COMISSIÓ DE SEGUIMENT ERO/ALI: QUEDEN TEMES IMPORTANTS PER TANCAR

COMISSIÓ DE SEGUIMENT ERO/ALI: QUEDEN TEMES IMPORTANTS PER TANCAR

Ahir dia 30 de maig es va celebrar una nova Comissió de Seguiment dels acords signats a juliol de 2021 referents a l' ERO i a l'ALI (Acord Laboral d'Integració) de Bankia amb CaixaBank.

 

Amb l'ERO tancat definitivament (únicament se'ns ha informat de xifres finals), la comissió s'ha centrat totalment a incidències referents a l'ALI.

 

A falta de tancar certs matisos derivats de les intervencions de tots els sindicats, hi ha diverses novetats que finalment sí que es produiran.

Alguns, en el seu afany de “jo sóc el primer que t'ho explica”, les va publicar durant la celebració d'aquesta comissió, quan encara alguns sindicats no hi havien intervingut. Caldrà recordar-los que “abans” no és “millor”, i que haurien de respectar sobretot aquells sindicats que participen el darrer lloc.

 

Com hem dit, hi ha bastantes novetats.

Passem-hi, però abans comentar que queda un tema important per tancar…

GARANTIA DE BONUS D'EMPLEATS PROCEDENTS DE BANKIA.

L'empresa ens ha instat a una propera comissió de seguiment per continuar estudiant les nombroses incidències que des del SECB hem anat reclamant amb el pas dels mesos. Ens estem referint, evidentment, a la meritació de la retribució variable per als empleats procedents de Bankia.

Les més importants a solucionar JA

 • Deixar clar que quan es parla del «grau d'assoliment obtingut« ens estem referint al percentatge de consecució obtingut amb què es calcula quin import es cobra a CaixaBank, i no al bonus finalment cobrat el 2022.
 • Deixar clara l'equivalència de funcions de Bankia i CaixaBank per poder dirimir amb exactitud quan hi ha reducció del 50% del bonus Bankia per pèrdua de la funció en realitzar-se la integració de les dues entitats l'1 de setembre del 2021.

Altres aspectes a vigilar

 • Que s'elimini dels càlculs les quantitats percebudes corresponents a l'adequació progressiva cobrada cada any, ja que això suposa una doble penalització.
 • Que en els casos de pèrdua i posterior recuperació de la funció es restitueixi el 100% de la garantia bonus Bankia.
 • Que en cas de pèrdua de funció es mantingui la garantia del 100% pels mesos que s'hagi mantingut l'empleat procedent de Bankia al càrrec.
 • Sol·licitem els imports del “incentiu mitjana pagada a la seva funció en l'exercici corresponent” per poder realitzar els càlculs correctament als empleats.

A més d'aquestes incidències hem traslladat moltes altres al departament de Relacions Laborals que, com hem comentat, ens ha instat a una propera reunió per acabar de resoldre aquest punt.

Des de SECB hem insistit que això ha de quedar definitivament solucionat com a molt tard al mes de juliol, ja que CaixaBank es va comprometre a pagar aquestes garanties com a molt tard al mes d'octubre.

 

QUÈ S'HA SOLUCIONAT EN AQUESTA COMISSIÓ DE SEGUIMENT?

 

Destaquem 4 punts que són de veritable interès per als empleats:
 • Millora substancial de la figura del GC Adjunt.
 • Regularització salarial per als empleats procedents de Bankia que van pujar nivell el 1-1-2022 gràcies al PDP.
 • Regularització salarial per als empleats que perceben simultàniament Plus Funcional (concepte CaixaBank) i
  • el Complement Personal Absorbible no Revisable, o/i
  • el Complement Personal Absorbible Revisable, o/i
  • el Complement Personal Salari Base Bankia
 • Aclariments sobre el Km a cobrar per desplaçament d'una oficina Finestreta a la matriu (i viceversa).

Millores de la funció GC Adjunt

Després de moltíssims mesos de negociacions hem millorat substancialment les característiques dels GC Adjunt (cobertures de baixes de llarga durada), destacant:

 • Les places es publicaran indicant-ne el caràcter interí o temporal. Tot i que es modificarà el centre d'adscripció de l'empleat, quan finalitzi la cobertura podrà triar, entre el centre anterior i el centre on hagi anat a cobrir l'absència, quin serà el seu centre de referència a efectes de la mobilitat geogràfica (25 km).
 • Complements GC Adjunt:
  • GC I: 1.000 € anuals. Es manté aquest punt.
  • GC II: cobraran el Complement de GC II, amb l'excepció dels empleats que tinguin nivell XI on, a més, tindran un complement de 588,91 € anuals (per cobrar com a mínim els 2.000 € anuals que es van negociar el 2021). Es millora aquest punt.
 • Si la persona titular de la plaça no es reincorporés al seu lloc o renunciés a la plaça de GC a què s'està donant cobertura, es considerarà que la plaça deixa de ser adjunta, quedant com a titular de la plaça la persona que fins aquell moment venia exercint la funció adjunta.
 • Carrera de GC:
  • L'empleat s'incorporarà a la carrera del lloc que cobrirà.
  • Si ja es troba en una carrera de GCI o GCII, s'hi mantindrà.
  • L'empleat que amb anterioritat a aquestes millores hagués renunciat a la carrera de GC per cobrir aquestes absències es considerarà que s'ha mantingut a la carrera durant tot aquest temps.
  • Aquells empleats que accedeixin a aquestes places i hagin sortit de la carrera per decisió de l'entitat abans de dos anys, se'ls computarà el temps transcorregut en aquesta carrera abans de la destitució, tant per als llocs de GCI com de GCII, incloent-hi creuaments de carrera (de GCI a GCII i viceversa).
  • Després de finalitzar la substitució de la baixa, a l'empleat se'l podrà assignar a un lloc amb la mateixa funció dins de la distància contemplada al Conveni Col·lectiu (25 km). En tot cas, si no es pogués reubicar a cap centre, es mantindrà a la carrera durant 24 mesos (cobrant els complements pertinents a la seva funció), perdent ambdues garanties en cas de:
   • no acceptar el lloc designat,
   • no seleccionar places anàlogues dins dels (actualment) 25 km,
   • o que hagin transcorregut els 24 mesos esmentats.
 • Els bonus i incentius seguiran els mateixos esquemes, bases i targets que la funció que s'està fent com a Adjunt.
 • Els Gestors Adjunts que realitzin la cobertura en l'horari singular en una oficina Store o en un centre InTouch percebran, de forma proporcional al temps treballat a l'oficina Store o centre InTouch:
  • el Plus d'Horari Laboral Singular, l'acceleració de carrera (en els supòsits que correspongui),
  • els dies addicionals de lliure disposició i
  • la compensació per menjars regulats als acords signats per a aquest tipus d'oficines.

Com podeu observar, les millores són nombroses i significatives.

Us emplacem a resoldre qualsevol dubte amb el vostre delegat SECB.

Regularització salarial per nivells obtinguts per PDP

Des de SECB hem estat reclamant des de la segona comissió de seguiment (setembre del 2021) que qualsevol pujada salarial obtinguda per normativa Bankia havia d'estar exempta de progressivitat, com la pujada de nivells per PDP.
Qui es va veure afectat?

Tots aquells que van pujar de nivell entre l'1 de setembre i el 31 de desembre per normativa CaixaBank i que l'1 de gener del 2022 també haguessin ascendit per PDP.

Després de gairebé dos anys de reclamacions, l'entitat accepta les nostres exigències i regularitzaran les garanties salarials als afectats les condicions del qual siguin:

 • Persones que van pujar de nivell per aplicació de la carrera per experiència CaixaBank durant el darrer quadrimestre, però que si haguessin aplicat el PDP de l'any 2021 complet, haguessin ascendit aquest nivell retributiu.
 • Persones que van pujar de nivell per aplicació de la carrera per experiència CaixaBank durant el darrer quadrimestre, però que si haguessin aplicat el PDP de l'any 2021 complet haguessin ascendit 2 nivells retributius. (A l'anterior Comissió de Seguiment es va acordar concedir aquests 2 nivells, però sense modificar la garantia salarial).

Aquest nou import de garantia salarial s'aplicarà a partir de l'1 de gener del 2022 a les persones treballadores amb contracte laboral vigent l'1 de juny del 2023.

Regularització salarial Plus Funcional

Un altre dels errors que havíem detectat és que als empleats que pel seu càrrec cobraven el concepte «Plus Funcional« i a més tenien conceptes garantits de Bankia com el «Complement Personal Absorbible no Revisable«, el «Complement Personal Absorbible Revisable» i el «Complement Personal Salari Base Bankia» (individualment o conjuntament) se'ls absorbia incorrectament el «Plus Funcional».

Als afectats se'ls regularitzaran els imports incorrectes abans del 31 de desembre del 2023.

Desplaçaments entre una oficina Matriu i una Finestreta

En aquells casos en què la distància entre la matriu i l'oficina finestreta superi els 25 kms, a l'empleat que de manera habitual atengui la Finestreta (una o diverses) i a la seva oficina matriu independentment del centre d'adscripció:
 • Se'l compensarà amb l'import del Plus d'equip de suport,
 • Té dret a sol·licitar l' abonament del quilometratge efectuat conforme a normativa vigent per a qualsevol desplaçament, sigui quina sigui la distància.

Hem detectat i denunciat casos en què alguns DAN, en el seu afany per estalviar uns eurets (i de passada quedar bé amb el seu Delegat Territorial), ha denegat tant una cosa com l'altra. NO POT FER-HO. Si sou víctimes d'aquest xantatge, comuniqueu-nos-ho i ho denunciarem.

QUINES COSES QUEDEN PENDENTS DE SOLVENTAR?

Aclariments sobre les diferències entre els bonus target aplicats a empleats que fan la mateixa funció.

SECB està reclamant TOT 2023 que tenim casos de bonus target amb imports diferents per a empleats que estan fent la mateixa funció, sobretot en departaments dependents de Serveis Centrals (recuperacions, morositat, etc.).

De nou en aquesta comissió de seguiment hem reclamat a l'empresa aclariments sobre això i, sobretot, l'eliminació d'aquestes diferències.

Rènting a través del Compensa+

L'Empresa ens comenta que el producte està pràcticament perfilat i que el proper dimarts 6 de juny ens explicaran la seva implementació a la Retribució Flexible, encara que ja us avancem que, excepte en vehicles «verds», hi ha pocs casos on veurem avantatges fiscals d'aquest producte.

És per això que SECB incideix que:
 • el parc de vehicles «verds» sigui prou generós per donar opcions als empleats,
 • les condicions financeres siguin avantatjoses (esperem que no ens ofereixin preus tan ridículs com els de les hipoteques a tipus fix).

 

Com veieu els temes tractats han estat bastants però queden temes pendents de solucionar. En cas de voler aclarir qualsevol dubte o plantejar alguna incidència sobre aquests (i altres) temes, poseu-vos en contacte amb el vostre delegat sindical SECB.

 

A SECB ESTEM PER AJUDAR-TE,
SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic