GUIA RÀPIDA PLA DE PENSIONS D'OCUPACIÓ

GUIA RÀPIDA PLA DE PENSIONS D'OCUPACIÓ

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè coneguis de manera senzilla les condicions econòmiques i cobertures del Pla de Pensions.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

PENS 30. PLA DE PENSIONS D'OCUPACIÓ

 

Com una millora respecte al règim públic de previsió social, CaixaBank té constituït per a tots els seus empleats un pla de pensions. L'adhesió de l'empleat al pla és automàtica i no suposa cap cost per aquest a l'estar íntegrament finançat per CaixaBank. Aquest pla ofereix un major nivell d'ingressos futurs a partir de la jubilació i dóna cobertura als riscos d'incapacitat i defunció durant l'etapa laboral. (Acord Laboral de 31/07/2000)

SISTEMA FINANCER

El sistema financer utilitzat per a totes les contingències (jubilació, incapacitat i defunció) consisteix en la capitalització financera individual de les aportacions d'estalvi que, per a cada partícip, realitza el promotor (CaixaBank) a el fons.

APORTACIONS

Únicament poden realitzar-les el Promotor en favor dels seus empleats. Si al cap de l'any arriben a superar el límit fiscal anual, l'excés se situa en una pòlissa complementària. (SegurFon Empresa)

APORTACIONS

Per a les persones que s'incorporin a partir de l'1 de gener del 2022, les aportacions de jubilació seran del 6% sobre el salari pensionable des del mes 25 fins al mes 84. A partir del mes 85 les aportacions seran d'un 7,50 % del Salari Pensionable -SP-. Addicionalment al mes 25 també  es fa una aportació extraordinària equivalent al 6% del salari pensionable anual.

Per al col·lectiu de persones origen Bankia se'ls aportarà allò que estableixi l'Acord Laboral d'Integració de data 5 de juliol de 2021.

Per al col·lectiu anterior al 07/07/2021 amb efectes 1 de gener de 2022 se'ls incrementarà en un 2% el percentatge vigent a cada moment d'aportació sobre el salari pensionable. L'aportació d'un 9,5%.

 

PRESTACIONS

  • PER JUBILACIÓ

    Serà igual als drets consolidats (fons acumulat) que tingui reconeguts pel Pla de Pensions. Pot percebre en forma de capital, de renda financera, de renda assegurada, una combinació de les anteriors o pagaments sense periodicitat regular. La forma de cobrament del Pla és de lliure elecció per part del partícip.

 

  • PER INCAPACITAT I DEFUNCIÓ

    Per a les persones que s'incorporin a CaixaBank a partir de l'1 de gener de 2022, i per al col·lectiu Bankia al límit mínim les prestacions per les contingències de defunció i incapacitat són les que s'indiquen a continuació:
DEFUNCIÓ INCAPACITAT
Viduïtat Orfandat Permanent Total Permanent Absoluta Gran Invalidesa
2 anual.
SP
2 anual.
SP
3 anual.
SP
4 anual.
SP

 

La prestació de defunció pot anar canviant sobre la base de la situació familiar de la persona treballadora. Es garanteixen dues anualitats SP per al cas de defunció en cas que no tinguin dret de viduïtat o orfandat o aquestes fossin inferiors a dues anualitats. Per a tots els col·lectius la prestació de viduïtat inclou tant cònjuge com a parelles de fet.

Per als Col·lectius d'Origen Bankia en límit màxim i Caixabank, la prestació per la contingència de defunció i d'invalidesa varia.

 

DEFUNCIÓ INCAPACITAT
Viduïtat Orfandat Permanent Total Permanent Absoluta Gran Invalidesa
4 anual. * 1 anual
SP SP per fill
6 anual.
SP
7 anual.
SP
8 anual.
SP
*En el cas d'orfandat és 1 anualitat de Salari Pensionable per fill fins a un màxim de 2 anualitats de SP.
  •  La quantia de les prestacions per mort o incapacitat seran les determinades en les especificacions del Pla de Pensions.

 

MOBILITAT DELS DRETS CONSOLIDATS

Els drets consolidats es poden mobilitzar a un altre pla per extinció de la relació laboral amb el Promotor i pèrdua de la condició de partícip (partícip en suspens), i sempre que no hagi complert els 60 anys d'edat.
Excepcionalment, en els casos de malaltia diagnosticada com a greu i atur de llarga durada, no s'aplicarà el límit d'edat.

RENDIBILITAT

PENS 302. PLA COL·LECTIU ASSOCIAT

El Pla Col·lectiu (modalitat 302) és un Pla individual de tipus associat exclusiu i voluntari per a tots els treballadors en actiu de CaixaBank, desvinculats, prejubilats i jubilats parcials.

El fons de pensions, on s'acumulen les aportacions que desitgin fer els partícips i els rendiments de les mateixes, està lliure de despeses fixes de gestió i dipositaria per acord laboral de 1989.

RENDIBILITAT

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta