GUIA RÀPIDA BANCA PRIVADA

GUIA RÀPIDA BANCA PRIVADA

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions econòmiques específiques d'aquest col·lectiu.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

BANCA PRIVADA | 2023

Dins d'àrea de Banca Privada de Caixabank ha 4 tipus de llocs professionals. Aquí podràs consultar les seves característiques, requisits d'entrada, nivells i bandes salarials entre d'altres.

descarregar Taula

Assessor de Banca Privada (ABP)

Quina funció té un ABP?

La seva tasca consisteix en l'assessorament, planificació i gestió de patrimonis, responent a les aspiracions financeres i de risc de client.

Com pots accedir a una plaça d'Assessor de Banca Privada?

Mitjançant convocatòria interna es selecciona la persona a partir d'una entrevista per avaluar coneixements i competències professionals i comercials.

La incorporació s'efectuarà en l'etapa professional que es consideri més adequada en funció de la formació, competències i experiència. No obstant això, a l'inici de l'tercer any en l'itinerari de ABP, s'accedirà a l'etapa que correspongui segons el nivell de l'empleat. 

Com està conformada la carrera professional?

Hi ha un Pla de desenvolupament professional compost per 4 diferents etapes. Cada etapa consta de diferents anys (fins a 10 anys màxim) ia cada any li correspon uns complements.

Els empleats ABP que superin l'etapa 4 acabant el programa de desenvolupament ABP, promocionen a el nivell VI com a Assessor Sènior.

Complements de l'Assessor de Banca Privada

Existeixen 2 complements: el plus de flexibilitat i el Complement d'Assessor de Banca Privada.

Aquests complements són reversibles, no pensionables, no absorbibles i revisables.

Plus de Flexibilitat

Qualsevol ABP pot incorporar-se a l'col·lectiu de control flexible d'horari amb plus, el que a efectes pràctics vol dir que podrà triar tenir l'opció de flexibilitzar en determinats moments la seva hora d'entrada i posterior sortida, sempre amb la prèvia autorització del seu mànager. Aquest complement no vol dir que hagis de fer servir si o si l'horari flexible, i tampoc que sigui el mànager el que fixi unilateralment aquest horari.

El plus de flexibilitat que es rep per aquest motiu és voluntari i reversible, ascendint a 111,72 € / mes bruts. Se sol·licita pel Portal de l'empleat.

Complement Assessor de Banca Privada

Es percebrà junt amb la retribució fixa o variable que li correspongui a cada ABP, sempre que no superi l'etapa 4 de la cursa. Computarà per la capacitat creditícia de l'empleat a partir del primer any de l'etapa 2.

Els imports de l'complement tenen caràcter anual però el seu abonament es realitza de forma prorratejada en 12 mensualitats.

Aquest complement es percebrà mentre l'empleat / a ABP no superi l'etapa 4, que com recordem, suposa el pas a ASSESSOR SENIOR adquirint el nivell VI.

Sempre que, de conformitat amb el que disposi en cada moment el Conveni Col·lectiu de sector, correspongui una revisió dels Salaris Base establerts en el mateix, es procedirà a incrementar l'import dels Complements ABP en el mateix import.

Permanència com abp

Es pot deixar la funció i carrera per decisió de CaixaBank o de l'empleat, produint-se la finalització efectiva l'últim dia del mes natural en què es produeixi la comunicació escrita d'aquesta decisió.

Sempre es consolida el nivell obtingut en el programa.

Si la decisió de deixar la funció és voluntària, es deixen de percebre els complements i plusos d'ABP a partir del primer dia del mes natural següent a la seva baixa.

Si l'abandonament de la funció és per decisió de CaixaBank:

Si es produeix durant el primer any, es deixen de percebre els complements i plusos d'ABP, però es transforma el complement ABP en plus personal, no revisable, que s'anirà reduint de forma progressiva de la següent manera:

  • Més d'1 any en el programa: reducció de l'50% en el moment de causar baixa i 50% de la resta a el cap d'un any.
  • A partir de 2 anys en el programa: reducció de l'50% en el moment de causar baixa i 25% els dos anys següents.
  • 3 o més anys al programa: 25% en el moment de causar baixa i 25% els 3 anys següents.

La permanència en l'esmentat programa finalitzarà en tot cas per accedir l'empleat / da a un càrrec de responsabilitat, En aquest cas deixarà de percebre tots els Complements i Plus de el "Programa ABP", passant a percebre la retribució corresponent a la seva nova responsabilitat.

Avaluació de l'empleat

Tant la superació de cada etapa com el nivell retributiu, s'efectuarà cada any per part dels seus responsables jeràrquics.

L'avaluació es pot posposar en cas que la jornada total sigui inferior als 2/3 de l'total de el període.

La superació de l'avaluació comportarà la consolidació de l'nivell.

Director de Banca Privada (DBP)

L'accés a la parada es produeix superada l'etapa 4 de el programa d'ABP i mitjançant el corresponent procés de selecció per convocatòria interna.

condicions salarials

El nivell salarial mínim estarà en una banda entre nivell VI i II, ambdós inclosos.

Els DBP que tinguin nivell VI, després de 4 anys en aquesta funció passaran a nivell V si la seva avaluació anual ha estat positiva en aquest període. Deixaran de percebre el plus de flexibilitat.

Els DBP amb nivell V, si són nomenats per la Direcció com a Director de Banca Privada Coordinador d'Equip (DBPCE), al cap de 4 anys en aquest nivell i funció, passaran a nivell IV, sempre que les avaluacions anuals hagin estat positives.

El nivell salarial mínim estarà en una banda entre nivell V i II, ambdós inclosos.

DIRECTOR de CENTRE DE Banca Privada (DCBP)

Els DCBP que tinguin al seu càrrec DBP (CE), després de 4 anys consolidaran:

  • Nivell IV, si tenen el nivell V
  • Nivell III, si tenen el nivell IV

Percebran un Plus de Lloc per import anual de 13.250,31 €, pensionable, no absorbible, no compensable i reversible si deixa d'exercir la funció.

RESTA D'EMPLEATS

Els empleats que no ocupin cap dels llocs anteriorment descrits, es regiran per la carrera professional per antiguitat normal.

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta