GUIA RÀPIDA STORE

GUIA RÀPIDA STORE

SECB ha elaborat aquesta guia d'OFICINES STORE perquè disposis de tota la informació i detall de les característiques especials d'aquests centres.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

LES Oficines Store són les oficines aperturadas amb horari LABORAL Singular (HLS)

 

Acord laboral store

 

HORARI

Horari laboral singular

De gener a desembre

Excepte el període comprès entre l'1 de juliol i el 15 de setembre 

| De dilluns a dijous

2 dies / setmana  de 08:15h a 18:30h (pausa 1,15h)

Segons elecció de torn (Dilluns-dimecres / dimarts-dijous)

2 dies restants Matí de 08:15h a 15:00h

| Divendres i vigílies de festiu 

Matí de 08:15h a 15:00h

Entre l'1 de juliol i el 15 de setembre

Matí de 08:15h a 15:00h

adscripció

La adscripció voluntat voluntària per a la totalitat de la plantilla i la direcció vetllarà perquè es respecti el caràcter voluntari en la descripció i permanència en els esmentats centres.

| Els empleats podran utilitzar el procediment establert a l' Codi Ètic per canalitzar les possibles incidències relacionades amb la vulneració d'aquell.

| Amb caràcter excepcional s'habilitarà en un termini màxim de 15 dies, un bústia de denúncia gestionat per RRHH que es publicitarà oportunament i mitjançant el qual si consideren vulnerats la voluntarietat en l'adscripció puguin canalitzar les incidències de manera confidencial, no anònima, detallant les mateixes.

Aquestes incidèncias, així com les que puguin presentar les accions sindicats signants, seran gestionades per una comissió de seguiment reduïda constituïda per una representació de la direcció i per dos representants de cada secció sindical signant o adherida a aquest acord, que es reunirà quinzenalment.

Si no hi ha VOLUNTARIETAT ...
Bústia de denúncia

VACANTS

| Sol·licituds de vacants

Únicament s'accepten les sol·licituds de vacants que es realitzen a través dels mitjans establerts per l'Entitat a aquest efecte, durant el període d'adhesió, a excepció d'aquells casos en què, per causes justificades com ara baixes per malaltia, permisos de maternitat, paternitat ... així com les vacances que prèviament hagin estat aprovades pel Portal de l'Empleat , s'hagin sol·licitat per altres mitjans durant el període d'adhesió o en un termini de 10 dies naturals a comptar de la data de publicació.

| Consideració d'una posició com a deserta

No es considera deserta una posició a la qual s'hagi presentat a l'almenys una candidatura que formi part de la plantilla de CaixaBank, A excepció d'aquelles situacions en què el candidat o candidata no compleixi els requisits requerits per a la cita de posició, entenent que es compleixen sempre que exerceixi la mateixa funció; com tampoc es considerarà deserta una vacant de GC que hagi estat sol·licitada per l'únic empleat o empleada que hagi finalitzat la permanència de la corresponent carrera GC per decisió de l'Entitat per motius organitzatius.

En el cas que un empleat, respectant la prioritat establerta anteriorment, sol·liciti una vacant en un torn determinat de HLS del seu centre en aquest torn, hagi estat assignat a un altre empleat, s'acorda que se li oferirà vacant en l'altre torn si no ha estat sol·licitada per un altre empleat també en el mateix centre.

| Intercanvi de torn

Així mateix a través del Portal, la plantilla podrà sol·licitar el intercanvi de torn , Sol·licitud que serà reportada a l'mànager, qui la pot autoritzar en funció de les necessitats organitzatives de centre.

PERMANÈNCIA

A partir dels 24 mesos d'adscripció a una oficina Store, La plantilla a excepció de les contractades com a conseqüència de la no cobertura interna, podrà sol·licitar en qualsevol moment el trasllat a un altre centre de treball seguint els procediments establerts. L'Entitat atendrà la seva sol·licitud en el termini màxim de quatre mesos a comptar de la seva presentació destinant-lo a centre sol·licitat, o un amb horari general respectant els límits de mobilitat establerts en cada moment en el Conveni Col·lectiu des del seu centre d'adscripció en el moment de la petició.

En el cas que l'entitat precisi incorporar nova plantilla en horari general, s'obre la possibilitat que la plantilla anteriorment excepcionada pugui sol·licitar aquestes places.

| Permanència mínima de 24 mesos

El període de permanència mínima de 24 mesos no és aplicable a les persones afectades per mobilitat de llarga distància en cas que obtingui una vacant d'ECBLD o una vacant en GDS regulat en acord laboral. 

| Permanència mínima de 48 mesos

el termini de permanència mínima serà de 48 mesos en el cas que la persona a excepció de les contractades com a conseqüència de la no cobertura interna de vacants, sol·liciti el trasllat a un centre de treball i el mateix es troba en una població situada més de 25 km del seu centre d'adscripció o suposi un canvi d'illa. 

Per al còmput d'aquests terminis de permanència també es tindrà en compte el període d'adscripció a l'horari general en els centres l'àmbit d'aplicació sigui l'acord de 28 d'abril de 2017. 

L'entitat atendrà la seva sol·licitud en el termini màxim de quatre mesos a comptar de la seva presentació.

Si no fos possible el trasllat a la població que la persona hagi sol·licitat, l'entitat podrà destinar-la a qualsevol altre centre de treball amb horari general dins el radi de 50 km de la població sol·licitada. Efectuat el trasllat ia efectes de la determinació de centre de treball a partir de l'computar a la distància límit establert en el Conveni Col·lectiu per a futurs canvis de centre, es tindrà en compte la població sol·licitada i no la població de destinació inicial.

Mesures addicionals per garantir la voluntarietat

S'aplicaran les següents condicions a la plantilla que no continuï al centre:

| En els casos de GC no suposarà la sortida de la cursa corresponent.
 • Si no és possible la seva reubicació en una vacant de GC, mantindrà la cursa així com els complements salarials associats a la funció que exercia a títol personal. aquesta garantia implica la progressió i manteniment de la cursa GC amb caràcter general incloent el cobrament de plus i canvis de nivell i accedint a el proper canvi de nivell en el moment que li hagués correspost continuar com GC
 • Aquests GC's han de sol·licitar les vacants de GC que es convoquin en el seu àmbit geogràfic sense sobrepassar els límits establerts en CC pel que fa a mobilitat, i hauran d'acceptar en el supòsit de ser seleccionat.
 • En cas contrari implica l' renúncia a la carrera i complement de GC, aplicant el que estableix l'acord laboral de GC. Així mateix, si en el termini de 24 mesos no es produeix cap vacant en l'àmbit geogràfic esmentat, finalitzarà la cursa de GC.
 • En el cas que accedeixin a una posició de càrrec, deixaran la carrera de GC i els complements associats a la funció, assumint els del seu nou lloc.
| En els casos de Direcció de Centre i Gerència Coordinador d'Equip es mantindrà el nivell retributiu i Plus funcional consolidats.

 

compensació

COMPENSACIONS ECONÒMIQUES

Gestors o empleats sense càrrec amb HLS
Plus d'horari singular: 4.121,16 € bruts / any
Plus flexibilitat: GC nivell VI o inferior 1.340,64 € bruts / any
Comp. per menjars: 11,00 € per dia treballat amb jornada partida
CÀRRECS
Plus per càrrec: 2.060,52 € bruts / any

 

Aquest import es prorratejarà en 12 mensualitats i serà revisat anualment d'acord amb el mateix percentatge d'increment salarial que es fixi en el Conveni Col·lectiu per al salari base. aquest import no serà pensionable, computarà per al càlcul de les pagues especials i per la capacitat creditícia.

Quan deixo de percebre el plus HLS?

El personal adscrit a l'HLS que per decisió de l'entitat o per desaparició de l'HLS deixi d'estar-ho, Deixarà de percebre el plus de HLS passant l'import d'aquest a un plus personal, no revisable, que es reduirà progressivament a raó d'un 50% anual a partir del dia que passi a prestar els seus serveis d'acord amb l'horari general. Aquest plus personal serà incompatible amb la percepció d'un plus de la mateixa naturalesa fruit d'una altra normativa laboral que reguli un HLS diferent.

Si el canvi d'adscripció obeeix a una decisió de l'empleat es deixarà de percebre el plus de HLS a partir del dia en que passi a prestar els seus serveis d'acord amb l'horari general o comenci a percebre un plus de la mateixa naturalesa fruit d'una altra normativa laboral que reguli un horari singular diferent.

El cobrament de l'Plus no suposarà l'absorció dels complements regulats que figuren en la nòmina mensual que fins al moment s'estan percebent, sempre que siguin de diferent naturalesa dels establerts en el present acord.

El plus no podrà ser absorbit i compensat per cap altre concepte i no estarà subjecte a l'adequació progressiva.

Sobre el citat Plus no s'aplicarà el percentatge de reducció salarial establert a CaixaBank per a la contractació en pràctiques.

Compensació per menjars

La plantilla amb funció de gestores empleat o empleada amb HLS dels centres Store de percebre la compensació per menjars establertes en l'acord laboral de sistema de compensació per menjars de 28 d'abril de 2017.

Els despeses de manutenció en què incorrin les persones que ocupin la funció de Direcció de centre i Gerència Coordinació d'Equip derivats de l'exercici professional s'atendran segons estableixi en cada moment la normativa de despeses de l'entitat.

La plantilla en funció de gestor o empleats i empleades
percep compensació de menjars

PLUS de flexibilitat

Els gestors que formin part de la plantilla de les oficines Store amb Horari Laboral Singular amb un Nivell VI o inferior que no estiguin adscrits a l'col·lectiu de flexibilitat horària amb més podran adscriure de forma voluntària i reversible a l'col·lectiu de Control flexible d'horari amb plus ' percebent el corresponent plus de flexibilitat.
La sol·licitud per acollir-se a l'horari flexible ha de ser atesa per l'Entitat
en el termini màxim d'un mes des de la seva formalització.

El personal adscrit a] col·lectiu de flexibilitat horària en les Oficines Store amb Horari Laboral Singular deixarà de percebre el plus de flexibilitat a partir de l'endemà de la data que deixi el centre per qualsevol motiu sempre que renunciï voluntàriament.

Evolució carrera professional

S'estableix un sistema d'avanç en les carreres de gestor de clients i carrera per experiència per a les persones amb HLS:.
 • Anualment s'aplicarà a la carrera de GC o Experiència XNUMX avanç de 2 mesos per cada any complet a les oficines amb Horari Laboral Singular regulat en el present acord.
 • L'aplicació de l'avanç tindrà efectes el dia un del mes següent en què compleix l'any complet de l'adscripció al centre Store amb HLS.
 • Els efectes acumulats derivats d'aquest avanç quedaran consolidats no es meritarà més avenços per aquest procés accelerat.
 • El procés de càlcul i assignació d'acceleració de carrera serà anual i tindrà lloc al mes de juny de cada any, I és aplicable en la data en què es compleixi l'any complet d'adscripció a comptar a partir de la data de l'esmentat horari.
 • A la plantilla amb funció de GC, Li serà d' aplicació l'esmentada acceleració tant en la carrera d'experiència com en la de GC.
 • La plantilla afectada per l'esmentada acceleració podrà visualitzar els efectes de l'acceleració de la carrera professional tant d'experiència com d'GC, un cop hagi estat aplicada, a partir del mes de juny de cada any en el seu historial laboral (la fitxa d'empleat).

es computaran com a temps de permanència en el Horari Laboral Singular

els permisos de maternitat, paternitat, les seves ampliacions, lactància, part múltiple, els períodes de baixa relacionats amb l'embaràs i prestació durant l'embaràs.
Així mateix en la nòmina de l' mes de juny s'aplicarà la regularització retroactiva, quan correspongui.
 • Per a la carrera de GC, en els casos que coincideixi amb una EPC en curs amb venciments d'etapa en els mesos de juny a setembre o un EPC pendent amb venciments d'etapes anteriors a juny de cada any, Es posposarà l'aplicació de l'acceleració fins que aquesta finalitzi, aplicant si correspon a la següent nòmina un cop conclòs l'EPC de manera favorable, amb efectes retroactius en l'etapa que correspongui.
 • En el supòsit que el GC abandoni la carrera per decisió de l'Entitat, L'empleat o l'empleada accedirà a el proper canvi de nivell en la cursa d'experiència en el moment en què li hagués correspost de continuar com GC, sempre que falti menys de quatre mesos per al canvi d'any, i és aplicable l'acceleració de carrera sobre aquest nivell
 • En el supòsit de finalització o suspensió de la relació laboral s'aplicaran els efectes econòmics de l'avanç de carrera, si escau, en la liquidació d'havers. 
 • S'aplicarà el avanç de carrera en aquella carrera, bé experiència o GC en la qual en primer lloc li pot resultar d'aplicació i amb independència que hagi deixat d'estar adscrit a un HLS.
 • Els períodes HLS inferiors a l'any complet es tindran en compte en el supòsit de futures reincorporacions a l'HLS i en els d'àmbit d'l'acord de 28.04.2017 i no meritarà avanç de carrera professional fins que s'arribi al any complet en el HLS. Aquests períodes podran ser visualitzats a la fitxa d'empleat.

Dies de lliure disposició

Tindran dret a 4 dies anuals addicionals de lliure disposició, es meriten de forma proporcional a el temps treballat en HLS en còmput anual.

plantilla dels centres store

Càrrecs i plantilla de l'Oficina

Adreça | Subdirecció

Les persones que ocupin els càrrecs de Direcció i Subdirecció tindran la retribució en funció de la categoria de l'oficina resultant de l' sistema de classificació.

| direcció comercial

Així mateix disposaran d'un càrrec de Direcció Comercial, les oficines que compleixin els següents requisits de forma simultània:

 • Mas de 350 clients de banca privada
 • Mas de 1.200 clients de Banca Premier

Les persones que ocupin el càrrec de Direcció Comercial tindran la retribució corresponent a l' Nivell d'una Subdirecció que li correspongui per la categoria de l'oficina i els Despeses de gestió i representació d'una Direcció de la categoria de l'oficina.

DIRECCIÓ, DIRECCIÓ COMERCIAL I SUNDIRECCIÓN
Plus de càrrec 2.060,52 € bruts/any

Imports que es prorrategen en 12 mensualitats i són revisats anualment d'acord amb el mateix percentatge d'increment salarial que es fixi en el CC per al salari base.

Aquests imports computen per al càlcul de
les pagues especials i capacitat creditícia.

Els càrrecs adscrits a aquestes oficines Store amb Horari Laboral Singular que per decisió de l'entitat o per desaparició de l'Horari Laboral Singular, deixin de
estar-ho, deixessin de percebre el plus de Càrrec d'Oficina Store,
passant l'import a un Plus Personal no revisable, que es reduirà progressivament a raó d'un 50% anual a partir del dia en què deixi de prestar els seus serveis en un centre amb HLS.

Si el canvi d'adscripció obeeix a una decisió de l'empleat o l'empleada, es deixarà de percebre el plus de Càrrec a partir del dia en què deixi de prestar els seus serveis en un centre amb HLS.

El cobrament dels Plusos no suposarà l'absorció dels complements regulats o no que figurin la nòmina mensual que fins al moment s'estan percebent, sempre que siguin de diferent naturalesa dels establerts en l'acord Store.

El Plus no podrà ser absorbit i compensat per cap altre concepte i no estarà subjecte a ladequació progressiva.

| GESTOR DE CLIENTS II

Els GCII de les oficines amb Horari Laboral Singular regulades al present acord hauran d'ostentar com a mínim Nivell X.

Cobertura d'absència

En cas d'absències de llarga durada dels càrrecs de Direcció o Subdirecció, la plaça a cobrir es convocarà com Direcció adjunta o Subdirecció Adjunta abans dels 180 dies de baixa i serà cobert com a màxim en els 30 dies següents a la inici del procés de cobertura.

En el cas d'atendre necessitats de cobertures temporals en els centres Store es garanteix que les persones que la realitzen ho faran de manera voluntària i percebran les compensacions econòmiques segons correspongui.

Per a això podran ser convocades places amb Horari Laboral Singular d'Equips de Suport, apoderats d'Equip de Suport i d'Equips de Cobertura de Llarga Durada.
En cas que siguin destinats oficines amb Horari Laboral Singular percebran, durant el període de temps que exerceixin la seva funció en les citades oficines, les compensacions establertes segons correspongui.

 

REDUCCIÓ DE JORNADA

 

Es podrà accedir a la reducció de jornada:

| Diària amb reducció proporcional del salari

segons el que regula l'art. 37 de l'Estatut dels Treballadors i Conveni Col·lectiu d'aplicació en / CaixaBank.

| Per exercir la millora del Protocol de IC punt 1.2,

també es podrà sol·licitar el canvi a un centre de treball amb horari general situat en els límits establerts en el CC, que li serà atesa en un termini màxim de 30 dies mantenint el dret de retorn al seu lloc a l'oficina amb HLS a la finalització de la reducció de jornada sol·licitada.

|  D'una hora i mitja a les tardes laborables

Segons el torn d'adscripció a l'HLS que es podrà gaudir fins que el fill compleixi dos anys d'edat. Aquesta modalitat es pot substituir pel retard de l'hora d'inici del dia en què es realitzi la jornada partida en una hora i mitja sempre que ho permeti la correcta organització de centre.

Aquesta modalitat tindrà la consideració de «millora d'empresa» i no podran operar els beneficis previstos en la normativa que regula l'article 37 de l'ET.

| Altres millores

En el si de el Pla d'Igualtat Es podran establir altres millores addicionals a les reduccions de jornada sempre que ho permeti la correcta organització de centre i d'acord amb la Direcció i / o Gerència Coordinadora d'ell mateix.

S'aplicarà la reducció de salari proporcional a la reducció de jornada per cura de fills. S'acorda que durant el segon any de reducció de jornada s'aplicarà la reducció de més de HLS en proporció a la reducció de jornada realitzada entre les 15: 00h i les 18: 30h o mitjançant la modalitat (b)

 

RACIONALITZACIÓ DE L'ACTIVITAT FORMATIVA I COMERCIAL

S'estableix que el únic canal per a la convocatòria de totes les activitats previstes com ara reunions, tallers, cursos (i altres recollides en l'acord laboral de 17.07.2014 punt 8), així com les que s'iniciïn l'última hora de l'horari laboral serà a través del sistema de reunions de l'calendari Outlook o aquella eina informàtica que s'implementi a aquest efecte. S'informarà si l'activitat és formativa o una altra. 

La reunions que finalitzin després de l'horari laboral, encara que fossin convocades amb inici i finalització dins d'aquest horari, computaran com un dels nou dies d'activitat màxims establerts per a cada trimestre.

Les activitats que tinguin lloc durant la jornada laboral s'han de convocar en dies laborables.

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta