GUIA RÀPIDA DESCONNEXIÓ DIGITAL

GUIA RÀPIDA DESCONNEXIÓ DIGITAL

SECB ha elaborat aquesta guia de la recent regulació de la DESCONNEXIÓ DIGITAL perquè puguis consultar les condicions específiques i els teus drets.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

 

  Dret a la DESCONNEXIÓ DIGITAL

Limitació a l'ús de les tecnologies de la comunicació per garantir fora de el temps de treball legal o convencionalment establert, el respecte de el temps de descans, permisos i vacances de les persones treballadores, Així com el respecte a la seva intimitat personal i familiar.

En aquest context, i en compliment al que estableix l'art. 88 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, CaixaBank i la RLT, en el seu ferm compromís amb el compliment de la normativa en matèria de desconnexió digital, han elaborat un protocol que regula l'exercici de el dret a la desconnexió digital a CaixaBank.

CAIXABANK garanteix que l'exercici d'aquest dret per part de les persones treballadores, no pot comportar mesures sancionadores ni pot influir de manera negativa en els processos de promoció, avaluació i valoració.

 

1. Àmbit d'aplicació

 

Aquest protocol és aplicable des de la data de signatura, a tota la plantilla de CaixaBank vinculada a l'Entitat mitjançant una relació laboral comuna (s'exclou expressament a l'Alta Direcció), inclosos els que prestin els seus serveis sota el règim de treball a distància o tinguin flexibilitat horària.

Aquest dret és aplicable a les persones treballadores, adaptant-se a la naturalesa i característiques de cada lloc de treball, amb o sense flexibilitat horària, a excepció d'aquelles persones treballadores que romanguin i així s'estableixi a disposició de l'empresa i percebin per això un complement salarial que compensi la major disponibilitat.

A l'efecte de la regulació d'aquest dret, es tindran en compte tots els mitjans, dispositius i eines posats a disposició de les persones treballadores per a la prestació dels seus serveis. Sense ànim limitatiu, es defineixen els següents mitjans digitals: telèfons mòbils, tablets, aplicacions mòbils, correus electrònics i sistemes de missatgeria, o qualsevol altro que pugui utilitzar-se a través d'aquests dispositius.

Les persones treballadores es comprometen a l'ús adequat i d'acord amb la normativa interna vigent en cada moment dels mitjans informàtics i tecnològics posats a disposició per part de l'empresa, evitant en la mesura del possible la seva ocupació fora de la jornada estipulada.

2. Mesures

Comunicacions realitzades fora de la jornada laboral

Amb caràcter general, la plantilla de CAIXABANK tindrà dret a no respondre a cap comunicació, un cop finalitzat el seu horari laboral, salva que concorrin les circumstàncies excepcionals assenyalades en el punt 3 d'aquest acord.

En aquest sentit, per fer un ús més eficient de la jornada i respectar el temps de descans, amb caràcter general i llevat de casos excepcionals previstos en el punt 3 de el present pacte,

no s'enviaran comunicacions per qualsevol mitjà des de les 19:00 fins a les 8:00 hores del dia laborable següent, ni durant els caps de setmana o festius.

S'exceptuen de la previsió anterior, aquelles comunicacions que es remeten per processos automàtics. sempre que no continguin mandats, exigències o requeriments que comporten realitzar qualsevol tipus d'activitat laboral en aquesta franja.

En el supòsit de correus electrònics, Quan l'emissor vulgui fer cap article en aquesta franja horària, s'utilitzarà la configuració d'enviament retardat per fer arribar els missatges a el destinatari respectant l'àmbit temporal de desconnexió indicat. Es promourà aquesta pràctica dins de l'organització.

Vacances, dies d'assumptes propis, lliurances, descans diari i setmanal

Igualment es garanteix el dret a la desconnexió digital durant el període que durin els seus vacances, dies d'assumptes propis, lliurances, caps de setmana, reduccions de jornada en setmana de festa major, així com els permisos, incapacitats, reduccions de jornada i excedències, salva que concorrin circumstàncies excepcionals establertes en el punt 3.

La plantilla en la mesura del possible, deixarà un missatge d'avís en el correu electrònic amb la menció de «absent», Indicant les dades de contacte de la persona que hagués estat designada per l'empresa per al seu reemplaçament, així com les dates de durada dels períodes referits.

Convocatòries: reunions i formació

A l'efecte de garantir el dret a la desconnexió digital, les reunions per a qualsevol activitat es convocaran dins dels límits de l'horari laboral de cada persona. Si per causes justificades, les mateixes s'han de realitzar fora d'aquesta jornada ordinària, l'assistència i els desplaçaments necessaris en el seu cas seran considerats temps efectiu de treball a l'efecte de l'registre de jornada.

Es procurarà que, en la mesura del possible, les convocatòries de reunions de treball o de cursos de formació, presencials o telemàtiques, es realitzin dins l'horari laboral.

Sense perjudici del que s'ha pactat en els acords de 17 de Juliol de 2014 i 18 d'abril de 2018,

per a aquelles convocatòries que hagin d'estendre més enllà de la jornada laboral, s'estableixen les següents limitacions:

  1. Llevat que concorrin les situacions excepcionals indicades en l'apartat 3 d'aquest pacte, no es convocaran reunions que finalitzin més enllà de les 18: 30h.
  2. Aquestes activitats (reunions, tallers, cursos i tot tipus de convocatòries presencials o no), hauran de convocar per escrit, amb indicació expressa de la voluntarietat de la mateixa i amb caràcter general, amb una antelació mínima de 48 hores, amb indicació de qui la convoca, intervinents, lloc de celebració, hora d'inici i hora de finalització, que hauran de ser adequades segons els desplaçaments que es produiran.
  3. S'estableix que el únic canal per a la convocatòria de totes les activitats previstes anteriorment, així com les que s'iniciïn en l'última hora de l'horari laboral de l'empleat o empleada, serà a través de l' sistema de reunions de l'calendari de Microsoft Outlook, o aquella eina informàtica que pugui implementar CaixaBank a aquest efecte.
En qualsevol cas, aquest tipus de convocatòries fora de l'horari general de CaixaBank, no podran realitzar-se mai:
  • En dies no laborables ni en festius.
  • En vigílies de dies no laborables ni festius.
  • Durant el mes d'agost.
  • Durant els dies de jornades reduïdes per festa major.
  • Durant els dijous de festa de tardes regulats en el Conveni vigent en cada moment

reunions eficients

Es procurarà adoptar les següents bones pràctiques en les convocatòries de qualsevol tipus de reunió:

1) Es reduirà el nombre de reunions que sigui possible i es minimitzaran els
desplaçaments

A aquest efecte es potenciarà el ús preferent de videoconferències, call, lynk, i altres eines col·laboratives que CaixaBank habiliti en cada moment.

2) Es procurarà que les convocatòries incloguin a les persones treballadores que siguin estrictament necessàries

per complir amb el propòsit de la reunió, evitant duplicitats quan puguin produir-se per substitució d'algun assistent.

3) Es procurarà que les reunions no s'estenguin més enllà d'1 hora

Excepte supòsits excepcionals o quan per la complexitat de l'assumpte a tractar calgui agenciar una durada més àmplia.

En les convocatòries:

I) Quan sigui necessari, es facilitarà la documentació que vaja a ser tractada en la reunió, amb la finalitat que es puguin visualitzar prèviament els temes a tractar i les reunions no es dilatin més del necessari.

II) S'evitarà convocar a la mateixa persona per als mateixos continguts i repetir idèntics continguts en diferents reunions.

III) Començar i finalitzar les reunions en les hores convingudes.

IV) Es tindran en consideració les particularitats de jornada que apliquin a cadascuna de les persones participants. Especialment, s'evitarà l'enviament de convocatòries a reunions que tingueren lloc fora de l'horari laboral d'una persona amb reducció de la seva jornada per motius de conciliació familiar.

Formació i sensibilització

CaixaBank es compromet a establir les accions necessàries de sensibilització sobre el dret a la desconnexió digital i sobre un ús raonable i adequat de les TIC, així com de les mesures que versa el present acord, per al que informarà i / o formarà a totes les persones treballadores, incloent especialment a les persones que ocupen llocs de responsabilitat i tinguin un equip de persones al seu càrrec, els quals hauran de tenir en compte especialment les polítiques de desconnexió digital, i abstenir-se de donar directrius de treball per qualsevol mitjà fora de les franges horàries establertes en el present protocol.

3. EXCLUSIONS

No són aplicables les mesures que garanteixen el dret a la desconnexió digital en casos d' urgència justificada:

aquells que puguin suposar un greu risc cap a les persones o un potencial perjudici empresarial cap al negoci, la resolució requereixi respostes o mesures immediates. En el cas que, derivat d'aquests supòsits CaixaBank requereixi una resposta de la persona treballadora, contactarà amb aquella preferiblement per telèfon per comunicar-li la situació d'urgència que motiva aquesta situació.

En aquests supòsits, les comunicacions seran preferiblement pel telèfon corporatiu i en cas de realitzar-se per correu electrònic ha de portar la marca de «prioritat alta».

4. circuit- INTERN DE COMUNICACIÓ
I RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES

Amb aquesta finalitat, es posarà en marxa un circuit intern de denúncia on la RLT podrà comunicar casos d'incompliment o incidències.

Aquestes incidències esran gestionades en una comissió de seguiment reduïda que estarà constituïda, d'una banda, per una representació de la Direcció i de l'altra, per un representant de cada secció sindical signant de el present acord i que es reunirà amb caràcter general trimestralment, i excepcionalment de manera bimensual (durant el primer any de funcionament) a partir de l'entrada en vigor d'aquest acord.

Un cop analitzades les incidències a la Comissió de seguiment reduïda, la Direcció haurà de concretar la resolució orientada a prevenir o reconduir aquestes incidències en un termini màxim de 7 dies.

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta