SECB demanda CaixaBank per suprimir el plus funcional d'empleats origen Bankia

SECB demanda CaixaBank per suprimir el plus funcional d'empleats origen Bankia

SECB DEMANDA A CAIXABANK

SECB hem detectat que, si pertanys al col·lectiu d' Assessors Financers i Gestors de Cartera amb origen BANKIA que s'ha acollit a l'ERO i percebies el PLUS FUNCIONAL, des de l'1 de setembre,

CaixaBank de manera unilateral t'ha suprimit aquest PLUS 

el que comporta una MERMA en la teva retribució mensual i per això, en les cotitzacions i els salaris, així com de l'import final de la indemnització.

El passat 11 de novembre de 2021 SECB va dur a terme la presentació, a la seu del SIMA, per resoldre en arbitratge la DEMANDA DE CONFLICTE COL·LECTIU en la qual vam posar de manifest l'incompliment de l'acord laboral subscrit, en concret la lletra g) de l'apartat 2, del punt III Extincions Indemnitzades, de l'Acord de finalització del període de consultes en procediment d'acomiadament col·lectiu i modificació substancial de condicions a CaixaBank, S.A, de 7 de juliol de 2021.

SECB lluitem i treballem perquè a tota la plantilla, sense distinció de la seva entitat d'origen, se'ls respecti el compliment íntegre dels acords signats a CaixaBank.

PER TOT AIXÒ, HAS DE SABER QUE EN LA DEMANDA ES RECULL QUE,

Aquest conflicte col·lectiu afecta tots els empleats que, amb origen a l'Entitat BANKIA venien percebent determinats plusos funcionals i que es trobaven prestant serveis com Assessors financers i Gestors de Cartera.

En data 7 de Juliol de 2.021 van ser signats els Acords col·lectius derivats de l'ERO entre l'Empresa i la RLT, en la lletra g) de la qual de l'apartat 2 del punt III Extincions Indemnitzades, de l'Acord de finalització del període de consultes en procediment d'acomiadament col·lectiu i modificació substancial de condicions a Caixabank, S.A s'establia de forma expressa el següent:

“g) Garantia plus funcionals: S'estableix que els empleats i les empleades que a data de signatura del present acord estiguin ocupant una funció que comporti la percepció de plusos funcionals, compleixin els requisits per adherir-se a la mesura d'extinció i havent-se adherit a la mateixa, se'ls revoqui de la seva funció,

mantindran el mateix import que percebien en concepte de plusos funcionals fins a la data d'extinció.

L'anterior garantia queda sense efecte si per qualsevol causa no es produeix l'extinció del contracte”.

… I AIXÒ NO ESTÀ PASSANT

A aquest col·lectiu se'ls ha suprimit de forma unilateral aquests PLUSOS per part de l'Empresa, contravenint així el pacte exprés dut a terme i que s'addueix a la demanda.

Això passa des de l'1 de Setembre de 2.021, i per això afecta aquest Col·lectiu,

  • a les seves retribucions mensuals des d'aquesta mateixa data fins al moment de l'extinció que es dugui a terme,
  • amb detriment en aquest cas, de les seves cotitzacions i salaris,
  • com de l'import final de la indemnització que els hagi de correspondre,

Davant d'aquesta situació, SECB ha requerit a CAIXABANK la restitució dels esmentats plusos funcionals en atenció a la garantia pactada i, per tant, que sigui solucionada aquesta situació.

Aquests requeriments han estat efectuats en diverses ocasions des de que vam tenir coneixement d'aquests extrems, és a dir, des de finals de setembre quan es va poder apreciar que a la nòmina del mes de setembre s'havien suprimit els plusos funcionals esmentats que havien de ser respectats segons els acords col·lectius signats per les parts.

L'Empresa ha omès qualsevol resposta al respecte, seguint amb la pràctica exposada, cosa que motiva la interposició de la demanda.

Per tot això, en data 2 de novembre de 2.021 va ser remesa la corresponent reclamació escrita

Després de requerir a l'empresa, ens hem vist obligats a interposar aquesta reclamació, i així salvaguardar els drets pactats als acords de juliol de 2021.

SECB LLUITA PELS TEUS DRETS,

ESTEM AL TEU COSTAT DEFENSANT EL TEU SALARI,
LES TEVES GARANTIES i LA TEVA RETRIBUCIÓ. 

SUMEM AMB TU

LUCIA
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic
Si t'ha agradat el que has llegit, i desitges afiliar-te, pots fer-ho des de aquest enllaç.

0 comentaris a "SECB demanda CaixaBank per suprimir el plus funcional d'empleats origen Bankia"Add yours →