

▪ Empleat amb una antiguitat de 20 anys i 6 mesos
▪ Percep la indemnització de forma fraccionada en 8 anys

(Núm anys antiguitat / Nº períodes impositius de fraccionament) = (20,5 / 8) = 2,56

Com el quocient és superior a 2 es pot aplicar el tractament de renda irregular als pagaments que excedeixin el límit exempt.

En territori foral del País Basc, quan els rendiments de la feina amb un període de generació superior a dos anys es perceben de forma fraccionada, només seran aplicables els percentatges d'integració del 60 per cent o del 50 per cent en cas que el quocient resultant de dividir el nombre d'anys de generació, computats de data a data, entre el nombre de períodes impositius de fraccionament, sigui superior a dos oa cinc, respectivament.

Com tributarà la indemnització pendent de liquidar-se en cas de defunció de l'empleat, si el pagament és fraccionat?
En cas de mort de l'empleat abans de l'venciment de pagament fraccionat, seran els hereus legals els que passaran a cobrar la quantitat pendent d'abonament, ja que les quantitats pendents de liquidar s'integrarien en el cabal relicte, succeint els seus hereus en el dret al cobrament de les mateixes.

El tractament fiscal, en cas de mort de l'empleat mentre hi hagi quantitats pendents de cobrament pel mateix, serà el següent:
Aquest romanent s'ha d'integrar en la base imposable de l'IRPF de l'últim període impositiu del mort, i pot aplicar la part de l'exempció que estigués pendent i la reducció del 30% sobre l'excés.

Així mateix, els hereus tributaran en l'ISD pel romanent menys la quota de l'IRPF de l'empleat que comporte. Si es tracta de el cònjuge o fills són aplicables les bonificacions i reduccions pròpies del parentiu, segons la comunitat autònoma o foralitat, que arriben en alguns casos al 100%.

Com tributa la quitança?
Les quantitats incloses en la liquidació tributen com a rendiments regulars de la feina.

L'empresa, amb motiu de l'abonament de la liquidació, procedirà a regularitzar el percentatge de retenció d'IRPF, d'acord amb la nova previsió retributiva per a l'any 2021, tenint en compte els imports ja abonats, les retencions a compte practicades fins a aquest moment i la indemnització no exempta que es percebi en l'any, ja sigui en pagament únic o en pagament fraccionat.

Millores en les indemnitzacions a empleats amb discapacitat.

Per a aquells empleats que, a data de la notificació de l'acceptació de la sol·licitud a la mesura extintiva, acreditin una discapacitat reconeguda d'un 65% o més, s'estableixen els següents coeficients correctors d'increment de la indemnització que els correspongui segons el col·lectiu:

Empleats amb salaris inferiors a 50.000 Euros coeficient corrector de 1,2
Empleats amb salaris entre 50.001 i 65.000 Euros coeficient corrector de 1,1
Empleats amb salaris superiors a 65.001 Euros coeficient corrector de 1,05
Reconeixement de la discapacitat posterior a l'extinció de el contracte:

Si la persona treballadora volgués optar per percebre la prestació complementària per incapacitat derivada de la seva condició de partícip del Pla d'Ocupació i instruments de Previsió Social complementaris a aquest, la persona treballadora s'obliga a la devolució íntegra de les quantitats que hagués percebut en concepte d'indemnització per l'extinció de la relació laboral, així com de les quantitats per conceptes salarials que pogués correspondre retrocedir pel període que hi hagi entre la data d'efectes de la incapacitat i la data d'extinció de la relació laboral.

ORDRE DE PRELACIÓ ACCEPTACIÓ DE LES ADHESIONS A les EXTINCIONS DE CONTRACTE

ATUR

Totes les persones que s'acullin a les extincions de contracte indemnitzades tenen dret a percebre la prestació per desocupació, Sempre que compleixin amb els requisits legals establerts:
 • Haver treballat i cotitzat a el menys 360 dies en els 6 anys anteriors a la
  situació legal d'atur.
 • No haver complert l'edat ordinària per jubilar-se.
 • No realitzar un treball per compte propi o d'altri a temps complet.
 • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.
 • Inscriure com a demandant d'ocupació, mantenir aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure el compromís d'activitat.

CÀLCUL PRESTACIÓ

La quantia de la teva prestació contributiva per desocupació depèn de les bases de cotització a la Seguretat Social per aquesta contingència durant els últims 180 dies treballats. La base reguladora de la prestació és la mitjana de la base de cotització de l'indicat període, i la quantia de la prestació per desocupació es determina aplicant a la base reguladora el 70% durant els 180 primers dies i el 50% a partir d'el 181 dia.

Els imports així calculats no poden ser superiors a el límit màxim, ni inferiors a el límit mínim legalment establerts. Aquests límits es determinen en funció que tinguis o no fills al teu càrrec.

import màxim que la llei em permet cobrar
com a prestació per atur

Les quanties màximes de prestació per desocupació que pots percebre varien segons el nombre de fills a càrrec.

 • Si no tens fills a càrrec, la quantia màxima serà el 175% de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM). Per 2021: 1.153,33 € bruts
  mensuals.
 • Si tens un fill a càrrec, La quantia màxima serà de el 200% de l'IPREM. Per a la
  2021: 1.318,10 € bruts mensuals.
 • Si tens 2 o més fills a càrrec, La quantia màxima serà de el 225% de l'IPREM. Per 2021: 1.482,86 € bruts mensuals.

Es consideren fills a càrrec els menors de 26 anys o majors amb incapacitat en grau igual o superior a l'33%, que no tinguin rendes iguals o superiors a l'Salari Mínim Interprofessional (SMI) -exclosa la part proporcional de pagues extraordinàries i que convisquin amb el beneficiari.

A l'import brut de la teva prestació per desocupació se li aplicaran dos tipus de
deduccions:

 • La cotització a la Seguretat Social.
 • La retenció a compte de l'IRPF, quan sigui procedent.

Al web www.sepe.es està disponible un programa d'autocàlcul de la prestació contributiva o simulador de prestacions que facilita informació personalitzada i no vinculant sobre la durada i quantia d'un dret que podria correspondre't.

La prestació per desocupació tributa com a rendiments de la feina subjectes a IRPF.

El període màxim que la llei em permet cobrar la prestació per desocupació,
es calcula en funció de les cotitzacions realitzades en els últims 6 anys, sempre que no s'hagin tingut en compte per a una prestació anterior, d'acord amb la següent escala:

La prestació contributiva per desocupació comprèn el pagament d'una quantitat econòmica mensual i l'ingrés pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) de les cotitzacions a la Seguretat Social.

Si accedeixes a la prestació causa de l'extinció de la teva contracte de treball, la cotització a la Seguretat Social s'efectua per les contingències comunes de jubilació, incapacitat permanent, mort i supervivència, incapacitat temporal, protecció a la família i assistència sanitària. No es cotitza per atur, accident de treball i malaltia professional, Fons de Garantia Salarial i Formació Professional.

La base de cotització a la Seguretat Social durant la percepció de les prestacions per desocupació serà la mitjana de les bases de cotització dels últims 6 mesos en actiu, independentment dels límits que es puguin aplicar a la quantia mensual de la prestació per desocupació.

Conveni Especial de la Seguretat Social (CESS)

Gestió per a ser alta en el conveni especial de la Seguretat Social (CESS)
un cop finalitzada la prestació d'atur

 

Si en el moment de l'extinció de el contracte ja has complert 55 anys, hauràs de:
1. Facilitar la documentació que et demani la OGEC (Oficina de Gestió dels Convenis Especials de l'ERO) per a la tramitació de l'Conveni Especial de la Seguretat Social Obligació Empresa (CESS Obligatori).

2. Tramitar a la Seguretat Social l'alta de la clàusula addicional de l'conveni especial per a l'aplicació de la revaloració de bases. La OGEC t'ajudarà i assessorarà en la realització d'aquest tràmit.

Si en el moment de l'extinció de el contracte encara no has fet els 55 anys, hauràs de:
1. Tramitar a la Seguretat Social l'alta de l'conveni especial Ordinari (CESS Ordinari). La OGEC t'ajudarà i assessorarà en la realització d'aquest tràmit.
Podràs contactar amb OGEC de la següent manera:
Telèfon: 900 533 829
Correu electrònic: atencion-prejubilados@vidacaixa.es

 

RECORDA

 1. En el cas de l'CESS Obligatori, l'Empresa és l'obligada a l'pagament. CaixaBank ingressarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) les quotes de l'Conveni Especial obligatori (CESS Obligatori) a través d'un contracte d'assegurança amb VidaCaixa.
 2. En el cas que hagis subscrit el CESS Ordinari i / o la clàusula addicional de l'CESS Obligatori, la TGSS et detraurà mensualment, del compte que li hagis comunicat, La quantia corresponent a l'CESS. Si a 31 de desembre de 2021 tens 52 o més anys i comptes amb una antiguitat mínima de 6 anys a 7 de juliol de 2021, CaixaBank et abonarà els pagaments mensuals compromesos segons l'Acord. Per tenir dret a l'abonament d'aquests pagaments hauràs d'acreditar el pagament efectiu de les quotes corresponents. En cas de no acreditar el pagament de les mateixes, CaixaBank podria suspendre el seu abonament.

Sí, a partir de l'edat pactada, per a cada col·lectiu, en l'Acord, CaixaBank deixarà de pagar el Conveni Obligatori, Conveni Ordinari i / o la clàusula addicional de l'Conveni Obligatori.
A partir d'aquest moment podràs subscriure pel teu compte, a través de la Tresoreria
General de la Seguretat Social (TGSS) el Conveni Ordinari, quedant la gestió i el cost íntegrament al teu càrrec.

Si començo a treballar,
Com afecta al meu conveni especial?

Si amb posterioritat a l'extinció del teu contracte a CaixaBank prestes serveis per compte propi o aliè, les quotes satisfetes per CaixaBank per cobrir el cost de l'conveni especial patiran el corresponent ajust.
D'aquesta manera, si escau, CaixaBank haurà de sufragar, durant el període que treballis, exclusivament la diferència en la quota que resulti d'aplicar el tipus que correspongui a la base de cotització per la qual cotitzis amb motiu de la teva prestació de serveis per compte propi o d'altri durant aquest període i la base per la qual CaixaBank venia fent el càlcul de la quota de l'conveni especial.
En cas de cessament en l'activitat que va comportar la teva alta en un règim de Seguretat Social, es reprendrà íntegrament el conveni especial segons el que estableix l'Acord.

 

MESURES DE FLEXIBILITAT

 

MODIFICACIÓ MODEL DISTRIBUCIÓ

 

PREVISIÓ SOCIAL,
ALTRES COMPROMISOS I DISPOSICIONS

 

Disposició addicional: MOBILITAT

criteris d'exempció per a l'aplicació de la mesura mobilitat geogràfica forçosa

No podran ser traslladats, excepte petició voluntària, els treballadors que es trobin en alguna de les situacions següents:
 • Víctimes de Violència de Gènere.
 • Persones afectades per una mobilitat geogràfica en el marc de l'Acord laboral de 7 de juliol de 2021.
 • Persones que vinguin gaudint una Reducció Especial de Jornada per cura de menors afectats per càncer o una altra malaltia greu a l'empara del que estableix el Reial Decret 1148/2011, de 29 de juliol.
 • Persones treballadores, els seus cònjuges o fills, amb una discapacitat reconeguda i acreditada en l'Entitat igual o superior al 65%.
 • Els criteris de mobilitat que estableix aquest acord no implicaran mobilitat geogràfica entre illes, ni canvi de Ciutat Autònoma a províncies en cas de Ceuta i Melilla.
 • Per a l'assignació directa en Horari Laboral Singular, s'ha de respectar el torn de visites del conveni regulador, en cas de separació.
Les persones que com a conseqüència de l'aplicació de les mesures alternatives amb caràcter no voluntari d'alguna de les fases hagin estat afectades per mobilitat funcional amb modificació de condicions substancials de treball, no podran veure afectades per mobilitat geogràfica, i viceversa.

CONDICIONS FINANCERES I PRÉSTECS

ALI BANKIA

GUIA RÀPIDA AMPLIADA DEL ALI BANKIA

 

DESCÀRREGA DOCUMENT CAS

DESCÀRREGA DOCUMENT CAT

 

SI VOLS POTS ACCEDIR A la GUIA RÀPIDA DEL ALI BANKIA en el següent enllaç, on estan desenvolupador tots els detalls en profunditat.

 

BLOC II

CONEIX LES CONDICIONS INICIALS I FINALS DE LA NEGOCIACIÓ

NOMBRE D'AFECTATS I TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES MESURES

PROPOSTA INICIAL
ACORD FINAL
EXTINCIONS 8.291 ACOMIADAMENTS amb distribució territorial i funcional escrits en informe tècnic (sense recol·locacions) 6.452 EXTINCIONS

+ 570 RECOL·LOCACIONS DIRECTES en empreses filials de el Grup CaixaBank.

+ 138 vacants en empreses filials de el Grup CaixaBank, que seran ofertes a tota la plantilla i que es cobriran mitjançant procés de selecció realitzat per part de l'empresa filial.

ALTRES CONDICIONS D'EXTINCIÓ   La RECOL.LOCACIÓ en les empreses de el Grup identificades mitjançant recol·locació directa es produirà per decisió de l'empresa amb les condicions de la Excedència especial de Grup regulada a l'Acord de 8 de gener de 2013, Amb l'única modificació que la garantia de retorn per decisió de la persona treballadora operarà únicament transcorreguts 5 anys des de la incorporació a l'empresa filial

ORDRE DE PRELACIÓ ACCEPTACIÓ DE LES ADHESIONS amb excepció d'un grup de 25 treballadors de 54 i 55 anys afectats per recol·locacions en vacants de TECH que podran adherir-se a l'extinció voluntària indemnitzada directament.

GRUP 1 Persones treballadores de 63 o més anys d'edat (A 31 de desembre de 2021)

INDEMNITZACIÓ 20 dies / any (límit 12 mensualitats)

persones treballadores de 63 o més anys d'edat (A 31.12.2021).

INDEMNITZACIÓ 20 dies / any (límit 12 mensualitats).

GRUP 2

Persones treballadores de 58 o més anys i menys de 63 anys (A 31 de desembre de 2021), amb una antiguitat igual o superior a 15 anys

INDEMNITZACIÓ pagament fraccionat 50% SR fins als 63 anys + CESS (sense revalorització)

Descompte de l'import de la prestació per atur i de el subsidi per desocupació

COL·LECTIU A

54 o més anys d'edat amb sis anys d'antiguitat mínima a la data de l'acord.

INDEMNITZACIÓ pagament fraccionat de l'57% de l'SFBA * fins als 63 anys.

Descompte de la prestació per desempleo equivalent a 26.500€..

PRIMA ADHESIÓ VOLUNTÀRIA:

 • 18.000eur bruts: Nascuts en 1964 o amb anterioritat
 • 23.000eur bruts: Nascuts en 1965
 • 28.000eur bruts: Nascuts el 1966 i 1967

Aportació a el pla de pensions per contingència de jubilació fins als 63 anys.

CESS fins als 63 anys, amb ravaluació màxim de el 3%.

Manteniment pòlissa Sanitària fins als 63 anys.

Assegurament de capitals per IPA i GI d'una i tres anualitats respectivament.

Possibilitat d'anticipar les aportacions segons acord laboral de 6 de maig del 2016.

Reversió quantitats pendents als hereus en cas de defunció.

Es podrà limitar l'adscripció voluntària dels treballadors de 54 i 55 anys a un màxim de 1.750 persones

COL·LECTIU B

Persones treballadores de 52 i 53 anys d'edat (Nascuts el 1968 i 1969) amb sis anys d'antiguitat mínima a la data de l'acord.

INDEMNITZACIÓ 57% de l'SFBA * x 7, en PAGAMENT FRACCIONAT:

 • abonament mensual, Entre la data d'extinció i fins als 63 anys.
 • Abonament mensual durant 7 anys (A partir de la data d'extinció).

Descompte de la prestació per atur equivalent a 26.500€..

COSINA ÚNICA: 38.000eur bruts.

CESS fins als 63 anys, Amb revaloració d'acord amb l'increment de les bases màximes per a cada any, amb el límit màxim de el 3%.

Reversió quantitats pendents als hereus en cas de defunció.

Es podrà limitar l'adscripció voluntària d'aquest col·lectiu a un màxim de 750 persones

possibilitat inclusió, a càrrec de l'empleat, en l' Pòlissa sanitària en condicions de beneficiari i sense condicionants d'accés. 

GRUP 3 Persones treballadores de 55 o més anys i menys de 58 anys (A 31 de desembre de 2021), amb una antiguitat igual o superior a 15 anys

indenmización pagament fraccionat 50% SR multiplicat per 4

GRUP 4
RESTA DE PERSONES TREBALLADORES:

indenmización 25 dies / any (límit 18 mensualitats)

RESTA DE PERSONES TREBALLADORES:

INDEMNITZACIÓ PAGAMENT ÚNIC de 40 dies de SFBA * per any de servei amb el límit de 36 mensualitats. 

PRIMA ADHESIÓ VOLUNTÀRIA:

PRIMA 23.000 €: Persones amb una antiguitat igual o superior a 6 anys.

PRIMA 13.000 €: persones amb menys de 6 anys d'antiguitat.

L'antiguitat es computarà a data de signatura de l'acord.

possibilitat inclusió, a càrrec de l'empleat, en l' Pòlissa sanitària en condicions de beneficiari i sense condicionants d'accés. 

Persones amb 55 anys complerts en la data de extinciónd el contracte: CESS fins als 63 anys, Amb revaloració d'acord amb l'increment de les bases màximes per a cada any, amb el límit màxim de el 3%.

CRITERIS DE SELECCIÓ DE LES PERSONES AFECTADES

PROPOSTA INICIAL 
ADSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA AMB EXCEPCIONS:

 • Per superar-se el excedent definit en cada àmbit funcional i territorial
 • evitar desequilibri generacional: no s'acceptarien les que suposin que més de l' 50% de les sortides fossin de més de 50 anys (Retirat)
 • llocs crítics segons raons organitzatives, perfil professional, etc ...

(Retirat) De no aconseguir l'excedent assenyalat: Criterio de meritocràcia 

(Retirat) Els persones en EIC (29) estan afectades directament

ACORD FINAL
EXCLUSIONS
ADSCRIPCIÓ VOLUNTÀRIA
 • Podran adherir-tots els treballadors de l'Entitat, en funció de la definició de col·lectius establerta en el capítol III i sempre que reuneixin les condicions assenyalades.
 • Persones amb 56 o més anys podran adherir-se.
 • Per al cas de recol·locacions en Caixbank Tech s'ha generat un contingent de 25 persones de 54 i 55 anys perquè també es puguin acollir a les mesures d'extinció indemnitzada.
 • EXCEDÈNCIES: Podran també sol·licitar la adscripció voluntària, sense necessitat de sol·licitar la reincorporació.
EXCEPCIONS:
  • Per superar-se l'excedent assenyalat per a cada àmbit funcional i territorial inclòs en el ANNEX I.
  • llocs crítics segons raons organitzatives, perfil professional, etc ... informant d'això a la comissió de seguiment.
  • Que l'adscripció voluntària superin el límit màxim establert per als col·lectius A (De 54 i 55 anys) i B (De 52 i 53 anys).
S'estableix el següent procediment per FASES 1 a 4
(Segons detall FAQs ERO BLOC I)
FASE 5

Si després de les mesures de les fases anteriors seguís existint excedent de plantilla a la província o àrea de serveis centrals, Es podrà aplicar, fins al 30 de juny de 2023, la mesura de mobilitat geogràfica prevista en els termes i condicions de l'Acord col·lectiu de 8 de maig de el 2019.  En el cas que el treballador rebutgés la mobilitat, s'extingirà el seu contracte amb la indemnització prevista en l'acord, sense primeres.

* Les compensacions per la mobilitat geogràfica seran les previstes en el citat acord de 8 de maig de el 2019.

La Comissió de Seguiment es reunirà per tal d'avaluar si hi ha mesures alternatives de flexibilitat interna que puguin ser aplicades per donar solució total a l'excedent no cobert amb el conjunt de mesures oferides.

Disposició addicional: MOBILITAT AMB COMPENSACIÓ ECONÒMICA. Fins el 30 de juny de 2023 i per tal de facilitar el procés de reorganització que es deriva de l'aplicació de les mesures establertes en aquest acord, s'eleva a 40 quilòmetres la distància establerta en l'article 93 de l'Conveni Col·lectiu de Caixes i entitats financeres d'estalvi.

MESURES DE MODIFICACIÓ DEL MODEL DE DISTRIBUCIÓ

STORE, INTOUCH I BUSINESSBANK

PROPOSTA INICIAL 
ELIMINACIÓ RIGIDESES STORE, INTOUCH I BUSINESSBANK
 • quota màxima Store / BB (Retirat però s'amplia quota)
 • Quota parcials Store / BB 50% cada província o mínim 200 oficines HG (Retirat)
 • Quota màxima plantilla centres InTouch  (Retirat però s'amplia quota)
 • obligació de assignació a candidat únic (Retirat)
 • contractació externa si queden desertes les vacants (Retirat)
 • Plus de HLS si RF bruta anual> 50.000eur (Retirat)
 • Reducció Plus HLS a 1.500eur si RF bruta anual <50.000eur (Retirat)
 • Plus de càrrec i responsabilitat 2.025eur (Retirat)
 • progressivitat pèrdua de l'Plus de HLS (Retirat)
 • Acceleració de carrera vinculada a l'HLS (Retirat)
 • adscripció forçosa de vacants en àmbits amb plantilla excedentària en un radi de 75 km (Retirat: només si vacant queda deserta ja 25 km)
ACORD FINAL
STORE, I BUSINESSBANK
S'amplia el nombre màxim d'oficines Store i Business Bank preveu l'Acord de 8 de maig de 2019 fins a les 925 oficines suprimint les limitacions en cada àmbit provincial.
 CONTACTE
S'amplia el nombre màxim de persones treballadores que poden ser adscrites als Centres InTouch previst en l'Acord de 8 de maig de 2019 fins a les 2.900 persones.
 • Adscripció directa amb aplicació de HLS en el cas d'aquelles vacants existents en oficines Store, Business Bank i InTouch que quedin desertes, sempre que es cobreixin amb persones treballadores assignades a un radi de 25 km. del seu centre de referència a la mateixa província, amb totes les garanties i condicions dels acords vigents que regulen aquest tipus de centres.
 • Aquesta possibilitat es limita fins al 31 de desembre de 2023.

 

CURSA GC

 

PROPOSTA INICIAL 
 • UNIFICACIÓ  carrera GC: Tots a GCI (eliminen GC II) (Retirat)
ACORD FINAL
 • S'incrementa la quota mínima de Gestors de Clients a 7.700 dels quals 4.600 seran GCII.
 • Es crearà la figura d'Adjunt GC per poder cobrir les baixes de llarga durada de GC.
 • Se millora la carrera professional de GCI, Reduint en un any el Nivell XI i podent aconseguir el Nivell VI transcorreguts 3 anys en el Nivell VII (VEURE DETALL AMPLIAT DE CONDICIONS A LES FAQS)

 

COBERTURES

PROPOSTA INICIAL 
 • Eliminació de la cobertura de baixes (totes) i vacances (Modificat)
ACORD FINAL
 • Se suspèn l'obligació de cobertura de baixes i absències a través d'ETT que estableix l'apartat 2 de l'Acord laboral de 24 de gener de 2020, fins al 30 de juny de 2023, tenint en compte que s'ha reduït substancialment el nombre d'afectats per les mesures d'extinció i per tant es genera una certa sobredimensió de la plantilla.

 

CLASSIFICACIÓ D'OFICINES

PROPOSTA INICIAL 
 • Flexibilitzar el sistema de classificació d'oficines
ACORD FINAL
 • S'accepta la proposta que els subdirectors d'oficines Store i Business Bank puguin ser GCII Segon responsable.
 • Es suprimeixen les oficines classificades com F2 i G.

 

ELIMINACIÓ RIGIDESES
XARXA RURAL

PROPOSTA INICIAL 
CONCEPTE: Oficines 4 o menys treballadors en poblacions> 10.000hab (NO Holabank)

  • Sotsdirector no obligatori en xarxa rural (Retirat)
  • Excloure xarxa rural de el sistema de classificació d'oficines (Retirat)
  • Eliminació de contingents S1, S2 i V (Modificat)
  • Flexibilitzar característiques tipologia S1 i V i eliminació restriccions participar en campanyes (Retirat)
  • Ampliar nombre de clients de les S2: de 1.800 a 2.000 (Retirat)
ACORD FINAL
 • S1: Es proposa incrementar la quota d'oficines S1 fins a 450.
 • S2: Es proposa incrementar la quota d'oficines S2 fins a 500.
 • V:  Es proposa incrementar la quota d'oficines V fins a 450.
 • OFIMÒBIL: Regulació servei Ofimóvil

MESURES D'ESTALVI DE COSTOS

 

PROPOSTES INICIALS
 • ELIMINACIÓ Ajuda per fills: manteniment com a complement personal fins a final data dret abonament
 • REDUCCIÓ MILLORA CAIXA: 3.000 € per nivells I a III i 1.500 € per a nivells IV a XII (Manteniment com a complement personal de la quantia equivalent a la reducció per a les persones treballadores que venien percebent el mateix a la data de signatura de l'acord)
 • ELIMINACIÓ DE LES PAGUES: defunció, natalitat i 25/35 anys
TOTS RETIRADES DE LA TAULA DE NEGOCIACIÓ

MESURES D'ESTALVI DE COSTOS

REVALORACIÓ

PROPOSTA INICIAL 
 • prestacions definides causades a partir de l'1 de gener 2022: revaloració de l' 0,20% anual fix.
ACORD FINAL
 • Creixement constant a un tipus fix anual del 0,35%, el 1 de gener de cada any.
 • Revaloració aplicable a totes les prestacions definides, actuals o futures tant les que es troben instrumentades en el Pla de Pensions, com les que estan fora de la mateixa.
 • La unificació de la revaloració es realitzarà amb efectes del 01.2022

COBERTURES

 

PROPOSTA INICIAL 
 • COBERTURA DE RISCOS: Transformació model de prestació en forma de capitals, amb límit salari pensionable anual de 100.000eur (Modificat)
 • MODIFICACIÓ APORTACIONS JUBILACIÓ:
   • Noves incorporacions, 4% anual (3% empresa i 1% empleat / a) a partir 1 gener 2022.
ACORD FINAL
 • COBERTURA DE RISCOS: modificació de sistema de cobertura de riscos de defunció i incapacitat, passant d'un sistema actual basat en rendes vitalícies de prestació definida a un sistema de capitals fixos, calculats considerant un nombre d'anualitats de salari pensionable per a cadascuna de les contingències (model túnel Bankia, millorat en el tram intermedi passant a el límit màxim de túnel i incorporant el mínim de dues anualitats per a la contingència de mort).
 • APORTACIONS JUBILACIÓ: 
  • + 2% col·lectiu procedent CaixaBank.
  • noves incorporacions: Mes del 24 al 84: 6%, a partir mes 85 7,5%, + Aportació extra al mes 25 de l'6% sobre SP.
  • Persones procedents Bankia: fins a 7,5% segons condicions homologació ALI.
  • Modificació destí superàvit

 

ALTRES COMPROMISOS A PROPOSTA DE LA RLT

 • Hi ha una permís per assistència mèdica de fills en un màxim de 10 hores anuals de caràcter recuperable.
 • Es disposarà d'un dia de permís addicional, quan el treballador hagi de realitzar exàmens de formació normativa en Dissabte o festiu.
 • S'incorpora a Retribució Flexible els cursos de formació i s'analitzarà durant el 2022 la incorporació del Rènting de Vehicles.

Compromís durant el 2022 per a la negociació d'un Protocol de trasllats i permutes.

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
 1. Quin és l'annex 3 on s'identifica a les persones afectades per la mesura de recol·locació directa?

 2. I en quina situació quedem els d'excedència EIC?
  Quins criteris s'utilitzen per a les recol·locacions directes?

  Salutacions

 3. José Luis,
  Posa't en contacte, el més aviat possible, amb el delegat SECB de la teva zona.
  El t'indicarà i simularà.
  Salutacions,

 4. Bon dia
  Fa mesos de baixa per malaltia i estic ara en el procés d'incapacitació absoluta. Tinc les simulacions econòmiques segons el conveni anterior i m'agradaria que explicarais les diferències amb el que s'ha aprovat, i tenir una simulació si fos possible.
  Gràcias

Deixa una resposta