GUIA RÀPIDA PRÉSTECS

GUIA RÀPIDA PRÉSTECS

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar tot el referent a les noves condicions i millores acordades en matèria de préstecs d'empleat.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

NOU ACORD DE PRÉSTECS

 

Millores més rellevants

Descarregar Taula 1

Descarregar Taula 2

ARA! ABANS
En préstecs hipotecaris Empleats:       gar. hipotecària 60% + gar. personal 40%. 100% garantia hipotecària.
En Préstec A: Augment del capital mínim garantit fins a 240.000 €. Capital mínim
garantit 225.000 €.
Ampliació a 4 habitatges finançables amb aquesta modalitat en supòsits de trasllat, ruptura convivència, violència de gènere, discapacitat> = 33% que requereixi adaptar habitatge i ampliació de família: 3 o més persones (<18 anys i familiars dependents). 3 habitatges
finançables.

Modif. de la fórmula canvi d'habitatge:

Les amortit. extraordinàries no resten per determinar l'import disponible del nou préstec si és per venda de l'immoble. Si no hi ha venda, no es tindran en compte les realitzades en els últims 12 mesos.

Equiparació de la fórmula de canvi d'habitatge en cas de ruptura de la convivència amb la de no ruptura. En aquests casos només es tindrà en compte, com a preu de venda, la part que li correspongui a l'empleat després del repartiment amb l'excònjuge.

Totes les amortitzacions extraordinàries restaven
per determinar l'import de l'habitatge nou.

En cas de ruptura, el preu de venda es restava íntegre i només se li afegia la meitat de la plusvàlua generada amb la venda de l'habitatge anterior.

ARA! ABANS

Préstec hipotecari «A» i «B»: possibilitat d'adquirir habitatges en finques rústiques.
Impossible l'adquisició.
Admissió de la coordinació
de gremis a la reforma.
Necessària la realització
per una sola empresa.
Préstec B: Accés a partir dels 9 mesos tots els nivells i plantilla Grup 2. Accés préstec B, a partir dels 5 anys de la incorporació.
Ampliació del termini d'amortització
a 25 anys.
20 anys.
Possibilitat préstec addicional per al préstec B (Finançament 110% - Termini 25 anys - Despeses a càrrec CBK Interès: 24 mesos: Eur + 1,5 + 0,47% - Resta: Eur + 1,50). No existia possibilitat de préstec addicional per al B.
Millora d'Habitatge A: Reducció del límit a 3 anys per poder demanar préstec millora habitatge A. No es podia demanar abans dels 6 anys.
Increment del termini màxim a 20 anys amb un any de carència opcional. Termini màxim 15 anys.
Nova modalitat per atendre necessitats específiques gran Rehabilitació: Ampliació nombre disposicions i 24 mesos execució. No existia aquesta modalitat.
Atencions diverses: Augmentat el capital mínim a 35.000 € i l'anualitat del nivell de l'empleat en un 10%. Capital mínim de 25.000 € i una anualitat del nivell de l'empleat.
Ampliació del termini màxim amortització a 8 anys en supòsits de pagaments a compte habitatges nova construcció (+2 anys car) i compra vehicle nou. Termini d'amortització 7 anys. Sense carència per a pagaments a compte d'habitatges en construcció.
BESTRETES

Import d'amortització mensual del 9% de la nòmina de l'empleat.

 

Import d'amortització mensual del 10% de la nòmina de l'empleat.

4 mensualitats l'import de les bestretes de Conveni. 3 mensualitats l'import de les bestretes de Conveni.
BESTRETA INFORMÀTICA:

Fins 2.500€.
Inclusió Smartphone i tablets

 

Fins 1.800€.
No finançable Smartphone ni tablets

Normes generals préstecs empleat/da

Descarregar Taula

Termini d'amortització
 • El de cada modalitat. 
 • Màxim 70 anys. 
 • Possibilitat d'augmentar a 72 anys en préstecs hipotecaris amb carència opcional de 2 anys. 
Interès
 • Segons modalitats. 
 • S'adopta com a referència l'ICFE (Índex Condicions Financeres Empleat), que correspon a la mitjana del mes d'Octubre de l'Euribor a 1 any. 
 • S'aplica l'1 de gener de l'any següent.
Límit d'endeutament
 • Les quotes de tots els préstecs en el seu conjunt no poden superar el 40% dels havers líquids. 
 • Es consideren conceptes retributius computables tots aquells consolidables i no absorbibles.
 • Apareix a l'aplicatiu Solem com a màxim endeutament anual. 
 • No computen per aquest 40% les bestretes, SEVIAM, préstecs addicionals en cas que el cotitular acrediti capacitat de devolució ni retenció IRPF per concepte de salari en espècie.
Despeses
 • Garantia personal: a càrrec de l'empleat/da. 
 • Préstec addicional habitatge B i reconversions de préstecs a condicions de client: a càrrec de l'entitat totes les despeses excepte la taxació. 
 • Resta de préstecs i reconversions de préstecs a condicions d'empleat/da: IAJD, despeses d'inscripció registral, gestoria associada a aquesta i còpies notarials en interès de CaixaBank a càrrec de l'Entitat. Resta de despeses a càrrec de l'empleat/da.
Reconversions
 • Els empleats/des que siguin titulars de préstecs en altres entitats o a «CaixaBank» com a clients, podran reconvertir-los a condicions d'empleat/da mod. A, durant el termini màxim de 3 anys des de la seva incorporació a CaixaBank. Per mod. B el termini serà d'1 any.
 • Empleats procedents d'integracions: a cada ALI s'estableix el termini límit per efectuar-les.
Cotitularitat
 • Els préstecs de les persones que figuren com cotitulars d'un préstec d'empleat/da, no afecten el límit d'endeutament ni a la capacitat creditícia de l'empleat/da, si s'acredita que tenen la suficient autonomia financera que possibiliti la devolució de l'esmentat préstec.
Seviam
 • Obligatori en tots els préstecs hipotecaris d'empleat/da, garantint el pagament en cas de mort del 50% del capital pendent.
Formalització
 • Garantia Personal: pòlissa intervinguda o contracte privat.
 • Garantia Hipotecària: escriptura pública davant notari.
Domiciliació
 • Compte d'Havers de l'empleat/da.

Consulta de la capacitat creditícia

 • Es realitza a través de l'aplicatiu Solem.
 • Serveix per conèixer la situació personal d'endeutament i els imports màxims a sol·licitar tenint en compte els préstecs vigents.
 • La disponibilitat està en funció del límit màxim d'endeutament de l'empleat (entre totes les quotes de préstecs no han de superar el 40% del sou net).
 • Els imports que apareixen són excloents, és a dir, al sol·licitar un préstec es modifiquen a la baixa els altres.
 • Els imports s'actualitzen en funció de l'última nòmina cobrada (en els ascensos de nivell el canvi de capacitat es reflecteix al mes següent que s'ha cobrat el nou import de nòmina).
 Algunes consideracions que afecten la capacitat creditícia:
 • Avals: Avalar una operació de crèdit afecta la capacitat d'endeutament i qualsevol consideració s'ha de resoldre en DG / DT.
 • Targetes: Les targetes de pagament ajornat, encara que sigui a final de mes, consumeixen part del 40% d'endeutament.

Préstecs amb cotitulars: No afecten la capacitat creditícia de l'empleat sempre que s'acrediti documentalment la suficient autonomia financera del titular per fer front a aquests deutes. Si compleixen aquests requisits s'ha d'informar dels contractes en, "Préstecs a no computar / cancel·lar" de la consulta Solem, actualitzant els imports.

Préstec d'atencions diverses

Descarregar Taula

Àmbit
 • Tots els empleats, un cop superat el període de prova.
Finalitat
 • Es poden sol·licitar per qualsevol motiu i sense justificació documental. Sí s'ha d'indicar la seva finalitat correctament.
Titular
 • Un únic titular, l'empleat sol·licitant.
Capital màxim
 • La quantitat més elevada de les dues següents:
 • 35.000 euros o 1,10 anualitats del sou base de la categoria professional de l'empleat, fins a un màxim de 2 anualitats de nivell IX.
Interès
 • ICFE + 0. En cap cas podrà superar el màxim de l'interès legal del diner en el moment de la seva constitució.
Amortització
 • Fins a 7 anys d'amortització o 6 anys més 1 any de carència.
 • Fins a 8 anys per a lliuraments a compte d'habitatges (màx. 2 anys de carència) i per a adquisició de vehicle nou (sense carència).
Garantia
 • Personal.
Formalització
 • Préstec mitjançant contracte privat sense intervenció notarial (norma general).
 • Pòlissa intervinguda per Fedatari Mercantil.
 • Pòlissa de Compte de crèdit i Annex, amb intervenció notarial.
Acumulació i renovació de préstecs
 • Es poden sol·licitar nous préstecs fins al capital màxim autoritzat o sol·licitar un nou préstec destinant part d'aquest a cancel·lació de préstecs anteriors.

Reglamentació general préstecs habitatge

En cap cas l'empleat/da podrà ser titular o cotitular al mateix temps de més de dos habitatges adquirits amb préstecs d'empleat/da.

Es destinarà a ús exclusivament propi. Ha d'estar ubicada dins del territori espanyol i no podrà, sense permís exprés, ser objecte d'arrendament, alienació, qualsevol classe de gravamen, ni de reformes que puguin disminuir el seu valor.

La suma dels capitals inicials de tots els préstecs habitatge a favor d'un empleat/da no podrà superar les cinc anualitats de la seva retribució.

Assegurança d'Amortització Obligatori (Seviam): obligatori en tots els préstecs d'empleat/da per a habitatge garantint el pagament, en cas de mort, del 50% del capital pendent d'amortització en cada moment.

Compra d'Habitatge usat: es podrà incloure la quantitat necessària per a la seva millora i rehabilitació. S'haurà de justificar mitjançant factures i en el termini d'un any el pagament de la quantitat sol·licitada per a aquesta finalitat. L'import màxim del préstec serà la suma del 100% del valor de la seva adquisició o taxació (el més baix dels dos), més la quantitat necessària per a la seva millora i rehabilitació (sense IVA) sempre que aquesta inversió quedi reflectida en un increment de la taxació final, més un 10% addicional per a despeses.

Construcció habitatge en terreny propi: sistema de préstec fraccionat amb disposicions parcials i successives, previ informe favorable dels serveis tècnics de la taxació, fins al límit global de l'import a finançar. 

Préstec pont per a compra sobre plànol o construcció: podrà sol·licitar préstec personal o compte de crèdit específica com a client (E+0,65%).

Titulars: màxim dos, un ha de ser l'empleat.

Import a finançar: l'import màxim serà el més baix del valor d'adquisició (sense IVA / ITP) o taxació més un 10% addicional per a despeses.

Places d'aparcament: es podran finançar fins a dues places i un traster.

Concurrència d'empleats/des: modalitat A es poden sumar capacitats. Cada empleat/da haurà de constituir una hipoteca i Seviam al seu nom. Cada empleat/da figurarà com a primer titular de la seva sol·licitud incloent a l'altre com a segon/a titular, registralment s'inscriurà per ½ indivises independentment de l'import de cada préstec. Modalitat B no es poden sumar capacitats.

CONSTRUCCIÓ HABITATGE EN TERRENY PROPI

 • Carència obligatòria de 12 mesos, Opcional 24 mesos.
 • Es formalitzarà en curs d'entrega.
 • Si la compra del terreny és recent (18 mesos) es pot incloure l'import a la mateixa sol·licitud. Si hi ha justificació de retard per causa major, s'ampliarà a 24 mesos.
 • Es pot finançar:
  • Valor de construcció o taxació (el menor)
  • 10% despeses (sobre import anterior)
  • SEVIAM a prima única
  • Projecte visat
  • Llicència Obres
  • Informe OCT, Assegurança Decennal
  • Estudi geotècnic
 • No es pot lliurar tot el capital fins que estigui totalment finalitzada.
 • Increment de cost construcció, no es podrà ampliar el préstec i es formalitzarà amb 2ª hipoteca com a client.
 • Admissió de la coordinació de gremis en la reforma.

COMPRA HABITATGE AMB GRAN REHABILITACIÓ

S'utilitzarà quan el valor de l'obra superi el 50% del cost de reposició brut segons taxació.

Alguns supòsits:

   • Enderroc parcial de l'habitatge existent.
   • Ampliació dels metres quadrats habitables de l'habitatge.
   • Reacondicionament per a l'habitabilitat.
Es precisarà projecte d'obra visat i llicència d'obres majors.
Sistema de préstec fraccionat amb disposicions parcials i successives, previ informe favorable dels serveis tècnics de la taxació, fins al límit global de l'import a finançar.

Descarregar Taula

Préstec adquisició habitatge modalitat A

Es finançarà fins a un màxim de 3 habitatges al llarg de tota la vida laboral.
Ampliació a 4 habitatges finançables amb aquesta modalitat en supòsits de trasllat, ruptura convivència, violència de gènere, discapacitat> = 33% que requereixi adaptar habitatge i ampliació de família: 3 o més persones (<18 anys i familiars dependents).

Descarregar Taula

Requisits
 • Antiguitat laboral de 9 mesos a l'Entitat.
Capital màxim 
 • 5 anualitats de la retribució de l'empleat/da en el moment de la sol·licitud.
Capital mínim 
 • 240.000 €
Interès     1er tram: Fins a l'import de 10 anualitats del Nivell XI.

 • 24 primers mesos: ICFE - 2,5% + 0,47%. Aquest tipus d'interès mai no podrà ser inferior a 0,57% ni superior al tipus màxim que s'especifiqui en el Conveni Col·lectiu.
 • Resta: s'aplicarà ICFE - 2,5%. Aquest tipus d'interès mai no podrà ser inferior a 0,10% ni superior al tipus màxim que s'especifiqui en el Conveni Col·lectiu.

    2n tram: Fins resta capital màx. o 40% d'endeutament.

 • 24 primers mesos: ICFE + 0'65% + 0,47%. En cap cas el capital meritarà interessos a favor del deutor.
 • Resta: ICFE + 0'65%. En cap cas el capital meritarà interessos a favor de deutor.
Garantia
 • Personal pel 40% de l'import sol·licitat, resta garantia hipotecària recollida en escriptura.
Amortització
 • Termini màxim 35 anys.
 • Si se signa garantia hipotecària addicional, a opció de l'empleat podrà establir-se 2 anys de carència (obligatoris si se supera el 40% d'endeutament a l'aplicar el tipus d'interès dels dos primers anys). 
 • L'edat màxima seran els 70 anys (72 si s'utilitzen els dos anys de carència).
Modalitats
 • Quota Constant.
 • Quota Creixent: factor creixement de l'1,5% anual. Obligatòria en els casos en què actuï el capital mínim.
 • El 2n tram només es pot formalitzar amb quota constant.

 

Opcions de finançament en el canvi d'habitatge

S'entén per canvi d'habitatge el finançament d'un nou habitatge, en la modalitat A, per a un empleat/da que ja va tenir concedida un finançament amb un préstec d'habitatge modalitat A, o equivalent en cas de procedir d'integració, (vigent o cancel·lat) per a un habitatge del qual pot seguir sent, o no, el seu actual propietari/a.

Fórmula de Canvi d'Habitatge:

L'import del nou préstec a sol·licitar serà el resultat de la següent operació:

100% del valor d'adquisició o de taxació del nou habitatge (el més baix dels dos),

+ 10% en concepte de despeses,

- valor de venda o de taxació (el més alt dels dos) de l'habitatge anterior,

+ Saldo pendent d'amortització del préstec anterior (A, addicional i millora),

+ Amortitzacions extraordinàries, llevat de les realitzades en els 12 últims mesos si no s'ha venut l'habitatge.

Hi ha dues opcions segons la liquiditat de què es disposi i sempre depenent de la capacitat de devolució que hi hagi:

 1. Aportar per compte propi l'import corresponent al valor de l'habitatge anterior que ha de vendre.
 1. Tramitar el nou préstec d'habitatge A com canvi d'habitatge (cancel·lant simultàniament l'anterior, o novant-ho a condicions de client, a Euribor + 1, sempre que el seu saldo pendent no superi el 80% del valor actual de taxació) + l'Addicional, si escau. En aquest cas es podrà sumar tot el saldo previ a l'amortització a la fórmula del canvi d'habitatge.

Es dispensa de l'obligació de venda de l'habitatge anterior sempre que els titulars de la nova hipoteca novada tinguin suficient capacitat de devolució.

Préstec addicional per complementar l'adquisició
d'habitatge amb préstec de modalitat A

 • Es podrà sol·licitar quan el capital necessari excedeixi de l'import màxim abans esmentat per a préstecs de modalitat A.
 • Hi ha d'haver capacitat de devolució suficient per al pagament de les quotes de tots dos crèdits (modalitat A i addicional) podent-se comptabilitzar, a l'efecte del préstec addicional, els ingressos del cotitular.
 • La suma dels capitals del préstec modalitat A i el préstec addicional no poden sobrepassar el 110% del valor d'adquisició o de taxació (el menor dels dos).
 • El termini màxim d'amortització serà el mateix que en la modalitat A, amb la mateixa possibilitat de dos anys de carència opcional.
 • La concessió i condicions d'aquest préstec seran discrecionals de l'Entitat excepte els tipus d'interès, que seran:
  • Primers 24 mesos: Euribor 1 any + 0,65% + 0,47%
  • Resta: Euribor 1 any + 0,65%.

Préstec per a la millora d'habitatge

Descarregar Taula

Finalitat
 • Millora, ampliació o rehabilitació de l'habitatge propietat de l'empleat/da (a excepció de les finançades en modalitat B), i amb independència que s'hagi adquirit o no amb un préstec modalitat A. En aquest cas podrà sol·licitar-se a partir dels 3 anys des de la concessió del préstec d'empleat/da. 
Capital màxim a concedir
 • 4 anualitats de salari base i pagues extres de nivell IX.
Concurrència empleats
 • El màxim anterior és per empleat/da, no per habitatge.
Interès
 • 24 primers mesos: ICFE - 2,5% + 0,47%. Aquest tipus d'interès mai no podrà ser inferior a 0,57% ni superior al tipus màxim que s'especifiqui en el Conveni Col·lectiu.
 • Resta: s'aplicarà ICFE - 2,5%. Aquest tipus d'interès mai no podrà ser inferior a 0,10% ni superior al tipus màxim que s'especifiqui en el Conveni Col·lectiu.
Garantia
 • Personal pel 40% de l'import sol·licitat, resta garantia hipotecària recollida en escriptura.
Amortització
 • 20 anys. Si se signa garantia hipotecària addicional, a opció de l'empleat/da podrà establir-se 2 anys de carència (obligatoris si se supera el 40% d'endeutament a l'aplicar el tipus d'interès dels dos primers anys). L'edat màxima serà els 70 anys (72 si s'utilitzen els dos anys de carència).
Requisits
 • La quantitat necessària per a la millora, ampliació o rehabilitació de l'habitatge haurà de ser degudament acreditada amb anterioritat a la concessió del préstec, mitjançant presentació del pressupost, contracte de compravenda, etc. En el termini màxim d'un any s'haurà de justificar degudament, mitjançant factura o taxació, la realització i el pagament de les millores pressupostades.

Préstec adquisició habitatge modalitat B

Descarregar Taula

Àmbit
 • Tots els empleats amb una antiguitat laboral de 9 mesos a l'Entitat. Només una vegada al llarg de la seva vida laboral.
Capital màxim a concedir
 • 4 anualitats de retribució de l'empleat (sense superar el 40% d'endeutament).
 • Cal tenir en compte que capital concedit d'Habitatge A + Habitatge B = 5 anualitats. Pel que, si hi ha vigent el préstec d'habitatge A, pot afectar el disponible a sol·licitar de l'habitatge B, encara que hi hagi suficient capacitat de devolució.
Interès

(En 2 trams)

1er tram: Fins a l'import de 8 anualitats del Nivell XI.

 • 24 primers mesos: ICFE + 0,25% + 0,47%. En cap cas el capital meritarà interessos a favor del deutor.
 • Resta: s'aplicarà ICFE + 0,25%. En cap cas el capital meritarà interessos a favor del deutor.

2n tram: fins resta de capital màx. o 40% d'endeutament.

 • 24 primers mesos: ICFE + 1,5% + 0,47%. En cap cas el capital meritarà interessos a favor del deutor.
 • Resta: ICFE + 1,5%. En cap cas el capital meritarà interessos a favor del deutor.
Garantia
 • Personal pel 40% de l'import sol·licitat, resta garantia hipotecària recollida en escriptura.
Amortització
 • Termini màxim de 25 anys. 
 • A opció de l'empleat, podrà establir-se 2 anys de carència (obligatoris si se supera el 40% d'endeutament a l'aplicar el tipus dels dos primers anys).
Concurrència d'empleats
 • No podran acumular les seves capacitats creditícies.

Préstec addicional per complementar l'adquisició d'habitatge amb préstec de modalitat B 

 • Podrà sol·licitar quan el capital necessari excedís de l'import màxim abans esmentat per a préstecs de modalitat B.
 • Hi ha d'haver capacitat de devolució suficient per al pagament de les quotes de tots dos crèdits (modalitat B i addicional) es poden comptabilitzar a l'efecte del préstec addicional els ingressos del cotitular.
 • La suma dels capitals del préstec modalitat B i el préstec addicional no poden sobrepassar el 110% del valor d'adquisició o de taxació (el menor dels dos).
 • El termini màxim d'amortització serà el mateix que en la modalitat B, amb la mateixa possibilitat de dos anys de carència opcional.
 • La concessió i condicions d'aquest préstec seran discrecionals de l'Entitat excepte els tipus d'interès, que seran:
  • Primers 24 mesos: Euribor 1 any + 1,50% + 0,47%
  • Resta: Euribor 1 any + 1,50%.

Bestretes de caràcter general

Només podran sol·licitar bestretes de nòmina els empleats fixos.

Les bestretes no afecten la capacitat d'endeutament de l'empleat.

No merita interessos, però sí que genera rendiments en espècie, calculats sobre EURIBOR + 1,40%.

Les millores més significatives

 • Disminució de l'import d' amortització mensual del 10% al 9% de la nòmina de l'empleat.
 • Augmentar de 3 a 4 mensualitats l'import de les bestretes de Conveni.
 • Bestreta informàtica: ampliar de 1.800 € a 2.500 € i possibilitat inclusió Smartphone, tauletes.

   

Descarregar Taula

Finalitats

FINS A 3
MENSUALITATS

(Bestretes CaixaBank)

 

 • Tractaments de fertilitat,
 • Estudis de Postgrau, Màster o Doctorat (màxim 50% de el cost),
 • Accés lloguer habitatge habitual.

 

Finalitats

FINS A 4
MENSUALITATS

     (Conveni Col·lectiu, art.59)

 • Intervencions quirúrgiques i despeses mèdiques d'empleats i familiars al seu càrrec (també parelles de fet),
 • Despeses de Matrimoni o constitució de parelles de fet,
 • Circumstàncies familiars crítiques,
 • Trasllats forçosos d'habitatge (no s'inclouen els ocasionats per cobertura de càrrecs),
 • Sinistres que causin dany a l'habitatge habitual o en els béns d'ús necessari,
 • Violència de gènere,

NOU: Despeses derivades de la ruptura de la convivència o situacions derivades del reconeixement d'una discapacitat sobrevinguda de grau igual o superior al 33%),

 • Qualsevol situació anàloga, així com aquelles l'objecte de les quals sigui el d'atendre necessitats peremptòries en general plenament justificades.
Amortització
 • Deducció del 9% del salari brut en les liquidacions mensuals de la nòmina.
 • Si es rep alguna indemnització per cobertura d'assegurança s'ha d'aplicar a amortitzar la bestreta.
Tramitació
 • L'empleat/da realitza la sol·licitud pel Portal de l'Empleat, aportant la documentació requerida en cada cas.
 • Es requereix autorització de fins a dos responsables de l'empleat/da. La segona autorització efectuada envia la sol·licitud al centre 9160, qui comprova els requisits i valida la documentació per procedir a l'abonament.
 • Acreditació de la despesa en totes les modalitats excepte per naixement, adopció o acolliment.

Bestretes per naixement / acolliment / adopció

Descarregar Taula

 

Import
 • Fins a 1 anualitat. 
 • Fins a 11 mensualitats de Nivell XI sense necessitat de justificar la despesa.
 • En cas de part múltiple, l'import anterior es pot multiplicar pel nombre de fills, amb el màxim d'1 any de retribució.
 • Si es necessita més import, fins a 1 anualitat de l'empleat, haurà de justificar en la seva totalitat, amb despeses relatives al naixement o adopció (no s'admet ara el canvi de vehicle, obres en l'habitatge, compra de mobiliari, etc.).
Sol·licitud
 • Fins a 3 mesos des de la data de naixement / acolliment / adopció.
Amortització
 • Deducció del 9% del salari brut en les liquidacions mensuals de la nòmina.
Tramitació
 • Comunicació prèvia del naixement, havent remès a centre 9160 el document de variació de dades personals i familiars. 
 • Circuit habitual bestretes.

acumulació bestretes

En cas de tenir diversos avançaments i sol·licitar expressament l'acumulació de bestretes, s'aplicarà el 9% sobre la retribució bruta mensual fins a l'amortització total de la suma de les bestretes concedides. Es començarà sempre pel de data de concessió més antic. S'exceptuen les bestretes per adquisició de material informàtic que tenen una quantitat fixa de 83 € al mes.

L'empresa, unilateralment, ens va comunicar el llançament de noves ofertes comercials de productes de finançament a tipus fix per a empleats.

Disponible a partir del 20 de febrer del 2023.

 

Et resumim a continuació l'oferta comercial:

Préstec Casa Fàcil a Tipus Fix

MODIFICAT PER ACORD DE NOVEMBRE 2023

FINALITAT

 • Adquisició de primer i segon habitatge.
 • Destinades única i exclusivament a ús propi.

CONDICIONS FINANCERES

 1. Tipus interès de llançament de l'oferta (una vegada aplicada la bonificació màxima):
 • 2,50% per a primer habitatge.
 • 2,90% per a segon habitatge.
 • Es revisarà cada 3 mesos, com a mínim, segons l'evolució dels tipus de mercat, encara que romandrà inalterable un cop constituïda l'operació.
 1. bonificació màxima: 1%
  • Nòmina CaixaBank (empleat actiu): 0,50%
  • SEVIAM (pel 50% del capital pendent en cas de defunció): 0,50%
 2. No comporta retribució en espècie.
 3. Import màxim: 80% del valor de la garantia (menor entre valor de taxació o valor de compravenda).
  • Sempre que l'endeutament màxim del 40% sobre els ingressos nets dels titulars ho permeti.
 4. Termini màxim: 30 anys
 5. Sense carència.
 6. Responsabilitat hipotecària pel 100% del capital concedit.
 7. Màxim 2 titulars.
 8. Subjecta a LCI.
Casuístiques especials:
* Reconversió cartera viva de préstecs d'empleat * Novació de préstecs d'empleat a condicions de client segons AL febrer 2020 * Préstecs d'empleat ja novats a l'Euribor+1% i altres préstecs de client amb tipus d'interès inferior a l'Euribor+1%

