BENVINGUTS A CAIXABANK

BENVINGUTS A CAIXABANK

Si acabeu d'incorporar-vos a CaixaBank, aquesta Guia Ràpida us pot ajudar a trobar, ràpidament, la informació més rellevant que, en un moment com aquest, cal que conegueu.

Des d'aquí podreu accedir a informació sobre:
  • Retribucions i Promocions
  • Beneficis Socials
  • Conciliació i Igualtat
  • Salut Laboral
  • Política Disciplinària

Què podem fer per tu des de SECB?

Eliminar les incerteses. Tu preocupa't per treballar i, davant d'alguna situació complicada o simplement diferent i desconeguda, no esperis fins al final. Anticipa't i contacta amb nosaltres, t'ajudarem i vetllarem pels teus interessos.
Prevenir Podem ajudar-te i informar-te des del primer moment. I, sobretot, abans de donar qualsevol informació verbal o escrita, demana'ns assessorament.
Aportar professionalitat La poca claredat amb què la Direcció tracta aquests temes unit al fet que no hi ha dues sancions iguals i que hi poden intervenir interessos molt diversos (RRLL, DT, DG, DAN,..), fan que els processos comentats siguin poc transparents. Després de parlar amb nosaltres tindràs clar quin és el pas següent i com ho has d'enfocar.
Donar-te assistència completa i gratuïta Si la situació ho requereix, posem a la teva disposició, a més, un destacat bufet d'advocats laboralistes sense cap cost addicional a la vostra quota d'afiliat.

BLOC I: RETRIBUCIONS I PROMOCIÓ

retribucions

Depenent del tipus de contracte amb què t'has incorporat a CaixaBank (en pràctiques o directament com a empleat), la incorporació als nivells salarials serà diferent.

El 2023 les taules salarials són les següents:

TAULES SALARIALS 2023

Per als empleats contractats amb la modalitat en pràctiques, als 2 anys, tots aquells que passin a tenir la condició d'indefinits, s'incorporaran al mes 1 de Nivell XII i continuaran l'actual itinerari per experiència.

Els havers anuals es distribueixen en 24 pagaments. Es liquida una bestreta el dia 14, o l'immediat anterior si aquest és festiu, i la resta es percep el penúltim dia hàbil de cada mes.

Els conceptes salarials més comuns són:

 • Total Salari Base. Es compon del Salari Base de Conveni, segons el Nivell professional que s'ostenti, més la Millora Salarial Caixa. És pensionable i revaloritzable. Computa per a la capacitat creditícia.
 • Pagues Extres Prorratejades. El nombre anual de pagues extres és de 6,5 pagues, que són consolidades i no absorbibles, i que es prorrategen en dotze mensualitats. És un concepte pensionable. Computa per a la capacitat creditícia.
 • Plus Conveni. El vigent Conveni de Caixes (2019-2023) estableix aquest complement salarial de meritació anual. Està format per una part lineal (igual per a tots els nivells): 552,22 € i una part variable (pots consultar els imports a l'enllaç anterior). Aquest complement es merita el primer trimestre de cada any.
 • Plus Millora Conveni. El gener del 2023 es va reobrir el Conveni per actualitzar salaris a causa del fort increment de l'IPC, sobretot del 2022. Aquest complement es merita el primer trimestre de cada any, i es revalorarà en la mateixa proporció que ho faci el salari base de Conveni Col·lectiu.
 • Triennis. Concepte que conté la valoració dels triennis meritats, que es percebran al 3% sobre Sou Base, Pagues Extres, Plus Funcional, una vegada s'adquireix el nivell VII o superior, amb el límit màxim del 45% de la base sobre la qual s'apliquen.
 • Ajuda per fills. Correspon el 5% de conceptes salarials (Total Salari Base, Pagues Extra, Plus Funcional, Triennis), per cada fill menor de 18 anys (s'exclouen els fills que obtinguin rendes anuals superiors al SMI). No opera el límit d'edat quan el fill té reconeguda la condició de discapacitat.

 

Promocions

Hi ha diverses maneres d'ascendir de Nivell Professional:

 • Per antiguitat/experiència: és un procés en què es va ascendint de nivell amb el transcurs del temps. S'ascendeix fins al Nivell VII transcorreguts 22 anys, a partir del qual es meritaran triennis.
 • Per nomenament de càrrec (subdirecció o direcció) a oficines (el Nivell Professional depèn de la categoria de l'oficina), podent arribar fins al Nivell II. En accedir a un càrrec, no s'accedeix al Nivell professional corresponent fins que no se supera un període transitori de “destinació en funcions”, normalment 6 mesos, durant el qual es percep un Complement, equivalent a la diferència salarial del nou Nivell que s'adquireix després del període esmentat.
 • Per superació d'etapes com a Gestor de Clients (GC): les places anuals es convoquen a través de la Intranet; la selecció és objectiva i es valoren les competències i els coneixements mitjançant proves i entrevistes. A l'itinerari de GCI s'arriba a nivell VI en 16 anys màxim, al de GCII s'arriba a nivell V en 15 anys màxim, començant per l'any que correspon al nivell de l'empleat. La reclassificació d'oficines també pot accelerar el passi a una etapa i un nivell superior, en el cas dels GCII que siguin segons responsables d'oficines.
 • Per acceleració de carrera treballant a oficines amb Horari Laboral Singular (oficines Store o InTouch). Per cada any complet treballat en aquestes oficines, s'acceleraran 2 mesos a la teva carrera professional.
 • Per superació d'etapes com a Assessor de Banca Privada: el Pla de desenvolupament professional consta de 4 etapes en un total de 10 anys, podent arribar a la funció de Director de Banca Privada amb un Nivell mínim: VI.
 • A proposta del Delegat General / Director Territorial: per a ascensos superiors al de Director d'oficina, i generalment per a empleats a Serveis Centrals, Delegacions Generals i DT, que fins ara no tenen regulat en conveni un sistema específic de promoció com el dels càrrecs d'oficines.
 • Per superar exàmens de capacitació a:
  • Nivell VII: es requereixen 3 anys d'antiguitat, convocatòria de 140 places cada 2 anys.
  • Nivell VIII: es requereixen 2 anys d'antiguitat. Convocatòria cada 3 anys; places a convocar, el 3% del total plantilla de nivell XIV, XIII, XII i XI a 31 de desembre any anterior a la prova.
  • Nivell X: es requereixen 2 anys d'antiguitat. Convocatòria cada 3 anys; places a convocar, el 3% del total plantilla de nivell XIV, XIII, XII i XI a 31 de desembre any anterior a la prova.
  • SECB té un servei personalitzat d'ajuda per fer aquests exàmens, pots accedir a aquesta informació des de 👉 aquí👈

Un cop consolidat un nivell professional, aquest només es pot perdre per renúncia al càrrec o per sanció.

Per completar tota la informació sobre Carreres Professionals, accedeix a la nostra Guia Ràpida:

CARRERES PROFESSIONALS

 

BLOC II: BENEFICIS SOCIALS

 

Podràs trobar tota la informació a través de les nostres Guies Ràpides:

 1. PLA DE PENSIONS
 2. FINANÇAMENT
 3. BENEFICIS I AJUDES
 4. FORMACIÓ

 

BLOC III: CONCILIACIÓ I IGUALTAT

calendari Laboral

L'extensió de la jornada anual és de 1.680 hores de treball efectiu, de les quals 15 es destinen a formació.

Els empleats, segons el cas, estaran subjectes a l'horari rígid, flexible, flexible amb plus, o rígid amb banda flexible.

L´horari rígid comprèn des de les 8h. fins a les 15h. de dilluns a divendres, tret dels dijous compresos entre el 01-10 i el 30-04, en què es treballarà des de les 8h. fins a les 14,30 h. i de 16,00h. fins a les 19h. Excepcions: es consideren no laborables la tarda del Dijous Sant, i el primer i els dos darrers dijous de l'any. Es poden establir jornades singulars sempre que s'acordi entre les parts, amb la limitació horària anual assenyalada anteriorment.

Quant a les vacances, tenim 25 dies hàbils, que s'incrementaran en 1 dia en el cas d'aquells empleats al centre de treball dels quals no s'efectuï la reducció de jornada durant la setmana de festes locals.

A més, tenim 2 dies de lliure disposició (Conveni Col·lectiu 2019-2023). No cal justificar res i queda automàticament aprovat un cop teclejat al Portal de l'Empleat. Es pot gaudir a continuació de qualsevol permís o vacances.

Per ampliar la informació relativa a les vacances, accedeix a la nostra Guia Ràpida:

VACANCES

Absències i permisos retribuïts

Podràs trobar tota la informació a través de la nostra Guia Ràpida:

PERMISOS

Mobilitat geogràfica

El Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvi estableix que per sobre del límit dels 25 km. (o dels límits territorials d'una illa, Ceuta o Melilla) des del centre de treball d'origen al de destinació, només es pot traslladar a un treballador si hi ha pacte col·lectiu o individual.

Maternitat/Paternitat

Podràs trobar tota la informació a través de la nostra Guia Ràpida:

MATERNITAT/PATERNITAT

BLOC IV: Salut Laboral

Podràs trobar tota la informació a través de la nostra Guia Ràpida:

SALUT LABORAL

 

BLOC V: POLÍTICA DISCIPLINÀRIA

El Codi de valors ètics i principis d'actuació de caixabank estableix, entre altres qüestions:

«A més de les normes del Codi, la nostra conducta ha de basar-se en els principis de la bona fe, la integritat de conducta i el sentit comú, per tal de determinar el procedir adequat a cada circumstància".
«En acceptar un lloc de treball o un càrrec a CAIXABANK, cadascun de nosaltres es fa responsable, en la seva pròpia conducta, de respectar les lleis i els valors, principis i normes del Codi i qualsevol altra disposició dictada per CAIXABANK o que pugui dictar en el futur".

De vegades, des de Relacions Laborals (RRLL) consideren que determinades actuacions d'empleats no s'atenen adequadament a aquests principis constituint, per tant, incompliments susceptibles de ser sancionats, cosa que pot donar lloc a l'inici d'un expedient sancionador. Quan això passa s'obre un procés en què tens dret a estar en tot moment assistit i assessorat pel SECB, per això posem a la teva disposició a un equip multidisciplinar de professionals amb àmplia experiència. No cal que et preocupis per conèixer els requisits ni les fases del procediment, comptaràs amb la nostra protecció i guia permanent. Només has de contactar amb el representant del SECB de la teva demarcació.

Secret Bancari

El secret bancari està basat en una relació de confiança i d'acord amb les regles de la bona fe. Tots els empleats estan obligats a guardar secret sobre les informacions dels clients, obtingudes o derivades de la relació professional establerta amb ells.

Per tant, no podem divulgar:

 • Fets relatius a la vida privada que afectin la reputació i el bon nom.
 • La revelació de dades privades conegudes a través de l'activitat professional.
 • Nom i cognoms, DNI, email, adreça, saldo de comptes, extracte, contingut o existència d'un contracte, sol·licitud, queixa, petició, reclamació, data d'un pagament, data d'impagament, capital amortitzat d'un préstec, capital pendent d'amortitzar, quotes pagades o impagades, número de telèfon, rebuts domiciliats, rebuts no domiciliats, disposicions d'un crèdit, informe de solvència, condició de client o no d'una persona, fotografies, imatges o sons enregistrats.

Auditories

Podràs trobar tota la informació sobre Auditories a través de la nostra Guia Ràpida:

AUDITORIES

Guia laboral completa

Si vols ampliar informació i tenir accés a tota la nostra Guia Laboral, accedeix des del següent enllaç:
GUIA LABORAL COMPLETA

 

Per qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat SECB

 

AFILIA'T A SECB, EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA ESTEM PER AJUDAR-TE, SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic