GUIA RÀPIDA BENEFICIS SOCIALS

GUIA RÀPIDA BENEFICIS SOCIALS

SECB ha elaborat aquesta guia econòmica perquè puguis consultar de manera àgil i senzilla els beneficis socials als quals tens dret per la teva condició d'empleat / a de CaixaBank.

A cada desplegable trobaràs informació específica de continguts i un enllaç perquè, si ho prefereixes, puguis descarregar-los en format PDF.

Recorda que, si tens qualsevol dubte, trobaràs el Delegat SECB de la teva zona en el següent enllaç QR:

Com empleats de CaixaBank, podem gaudir de diferents beneficis socials. Aquests beneficis són molt extensos i variats, i us els detallarem en 4 blocs diferenciats:

 • Principals beneficis socials
 • Ajudes de guarderia, estudis i formació d'empleats
 • COMPENSA + (Retribució Flexible)
 • Assegurança de Salut (ADESLAS)

Principals beneficis socials

Comptes i dipòsits

Personal actiu. Podem tenir fins a tres comptes actius sense comissions, amb les següents condicions:

 • Compte Corrent Nòmina: Bonificada a l'ICFE (Euribor d'octubre de l'any anterior) + 0,25% fins a 109.599,23 € (resta a l'ICFE). Es pot tenir un descobert de fins a 1.200€. La seva senyalització és automàtica des que la notifiquem des del Portal de l'Empleat
 • 2n compte: Bonificada a l'ICFE. La seva senyalització és manual.
 • 3r compte. No bonificada. La seva senyalització és manual.

Personal passiu. Els empleats actius que passin a la situació de prejubilació, jubilació o pensió d'invalidesa poden mantenir el compte de nòmina domiciliada (a més d'una 2a compte) amb les següents condicions:

 • dipòsit nòmina empleats passius: bonificada a l'ICFE
 • 2ª compte: ICFE - 0,10%

Comissions per serveis

Els empleats tenen dret a que no se'ls cobri cap comissió ni despeses pels serveis que puguin tenir com a clients pels serveis habituals. Les condicions més rellevants són:

 • Fins a tres comptes de les que sigui titular l'empleat
 • Fins a dos comptes en moneda estrangera de les que sigui titular l'empleat
 • Transferències a l'estranger quan l'ordenant sigui l'empleat
 • Quotes de tinença de fins a quatre modalitats de targetes (es detalla en un punt posterior)
 • Contracte de «Rebut Únic» quan l'usuari sigui l'empleat
 • Fins a la compra de 50 entrades anuals per a espectacles públic l'adquisició es realitzi a través de qualsevol canal habilitat per l'empresa

Targetes

Els empleats podran tenir fins a tres contractes de la targeta MYCARD OR EMPLEAT. A més, pot ser titular d'altres tipus de targetes en condicions de client. Les quotes de tinença del titular i del beneficiari és gratuïta, tant si la targeta és de condició d'empleat o de client (igual que l'estampació i la substitució). Per a la resta de conceptes, s'apliquen les comissions estàndard (excepte algunes targetes molt específiques).

Les targetes més significatives són:

 • MyCard OR:
  • Sense quotes d‟emissió ni de manteniment
  • Pots disposar de fins a 3 contractes personalitzant les opcions de pagament
   • Cada 2 dies
   • Pagament cada x dies
   • Pagar-ho tot un dia a la setmana (per poder emular l'antiga Visa Estrella
   • Pagar-ho tot en arribar a certa quantitat
   • Pagar-ho tot a final de mes
   • Pagament ajornat
  • Límits: mínim 600 €, màxim (conjunt) 6.020 €
 • VIA-T. Alta 12 €, tinença gratuïta.

Per poder sol·licitar les targetes us heu de posar en contacte amb l'Oficina de l'Empleat.

SEGUR COMPLEMENTARI DE VEHICLES

És una assegurança complementària de vehicle propi per desplaçar-se per comissió de servei, per a aquells empleats que ho facin de forma habitual per motius professionals, i sempre per cobrir sinistres ocorreguts en la jornada laboral.

AJUDES PER DEFUNCION D'UN FAMILIAR

 • Finalitat. Sol·licitar la compensació de despeses de sepeli de pare / mare / fill o cònjuge de l'empleat.
 • Import màxim. El límit màxim a compensar serà l'import equivalent de les pagues especials: es calcula multiplicant per 1'15 el resultat de dividir per dos la suma de l'import mensual dels conceptes: salari base, pagues extraordinàries, complement personal 2012, Triennis, ajuda fills , Plus Funcional i Complement 153.
 • Abonament. En la nòmina després de la recepció / comprovació de la documentació a l'tramitar, a través del Portal de l'Empleat, la modificació de familiars adjuntant el certificat de defunció i annexant justificació de pagament de les despeses, a nom de l'empleat i amb el segell de pagat.

GRATIFICACIONS EXTRAORDINÀRIES

 • Gratificació per 25 i 35 anys de servei a lentitat. 
  • Import. Import calculat multiplicant per 1'15 el resultat de dividir per dos la suma de l'import mensual dels conceptes: Salari Base, Pagues Extraordinàries, Complement Personal 2012, Triennis, Ajuda Fills, Plus Funcional i Complement 153.
  • Abonament. A la nòmina, el mes en què es compleix l'any de servei corresponent.
 • Per natalitat o adopció plena dun fill.
  • Import. Import calculat multiplicant per 1'15 el resultat de dividir per dos la suma de l'import mensual dels conceptes: Salari Base, Pagues Extraordinàries, Complement Personal 2012, Triennis, Ajuda Fills, Plus Funcional i Complement 153.
  • Abonament. A la nòmina, després de la notificació a través del Portal de l'Empleat de la modificació de dades familiars.

Ajudes de Guarderia, Estudis
i Formació d'empleats

Les separem en dos blocs:

Ajudes de Guarderia i Estudis

Ajudes d'estudis Fills 510€. De 3 a 25 anys
FILLS MINUSVÀLIDS 3400€. Entre 0% i el 64%
6300€. Igual o superior a 65%
Ajudes de Guarderia 925€. Des any naixement fins a complir els 2 anys
FILLS MINUSVÀLIDS 5150€. Entre 0% i el 64%
6300€. Igual o superior a 65%

 

Ajuda d'Estudis per a filles i fills d'entre 21 i 25 anys

El Conveni actual 2019-2023, va modificar l'article 57.1 que regula l'ajuda de formació de fills de les persones empleades.

Com a va entrar en vigor el 3 de desembre de 2020, quan l'ajut formació de fills / filles de l'any 2020 ja s'havia fet efectiva al mes de setembre del mateix any, la modificació es va aplicar, per primera vegada, en els ajuts de formació de fills que es van abonar al setembre de 2021.

Per tot això, a partir del curs 2021-2022 l'abonament dels ajuts de formació per al fill o filla que tingui entre 21 i 25 * anys està condicionat a una sol·licitud prèvia a la que s'ha d'aportar documentació acreditativa sobre l'efectiva realització d'estudis.

SECB hem exigit que, per cobrar l'ajuda, sigui CaixaBank qui sol·liciti a l'empleat el document justificatiu, sense que hi hagi l'obligació per part de l'empleat d'ajuntar-ho en la seva sol·licitud ja que el Conveni Col·lectiu no ho exigeix, a més de reclamar que els requisits comunicats per al cobrament es modifiquin, doncs limiten el dret establert en l'esmentat Conveni.
COM HAS DE GESTIONAR EL TRÀMIT
Empleats origen CaixaBank:
 • People Experience > Els meus Beneficis > Acompanyament Familiar > Ajuts Fills > Ajuts Formació de Fills i Filles
Empleats origen Bankia:
 • DESABILITAT. Tots els empleats gestionen la sol·licitud per People Xperience.
REQUISITS PER A SOL·LICITAR AQUESTES AJUDES
 1. El fill o filla haurà de cursar estudis.
 2. S'haurà d'adjuntar com a mínim un document justificatiu que acrediti que el fill o filla cursa o cursarà aquests estudis.
 3. Que el fill o filla no percebi rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigent en cada moment. Actualment, el SMI és de 1080€ mensuals en 14 pagues (en còmput anual és de 15,120€).
PERÍODE DE PRESENTACIÓ
Previsiblement FINS AL 6 DE SETEMBRE

Es podrà sol·licitar, a partir del juliol i, previsiblement, fins al 6 de setembre, sempre amb la informació referida al curs escolar 2024-2025.

Els abonaments es realitzaran, de forma general, a la nòmina de setembre de. tal com marca el conveni. Excepcionalment, quan la persona no hagués pogut acreditar que el seu fill / filla cursarà un determinat estudi en el termini establert, es podran fer efectius en els mesos posteriors, en funció de la data de sol·licitud, i sempre amb el límit de la finalitat del curs escolar.

D'acord amb la finalitat d'aquest ajut, en cap cas un mateix curs pot donar lloc a la percepció d'aquest ajut en dos anys diferents.

Complement residència

Si l'educació dels teus fills implica un trasllat,  compten amb edats compreses entre 10 i 25 anys , cursen estudis primaris a partir de 5è de Primària, ESO i Batxillerat o equivalents als anteriors oficialment reconeguts, Formació Professional, Ensenyaments Tècnics de Grau Mitjà i Assimilats i Ensenyament Superior, els estudis dels quals s'haguessin de cursar en plaça diferent de la del teu domicili habitual, pernoctant fora d'ell, pots sol·licitar el complement de residència..

L'ajut s'abonarà dins dels 2 mesos següents a la recepció de la sol·licitud, i s'incrementarà un 100%, és a dir altres 510 € sempre que:

 • Siguis una persona contractada per CaixaBank abans de l'any 2004 (regulació anterior al Conveni Col·lectiu 2003-2006 per la qual, el primer any, les persones treballadores únicament percebien la part proporcional) i aquelles subrogades a CaixaBank provinents d'alguna caixa d'estalvis en què haguessin estat contractades abans de l'any 2004. A cas contrari, la prestació s'abonarà fins als 24 anys.
 • Rebut de lloguer o justificació de la residència en una localitat diferent de la que habitualment resideixen.
 • Tot i existint els estudis a la localitat habitual de residència, justificació d'haver-se sol·licitat i no obtingut la plaça.
 • S'ajunti matrícula dels estudis que cursa el teu fill o filla.
 • Els fills/es hagin de cursar estudis a partir del 5º any de primària havent de pernoctar a plaça diferent a la del domicili habitual de l'empleat/da en no poder realitzar els seus estudis en la seva localitat.
 • Els fills/es no percebin rendes superiors al Salari Mínim Interprofessional (15.876 € per al 2024, deduint l'ajuda alimentària judicialment reconeguda en els supòsits de dissolució matrimonial)

Has de sol·licitar aquest complement i annexar les fotocòpies de la matrícula i els rebuts de lloguer o la residència en el People Xperience a:

 

 • People Xperience > Els meus Beneficis > Acompanyament Familiar > Ajuts Fills > Complement per Residència > Sol·licitud Complement per Residència
Mare i pare són empleats de CaixaBank

Si tots dos progenitors són empleats, l'ajuda s'abonarà a qui indiqueu a RR. HH. a través de l'apartat de dades familiars al Portal de l'Empleat. Si vols fer algun canvi sobre el perceptor, hauràs de completar els mateixos passos indicats anteriorment.

Empleats provinents d'integracions

Recordeu, d'una banda, que aquests abonaments no afecten als empleats provinents d'integracions que encara tinguin Complement d'homologació (és a dir, que els rebran al 100%), i per una altra, que aquests imports sempre són bruts.

Si tens dubtes respecte com tramitar aquests ajuts, fes-nos-ho saber.

Documentació i tràmits en funció de les diferents situacions de discapacitat

Ajut de formació de fills o filles amb discapacitat reconeguda ≥33 %

L'abonament total de l'ajut de formació (incloent-hi l'import del règim general i la millora) no requereix que facis una sol·licitud.

Únicament heu d'haver realitzat la comunicació del naixement o adopció a l'entitat, i heu d'haver aportat documentació acreditativa, i en vigor, del grau de discapacitat reconegut del vostre fill o filla.

Si no està en vigor el grau de discapacitat, únicament rebràs l'ajut establert al règim general i, posteriorment, si aportes documentació en vigor i acreditativa del grau de discapacitat, rebràs la diferència fins a arribar al total d'ajuda establert per a aquest grau.

Ajuda de formació de fills o filles entre 3 i 20 anys, sense discapacitat reconeguda, o amb discapacitat reconeguda <33 %

L'abonament de l'ajut per l'import corresponent al règim general no requereix tramitar sol·licitud. Únicament has d'haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o l'adopció del teu fill o filla.

Per percebre la millora addicional de l'ajuda* fins als imports previstos en supòsits de discapacitat <33 %, hauràs, a més:
 • Haver aportat prèviament, documentació acreditativa i en vigor, del grau de discapacitat reconegut el fill o la filla.
 • Tramitar una sol·licitud a través del Portal de l'Empleat. Hi hauràs d'adjuntar factura justificativa de la despesa per a formació suportada, durant el curs escolar, en matèria d'educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu.
 • Així mateix, en els casos en què l' activitat que ocasionés la despesa no resultés de forma evident conseqüència de la circumstància de discapacitat legalment reconeguda, s'haurà d'aportar documentació per la qual, mitjançant prescripció mèdica, s'acrediti la correlació esmentada entre tractament de la discapacitat i l'activitat que ocasiona la despesa en formació.

*S'abonarà com a millora tota despesa realitzada únicament en aquestes matèries (educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu), que estigui relacionada amb formació i que es justifiqui degudament, fins a un màxim total d'ajut de 3.400 € anuals per cada fill o filla; és a dir, per al màxim d'ajuda durant un curs escolar es tindrà en compte tant l'import de règim general com el de la/les millora/es abonades.

Ajuda formació fills/filles entre 21 i 25 anys sense discapacitat reconeguda

Per percebre l'ajut per l'import establert al règim general caldrà:
 • Haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o adopció del teu fill o filla.
 • Tramitar la sol·licitud de l'ajut a través del Portal de l'Empleat, acreditant que el teu fill/a continua estudiant.
 • Realitzar declaració que el teu fill o filla no percep rendes superiors al SMI.

Ajuda formació fills/filles entre 21 i 25 anys amb discapacitat reconeguda <33 %

En aquest cas, podràs sol·licitar qualsevol dels ajuts, indistintament o conjuntament, sempre amb el límit màxim d'import total establert, per al grau de discapacitat.

Si el teu fill o filla continua estudiant, per percebre l'ajut per l'import establert al règim general serà necessari:
 • Haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o adopció del teu fill o filla.
 • Tramitar la sol·licitud de l'ajut a través del Portal de l'Empleat, acreditant que el teu fill/a continua estudiant.
 • Realitzar declaració que el teu fill o filla no percep rendes superiors al SMI.

Per percebre l'ajuda de formació per discapacitat** hauràs d'haver aportat prèviament documentació acreditativa i en vigor del grau de discapacitat reconegut al teu fill o filla i, a més, tramitar la sol·licitud a través del Portal de l'Empleat. En aquesta sol·licitud hauràs d'aportar les factura/es justificativa/es de la despesa o despeses suportades en formació, durant el curs escolar, en matèria d'educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu.

Així mateix, en els casos en què l'activitat que ocasionés la despesa no resultés de manera evident conseqüència de la circumstància de discapacitat legalment reconeguda, hauràs d' aportar documentació per la qual, mitjançant prescripció mèdica, s'acrediti la correlació esmentada entre tractament de la discapacitat i l'activitat que ocasiona la despesa en formació.

**S'abonarà tota despesa realitzada únicament en aquestes matèries (educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu), que estigui relacionada amb formació i que es justifiqui degudament, fins a un màxim total d'ajut de 3.400 € anuals per cada fill o filla. És a dir, per al màxim d'ajut durant un curs escolar, es tindrà en compte tant l'import de règim general com el de l'ajut/s de formació per discapacitat abonat/s.

Ajuda formació fills/filles majors de 25 anys amb discapacitat reconeguda <33 %

Per percebre l'ajuda de formació*** relacionada amb despeses derivades de la situació de discapacitat hauràs d'haver realitzat la comunicació a l'entitat del naixement o adopció del teu fill o filla i haver-hi aportat prèviament documentació acreditativa i en vigor del grau de discapacitat reconegut del teu fill o filla.

A més, hauràs de tramitar sol·licitud a través del Portal de l'Empleat on:
 • Hauràs de realitzar declaració que el teu fill o filla no percep rendes superiors al SMI.
 • Aportar factura justificativa de la despesa suportada per a formació, durant el curs escolar, en matèria d'educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu.
 • Així mateix, en els casos en què l' activitat que ocasionés la despesa no resultés de manera evident conseqüència de la circumstància de discapacitat legalment reconeguda, hauràs d'aportar documentació per la qual, mitjançant prescripció mèdica, s'acrediti aquesta correlació entre tractament de la discapacitat i l'activitat que ocasiona la despesa en formació.

***S'abonarà tota despesa realitzada únicament en aquestes matèries (educació especial, teràpia i/o transport col·lectiu), que estigui relacionada amb formació i que es justifiqui degudament, fins a un màxim total d'ajut de 3.400 € anuals per cada fill o filla. No es faran abonaments d'ajuda de formació en règim general.

Ajudes a la formació dels empleats

Ajudes a la formació dels empleats
TIPUS
CONCEPTES
QUANTITATS I REQUISITS
Idiomes Per a les llengües: anglès, francès i alemany, a més de les oficials del territori espanyol (si són altres idiomes han de ser necessaris per al lloc específic de treball) aportant certificat d'aprofitament
poden ser presencials o per internet, sempre amb factura oficial
Imports (curs 2023-2024):

  • 1.246,05 € anuals,
  • més 120 € per a llibres
Universitat Pública Es poden sol·licitar ajudes per a l'obtenció d'un títol de grau mitjà, superior o doctorat en qualsevol universitat espanyola. S'abonarà el 90% de la matrícula de les assignatures i de les quotes administratives, i un màxim de 120 € per assignatura per a compra de llibres.
Universitat Privada Es poden sol·licitar ajudes per a l'obtenció d'un títol de grau mitjà, superior o doctorat en universitats privades adscrites a una universitat espanyola. S'abonarà el 50% de totes les despeses de matrícula de les assignatures i de les quotes administratives, i un màxim de 120 € per assignatura per a compra de llibres.
Màsters i Postgrau Han d'estar relacionats amb les carreres universitàries de Dret, Ciències Econòmiques, Ciències Empresarials, Direcció d'Empreses, Màrqueting, Informàtica, Enginyeries, Relacions Laborals, Ciències de l'Treball, Psicologia i Sociologia, Matemàtiques i Estadística i equivalents relacionades amb l'àmbit laboral de les Caixes d'Estalvis. És imprescindible l'aportació d'un Certificat d'Aprofitament
S'abonarà el 50% de el cost de l'màster o postgrau amb un import màxim de 3.700 € cada 4 anys en estudis relacionats. (Si al llarg dels 4 anys no s'ha esgotat l'import, el saldo disponible s'acumula al període següent).

 


RETRIBUCIÓ FLEXIBLE

A partir del 21 de setembre ja podrem gaudir dels beneficis del programa de retribució flexible Compensa+ per a tota la plantilla.

Què és la retribució flexible?

És una fórmula de retribució que permet als empleats acollir-se a determinats beneficis fiscals destinant part de la retribució bruta a la contractació, a través de CaixaBank, de determinats productes i serveis incrementant així el nostre poder adquisitiu.

Com funciona?

L'empleat comunicarà voluntàriament a quin servei/producte dels oferts per l'empresa vol acollir-se a través de la plataforma i, d'aquesta manera, CaixaBank li descomptarà l'import de la nòmina i serà l'empresa qui pagui directament (o mitjançant fórmules indirectes) al proveïdor del servei/producte.

On trobo més informació?

Accedint a la nostra entrada a l'bloc prement AQUÍ.

ASSEGURANÇA DE SALUT

Els empleats disposem d'una pòlissa d'assistència sanitària gratuïta a través d'ADESLAS.

Es poden afegir com a beneficiaris, a el cònjuge, parella de fet i fills dependents econòmicament, en condicions especials.

Voluntàriament es pot contractar una pòlissa més àmplia (ADESLAS EXTRA) que té modalitat de copagament.

Quan es produeix l'alta d'un empleat a l'empresa, els familiars dependents d'ell, podran acollir-se a les condicions especials en un termini de 3 mesos, a partir de la data d'alta d'aquest empleat, sense necessitat d'emplenar el qüestionari de salut .

Si es produeix la incorporació d'una persona a la condició de familiar, també disposa d'un termini de 3 mesos per acollir-se a les condicions especials sense haver d'emplenar el qüestionari de salut.

Per a altes de nadons, i amb caràcter general, Adeslas amplia fins a 30 dies el termini per a l'adhesió a la pòlissa a partir de l'alta hospitalària. Durant aquest període es visita amb la targeta de la mare.

Actualment per a qualsevol alta o tramitació cal enviar un mail a gclientes@operaciones-sca.es

Revisió Mèdica Anual. Recomanem utilitzar el servei de reconeixement mèdic amb caràcter anual, ja que està inclòs en les nostres pòlisses de forma gratuïta, tant per a empleats com familiars. La salut és molt important i "més val prevenir que curar". Simplement has de demanar visita a el centre mèdic concertat i demanar l'autorització d'Adeslas a través del telf. 902.266.200.

Quines proves es realitzen?

Entre 18 i 30 anys:

  • Història clínica i exploració general
  • RX-Tòrax
  • ECG
  • Analítica: estudi de la sèrie vermella, estudi de la sèrie blanca, plaquetes, glucosa, àcid úric (urea), colesterol, prova de LDL, GOT-GPT, triglicèrids, ferro (per a dones), orina.
  • Examen ginecològic amb citologia vaginal i ecografia mamària segons criteri mèdic.
  • Audiometria i espirometria.

Entre 31 i 45 anys:

  • Història clínica i exploració general
  • RX-Tòrax
  • ECG
  • Analítica: estudi de la sèrie vermella, estudi de la sèrie blanca, plaquetes, glucosa, àcid úric (urea), colesterol, prova de LDL, GOT-GPT, triglicèrids, ferro (per a dones), orina.
  • Ecografia abdominal.
  • Examen ginecològic amb citologia vaginal i ecografia mamària segons criteri mèdic.
  • Agudesa visual
  • Audiometria i espirometria.

Entre 46 i 65 anys:

 • Història clínica i exploració general
 • RX-Tòrax
 • ECG
 • Analítica: estudi de la sèrie vermella, estudi de la sèrie blanca, plaquetes, glucosa, àcid úric (urea), colesterol, prova de LDL, GOT-GPT, triglicèrids, ferro (per a dones), orina.
 • Ecografia abdominal.
 • Ecografia abdominal. Ecografia ginecològica per a dones. Ecografia prostàtica per a homes.
 • Agudesa visual
 • Audiometria i espirometria.

RECORDA: pots incorporar la pòlissa dels teus familiars i la millora de la teva pòlissa a ADESLAS EXTRA (només si tens una minusvalidesa del 33% o superior) a el programa COMPENSA + (Retribució flexible), i aprofitar-te dels beneficis fiscals per acollir-te a aquesta fórmula .

 

PER A QUALSEVOL DUBTE O ACLARIMENT,
CONTACTA AMB EL DELEGAT SECB DE LA TEVA ZONA
SECB, SUMEM AMB TU

 

Imprimir amistós, PDF i correu electrònic

Deixa una resposta