Préstec ECO a Tipus Fix

FINALITAT

 • ECO Auto = Vehicles propulsats amb alguna de les tecnologies que milloren, especialment, les emissions de CO2:
  • Motor elèctric d'alimentació per bateries,
  • GLP o GNC,
  • Bioetanol o biodièsel,
  • Piles d'Hidrogen,
  • Tecnologia Híbrida (endollable o d'autonomia ampliada).

CONDICIONS FINANCERES

 • Tipus interès: 5%
  • Es podrà revisar en funció de la volatilitat dels tipus de mercat, encara que romandrà inalterable un cop constituïda l'operació.
 • No es podrà reconvertir a tipus variable ni a altres ofertes a tipus fix una vegada constituït.
 • No comporta retribució en espècie.
 • Import màxim: 60.000€.
  • Sempre que l'endeutament màxim del 40% sobre els ingressos nets dels titulars ho permeti.
 • Termini màxim: 72 mesos
  • 96 mesos si és per adquisició de vehicle o reforma d'habitatge (i l'import sol·licitat sigui superior a 9.000€).
 • Sense carència.
 • Sense comissions d'obertura, estudi ni amortització (total o parcial).
 • Sistema d' amortització francès.
 • Màxim 2 titulars.
 • S'haurà de justificar la finalitat.

Préstecs Personals a Tipus Fix

FINALITAT

 • Adquisició béns de consum,
 • Necessitats familiars,
 • Inversions.

CONDICIONS FINANCERES

 • Tipus interès: 5,35%
  • Es podrà revisar en funció de la volatilitat dels tipus de mercat, encara que romandrà inalterable un cop constituïda l'operació.
 • No es podrà reconvertir a tipus variable ni a altres ofertes a tipus fix una vegada constituït.
 • No comporta retribució en espècie.
 • Import màxim: 60.000€.
  • Sempre que l'endeutament màxim del 40% sobre els ingressos nets dels titulars ho permeti.
 • Termini màxim: 72 mesos
  • 96 mesos si és per adquisició de vehicle o reforma d'habitatge (i l'import sol·licitat sigui superior a 9.000€).
 • Sense carència.
 • Sense comissions d'obertura, estudi ni amortització (total o parcial).
 • Sistema d' amortització francès.
 • Màxim 2 titulars.
 • S'haurà de justificar la finalitat.

MyCard Empleats

 • Conversió automàtica de les targetes Visa Or Empleat
  • Amb la modalitat de pagament del contracte d'origen (i amb possibilitat de modificar-la a diferents modalitats).
  • Canvi de la targeta física a venciment de l'actual.
  • Les targetes de beneficiaris seguiran el mateix tractament.
 • Condicions:
  • Àmplia varietat de modalitats de pagament.
  • TIN de l'1% (12% anual) per a fraccionament i pagament ajornat (revolving).
  • Quota de manteniment gratuïta.
 • Avantatges exclusives:
  • Assegurança d'accidents i assistència en viatges.
  • Reemborsament de compres.
  • Reposició de targeta per pèrdua a l'estranger.
 • Desaparició de la Visa Estrella Empleat a partir de 31 de desembre de 2023.
MILLORES ACONSEGUIDES EN ACORD DE NOVEMBRE DE 2023
Al nostre full de 23 de novembre de 2023 t'informem detalladament de les condicions aconseguides, tant als IBM (interessos bonificats màxims) com a l'oferta comercial de Casa Fàcil.

Pots revisar-la AQUÍ

Per qualsevol dubte, contacta amb el teu delegat SECB

 

AFILIA'T A SECB, EL TEU SINDICAT DE CONFIANÇA ESTEM PER AJUDAR-TE, SUMEM AMB TU

AFILIAT AQUÍ! 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta