GUIA RÀPIDA EQUIPS SUPORT

GUIA RÀPIDA EQUIPS SUPORT

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla les condicions econòmiques específiques d'aquest col·lectiu.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

descarregar Taula

CONDICIONS GENERALS
📌 Adscripció voluntària

S'efectuarà mitjançant procés de convocatòria interna que determinarà quins àmbits tindran i el nombre de persones en cada un d'ells.

📌 La convocatòria determinarà:
  • L'àmbit geogràfic, que podrà abastar totes les oficines d'una zona o només una part d'elles, en funció de la situació i nombre de les que hi hagi a la zona.
  • El centre d'adscripció
  • El Plus a percebre.
📌 Dietes i quilometratge

Els empleats dels equips de suport que finalitzin una jornada en una oficina a més de 20 km del seu centre d'adscripció podran facturar mitja dieta sense haver de presentar cap justificant. En la resta dels casos, hauran de presentar els justificants corresponents per cobrar la mitja dieta.

El quilometratge es cobrarà des del centre d'adscripció de l'empleat fins a l'oficina de destinació, sempre que no sigui en la mateixa població.

📌 Assegurança complementària acte

Tots els empleats que formin part dels equips de suport, gaudiran de la cobertura d'una assegurança complementària de l'automòbil. Una còpia de la pòlissa s'enviarà a tots els membres de l'equip.

Les suplències realitzades a la població on estigui ubicat el centre d'adscripció de l'equip de suport, no meriten dietes ni quilometratge.

Un empleat de l'equip de suport no podrà estar més de 3 mesos en una oficina substituint a un mateix empleat.

EQUIP SUPORT NO APODERAT

📌 Plus Equip Suport 

El personal adscrit percebrà un Plus Equips de Suport consistent en una quantitat bruta mensual, segons sigui la distància entre la població de el centre d'adscripció en què estiguin assignats i la població de el centre de treball més llunyà que s'hagi d'atendre a la seva zona.

El plus s'abonarà en les mensualitats, no serà pensionable i es revisarà amb els percentatges d'increment salarial pactats en el Conveni Col·lectiu de sector o en l'acord d'aplicació que es realitzi en CaixaBank.

📌 Baixa Equip Suport

VOLUNTÀRIA: Els empleats que a petició voluntària causin baixa en els equips de suport, deixaran de percebre el plus corresponent al mes següent de causar baixa.

PER L'ENTITAT: Si l'empleat deixés de formar part per indicació de l'Entitat, i aquest tingués una antiguitat de més de 3 mesos realitzant aquesta funció, se li congelarà el més i es reduirà en un 25% en el moment de causar baixa. Posteriorment, cada 6 mesos, s'anirà reduint en un 25% de l'import inicial. Si no portés 3 mesos, el més ho deixarà de cobrar al mes següent de causar baixa en l'equip de suport.

EQUIP SUPORT APODERAT

📌 Gratificació (Plus) d'Apoderament: 183,46 € bruts mensuals
📌 Plus de Flexibilitat

Els empleats amb nivell inferior a V podran adscriure a l'control flexible d'horari amb plus, percebent el corresponent Plus de Flexibilitat (109,29 € bruts mensuals).

📌 Adscripció com a suport apoderat

Podrà accedir a la funció d'Apoderat Equip Suporti tot el personal que ostenti nivell VII o superior, o que hagi exercit càrrecs de direcció, subdirecció o GC II Segon Responsable i ostenti un nivell IX o superior.

Si el personal que s'adscriu com a Apoderats Equip de Suport estava ostentant aquest càrrec (Direcció, Subdirecció o GC II Segon Responsable), haurà de renunciar-hi, mantenint el nivell i el Plus Funcional i abandonant (si escau) la carrera de GC. El Plus de Flexibilitat es mantindrà en el concepte i l'import econòmic, sempre que els empleats afectats vulguin seguir adscrits a l'Horari Flexible.

📌 Baixa Equip Suport Apoderat

VOLUNTÀRIA: Els empleats que a petició voluntària causin baixa en els equips de suport, deixaran de percebre el plus corresponent al mes següent de causar baixa.

PER L'ENTITAT: Si l'empleat deixés de formar part per indicació de l'Entitat, i aquest tingués una antiguitat de més de 3 mesos realitzant aquesta funció, se li congelarà el més i es reduirà en un 25% en el moment de causar baixa. Posteriorment, cada 6 mesos, s'anirà reduint en un 25% de l'import inicial. Si no portés 3 mesos, el més ho deixarà de cobrar al mes següent de causar baixa en l'equip de suport.

 

 

 

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta