Novetats econòmiques i fiscals 2023

Novetats econòmiques i fiscals 2023

Com sempre, arrenquem l'any informant de les principals novetats econòmiques, fiscals i laborals que ens ofereix aquest 2023.

COMENÇA EL 2023!

NOVETATS EN NÒMINA

 

Plus de conveni


El 2023, es torna a percebre íntegrament el plus de conveni (part fixa + part variable).

GRUP PROFESSIONAL 1

NIVELL PART FIXA PART VARIABLE Total
NIVELL I 522,32 459,42 981,74
NIVELL II 522,32 353,70 876,02
NIVELL III 522,32 290,35 812,67
NIVELL IV 522,32 263,15 785,47
NIVELL V 522,32 248,15 770,47
NIVELL VI 522,32 233,11 755,43
NIVELL VII 522,32 216,06 738,38
NIVELL VIII 522,32 198,90 721,22
NIVELL IX 522,32 177,55 699,87
NIVELL X 522,32 159,41 681,73
NIVELL XI 522,32 119,50 641,82
NIVELL XII 522,32 71,77 594,09
NIVELL XIII 522,32 20,94 543,26
NIVELL XIV 522,32 0,00 522,32

GRUP PROFESSIONAL 2

Nivell Total Salari Base Prorrateig Pagues Extra
Nivell I 522,32 146,43
 Nivell II 522,32 127,56
Nivell III 522,32 108,51
Nivell IV 522,32 69,13
Nivell V 522,32 57,22
Nivell N 522,32 57,22

El plus de conveni s'abona durant el primer trimestre de l'any. A CaixaBank aquest abonament sol fer-se a la nòmina del mes de gener.

A Bankia, el plus de conveni es prorratejava en 12 mensualitats. Ara tots els empleats ho percebem en forma de pagament únic i el seu import no va a adequació progressiva

REVISIÓ SALARIAL

El Conveni Col·lectiu de Caixes d'Estalvis estableix una actualització salarial de l'1,00% per al 2023 (a excepció del complement CP2012 que es revisa de manera autònoma), a costa de com puguin culminar les negociacions que estem mantenint amb CECA per la revisió salarial .

Any Revisió salarial
2023 1,00%
NOVA TAULA SALARIAL 2023

GRUP PROFESSIONAL 1

Nivell Total Salari Base Prorrateig Pagues Extra
Nivell I 3.612,37 1.956,70
Nivell II 2.782,09 1.506,97
Nivell III 2.423,74 1.312,86
Nivell IV 2.197,60 1.190,37
Nivell V 2.180,13 1.180,90
Nivell VI 2.119,43 1.148,02
Nivell VII 2.106,45 1.140,99
Nivell VIII 1.931,17 1.046,05
Nivell IX 1.707,91 925,12
Nivell X 1.623,79 879,55
Nivell XI 1.438,93 779,42
Nivell XII (mes 25 a 36) 1.217,71 659,59
Nivell XII (mes 0 a 24) 1.132,98 613,70
Nivell XIII 928,10 502,72
Nivell XIV 843,73 457,02

 

GRUP PROFESSIONAL 2

Nivell Total Salari Base Prorrateig Pagues Extra
Nivell I 1648,92 893,17
Nivell II 1561,47 845,80
Nivell III 1473,17 797,97
Nivell IV 1290,71 699,13
Nivell V 1235,48 669,22
Nivell N 1043,18 565,06

Actualització CP2012

Aquells empleats que percebin en la seva nòmina el complement salarial CP2012 (empleats que formaven part de la plantilla de CaixaBank a l'abril de 2012), veuran actualitzat aquest complement en els següents percentatges:

Nivell percentatge
Nivell I a la VII 3,5%
Nivell VIII en endavant 6%

Paga ROE art. 42.3 Conveni Col·lectiu

En els sis primers mesos de l'any 2023, s'abonaran per una sola vegada les quantitats següents, que no tindran caràcter de pensionables i que no s'incorporaran a les taules salarials:

  • 0,25% en cas que el benefici després d'impostos de l'entitat sigui positiu o l'entitat reparteixi dividends.

Aconseguit 

  • 0,25% addicional, en cas que el ROE de l'Entitat sigui més gran o igual a 8.
 

Pendent de publicació

Adequació progressiva Bankia

Per als empleats de procedència Bankia que tinguin imports subjectes al programa d'adequació progressiva de l'ALI, s'alliberarà un 10% addicional d'aquest import incrementant el complement del programa integració del 5% al ​​15%.

01/04/2022 a 31/03/2023 5%
01/04/2023 a 31/03/2024 15%
01/04/2024 a 31/03/2025 25%
01/04/2025 a 31/03/2026 50%
01/04/2026 en endavant 100%

Aportació a Pla de Pensions

Empleats procedència Bankia

  • Increment de les aportacions al pla de pensions segons el període d'homologació següent (els qui tingueren aportacions superiors se'ls mantindran a títol personal):
Del 01/04/2022 al 31/03/2023 4,20%
Del 01/04/2023 al 31/03/2024 4,50%
Del 01/04/2024 al 31/03/2025 4,90%
Del 01/04/2025 al 31/03/2026 5,75%
A partir de 01/04/2026 7,50%

Es mantenen les prestacions de risc existents.

Remuneració comptes d'empleat

  • Aquest any 2023 es tornen a remunerar els comptes d'empleats:
COMPTES D'EMPLEAT Tipus d'interès Comissions
Compte d'havers

1r tram (fins a 106.303,81 €) 2,87% no
Compte d'havers 2n tram (resta) 2,62% no
Descoberts en compte d'havers (fins a 1.200 €) 2,87% no
Segon compte d'empleat (senyalitzar manualment) 2,62% no
Tercer compte d'empleat (senyalitzar manualment) 0,00% no

Si no teniu marcats el segon/tercer compte d'empleat posa't en contacte amb el teu delegat del SECB i t'ajudarà al seu marcatge.

Bases de cotització màxima

S'incrementa un 8,6% la base màxima de cotització als PGE per a l'any 2023

Base màxima cotització 2022 4.139,40 €
Base màxima cotització 2023 4.495,50 €

Això es tradueix en un cost addicional per als empleats que tinguin topada al màxim la base de cotització en 22,61 € més al mes per cotització a la Seguretat Social.

Mecanisme d'equitat intergeneracional

Es regula igualment el nou mecanisme d'equitat intergeneracional que suposa l'aplicació del 0,6% (0,5% a càrrec de l'ocupador i del 0,1% a càrrec del treballador) addicional a la base de cotització per contingències comunes.

Això comporta un increment addicional de cotització a la Seguretat Social per als que estiguin en base màxima de cotització de 4,50€.

tipus d'interès préstecs

TIPUS D'INTERÈS PRÉSTECS EMPLEATS 2023
                            Primers 24 mesos Resta mesos
Atencions diverses 2,62%
Habitatge A Primer tram 0,59% 0,12%
Habitatge A Segon tram 3,74% 3,27%
Habitatge A Addicional  variable segons mes constitució
Habitatge B Primer tram 3,34% 2,87%
Habitatge B Segon tram 4,59% 4,12%
Habitatge B Addicional (LCI) variable segons mes constitució
Millora habitatge A 0,59% 0,12%
NOVETATS FISCALS

Increment del tipus de gravamen en rendes elevades de l'estalvi

2021 - 2022
2023
Base liquidable Tipus Base liquidable Tipus
Fins a 6.000 € 19% Fins a 6.000 € 19%
6.000 € - 50.000 € 21% 6.000 € - 50.000 € 21%
50.000 € - 200.000 € 23% 50.000 € - 200.000 € 23%
200.000 € en endavant 26% 200.000 € - 300.000 € 27%
300.000 € en endavant 28%

Tenir-ho present particularment en el cas, de venda d'immobles on la plusvàlua pot assolir aquests nous trams i per evitar acumular-ho amb altres possibles plusvàlues derivades de venda d'accions, etc.

Aportacions a plans de pensions

Es manté el límit total d'aportacions anuals màximes als plans de pensions individuals que no poden excedir els 1.500 euros.

Aquest límit s'incrementarà en 8.500 euros, sempre que aquest increment provingui de contribucions empresarials, o d'aportacions del treballador al mateix instrument de previsió social per un import igual o inferior a la contribució empresarial respectiva.

Si feies aportacions superiors als 1.500 € en plans de pensions individuals pots utilitzar com a alternativa a la contractació de l'Assegurança Estalvi Jubilació del Compensa +

Diferències entre aportacions a plans de pensions individuals i assegurança d'estalvi jubilació:

Pla de pensions Segur d'estalvi jubilació
Tributació del rescat Rendiments del treball, sempre Rendiments del treball (en cas de mort, per ISD)
Límit d'aportació 1.500 € 10.000 €
Benefici fiscal Diferiment de la tributació a l'hora de rescat
Obtenció del benefici Quan s'ingressa o es retorna l'IRPF En el moment del cobrament de la nòmina

 

IPREM, tipus d'interès legal dels diners i de demora

Tipus legal dels diners 3,25%
Tipus d'interès de demora 4,0625%
IPREM diari 20,00 €
IPREM mensual 600,00 €
IPREM anual 7.200,00 €
NOVETATS LABORALS

Nou sistema de baixes mèdiques

L'1 d'abril del 2023 entrarà en vigor el nou sistema de gestió de la incapacitat temporal (baixa mèdica).

El treballador no té obligació de presentar el comunicat de baixa (ni els de confirmació) a l'empresa.

Serà la mútua, l'empresa col·laboradora o el metge de capçalera l'encarregat de remetre'l telemàticament a la pròpia empresa.

Comença a gaudir de tots els avantatges d'estar afiliat aquí

 

ÀNGEL
Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta